Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje"— Transkript prezentace:

1 Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje
Modul č. 4 Veřejné zakázky I. a II. Vypracoval: Ing. Martin Krištof, tel 19. března 2015 Brno

2 Harmonogram semináře XIII. Diskuse
Úvod, vymezení pojmů, novelizace ZVZ Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ Zadávací podmínky Kvalifikace a kvalifikační předpoklady Hodnotící kritéria Postup při zahájení ZŘ a jeho průběh Otevírání obálek Posouzení a hodnocení nabídek Ukončení zadávacího řízení, uzavření smlouvy Zrušení VZ Uveřejňování Dohled nad dodržováním zákona XIII. Diskuse

3 Účel semináře Účelem semináře je seznámit posluchače s tím, jak úspěšně administrovat veřejné zakázky s akcentem na následující oblasti: Novelizace zákona o veřejných zakázkách Zpracování zadávacích podmínek, zejména nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií Zajištění správného postupu při zahájení zadávacího řízení i v jeho průběhu (posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek) Správné ukončení zadávacího řízení Zveřejňovací povinnosti zadavatele Námitky uchazečů a správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

4 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Veřejná zakázka Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem(i) Předmětem je úplatné poskytnutí služeb/dodávky/stavebních prací Písemná forma smlouvy Členění VZ Dle předmětu: Dle limitu: dodávky - malého rozsahu služby - podlimitní stavební práce - nadlimitní

5 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Veřejná zakázka na dodávky Pořízení movité věci formou koupě, koupě na splátky, nájmu, leasingu + VZ na poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná- li o se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem VZ, avšak jsou nezbytné ke splnění VZ na dodávky. Veřejná zakázka na stavební práce Zhotovení stavby, která jako celek je schopna plnit samostatnou technickou nebo ekonomickou funkci – viz stavební zákon, případně samostatné stavební práce nebo celky (výčet v příloze č. 3 ZVZ) Součástí mohou být i dodávky či služby nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky (zejména projekční práce, posudky, apod.)

6 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Veřejná zakázka na služby Negativně vymezeny – ani dodávky ani stavební práce Příloha č. 1 ZVZ (podléhající zveřejnění ve věstníku EU) - finanční, pojišťovací, bankovnictví, účetnictví a audit, telekomunikační, služby ve výzkumu a vývoji,reklamní, projekční, vydavatelské tiskařské, úklidové… Příloha č. 2 ZVZ (nepodléhající zveřejnění ve Věstníku EU) - hotelové, právní, bezpečnostní, vzdělávací, zdravotní a sociální, rekreační, kulturní a sportovní…

7 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Zadavatelé - 3 druhy zadavatelů, rozlišené dle jejich povahy:

8 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Veřejný zadavatel Česká republika Státní příspěvkové organizace Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace Jiná právnická osoba založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu + financování státem či jiným veř. zadavatelem

9 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Dotovaný zadavatel Právnická nebo fyzická osoba Zadává VZ na hrazenou z více než 50 % z veřejných zdrojů nebo prostředky na VZ z veřejných zdrojů překračují 200 mil. Kč Postupuje dle ustanovení ZVZ platných pro veřejného zadavatele Typický případ – dotace z fondů EU Sektorový zadavatel Osoba vykonávající relevantní činnost, tj. činnost v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, provozování dopravních sítí, poštovní služby apod.

10 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
3 základní zásady zadávání veřejných zakázek (§6 ZVZ):

11 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Hlavní pochybení zadavatelů v této oblasti: Celkové (obecné) porušení zásad zákona (dle §6) - většinou dvě až tři zásady současně Vyhnutí se zadávání veřejné zakázky dle zákona - zadavatel se nepovažuje za dotovaného zadavatele

12 I. Vymezení pojmů a zásady zákona
Novelizace zákona – aktuální a připravované Aktuální technická novela ZVZ – zahrnuje změny v mnoha případech formálního charakteru, ale s řadou významných změn, zejména pak: změna podmínek a rozsahu zadávání víceprací, zrušení Seznamu hodnotitelů možnost hodnotit kvalifikaci pracovníků dodavatele zapojených do VZ odstranění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě jedné nabídky změny postupů a povinností při řízení u ÚOHS Připravovaná velká novela – fakticky nový zákon o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s transpozicí nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU s plánovanou účinností od , nejpozději pak od dubna 2016

13 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
= předpokládaná výše peněžitého závazku bez DPH vyplývající z plnění VZ Zákaz dělení předmětu veřejné zakázky kterým by došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonné limity Povinnost sečíst hodnoty obdobných dodávek či služeb v průběhu účetního období Smlouva na dobu neurčitou-sčítání závazků za 48 měsíců

