Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní technika. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní technika. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách."— Transkript prezentace:

1 Účetní technika

2 ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ

3 Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách

4 Předmět účetnictví Zachycení informací o: – Aktivech – Pasivech – Nákladech – Výnosech – Hospodářském výsledku

5 Důvody vedení účetnictví Průkazní materiál Podpora paměti podnikatele Informace pro společníky, stát, zaměstnance, banky, …

6 Právní normy Základní právní předpisy – Zákon o účetnictví – Vyhláška MF – Opatření MF – Účetní standardy Zvláštní předpisy – Obchodní zákoník – Zákon o dani z příjmu – Zákon o dani z přidané hodnoty – Zákoník práce – Zákon o dani silniční

7 Vnitropodnikové směrnice Zákon ukládá každé účetní jednotce povinnost vytvořit pro vedení svého účetnictví nebo daňové evidence vnitropodnikové směrnice Specifikace – Účtování zásob – Způsob odepisování – Oceňování – Účtový rozvrh – Dokladové řady – Oběh dokladů – Podpisové vzory – Inventarizace – Použití kurzů – Atd.

8 Rozsah vedení účetnictví Zjednodušený obsah – FO, které nemají povinný audit (účtují na skupiny ne na účty, mají zjednodušený deník a hlavní knihy) Plný rozsah – ostatní osoby

9 ÚČTOVÁ OSNOVA

10 Účtová osnova Seznam všech syntetických účtů, které může daná účetní jednotka v rámci svého účetnictví používat Vychází ze směrné účtové osnovy Vydává ji a schvaluje Ministerstvo financí

11 Typy účtových osnov Pro podnikatele Pro banky Pro pojišťovny Pro rozpočtové a příspěvkové organizace Pro nadace Pro církve

12 Směrná účtová osnova Seznam účtových tříd = základ účtové osnovy 0 = dlouhodobý majetek 1 = zásoby 2 = kr. finanční majetek a kr. bankovní úvěry 3 = zúčtovací vztahy 4 = kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 = náklady 6 = výnosy 7 = závěrkové a podrozvahové účty 8,9 = vnitropodnikové účty

13 Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které používá daná účetní jednotka Vydává a schvaluje ji daná účetní jednotka Je nedílnou součásti vnitropodnikových směrnic

14 Skladba účtové osnovy Účet – tabulka zachycující rozvahové nebo výsledkové změny – je označen číselným kódem a názvem – 3místné číslo – např. 211 - pokladna Účtová skupina – shrnuje účty stejného typu – 2 místné číslo – např. 21 – peníze Účtová třída – shrnuje skupiny stejného typu – 1 místné číslo – např. 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

15 Dělení účtů Rozvahové – Aktivní – Pasivní Výsledkové – Nákladové (tř.5) – Výnosové (tř.6) Podrozvahové a závěrkové (tř.7) Syntetické Analytické

16 Syntetický účet = zobrazují souhrnné stavy a pohyby majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. V české účetní praxi mají třímístný číselný kód. Analytický účet = slouží k zpodrobnění údajů syntetického účtu. V české účetní praxi mají většinou šestimístný číselný kód, přičemž první tři číslice vypovídají o syntetickém účtu, ke kterému se daný účet vztahuje. Platí: KS účtu syntetického se rovná součtu KS účtů analytických

17 Souvztažnost Souvztažnost je určení správných účtů pro zachycení konkrétního účetního případu.

18 Podvojnost Každá účetní operace se zachycuje minimálně na dva účty. Jednou na stranu MÁ DÁTI a podruhé na straně DAL. Obě strany se musí rovnat.

