Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika prevence poradenství. Čím se budeme zabývat? Obsah 1 Co je diagnostika 1. Základní pojmy 2. Metody diagnostiky 3. Oblasti diagnostiky 4. Průběh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika prevence poradenství. Čím se budeme zabývat? Obsah 1 Co je diagnostika 1. Základní pojmy 2. Metody diagnostiky 3. Oblasti diagnostiky 4. Průběh."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika prevence poradenství

2 Čím se budeme zabývat? Obsah 1 Co je diagnostika 1. Základní pojmy 2. Metody diagnostiky 3. Oblasti diagnostiky 4. Průběh diagnostického procesu 5. Hodnocení vzhledem k výkonům jedince – srovnávací hodnocení

3 Diagnostika motoriky a kognitivních schopností Obsah 2 1. Motorika 2. Tělové schéma 3. Zraková percepce 4. Pravo_levá a prostorová orientace 5. Sluchová percepce 6. Řeč 7. Myšlení (letní semestr)

4 Základní pojmy  Diagnostika  Diagnóza  Diagnostický proces  Diagnostika – normativní, formativní, kriteriální, diferenciální  Edumetrický a kazuistický přístup k diagnostikování  Chyby při diagnostikování

5 Metody diagnostiky 1. Pozorování (typy pozorování) 2. Experiment 3. Testy 4. Rozhovor 5. Dotazník 6. Rozbor prací dítěte (analýza, výsledků činnosti, úkolů) 7. Anamnéza (osobní, rodinná, školní, sociální)

6 Oblasti diagnostiky Vnější prostředí Rodina, Škola, zájmové Širší rodina instituce Sourozenci zaměstnání Bio-psycho- sociální jednota

7 Motorika  Hrubá motorika chůze, běh, lezení  Pohybová koordinace  Koordinace pohybů s dalšími aktivitami (zpěv, řeč, rytmická cvičení)  Jemná motorika  Motorika a vývoj jedince

8 Vývoj motoriky V období do jednoho roku probíhá v 3- měsíčních obdobích (trimenonech) 1. Otevření dlaně, poloha na bříšku 2. Aktivní úchop, na bříšku uvolnění ruky k úchopu, obracení ze zad na bříško 3. Pérování v kleku, lezení, sed bez opory 4. Stoj u opory

9 Klíčová období důležitá pro zdravý vývoj Jestliže nezvládá vývojové momenty, je nutné odborné vyšetření! - Do 6 měsíce se obrátí z bříška na záda - Do 8 měsíce - klečí - Do 10 měsíce – leze - Po 1. roce první krůčky, první slova (opožděný psychomotorický vývoj)

10 Grafomotorika Dítě začíná čmárat mezi 1. – 2. rokem 3 roky kruh 4 roky křížek 5 let čtverec 6 let trojúhelník 7 let kosodélník 3 roky - „hlavonožec“

11 Vizuomotorická koordinace Koordinace aktivit oka a pohybu - Vkládání tvarů do odpovídajících otvorů (klíč do zámku, geometrické tvary) - Navlékání korálků - Spojování tvarů rovnou čarou - Omalovánky, vybarvování

12 Motorika artikulačních orgánů Jemná motorika Cvičení rtů Cvičení jazyka Dechová cvičení

13 Motorika a stáří Dochází ke zhoršení motoriky z následujících příčin Svalová atrofie Osteoporoza (řídnutí kostí) Osteoartroza ( degenerativní onemocnění kloubní chrupavky) Imobilizační syndrom, instabilita CMP Malnutrice Demence

14 Hrubá motorika Chůze Aktivní cvičení Pasivní cvičení s pomocí fyzioterapeuta, sestry Polohování jako prevence dekubitů Bazální stimulace (dotyky, hlazení..)

