Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I."— Transkript prezentace:

1 Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I.
INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/ Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I. Mgr. Jarmila Fraiová

2 Diagnostika dítěte předškolního věku

3 Publikace přináší návod jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě v kterém věku mělo umět v oblastech: motorika, jemná motorika, grafomotorika, sebeobsluha, zrakové vnímání, sluchové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, matematické představy, řeč, sociální schopnosti dovednosti, hra.

4 Koncepce péče o děti předškolního věku
Psychologická prevence: podchycení eventuálních odchylek resp. zvláštností vývoje předškolních dětí Včasné zahájení intervence eventuálních nápravných procesů ve spolupráci se speciálními pedagogy Diagnostika a diferenciální diagnostika: posuzování psychomotorického vývoje a stanovení správné diagnózy po komplexním vyšetření a diferenciálně diagnostické rozvaze Výchovné poradenství: řešení endogenně a exogenně podmíněných adaptačních a výchovných problémů jako např.(výchovný přístup k dítěti v období raného dětského vzdoru, přístup k dítěti s ADHD, adaptace na narození sourozence, sourozenecká rivalita ,enuréza, adaptace na kolektivní zařízení, adaptace na úmrtí v rodině, rozpad rodiny, problémy se stravováním a spánkem, poruchy chování, agresivita, výchovný přístup k dítěti s narušeným vývojem řeči, k dětem s různě akcentovaným vývojem osobnosti - děti úzkostné, bojácné, uzavřené, přecitlivělé, s neurotickými projevy, s projevy „malých tyranů“)

5 7. Vyšetření školní zralosti
5. Spolupráce s odborníky Dětský lékař, klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped… Speciálně pedagogická centra, PPP Poradna pro rizikové novorozence (navazujeme v péči od 3 let) Klub hyperaktivních dětí Manželské a rodinné poradny 6. Integrace 7. Vyšetření školní zralosti 8. Individuální a skupinová speciálně pedagog. Péč e 9. Přednášky 10. Včasné zahájení intervence event. nápravných procesů ve spolupráci se speciálními pedagogy

6 Diagnostika a diferenciální diagnostika
Rodinná diagnóza: základní informace o rodičích a sourozencích Osobní diagnóza: gravidita Porod Poporodní průběh Kojenecký věk Ranný motorický vývoj Ranný řečový vývoj Hygienické návyky Sebeobsluha Stravovací návyky Hra Zájmy, dovednosti, volnočasové aktivity Sociální adaptace, adaptace na MŠ Povahové charakteristiky, emocionalita Specifika v chování, v zájmech, dovednostech Zdravotní anamnéza

7 Vlastní vyšetření: Posouzení mentálního vývoje, test rozumových schopností zahrnuje: Složku verbální (vědomosti, porozumění sociálním situacím, počty, podobnosti, slovník, sluchová paměť) Složku neverbální (doplňování obrázků, řazení obrázků, kostky, skládanky, symboly) Kresba (obsahová i formální stránka, úchop tužky, manipulace s ní…), v případě potřeby posouzení laterality Jemná a hrubá motorika Řeč (způsob navazování verbálního kontaktu, vyjadřování tj. aktivní slovník, gramatika, artikulace + užívání neverbálních prvků komunikace, porozumění řeči v okruhu běžného hovoru a instrukcím…) Sociální učení Míra aktivity, osobní tempo, pozornost (při hře, úkolových činnostech) Hra (pozorování dítěte při spontánní hře, při hře s rodičem, hra s dítětem, v případě možnosti hra dítěte s jiným dítětem…)

8 Diagnostika školní zralosti
Co je školní zralost, školní připravenost? Dosažení takového stupně vývoje, aby se dítě bylo schopno bez obtíží účastnit výchovně-vzdělávacího procesu. Kromě pojmu školní zralost se užívá termín školní připravenost – ta zahrnuje kompetence, které jsou podrobněji rozpracovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání v oblasti kognitivní, emocionálně-sociální, pracovní a somatické, které dítě nabývá a rozvíjí učením , sociální zkušeností (zejména v MŠ). Goleman (1977) v knize Emoční inteligence uvádí , že připravenost pro školní docházku závisí na nejzákladnější znalosti a to , jak se učit, vyjmenovává sedm nejdůležitějších aspektů této schopnosti. Sebevědomí Zvídavost Schopnost jednat s určitým cílem Sebeovládání Schopnost pracovat s ostatními Schopnost komunikovat Schopnost spolupracovat

9 Položky sledované v oblasti kresby
Spontánní kresba Postava Dům Kreslení nevyhledává Různorodost Grafomotorické prvky Zuby Horní smyčka Návyky při kreslení Držení tužky Postavení tužky Uvolnění ruky, tlak na podložku Plynulost tahů Vizuomotorika Jedna linie (rozcvičovací cviky) Lateralita Ruky Oka

10 Položky sledované v oblasti řeči
Foneticko-fonologická rovina Výslovnost Artikulační obratnost Jiné (např. narušení plynulosti řeči) Lexikálně-sémantická rovina Řeči v okruhu běžného hovoru i instrukcím rozumí Má věku přiměřenou slovní zásobu Smysluplně popíše, co je na obrázku Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku Interpretuje pohádku, příběh bez obrázkového doprovodu Definuje význam pojmu Tvoří protiklady (antonyma) s vizuální podporou Tvoří protiklady (antonyma) bez vizuální podpory Tvoří nadřazené pojmy s vizuální podporou Tvoří nadřazené pojmy bez vizuální podpory Tvoří slova podobného významu (synonyma)

11 Morfologicko-syntaktická rovina
Mluví ve větách a souvětích Užívá všechny druhy slov Mluví gramaticky správně Pragmatická rovina Přirozeně navazuje verbální kontakt Dokáže vést dialog Řekne jméno, příjmení, věk a bydliště Užívá oční kontakt

12 Položky sledované v oblasti sluchového vnímání
Naslouchání Naslouchá příběhu, pohádce Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace) Rozliší slova Rozliší bezvýznamové slabiky Sluchová analýza, syntéza Vyhledá rýmující se dvojice Určí počet slabik ve slově Určí počáteční hlásku ve slově Určí poslední souhlásku ve slově Sluchová paměť Zopakuje větu z více slov Zopakuje čtyři nesouvisející slova Vnímání rytmu Napodobí rytmus (dva až čtyři tóny, více) Zvládá záznam krátké rytmické struktury

13 Otázky ?

14 Děkuji za pozornost . V druhém bloku dokončíme diagnostiku:
zrakového vnímání, vnímání prostoru a času, matematických schopností a dovedností, sociálních dovedností , schopnosti koncentrace pozornosti sebeobsluhy naučíme se vytvořit a pracovat s Plánem speciálně pedagogické péče. Děkuji za pozornost .


Stáhnout ppt "Podpůrný metodický seminář zaměřený na předškolní věk I."

Podobné prezentace


Reklamy Google