Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riziko dyslexie a školního selhávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riziko dyslexie a školního selhávání"— Transkript prezentace:

1 Riziko dyslexie a školního selhávání
Můžeme diagnostikovat poruchy učení v předškolním věku?

2 Cíl Cílem časné diagnostiky je upozornit na dítě, které je rizikové z hlediska specifických poruch učení Výsledkem diagnostiky je vývojový profil dítěte, který je východiskem časné intervence IVP musí obsahovat dva směry: Posilování silných stránek Rozvíjení oblasti, v nichž se vývojové deficity projevují Označení: Rizikové dítě z hlediska dyslexie

3 Proč již v předškolním věku?
Podle mnoha výzkumů lze již v předškolním věku předpovědět riziko dyslexie Práce s dítětem v této době je efektivnější než později Obrátit pozornost rodičů i učitelek MŠ k této problematice Zvýšit informovanost veřejnosti o nutnosti předškolních aktivit v protikladu k pasivnímu trávení volného času (nebo angličtině)

4 Co jsou poruchy učení? Dyslexie – poruchy osvojování čtení
Dysgrafie – poruchy osvojování psaní Dysortografie –porucha osvojování pravopisu Dyskalkulie – porucha osvojování matematických dovedností Dyspraxie – porucha motoriky a pohybové koordinace Co nejsou : nízké rozumové schopnosti, výchovná zanedbanost, zdravotní obtíže

5 Příčiny specifických poruch učení
Dědičnost Struktura a fungování mozku Chemické změny v mozku Hormonální změny Mozečková teorie ?? Chronický zánět středního ucha??

6 Proč dítěti nejde čtení, psaní, počítání?
Motorika, hmat Zrak (b-d, u-n, 6 - 9, 23 – 32) Sluch Řeč Rozumové schopnosti Paměť, koncentrace pozornosti Orientace v čase a prostoru, organizace sebe sama Motivace ke školní práci Nedostatečná připravenost pro školu Metodika vyučování Nízká úroveň vývoje jedné nebo více oblastí ještě nemusí znamenat dyslexii

7 Diferenciální diagnóza
Selhání v některé z oblastí může být způsobeno následujícími příčinami: Nezralost dítěte Nižší úroveň rozumových schopností Smyslové vady (též nepoznané) Dítě týrané, zneužívané, nepodnětné rodinné prostředí Psychická deprivace

8 Kognitivní procesy ovlivňující osvojování školních dovedností
Úroveň vývoje Motoriky Zrakové percepce Prostorové orientace a PLO Sluchové percepce Komunikace Myšlení

9 Jaký vliv má pohyb na vývoj dítěte?
1. Význam motoriky pro rozvoj dítěte + psychomotorika + hrubá a jemná motorika + pohybová koordinace + vizuomotorická koordinace 2. Tělové schéma 3. Grafomotorika 4. Lateralita

10 Zrakové vnímání Zraková analýza a syntéza
Zraková diferenciace, rozlišování detailů Konstanta vnímání (dokreslování písmen a tvarů) Vnímání polohy v prostoru Reverzní tvary Zraková paměť Vnímání figura - pozadí

11 Prostorová orientace Určení nahoře - dole vpředu - vzadu
první poslední hned před – hned za…. Kde jsou tyto dovednosti nutné? Orientace v učebnici, v sešitě, na číselné ose, na obrázku, v diagramech, v matematice

12 Pravo-levá orientace Předškolní věk Ukaž pravou ruku….
Sáhni si pravou rukou na levé ucho…. Ukaž na obrázku vpravo dole….. Polož knihu doleva nahoru…. Postav se vpravo od stolu…. Na obrázku : ukaž, co je vpravo od….., vlevo od….. Ve škole – orientace na číselné ose, čtení a psaní zleva do prava

13 Sluchová percepce Předškolní věk
Vnímání a rozlišování zvuků neřečových Vnímání lidské řeči a) rozlišování slov b) rozlišování slabik c) rozlišování hlásek + první hláska ve slově + rozlišování : stejný – nestejný (dynt – dint, sůl – sál) + poslední hláska ve slově Rozlišování „figura – pozadí“

14 Sluchová percepce Školní věk Sluchová analýza : rozlož slovo na hlásky
myš : m y š Sluchová syntéza : slož slova z hlásek r u k a : ruka Sluchová diferenciace : kterou hláskou se slova liší sůl – sál (ů - á) Fonemická manipulace vlak – lak dlaň – daň mlet - met, mle, let

15 Komunikace Verbální – neverbální
U jedinců s dyslexií se objevují obtíže v následujících oblastech: Opožděný vývoj řeči Rychlé jmenování Rýmování Slovní zásoba Jazykový cit

16 Rychlé jmenování

17 Škála rizika dyslexie Pohybová neobratnost - hrubá motorika
Pohybová neobratnost - jemná motorika Špatná senzomotorická koordince – zrak /pohyb Opožděná lateralizace Opožděný vývoj prostorové orientace Opožděný vývoj orientace v tělovém schématu Poruchy vývoje zrakové pozornosti a paměti Opožděný vývoj řeči (Marta Bogdanowicz)

18 Sheffieldský Screeningový test
Rychlé jmenování Navlékání korálků Urči, zda jsou slova stejná : buk – buk, kůl – kůň, sůl – sál, sen – sen Tělesná stabilita Rýmování Poznávání první hlásky ve slově Opakování čísel : 51 – 39 – 136 – Opakování číslic : Opakování písmen : t s d e w o b q n y Určování pořadí zvuků: myš – kachna, kachna – kachna, kachna - myš

19 Výsledky výzkumu ve Finsku 107 dětí (93 dětí KS) sledováno od narození do 7 let
Po narození reaguje mozek děti rizikové skupiny jinak než mozek běžné populace V roce nebyly rozdíly ve vývoji řeči, ale o dva měsíce později významný rozvoj řeči KS ve všech složkách, největší rozdíly v 5 letech Predikční hodnota zkoušek: 2,5 roku porozumění řeči a artikulace, motorika 3,5 roku jmenování písmen a opakování pseudoslov 5. – 6. rok paměť, jmenování písmen, rychlé jmenování obrázků Každé dítě rizikové skupiny, které začalo mluvit později mělo obtíže ve čtení Nepamatuje-li si předškolní dítě spojení hláska – písmeno, ačkoliv se na to ptá, je to významný ukazatel pozdějších obtíží

20 Jak komplexně v praxi Biologické hledisko genetické zatížení v rodině
problémy v těhotenství a kolem porodu zdravotní problémy vyplývající z anamnézy Kognitivní funkce vývoj jemné a hrubé motoriky vývoj řeči (opakování bezesmyslných slov, artikulace) proces automatizace krátkodobá verbální paměť Chování podrážděnost dítěte, obtíže v soustředění časté vyhýbání se určitým aktivitám

21 Závěr Cílem včasné diagnostiky není přesné stanovení diagnózy, ale uvědomění si obtíží a zahájení cílené práce s dítětem. Individuální program (skupinová práce) Spolupráce s rodiči Prevence školního selhání je účinnější a pro dítě přínosnější než náprava obtíží


Stáhnout ppt "Riziko dyslexie a školního selhávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google