Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riziko dyslexie a školního selhávání Můžeme diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riziko dyslexie a školního selhávání Můžeme diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku?"— Transkript prezentace:

1 Riziko dyslexie a školního selhávání Můžeme diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku?

2 Cíl Cílem časné diagnostiky je upozornit na dítě, které je rizikové z hlediska specifických poruch učení Výsledkem diagnostiky je vývojový profil dítěte, který je východiskem časné intervence IVP musí obsahovat dva směry: 1. Posilování silných stránek 2. Rozvíjení oblasti, v nichž se vývojové deficity projevují Označení: Rizikové dítě z hlediska dyslexie

3 Proč již v předškolním věku?  Podle mnoha výzkumů lze již v předškolním věku předpovědět riziko dyslexie  Práce s dítětem v této době je efektivnější než později  Obrátit pozornost rodičů i učitelek MŠ k této problematice  Zvýšit informovanost veřejnosti o nutnosti předškolních aktivit v protikladu k pasivnímu trávení volného času (nebo angličtině)

4 Co jsou poruchy učení?  Dyslexie – poruchy osvojování čtení  Dysgrafie – poruchy osvojování psaní  Dysortografie –porucha osvojování pravopisu  Dyskalkulie – porucha osvojování matematických dovedností Dyspraxie – porucha motoriky a pohybové matematických dovedností Dyspraxie – porucha motoriky a pohybové koordinace koordinace  Co nejsou : nízké rozumové schopnosti, výchovná zanedbanost, zdravotní obtíže

5 Příčiny specifických poruch učení  Dědičnost  Struktura a fungování mozku  Chemické změny v mozku  Hormonální změny  Mozečková teorie  ?? Chronický zánět středního ucha??

6 Proč dítěti nejde čtení, psaní, počítání?  Motorika, hmat  Zrak (b-d, u-n, 6 - 9, 23 – 32)  Sluch  Řeč  Rozumové schopnosti  Paměť, koncentrace pozornosti  Orientace v čase a prostoru, organizace sebe sama  Motivace ke školní práci  Nedostatečná připravenost pro školu  Metodika vyučování Nízká úroveň vývoje jedné nebo více oblastí ještě nemusí znamenat dyslexii

7 Diferenciální diagnóza Selhání v některé z oblastí může být způsobeno následujícími příčinami:   Nezralost dítěte   Nižší úroveň rozumových schopností   Smyslové vady (též nepoznané)   Dítě týrané, zneužívané, nepodnětné rodinné prostředí   Psychická deprivace

8 Kognitivní procesy ovlivňující osvojování školních dovedností Úroveň vývoje 1. Motoriky 2. Zrakové percepce 3. Prostorové orientace a PLO 4. Sluchové percepce 5. Komunikace 6. Myšlení

9 Jaký vliv má pohyb na vývoj dítěte? 1. Význam motoriky pro rozvoj dítěte + psychomotorika + psychomotorika + hrubá a jemná motorika + hrubá a jemná motorika + pohybová koordinace + pohybová koordinace + vizuomotorická koordinace + vizuomotorická koordinace 2. Tělové schéma 3. Grafomotorika 4. Lateralita

10 Zrakové vnímání  Zraková analýza a syntéza  Zraková diferenciace, rozlišování detailů  Konstanta vnímání (dokreslování písmen a tvarů)  Vnímání polohy v prostoru  Reverzní tvary  Zraková paměť  Vnímání figura - pozadí

11 Prostorová orientace Určení Určení  nahoře - dole  vpředu - vzadu  první - poslední  hned před – hned za…. Kde jsou tyto dovednosti nutné? Orientace v učebnici, v sešitě, na číselné ose, na obrázku, v diagramech, v matematice

12 Pravo-levá orientace Předškolní věk  Ukaž pravou ruku….  Sáhni si pravou rukou na levé ucho….  Ukaž na obrázku vpravo dole…..  Polož knihu doleva nahoru….  Postav se vpravo od stolu….  Na obrázku : ukaž, co je vpravo od….., vlevo od….. Ve škole – orientace na číselné ose, čtení a psaní zleva do prava

