Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické vývojové poruchy chování a učení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické vývojové poruchy chování a učení"— Transkript prezentace:

1 Specifické vývojové poruchy chování a učení
Pavel Beňo, PhDr. Tel

2 … Specifické vývojové poruchy…
Poruchy chování (na bázi LMD) spojené a) s hyperaktivitou b) s hypoaktivitou (zřídkavý výskyt) 2. Poruchy učení (dysfunkce) kam patří: a) dyslexie (porucha čtení a psaní) b) dysortografie (porucha pravopisu) c) dysgrafie (porucha psaní) d) dyskalkulie (porucha počítání) e) dyspraxie (porucha motoriky a koordinace pohybů)

3 Specifické vývojové poruchy chování
SYNDROM LMD (lehká mozková dysfunkce) Dřívější název LDE (lehká dětská encefalopatie) MBD, angl. (Minimal Brain Dysfunktion) 10 hlavních symptomových oblastí 1. Poruchy pozornosti a soustředěnosti (neschopn. se soustředit) 2. Hyperaktivita (hravost, živost, divokost – neklid rukou, nohou, okusování nehtů) 3. Emoční labilita, impulzivita (náladovost, dráždivost, nedostatečná sebekontrola, chování bez zábran) 4. Percepční poruchy – nedostatky v obl. zrakové, sluchové a dotekové (pohybové) percepce 5. Poruchy motorické koordinace – zvláště tzv. jemné vizuomotoriky (psaní, kreslení, jemné pohyby prstů a ruky – kupř. jízda na kole, kotoul, stoj na jedné noze), atp.

4 … Specifické vývojové poruchy…
LMD - 10 hlavních symptomových oblastí (pokrač.) 6. Poruchy učení – nestabilita, nepozornost při vysokém IQ 7. Poruchy myšlení, řeči a paměti – nedostatek abstrakce, nesouvislost v myšlení, artikulační neobratnost, komolení souhl. 8. Neurologické abnormality – neobratnost, zkřížená lateralita, šilhání, atp.) 9. Zvláštnosti v sociálním chování – absence sociálních norem (vlezlost, lehkovážnost), nerespektování autority, aj. 10. Výrazně nerovnoměrnosti ve výkonových zkouškách (testech) a v chování – jsou pro děti s LMD typické.

5 Specifické vývojové poruchy učení
Jsou poruchou v jednom nebo více psychických Procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané. Tato porucha se projevuje nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat. Zrak, sluch, motorika, citový a rozumový vývoj jsou v normě a osoby postižené ani nepocházejí z tzv. málo podnětného prostředí.

6 Specifické vývojové poruchy učení (pokrač.)
SIGNÁLY … Rozdíl mezi IQ a tzv. CQ (čtenářský kvocient) – 20 až 25 bodů Rozdíly v klasifikaci v ČJ – event. v dalších předmětech vázaných na učení se pomocí čtení a známkou z matematiky ve prospěch matematiky (2 i více stupňů) Postižených 2 – 4 % dětí z celkové populace V 95 % případů jde o dyslexie spojené s projevy dysgrafie a dysortografie

7 Specifické vývojové poruchy učení (pokrač.)
DYSLEXIE (nejrozšířenější z vývoj. poruch učení) Objevuje se často již v 1. třídě jako… …zvláštní obtíže ve vnímání zrokovém i sluchovém. Je narušeno poznávání v prostoru a v čase, zejména při rozeznávání tvarů písmen, slabik a slov. Potíže se mohou projevit také v psaní či ve zvukové podobě, v jemné motorice (vizuomotorice), v koordinaci ruky a oka.

8 Specifické vývojové poruchy učení DYSLEXIE (pokrač.)
Charakteristické projevy: Zaměna písmen, hlásek zrcadlově podobných (b–d, s–z, n-u), tvarově podobné (m–n, k–h), zvukově podobné (znělé a neznělé párové hlásky ch–h, f–v, k-g, t-d, p-b, s-z) a to jak při čtení, tak při psaní. Ve 2. či vyšším ročníku nepozná či neumí žák napsat všechna písmena. Velké obtíže má při skládání hlásek ve slabiky. Těžce slabikuje. Přehazuje sled písmen a slabik ve slovech (kus–suk, psát –spát, maso-samo). Ve vyšších třídách (7.-8.) se může stát, že při snaze o rychlé čtení, žák slova odhaduje dle letmého pohledu či přímo s fabulací (vymýšlením) textu.

9 Specifické vývojové poruchy učení DYSLEXIE (pokrač.)
- Velké obtíže při skládání slov a zejména při jejich rozkládání na slabiky a hlásky (vynechávání, přidávání, přehazování – problém s tvarem slova souvisí s problémy s orientací v čase a prostoru). Záměny a nejistoty v rozlišování měkkých a tvrdých slabik (di-dy; dě-de apod.) nalézáme ještě na konci 1. třídy ZŠ. Špatné rozlišování resp. nerozlišování dlouhých a krátkých samohlásek (čárky jsou jinde, než kam patří), chyby v psaní háčků (zvl. u sykavek). Obtíže činí též delší slova nebo slova složená (nosorožec, nejnebezpečnější), skupiny slov event. celé krátké věty (tři čtvrtě na čtyři, první pražská paroplavba, česáči česou švestky)

10 Náprava dyslexie Dyslexie: Zdeněk Matějček, Praha 1988
Patopsychológia učenia a jej neuropsychologické základy: L. Koščo, 1988 Příručky Nauč mne číst a psát: H.Tymichová Učím se mluvit a číst: E. Veselý Hravé čtení: Mezera, Houdek, Starý (1990) Práce kolektivu D: Václavové a Janotové Zdeněk ŽLAB (publikace, články, návody…)

11 Metoda „dobrého startu“
E. Dupré (1913) zavedl pojem psychomotorika Opožděný vývoj tzv. percepčně-motorických funkcí u některých dětí = obtíže ve čtení a psaní Lze je však vypozorovat již v předškolním věku! (kresba, rytmika, gymnastika, jiné sportovní úkony) MDS je tedy způsob – systém cviků - stimulace rozvoje psychomotoriky u dětí v předškolním a ranně školním věku Cílem je zdokonalit souhru 3 analyzátorů (zrak, sluch, pohyb), vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a v prostoru.


Stáhnout ppt "Specifické vývojové poruchy chování a učení"

Podobné prezentace


Reklamy Google