19 ÚČETNÍ ZÁPISY

20 Účetní zápisy Definice = zachycují účetní případy Forma zápisů – Ručně – Na PC Zásady – Srozumitelnost – přehlednost – čitelnost – trvanlivost – čistota – nepřepisujeme

21 Dělení účetních zápisů Dle hlediska druhu zápisu – časové – deník – věcné – hlavní knihy – nejčastější forma:,,T“ Dle složitosti zápisu – jednoduché – na 2 účty 111/321 – složené – více jak 2 účty 111/321 343/321

22 PŘEZKUŠOVÁNÍ SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH ZÁPISŮ

23 Typy kontrol Formální = Předvaha Věcná = Inventarizace

24 Předvaha Formální kontrola správnosti vedení UČE Kontroluje dodržení podvojnosti (tzn. MD = D) Neodhalí jiné chyby – Použití chybných účtů – Použití chybné Kč – Nezaúčtování některé operace

25 účetPočáteční stavyObratKonečné stavy MDD D D celkemMD = D

26 Inventarizace = Inventura Věcná kontrola účetnictví Odhalí chyby, které nemůžeme zjistit pomocí předvahy Činnost, kdy k nějakému stanovenému datu zjišťujeme stav (množství, cenu) aktiv a pasiv Zajišťuje věrnost účetnictví (evidence a skutečnost souhlasí)

27 Způsoby inventarizace Fyzicky = změřím, zvážím, spočítám Dokladově = nelze fyzicky, na základě dokladů

28 Postup inventarizace 1.Jmenování inventarizační komise 2.Vystavení inventarizační soupisky 3.Provedení inventarizace 4.Vyčíslení rozdílů zjištěných inventarizací 5.Zjištění příčin rozdílů 6.Zaúčtování rozdílů 7.Přijetí opatření

29

30 Četnost inventarizace Ze zákona 1x ročně 1 x za 2 roky u majetku špatně kontrolovatelného 4 x ročně u cenin a pokladny (z toho 2x namátkově) Dle rozhodnutí účetní jednotky Pravidelná frekvence Při mimořádné události

31 Termín inventarizace Ze zákona k 31.12.

32 Inventární rozdíly Kvantitativní Kvalitativní

33 Kvantitativní – špatně množství – Něco chybí Zaviněné manko Škoda Přirozený úbytek zásob – Něco mám navíc Přebytek

34 Kvalitativní – špatně ocenění – Je vyšší Účetně neřeším – Je nižší Dočasné snížení ocenění = tvorba opravné položky – Zákonné – pohledávky do limitu – Ostatní Trvalé snížení ocenění = škody

35 ÚČETNÍ KNIHY

36 Účetní knihy Daňová evidence – peněžní deník / deník daňové evidence Účetnictví – Deník – hlavní knihy – knihy operativní evidence pokladní kniha skladová karta zásob inventární karta Dl.M kniha cenin kniha jízd kniha faktur P/V

37 DENÍK kniha, do které zaznamenáváme všechny účetní operace zápisy jsou prováděny chronologicky (= časově za sebou) HLAVNÍ KNIHA soubor syntetických účtů, které účetní jednotka používá, zápisy jsou řazeny věcně (účtuji jen ty, které se týkají dané hlavní knihy) Č.ř.datumdokladtextKčMDD

38 OPRAVY ÚČETNÍCH ZÁPISŮ

39 Opravy účetních záznamů Existují 2 způsoby opravování – neúčetní způsob Škrtnout špatný záznam Nadepsat nový záznam Doplnit opravila dne…. a podepsat – účetní způsob – zapisuje se nový účetní zápis, kterým opravíme nebo zrušíme zápis původní Doplňkový zápis Částečné storno Úplné storno

40 doplňkový zápis KDY: správně zaúčtováno, nižší Kč doklad: PPD – vklad podnikatele1000,- účtováno: 211/491800,- OPRAVA: VÚD – oprava účetnictví PPD211/491200,-

41 částečné storno KDY: správně zaúčtováno, vyšší Kč doklad: PPD – vklad podnikatele1000,- účtováno: 211/4911500,- OPRAVA: VÚD – oprava PPD211/491-500,- Částečné storno – červený zápis

42 úplné storno KDY: chybné účtování doklad: PPD – vklad podnikatele1000,- účtováno: 221/4911000,- OPRAVA: VÚD – úplné storno PPD221/491 -1000,- PPD – vklad podnikatele211/4911000,- Úplné storno – červený zápis + nový, správný zápis

43 Práce s učebnicí Úloha 7.7.


Stáhnout ppt "Účetní technika. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ Definice účetnictví Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v peněžních jednotkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google