14 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
VZ podle výše předpokládané hodnoty VZ malého rozsahu: služby/dodávky: < 2 mil. Kč stavební práce: < 6 mil. Kč Podlimitní VZ: 2 mil. Kč – limit pro nadlimitní VZ 6 mil. Kč - limit pro nadlimitní VZ Nadlimitní VZ: (nařízení vlády 77/2008 Sb.) >služby/dodávky: ,-/ ,- >stavební práce: ,-

15 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
VZ malého rozsahu Výjimka z působnosti zákona Nutno dodržet zásady § 6 Platnost obecných ustanovení zákona (předpokládaná hodnota VZ, pravidla pro dělení zakázek) Upraveny zejména interními směrnicemi zadavatelů Předmět úpravy v případě zakázek spolufinacovaných z veřejných zdrojů (dotace EU apod.)

16 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ

17 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Přehled zadávacích řízení s ohledem na limity Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním / bez uveřejnění Soutěžní dialog (jen veř. zadavatel) Zjednodušené podlimitní řízení

18 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Zadávací řízení (1.) Otevřené nebo užší použitelné kdykoliv:

19 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Zadávací řízení (2.) Jednací řízení s uveřejněním

20 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Zadávací řízení (3.) Jednací řízení bez uveřejnění

21 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Zadávací řízení (4.) jednací řízení bez uveřejněním ‐ změna podmínek pro zadávaní víceprací v důsledku technické novely: V § 23 odst. 7 písm. a) se slova „objektivně nepředvídaných“ zrušují a za slovo „okolností“ se vkládají slova „které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,“. Zvýšení limitu pro vícepráce z 20 % na 30 %

22 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Zadávací řízení (5.) Zjednodušené podlimitní řízení

23 II. Předpokládaná hodnota VZ a druhy VZ
Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti Špatný výběr formy zadávacího řízení – buď špatně dle limitu nebo dobrovolně „náročnější“ a nedodržení všech podmínek Nesprávné uplatnění opce – na jiné než relevantní aktivity Účelové rozdělování zakázek – přestože jde o: související předmět plnění jednoznačně navazující předmět plnění opakující se předmět plnění Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty nebo nedostatečné zdůvodnění – zadavatel neurčil předpokládanou hodnotu na základě objektivních skutečností, ale subjektivně nebo účelově Neoprávněné využití JŘbU

24 III. Zadávací podmínky Zadávací podmínky
Zadávací podmínky = soubor dokumentů vymezujících předmět VZ do podrobností nezbytných pro podání nabídky, nejen zadávací dokumentace Obchodní + platební podmínky Technické podmínky – odkaz na technické normy, požadavky na výkon a funkci Požadavky na varianty Způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek Jiné požadavky na plnění VZ

25 III. Zadávací podmínky Zadávací podmínky – stavební práce
Obecné náležitosti Příslušná dokumentace v podrobnostech, které specifikují předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (rozsah v prováděcím přepise – vyhláška 230/2012 Sb.) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb + výkaz výměr (rozsah v prováděcím přepise) Povinná obchodní podmínka – technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená Odkazy na obchodní názvy – přípustné, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel vždy výslovně umožní použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení

26 III. Zadávací podmínky Specifikace předmětu veřejné zakázky (§ 45):

27 III. Zadávací podmínky Poskytování zadávacích podmínek
povinnost uveřejnit na profilu zadavatele ZD - min. textovou část KD - celou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ do konce lhůty pro podání nabídek části ZD, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatel v OŘ do 3 pracovních dnů v ZPŘ do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele

28 III. Zadávací podmínky Povinné součásti nabídky
Povinnou součástí nabídky musí být: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, a prohlášení uchazeče o tom, že v souvislosti se zadávanou VZ neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb. O ochraně hospodářské soutěže

29 III. Zadávací podmínky Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti
Požadavky na nabídku nad rámec zákona – další různá čestná prohlášení, která nemají oporu v zákoně nebo jiném předpise (např. lze ČP dle Metodického pokynu OP LZZ, ale ne ČP o bezdlužnosti členů statutárního orgánu nebo bezdlužnosti vůči zadavateli nebo zaměstnancům) Formalistické požadavky na nabídku s hrozbou vyloučení nad rámec možností, které dává zákon – např. požadavky na několik kopií nabídky s hrozbou vyloučení při nedodání

30 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Kvalifikovaným je dodavatel, který: • splní základní kvalifikační předpoklady • splní profesní kvalifikační předpoklady • předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku • splní technické kvalifikační předpoklady