13 Sluchová percepce Předškolní věk 1. Vnímání a rozlišování zvuků neřečových 2. Vnímání lidské řeči a) rozlišování slov a) rozlišování slov b) rozlišování slabik b) rozlišování slabik c) rozlišování hlásek c) rozlišování hlásek + první hláska ve slově + první hláska ve slově + rozlišování : stejný – nestejný (dynt – dint, + rozlišování : stejný – nestejný (dynt – dint, sůl – sál) sůl – sál) + poslední hláska ve slově + poslední hláska ve slově Rozlišování „figura – pozadí“ Rozlišování „figura – pozadí“

14 Sluchová percepce Školní věk  Sluchová analýza : rozlož slovo na hlásky myš : m y š myš : m y š  Sluchová syntéza : slož slova z hlásek r u k a : ruka r u k a : ruka  Sluchová diferenciace : kterou hláskou se slova liší sůl – sál (ů - á) sůl – sál (ů - á)  Fonemická manipulace vlak – lak dlaň – daň mlet - met, mle, let vlak – lak dlaň – daň mlet - met, mle, let

15 Komunikace  Verbální – neverbální  U jedinců s dyslexií se objevují obtíže v následujících oblastech: 1. Opožděný vývoj řeči 2. Rychlé jmenování 3. Rýmování 4. Slovní zásoba 5. Jazykový cit

16 Rychlé jmenování

17 Škála rizika dyslexie  Pohybová neobratnost - hrubá motorika  Pohybová neobratnost - jemná motorika  Špatná senzomotorická koordince – zrak /pohyb  Opožděná lateralizace  Opožděný vývoj prostorové orientace  Opožděný vývoj orientace v tělovém schématu  Poruchy vývoje zrakové pozornosti a paměti  Opožděný vývoj řeči ( Marta Bogdanowicz)

18 Sheffieldský Screeningový test 1. Rychlé jmenování 2. Navlékání korálků 3. Urči, zda jsou slova stejná : buk – buk, kůl – kůň, sůl – sál, sen – sen 4. Tělesná stabilita 5. Rýmování 6. Poznávání první hlásky ve slově 7. Opakování čísel : 51 – 39 – 136 – 495 - 7642 - 5847 - 74 658 8. Opakování číslic : 4 8 3 9 5 7 6 9. Opakování písmen : t s d e w o b q n y 10. Určování pořadí zvuků: myš – kachna, kachna – kachna, kachna - myš

19 Výsledky výzkumu ve Finsku 107 dětí (93 dětí KS) sledováno od narození do 7 let  Po narození reaguje mozek děti rizikové skupiny jinak než mozek běžné populace  V roce nebyly rozdíly ve vývoji řeči, ale o dva měsíce později významný rozvoj řeči KS ve všech složkách, největší rozdíly v 5 letech Predikční hodnota zkoušek: 2,5 roku porozumění řeči a artikulace, motorika 3,5 roku jmenování písmen a opakování pseudoslov 5. – 6. rok paměť, jmenování písmen, rychlé jmenování obrázků Každé dítě rizikové skupiny, které začalo mluvit později mělo obtíže ve čtení Nepamatuje-li si předškolní dítě spojení hláska – písmeno, ačkoliv se na to ptá, je to významný ukazatel pozdějších obtíží

20 Jak komplexně v praxi 1. Biologické hledisko  genetické zatížení v rodině  problémy v těhotenství a kolem porodu  zdravotní problémy vyplývající z anamnézy 2. Kognitivní funkce  vývoj jemné a hrubé motoriky  vývoj řeči ( opakování bezesmyslných slov, artikulace)  proces automatizace  krátkodobá verbální paměť 3. Chování  podrážděnost dítěte, obtíže v soustředění  časté vyhýbání se určitým aktivitám

21 Závěr 1. Cílem včasné diagnostiky není přesné stanovení diagnózy, ale uvědomění si obtíží a zahájení cílené práce s dítětem. 2. Individuální program (skupinová práce) 3. Spolupráce s rodiči 4. Prevence školního selhání je účinnější a pro dítě přínosnější než náprava obtíží


Stáhnout ppt "Riziko dyslexie a školního selhávání Můžeme diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku?"

Podobné prezentace


Reklamy Google