Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní technika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní technika."— Transkript prezentace:

1 Účetní technika

2 Úvod do účetnictví

3 Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách

4 Předmět účetnictví Zachycení informací o: Aktivech Pasivech Nákladech
Výnosech Hospodářském výsledku

5 Důvody vedení účetnictví
Průkazní materiál Podpora paměti podnikatele Informace pro společníky, stát, zaměstnance, banky, …

6 Právní normy Základní právní předpisy Zvláštní předpisy
Zákon o účetnictví Vyhláška MF Opatření MF Účetní standardy Zvláštní předpisy Obchodní zákoník Zákon o dani z příjmu Zákon o dani z přidané hodnoty Zákoník práce Zákon o dani silniční

7 Vnitropodnikové směrnice
Zákon ukládá každé účetní jednotce povinnost vytvořit pro vedení svého účetnictví nebo daňové evidence vnitropodnikové směrnice Specifikace Účtování zásob Způsob odepisování Oceňování Účtový rozvrh Dokladové řady Oběh dokladů Podpisové vzory Inventarizace Použití kurzů Atd.

8 Rozsah vedení účetnictví
Zjednodušený obsah – FO, které nemají povinný audit (účtují na skupiny ne na účty, mají zjednodušený deník a hlavní knihy) Plný rozsah – ostatní osoby

9 Účtová osnova

10 Účtová osnova Seznam všech syntetických účtů, které může daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví používat Vychází ze směrné účtové osnovy Vydává ji a schvaluje Ministerstvo financí

11 Typy účtových osnov Pro podnikatele Pro banky Pro pojišťovny
Pro rozpočtové a příspěvkové organizace Pro nadace Pro církve

12 Směrná účtová osnova Seznam účtových tříd = základ účtové osnovy
0 = dlouhodobý majetek 1 = zásoby 2 = kr. finanční majetek a kr. bankovní úvěry 3 = zúčtovací vztahy 4 = kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 = náklady 6 = výnosy 7 = závěrkové a podrozvahové účty 8,9 = vnitropodnikové účty

13 Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které používá daná účetní jednotka Vydává a schvaluje ji daná účetní jednotka Je nedílnou součásti vnitropodnikových směrnic

14 Skladba účtové osnovy Účet Účtová skupina Účtová třída
tabulka zachycující rozvahové nebo výsledkové změny je označen číselným kódem a názvem 3místné číslo např pokladna Účtová skupina shrnuje účty stejného typu 2 místné číslo např. 21 – peníze Účtová třída shrnuje skupiny stejného typu 1 místné číslo např. 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

15 Dělení účtů Rozvahové Výsledkové Podrozvahové a závěrkové (tř.7)
Aktivní Pasivní Výsledkové Nákladové (tř.5) Výnosové (tř.6) Podrozvahové a závěrkové (tř.7) Syntetické Analytické

16 Syntetický účet = zobrazují souhrnné stavy a pohyby majetku, zdrojů, nákladů a výnosů.
V české účetní praxi mají třímístný číselný kód. Analytický účet = slouží k zpodrobnění údajů syntetického účtu. V české účetní praxi mají většinou šestimístný číselný kód, přičemž první tři číslice vypovídají o syntetickém účtu, ke kterému se daný účet vztahuje. Platí: KS účtu syntetického se rovná součtu KS účtů analytických

17 Souvztažnost Souvztažnost je určení správných účtů pro zachycení konkrétního účetního případu.

18 Podvojnost Každá účetní operace se zachycuje minimálně na dva účty. Jednou na stranu MÁ DÁTI a podruhé na straně DAL. Obě strany se musí rovnat.

