Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU. Hlavním tématem je interakce mezi lidmi, kte ř í zastávají r ů zné role ve zdravotnictví. Role pacienta Role léka ř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU. Hlavním tématem je interakce mezi lidmi, kte ř í zastávají r ů zné role ve zdravotnictví. Role pacienta Role léka ř."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU. Hlavním tématem je interakce mezi lidmi, kte ř í zastávají r ů zné role ve zdravotnictví. Role pacienta Role léka ř e Role sestry Jiného zdravotnického pracovníka. Rodiny.

2 PACIENT. Je to č lov ě k, hledající pomoc, když se cítí špatn ě. O č ekává: 1. V léka ř i nalezne č lov ě ka, který mu bude ochoten naslouchat. 2. Pacient p ř ichází se všemi svými osobnostními zvláštnostmi. 3. O č ekává vedle vyšet ř ení i sociální podporu. 4. P ř ichází s vlastní p ř edstavou, co je problémy zp ů sobilo - Implicitní teorie nemoci. 5. O č ekává p ř íjemnou atmosféru v č ekárn ě i ordinaci. 6. Chce znát p ř í č iny svéhostavu. 7. Postoj k nemoci i vlastními stavu prochází vývojem. 8. U chronickýc nemocí je návšt ě va léka ř e spojena s nad ě jí.

3 LÉKAŘ. Je to expert, kterého vyhledávají. Je vychován k uznávání p ř edevším somatických projev ů. Má odbornou teminologii, ve které se vyjad ř uje. Zp ů sob jednání léka řů je významn ě ovlivn ě n zp ů soby jeho u č itele. V interakci s pacientem má jistou míru sebev ě domí, proto je t ě žké p ř iznat omyl. Léka ř je vychován k neustálému ov ěř ování a kontrole svých záv ě r ů. Jeho osobnost je typická vysokou mírou sebekriti č nosti a tím i úzkosti. Bývají výrazn ě stresování neúsp ě chem nebo neefektivním postupem. Zam ěř ení na somatické p ř íznaky omezuje komplexní pojetí nemoci – vede k rezignaci na podp ů rnou psychoterapii nebo používá „zdravý selský rozum“.

4 PRACOVNÍ SPOLEČENSTVÍ LÉKAŘ – PACIENT. Všechny strany interakce mají zájem na pozitivním pr ů b ě hu a výsledku diagnosticko-terapeutického procesu. Pacient i jeho blízcí s léka ř em aktivn ě spolupracují, dodržují pokyny, dodporu č ení a dohody. Pacient a jeho blízcí jsou sdílní a pravdomluvní.

5 KLÍČOVÁ SLOVA VZTAHU ZDRAVOTNÍKA A PACIENTA: Nad ě je Autorita a pravdivost Úcta a respekt Porozum ě ní.

6 NADĚJE. Je o napln ě ní principu lidské vzájemnosti „jednejte tak, jak byste si p ř áli, aby s vámi jednali jiní v téže situaci“.. Nad ě je má stránku kognitivní a emo č ní. Kognitivní – racionální rozvaha o mí ř e pravd ě podobnosti, s níž dosáhneme a naplníme o č ekávaný cíl. Emo č ní – vyjad ř uje pozitivní, stenické city – dosažení cíle vnímáme jako možné. Reálná nad ě je – pozitivní hodnocení zdravotního stavu a situace, p ř evažuje kognitivní složka. Nereálná nad ě je – objevuje se v situaci, kdy objektivní podmínky nesv ě d č í pro zm ě nu, víra v zázrak nebo zásah sh ů ry.

7 AUTORITA A PRAVDIVOST. Autorita znamená, že jsme pro jiné vzorem, zárukou, jistotou. Jde o takový projev, který v ostatních vyvolává p ř irozenou p ř evahu, jíž se partner dobrovoln ě podvolí. Autorita bu ď je nebo není. Nelze natrénovat. Pravdivost s autoritou souvisí. Týká se nejen zp ů sobu komunikace s pacientem a jeho rodinou, ale celkového projevu zdravotníka. Nejde jen o právo na pravdivé informace, ale zejména na míru taktu a respektu k pacientov ě osobnosti. Vystupujeme sami za sebe a v souladu se sebou – pak jsme pravdiví a máme autoritu.

8 ÚCTA A RESPEKT. Znamená vnímat pacienta jako jedine č nou, cennou a plnohodnotnou lidskou bytost, která je nám principiáln ě rovna. Jde o p ř ístup k pacientu jako vítanému hostu, o kterého se osobn ě zajímáme. Respekt k intimit ě pacienta jak fyzické, tak i psychické se b ě hem praxe medika, sestry a zdravotníka n ě kdy vytrácí. Projevem úcty a respektu zamezujeme asymetri č nosti vztahu léka ř -pacient a tím umož ň ujeme pacientu sd ě lovat i velmi d ů v ě rné a choulostivé informace.

9 POROZUMĚNÍ. Porozum ě t znamená pomáhat. Musí zahrnovat složku osobní, vztahovou a sociální. Osobní – v ř elost, empatie, vst ř ícný p ř ístup. Vst ř ícnost – lidsky porozum ě t, neztotožnit se s pacientem. Vztah – porozum ě t, co se d ě je mezio zdravotníkem a pacientem Sociální – poznání sociálního prost ř edí pacienta


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU. Hlavním tématem je interakce mezi lidmi, kte ř í zastávají r ů zné role ve zdravotnictví. Role pacienta Role léka ř."

Podobné prezentace


Reklamy Google