Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika prevence poradenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika prevence poradenství."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika prevence poradenství

2 Čím se budeme zabývat? Obsah 1
Co je diagnostika Základní pojmy Metody diagnostiky Oblasti diagnostiky Průběh diagnostického procesu Hodnocení vzhledem k výkonům jedince – srovnávací hodnocení

3 Diagnostika motoriky a kognitivních schopností Obsah 2
Motorika Tělové schéma Zraková percepce Pravo_levá a prostorová orientace Sluchová percepce Řeč Myšlení (letní semestr)

4 Základní pojmy Diagnostika Diagnóza Diagnostický proces
Diagnostika – normativní, formativní, kriteriální, diferenciální Edumetrický a kazuistický přístup k diagnostikování Chyby při diagnostikování

5 Metody diagnostiky Pozorování (typy pozorování) Experiment Testy
Rozhovor Dotazník Rozbor prací dítěte (analýza, výsledků činnosti, úkolů) 7. Anamnéza (osobní, rodinná, školní, sociální)

6 Oblasti diagnostiky Rodina, Škola, zájmové Širší rodina instituce
Vnější prostředí Rodina, Škola, zájmové Širší rodina instituce Sourozenci zaměstnání Bio-psycho- sociální jednota

7 Motorika Hrubá motorika chůze, běh, lezení Pohybová koordinace
Koordinace pohybů s dalšími aktivitami (zpěv, řeč, rytmická cvičení) Jemná motorika Motorika a vývoj jedince

8 Vývoj motoriky V období do jednoho roku probíhá v 3- měsíčních obdobích (trimenonech) Otevření dlaně, poloha na bříšku Aktivní úchop, na bříšku uvolnění ruky k úchopu, obracení ze zad na bříško Pérování v kleku, lezení, sed bez opory Stoj u opory

9 Klíčová období důležitá pro zdravý vývoj
Jestliže nezvládá vývojové momenty, je nutné odborné vyšetření! Do 6 měsíce se obrátí z bříška na záda Do 8 měsíce - klečí Do 10 měsíce – leze Po 1. roce první krůčky, první slova (opožděný psychomotorický vývoj)

10 Grafomotorika Dítě začíná čmárat mezi 1. – 2. rokem 3 roky kruh
4 roky křížek 5 let čtverec 6 let trojúhelník 7 let kosodélník 3 roky - „hlavonožec“

11 Vizuomotorická koordinace
Koordinace aktivit oka a pohybu - Vkládání tvarů do odpovídajících otvorů (klíč do zámku, geometrické tvary) - Navlékání korálků - Spojování tvarů rovnou čarou - Omalovánky, vybarvování

12 Motorika artikulačních orgánů
Jemná motorika Cvičení rtů Cvičení jazyka Dechová cvičení

13 Motorika a stáří Dochází ke zhoršení motoriky z následujících příčin
Svalová atrofie Osteoporoza (řídnutí kostí) Osteoartroza ( degenerativní onemocnění kloubní chrupavky) Imobilizační syndrom, instabilita CMP Malnutrice Demence

14 Pasivní cvičení s pomocí fyzioterapeuta, sestry
Hrubá motorika Chůze Aktivní cvičení Pasivní cvičení s pomocí fyzioterapeuta, sestry Polohování jako prevence dekubitů Bazální stimulace (dotyky, hlazení..)

15 Jemná motorika Cvičení prstů Nácvik všedních dovedností
Výtvarné a ruční práce PACOVSKÝ, V., HEŘMANOVÁ, H. Gerontologie. Praha: Avicenum 1981 KALVACH, Z. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada 2004

16 Tělové schéma Tělové schéma zahrnuje dvě oblasti
Vnímání vlastního těla Jmenování částí těla Ukaž, kde máš…., kde má panenka Kde máš břicho, předloktí, rameno Úkoly: Reprodukovat dotyk Reprodukovat dotyk se zavřenýma očima Opakovat předvedený cvik zrcadlově

17 Lateralita Lateralitou rozumíme funkční převahu
jednoho z párových orgánů. (Ruka, noha, ucho, oči.) Lateralita je odrazem dominance mozkové kůry, která přednostně z protilehlé hemisféry řídí činnost párových orgánů. Lateralita tvarová a funkční. Zkřížená lateralita Leváctví ambidextrie praváctví Zkouška laterality

18 Diagnostika kognitivních funkcí – vnímání (percepce)
Percepce je předpokladem vývoje jedince. Zprostředkovává informace z vnějšího světa. Podle zapojení modalit rozlišujeme percepci : 1.Vestibulární 2.Taktilní 3.Kinestetickou 4.Zrakovou 5.Sluchovou Přestože odlišujeme smyslové modality, většinou se na vnímání podílí modalit více.

19 Zraková percepce Vnímání figura – pozadí Konstanta vnímání
Vnímání polohy v prostoru Rozlišování detailů Reverzní tvary Zraková paměť

20 Prostorová orientace Určení nahoře - dole vpředu - vzadu
první poslední hned před – hned za…. Kde jsou tyto dovednosti nutné? Orientace v učebnici, v sešitě, na číselné ose, na obrázku, v diagramech

21 Pravo-levá orientace V prostoru *Ukaž, kde je vpravo – vlevo…
*Sáhni si pravou rukou na levé ucho…. *Polož knihu vpravo nahoru…. Na osobě sedící čelem *Ukaž pravou rukou moji levou ruku.. Při současném pohybu v prostoru – mapy, popisy pohybových her, tanec….

22 Sluchová percepce Předškolní věk
Vnímání a rozlišování zvuků neřečových Rozlišování „figura – pozadí“ Lidská řeč a) věta – slovo b) slabika c) hláska + první hláska ve slově + rozlišování : stejný – nestejný (dynt – dint, sůl – sál) + poslední hláska ve slově

23 Sluchová percepce Školní věk Sluchová analýza : rozlož slovo na hlásky
myš : m y š Sluchová syntéza : slož slova z hlásek r u k a : ruka Sluchová diferenciace : kterou hláskou se slova liší sůl – sál (ů - á) Fonemická manipulace vlak – lak dlaň – daň mlet - met, mle, let

24 Komunikace Znamená výměnu informací, tj. předávání, zpracování a předávání informací Zahrnuje nejen komunikaci mezi lidmi, ale též např. mezi člověkem a strojem, dvěma stroji též člověk a jeho vnitřní orgány. Specifickým lidským znakem je sociální komunikace, která má tři základní stránky společenského styku: společné činnosti, vzájemné působení a mezilidské vztahy

25 Druhy komunikace Verbální Neverbální K. činem

26 Překážky v komunikaci 1. Nedostatek motivace

27 Řeč Řeč impresivní Řeč expresivní artikulace slovní zásoba
mluvní pohotovost gramatické kategorie tempo řeči modulační faktory

28 Rychlé jmenování

29 Vady řeči Dyslalie – nesprávná výslovnost Balbuties – koktavost
Diagnostiku řečových vad provádí kolektiv odborníků. Reedukace řečových vad spadá do oblasti logopedické péče Dyslalie – nesprávná výslovnost Balbuties – koktavost Brebtavost – porucha tempa řeči Dysfázie – opožděný vývoj řeči OVŘ – opožděný vývoj řeči Mutismus, elektivní mutismum Autismus Aspergerův syndrom


Stáhnout ppt "Diagnostika prevence poradenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google