19 Účetní zápisy

20 Účetní zápisy Definice = zachycují účetní případy Forma zápisů Zásady
Ručně Na PC Zásady Srozumitelnost přehlednost čitelnost trvanlivost čistota nepřepisujeme

21 Dělení účetních zápisů
Dle hlediska druhu zápisu časové – deník věcné – hlavní knihy – nejčastější forma: ,,T“ Dle složitosti zápisu jednoduché – na 2 účty 111/321 složené – více jak 2 účty 343/321

22 Přezkušování správnosti účetních zápisů

23 Typy kontrol Formální = Předvaha Věcná = Inventarizace

24 Předvaha Formální kontrola správnosti vedení UČE
Kontroluje dodržení podvojnosti (tzn. MD = D) Neodhalí jiné chyby Použití chybných účtů Použití chybné Kč Nezaúčtování některé operace

25 účet Počáteční stavy Obrat Konečné stavy MD D celkem MD = D

26 Inventarizace = Inventura
Věcná kontrola účetnictví Odhalí chyby, které nemůžeme zjistit pomocí předvahy Činnost , kdy k nějakému stanovenému datu zjišťujeme stav (množství, cenu) aktiv a pasiv Zajišťuje věrnost účetnictví (evidence a skutečnost souhlasí)

27 Způsoby inventarizace
Fyzicky = změřím, zvážím, spočítám Dokladově = nelze fyzicky, na základě dokladů

28 Postup inventarizace Jmenování inventarizační komise
Vystavení inventarizační soupisky Provedení inventarizace Vyčíslení rozdílů zjištěných inventarizací Zjištění příčin rozdílů Zaúčtování rozdílů Přijetí opatření

29

30 Četnost inventarizace
Ze zákona 1x ročně 1 x za 2 roky u majetku špatně kontrolovatelného 4 x ročně u cenin a pokladny (z toho 2x namátkově) Dle rozhodnutí účetní jednotky Pravidelná frekvence Při mimořádné události

31 Termín inventarizace Ze zákona k

32 Inventární rozdíly Kvantitativní Kvalitativní

33 Kvantitativní – špatně množství
Něco chybí Zaviněné manko Škoda Přirozený úbytek zásob Něco mám navíc Přebytek

34 Kvalitativní – špatně ocenění
Je vyšší Účetně neřeším Je nižší Dočasné snížení ocenění = tvorba opravné položky Zákonné – pohledávky do limitu Ostatní Trvalé snížení ocenění = škody

35 Účetní knihy

36 Účetní knihy Daňová evidence Účetnictví
peněžní deník / deník daňové evidence Účetnictví Deník hlavní knihy knihy operativní evidence pokladní kniha skladová karta zásob inventární karta Dl.M kniha cenin kniha jízd kniha faktur P/V

37 DENÍK kniha, do které zaznamenáváme všechny účetní operace zápisy jsou prováděny chronologicky (= časově za sebou)    HLAVNÍ KNIHA soubor syntetických účtů, které účetní jednotka používá, zápisy jsou řazeny věcně (účtuji jen ty, které se týkají dané hlavní knihy) Č.ř. datum doklad text MD D Účet: Č.ř. datum doklad text protiúčet Č.ř. deníku MD D

38 Opravy účetních zápisů

39 Opravy účetních záznamů
Existují 2 způsoby opravování neúčetní způsob Škrtnout špatný záznam Nadepsat nový záznam Doplnit opravila dne…. a podepsat účetní způsob – zapisuje se nový účetní zápis, kterým opravíme nebo zrušíme zápis původní Doplňkový zápis Částečné storno Úplné storno

40 doplňkový zápis KDY: správně zaúčtováno, nižší Kč
doklad: PPD – vklad podnikatele ,- účtováno: / ,- OPRAVA: VÚD – oprava účetnictví PPD 211/ ,-

41 částečné storno KDY: správně zaúčtováno, vyšší Kč
doklad: PPD – vklad podnikatele ,- účtováno: / ,- OPRAVA: VÚD – oprava PPD 211/ ,- Částečné storno – červený zápis

42 úplné storno KDY: chybné účtování
doklad: PPD – vklad podnikatele ,- účtováno: / ,- OPRAVA: VÚD – úplné storno PPD 221/ ,- PPD – vklad podnikatele 211/ ,- Úplné storno – červený zápis + nový, správný zápis

43 Práce s učebnicí Úloha 7.7.


Stáhnout ppt "Účetní technika."

Podobné prezentace


Reklamy Google