Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramotnost v sociální práci Letní semestr Neuropsychologická východiska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramotnost v sociální práci Letní semestr Neuropsychologická východiska."— Transkript prezentace:

1 Gramotnost v sociální práci Letní semestr Neuropsychologická východiska

2 Výzkumy Sm ěř ují do 3 oblastí: p ř í č iny, č asná identifikace, reedukace Obory: neurobiologie, neuropsychologie, genetika, biochemie P ř ínos fMRI (zobrazovací metoda) – podává informace o : - anatomii mozku (množství šedé a bílé hmoty, integrita bílé hmoty) - chemických procesech v mozku (p ř enos informací mezi mozkovými bu ň kami) - aktivit ě mozku(které oblasti mozku jsou p ř ednostn ě zodpov ě dné za ur č ité aktivity)

3 Čtení a mozek Č tení je z hlediska vývoje lidstva velmi mladá aktivita Nelze ur č it jedno centrum (oblast) zodpov ě dné za č tení Č tení zahrnuje více kognitivních proces ů, z toho 2 jsou v pop ř edí zájmu: 1. spojení grafém-foném 2. vizuální poznávání celých slov ve spojení s obsahem U dosp ě lých i d ě tí probíhá č tení na levé hemisfé ř e a zahrnuje následující oblasti + occipito-temporální, tj. zpracovává vizuáln ě tvary slov + temporo- parietální tj. fonologická a sémantická stránka slov

4 Mozek jedinců s dyslexií Dyslexii charakterizují deficity v osvojování psané a zvukové stránce jazyka Není asymetrie pravé a levé hemisféry v oblasti planum temporale (Galaburda 1979, in Mat ě j č ek 1993) Odlišná stavba ř e č ových oblastí na LH Zm ě ny v integrit ě šedé hmoty na LH Rozdíly ve fungování mozku p ř etrvávají, i když dosp ě lý č lov ě k relativn ě dob ř e č te Není rozdíl v aktivit ě mozku lidí s dyslexií v r ů zných jazycích Je obtížné p ř esn ě ohrani č it, co jsou p ř í č iny dyslexie a co jsou následky nezvládnutého č tení

5 Funkce mozku Ovlivn ě na geny Chemickými zm ě nami v mozku – pozitivn ě p ů sobí omega 3 nenasycené mastné kyseliny Metabolické zm ě ny v mozku zajiš ť ují p ř enost informací mezi bu ň kami n ě které metabolity – cholin se u lidí s dyslexií odlišují od b ě žné populace Stavba a č innost mozku jsou ovlivnitelné v pr ů b ě hu života Je obtížné ur č it, zda aktivita mozku je v ur č itých p ř ípadech vrozená nebo ovlivn ě ná č tením v pr ů b ě hu života

6 Mozek a reedukace Zobrazovací metody jsou využívány v reedukaci. Umož ň ují cílen ě volit metody sm ěř ující na ur č ité oblasti. Využívají se studie, kdy jsou porovnávány aktivity mozku u d ě tí, které se zlepšují na základ ě reedukace a t ě ch, kde o č ekávaný efekt není. Jsou prokázány rozdíly v aktivit ě mozku u d ě tí, které ješt ě neza č aly č íst a pozd ě ji, kdy se č íst u č ily. Týkaly se p ř edevším jazykové oblasti a fonologických dovedností.

7 Rozdíly u d ě tí s rizikem dyslexie Výzkumy ve Finsku prokázaly, že mozek novorozence s rizikem dyslexie (výskyt dyslexie v rodině) reaguje odlišně od mozku běžné populace. Reakce se týkají zpracování zvuků. Slabiky s krátkou samohláskou vnímá riziková skupina pravou, zatímco kontrolní skupina levou hemisférou. Po 6 měsících rozdíly přetrvávají. Obě skupiny se liší nejen místem zpracování podnětů, ale též rychlostí. Rizikové děti reagují pomaleji. Též reakce rodičů rizikových dětí jsou pomalejší.

8 Neurobiologické základy čtení Dyslexie Následující snímky p ř evzaty Shaywitz Sally: Overcoming Dyslexia. Alfred A.Knopf, New York 2003 Metody : Frekven č ní magnetická rezonance Dokazují existenci dyslexie U nás se podobné výzkumy neprovád ě jí, jsou finan č n ě p ř íliš náro č né Na základ ě FMR lze nejen diagnostikovat, ale p ř edevším ur č it typ dyslexie a efekt reedukace

9 Lokalizace receptivní a expresivní řeči Brocova a Wernickova oblast

10

11 Rozdíly v aktivaci hemisfér mezi dítětem s dyslexií a běžným čtenářem

12 Po roční reedukaci vývoj levohemisférové dominance


Stáhnout ppt "Gramotnost v sociální práci Letní semestr Neuropsychologická východiska."

Podobné prezentace


Reklamy Google