Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účetní technika Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA2.1415 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Organizace účetnictví. Směrná účtová osnova. Účtový rozvrh.
Účetní zápisy. Opravy účetních zápisů. Účetní knihy.

3 Metodické pokyny Ve výuce nejlépe použitelné pro výklad s objasněním pojmů uvedených v anotaci. K ověření pochopení učiva doporučuji ústní zkoušení.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2012, sv. ISBN

5 Účetní technika

6 Organizace účetnictví
zákon o účetnictví stanoví, které účetní jednotky vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a které musí vést účetnictví v plném rozsahu: -plný rozsah účetnictví - v účtovém rozvrhu se musí používat syntetické účty, častěji používaný rozsah -zjednodušený rozsah účetnictví - v účtovém rozvrhu mohou být uvedeny pouze účtové skupiny, dále může být spojeno účtování formou deníku i hlavní knihy

7 Plný nebo zjednodušený rozsah účetnictví
-fyzické osoby, které nemají povinný audit, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu -právnické osoby obchodní společnosti ostatní právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) (občanská sdružení, bytová vedou účetnictví vždy družstva, příspěvkové organizace) v plném rozsahu mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

8 Směrná účtová osnova účtovou osnovu vydává ministerstvo financí pro jednotlivé druhy účetních jednotek účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin účtová osnova zahrnuje 10 účtových tříd (0-9), které se dále dělí na účtové skupiny syntetické účty účtová osnova nepředepisuje, jejich číslování a názvy jsou v pravomoci účetní jednotky, musí však vycházet ze závazné směrné účtové osnovy účtové třídy 8 a 9 jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové účetnictví, jehož členění je plně na účetní jednotce

9 Účtový rozvrh účtový rozvrh sestavuje účetní jednotka na začátku účetního období účtový rozvrh je seznam všech syntetických a analytických účtů, které v daném účetním období použijeme účetní jednotka nesmí používat účty, které nezařadila do účetního rozvrhu

10 Označení syntetických účtů v účtové osnově
účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu (což je většina účetních jednotek), mají syntetické účty označeny trojmístným číslem a názvem -první číslo označuje účtovou třídu -druhé číslo označuje účtovou skupinu -třetí číslo označuje pořadí účtu v účtové osnově Příklad: nákladový účet 511 účtová třída účtová skupina účet náklady služby opravy a udržování

11 Označení analytických účtů v účtové osnově
analytické účty se používají při potřebě podrobnějšího sledování jednotlivých účtů analytický účet se značí tak, že se za syntetický účet doplní další číselné označení Příklad: Účetní jednotka chce účet Opravy a udržování rozlišit na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku a opravy a udržování drobného majetku, účetní jednotka použije analytické účty. – Opravy a udržování dlouhodobého majetku – Opravy a udržování drobného majetku

12 Účetní zápisy účetní zápisy zachycují srozumitelně, přehledně a trvanlivě hospodářské operace účetní zápisy jsou uspořádány z hlediska: -časového (jak postupně vznikaly) ČASOVÉ ZÁPISY, zachycují se v knize nazvané DENÍK -věcného (dle zápisů na účtech) SOUSTAVNÉ ZÁPISY, zachycují se v knize nazvané HLAVNÍ KNIHA každý účetní zápis vyjadřuje souvztažnost vždy dvojice účtů

13 Přezkušování správnosti účetních zápisů
účetní zápisy přezkušujeme z těchto hledisek: -formálního - slouží k ověření správnosti dodržení podvojnosti účetních zápisů, tzn. stejná částka zapsána jednomu účtu na stranu Dal i Má dáti. Tato správnost se dokazuje tzv. předvahou, kde se sčítají počáteční i konečné zůstatky a obraty strany Dal, Má dáti a výsledky se musí rovnat. -věcného - slouží k ověření správnosti zachycování účetnictví s fyzickým stavem majetku. Tato správnost se prokazuje tzv. Inventarizací, kdy se porovnává skutečný stav majetku se stavem účetním. Inventarizace se provádí minimálně jedenkrát ročně a případné nesrovnalosti se musí účetně vypořádat.

14 Opravy účetních zápisů
chybné účetní zápisy se mohou opravovat: -účetním způsobem, což je nový účetní zápis, který musí být doložen příslušným účetním dokladem. Nové účetní zápisy dělíme: doplňkový zápis částečné storno úplné storno- byla zapsána nižší byla zapsána vyšší byly použité částka a doúčtuje se částka, rozdíl se nesprávné účty, příslušný rozdíl zaúčtuje se vytvoříme nový znaménkem minus účetní zápis - neúčetním způsobem, což je škrtnutím chybného údaje tak, aby zůstal údaj čitelný a napsáním správného údaje. Musí se připojit poznámka o provedení opravy (datum a podpis toho, kdo zápis opravil).

15 Účetní knihy Deník – obsahuje všechny účetní případy, které vznikly
ve sledovaném období, zajišťuje vazbu na doklady, má kontrolní funkci (úhrn peněžních částek se musí shodovat se součtem obratů Má dáti a se součtem obratů Dal). Hlavní kniha – soubor syntetických účtů, které účetní jednotka používá, podává nejdůležitější informace o stavu a pohybu aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Obsahuje zůstatky účtů ke dni, ke kterému se kniha otevírá, souhrnné obraty strany Má dati a Dal, zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Účetní knihy mají již většinou podobu počítačových sestav.

16 Cvičení – doplňujte. V účtovém rozvrhu se používají syntetické účty, jedná se o plný rozsah účetnictví. Obchodní společnosti vedou plný rozsah účetnictví. Zjednodušený rozsah účetnictví vedou FO, které nemají povinný audit. Účtová osnova se skládá z účtových tříd a účtových skupin. Seznam všech syntetických a analytických účtů, které v účetním období použijeme, se nazývá účtový rozvrh. 1. číslo účtu označuje účtovou třídu, 2.číslo účtu označuje účtovou skupinu, 3. číslo účtu označuje konkrétní účet. Každý účetní zápis vyjadřuje vždy souvztažnost dvojice účtů.

17 Ukázka vzorového účtového rozvrhu pro podnikatele

18 Ukázka vzorového účtového rozvrhu pro podnikatele


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google