15 Jemná motorika Cvičení prstů Nácvik všedních dovedností Výtvarné a ruční práce PACOVSKÝ, V., HEŘMANOVÁ, H. Gerontologie. Praha: Avicenum 1981 KALVACH, Z. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada 2004

16 Tělové schéma Tělové schéma zahrnuje dvě oblasti 1. Vnímání vlastního těla 2. Jmenování částí těla  Ukaž, kde máš…., kde má panenka  Kde máš břicho, předloktí, rameno Úkoly:  Reprodukovat dotyk  Reprodukovat dotyk se zavřenýma očima  Opakovat předvedený cvik zrcadlově

17 Lateralita Lateralitou rozumíme funkční převahu jednoho z párových orgánů. (Ruka, noha, ucho, oči.) Lateralita je odrazem dominance mozkové kůry, která přednostně z protilehlé hemisféry řídí činnost párových orgánů. Lateralita tvarová a funkční. Zkřížená lateralita Leváctví ambidextrie praváctví Zkouška laterality

18 Diagnostika kognitivních funkcí – vnímání (percepce) Percepce je předpokladem vývoje jedince. Zprostředkovává informace z vnějšího světa. Podle zapojení modalit rozlišujeme percepci : 1.Vestibulární 2.Taktilní 3.Kinestetickou 4.Zrakovou 5.Sluchovou Přestože odlišujeme smyslové modality, většinou se na vnímání podílí modalit více.

19 Zraková percepce  Vnímání figura – pozadí  Konstanta vnímání  Vnímání polohy v prostoru  Rozlišování detailů  Reverzní tvary  Zraková paměť

20 Prostorová orientace Určení  nahoře - dole  vpředu - vzadu  první - poslední  hned před – hned za…. Kde jsou tyto dovednosti nutné? Orientace v učebnici, v sešitě, na číselné ose, na obrázku, v diagramech

21 Pravo-levá orientace V prostoru *Ukaž, kde je vpravo – vlevo… *Sáhni si pravou rukou na levé ucho…. *Polož knihu vpravo nahoru…. Na osobě sedící čelem *Ukaž pravou rukou moji levou ruku.. Při současném pohybu v prostoru – mapy, popisy pohybových her, tanec….

22 Sluchová percepce Předškolní věk 1. Vnímání a rozlišování zvuků neřečových 2. Rozlišování „figura – pozadí“ 3. Lidská řeč a) věta – slovo b) slabika c) hláska + první hláska ve slově + rozlišování : stejný – nestejný (dynt – dint, sůl – sál) + poslední hláska ve slově

23 Sluchová percepce Školní věk  Sluchová analýza : rozlož slovo na hlásky myš : m y š  Sluchová syntéza : slož slova z hlásek r u k a : ruka  Sluchová diferenciace : kterou hláskou se slova liší sůl – sál (ů - á)  Fonemická manipulace vlak – lak dlaň – daň mlet - met, mle, let

24 Komunikace Znamená výměnu informací, tj. předávání, zpracování a předávání informací Zahrnuje nejen komunikaci mezi lidmi, ale též např. mezi člověkem a strojem, dvěma stroji též člověk a jeho vnitřní orgány. Specifickým lidským znakem je sociální komunikace, která má tři základní stránky společenského styku: společné činnosti, vzájemné působení a mezilidské vztahy

25 Druhy komunikace 1.Verbální 2.Neverbální 3.K. činem

26 Překážky v komunikaci 1. Nedostatek motivace

27 Řeč  Řeč impresivní  Řeč expresivní artikulace slovní zásoba mluvní pohotovost gramatické kategorie tempo řeči modulační faktory

28 Rychlé jmenování

29 Vady řeči Diagnostiku řečových vad provádí kolektiv odborníků. Reedukace řečových vad spadá do oblasti logopedické péče Dyslalie – nesprávná výslovnost Balbuties – koktavost Brebtavost – porucha tempa řeči Dysfázie – opožděný vývoj řeči OVŘ – opožděný vývoj řeči Mutismus, elektivní mutismum Autismus Aspergerův syndrom


Stáhnout ppt "Diagnostika prevence poradenství. Čím se budeme zabývat? Obsah 1 Co je diagnostika 1. Základní pojmy 2. Metody diagnostiky 3. Oblasti diagnostiky 4. Průběh."

Podobné prezentace


Reklamy Google