31 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Způsobilost dodavatele k plnění zakázky (§ 50): kopie dokladů o kvalifikaci povinná (výjimka JŘBU) povinnost stanovit rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň nesmí nedůvodně omezovat hospodářskou soutěž nemůže být předmětem hodnocení seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů

32 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Rozsah kvalifikace (§ 50 an. ZVZ) § 50 odst. 4 ZVZ – veřejný zadavatel není oprávněn stanovit kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže, a současně by bylo vzhledem k potřebám zadavatele možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek § 50 odst. 5 ZVZ - kvalifikace nemůže být předmětem hodnotících kritérií

33 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady Trestní bezúhonnost členů statutárního orgánu i právnické osoby Dodavatel nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže Dodavatel není v insolvenci, likvidaci Dodavatel nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění, na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Disciplinární netrestanost Dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem účasti na plnění veřejných zakázek Dodavateli nebyla v posledních 3 letech uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

34 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
ZKP – Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek Do Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek budou zapisovány právnické či podnikající fyzické osoby, které: a) předložily při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace b) předložily při prokazování splnění kvalifikace informace nebo doklady,které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na rozhodnutí o zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) či Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů (SCD) c) nepodaly žádost o změnu zápisu do SKD či SCD

35 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady PKP, které musí zadavatel vyžadovat: Výpis z OR nebo obdobné evidence Doklad o oprávnění k podnikání PKP volitelné: Doklad o členství v profesní komoře či jiné organizaci, je-li nezbytné pro plnění VZ Doklad osvědčující odbornou způsobilost, je-li nezbytná pro plnění VZ

36 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady zadavatel musí požadovat čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku; nelze nahradit čestným prohlášením subdodavatele

37 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady (1.) Stanoveny odlišně pro dodávky, služby a stavební práce, jde obecně zejména o: seznam významných zakázek s osvědčeními: ČP a osvědčení/smlouva a doklad o plnění seznam techniků a technických útvarů: ČP popis technického vybavení a opatření jakosti: ČP/popis kontrola kapacity: potvrzení zadavatele ‐ lze žádat dopředu vzorky, popisy, fotografie, doklady o shodě: doklady osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci rozhodných osob: doklady (v rámci novely možnost předkládání VŠ diplomů v latině) systém ochrany životního prostředí: ČP/popis počet zaměstnanců (jiných osob) za poslední 3 roky: ČP provozní a technická zařízení: ČP

38 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady (2.) Zásady obecně platné: Lze požadovat prokázání více TKP, ale opět musí být ve vazbě na předmět a předpokládanou hodnotu zakázky V případě zakázky s plněním odpovídajícím více druhům veřejných zakázek - lze požadovat prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v přiměřeném rozsahu pro každý druh VZ zvlášť. Možnost kombinace TKP Možnost doložení rovnocenných dokladů nebo dokladů s „vyšší relevancí“ (např. u opatření na zajištění jakosti certifikát ISO – ale zadavatel nemůže vyžadovat!) Doklady k prokázání TKP lze odmítnout pouze z objektivních důvodů

39 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady (3.) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení: a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů, b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky Pouze u stavebních prací je stanoven taxativně „strop“: „U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.“

40 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady - dodávky seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění + přílohou osvědčení / smlouva a doklad o uskutečněném plnění popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že zboží, které má být dodáno, je složité nebo je požadováno pro zcela zvláštní účely, vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem

41 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady – služby (1.) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění + přílohou osvědčení / smlouva a doklad o uskutečněném plnění popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely

42 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady – služby (2.) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici

43 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady – stavební práce (1.) „Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně“ Selektivní požadavek na osvědčení - osvědčení není možno nahradit jako u dodávek a služeb smlouvou a dokladem o poskytnutém plnění Specifikace požadavků na seznam stavebních prací už v ZVZ x služby a dodávky, kde ZVZ nespecifikuje a stanovují si až zadavatelé v zadávacích podmínkách požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

44 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady – stavební práce (2.) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici

45 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady – pravidla a doporučení (1.) Zadavatel nemůže vymezit jakékoliv technické kvalifikační předpoklady, ale musí si vybrat z úplného (taxativního) výčtu TKP (v zákoně). Zadavatel může vymezit TKP podle obsahu požadovaného plnění bez ohledu na druh veřejné zakázky TKP je vždy třeba stanovovat ve vazbě na předmět a složitost veřejné zakázky – musí existovat jednoznačná vazba mezi TKP a předmětem zakázky Při stanovení minimální požadované úrovně TKP týkající se významných služeb či dodávek zohlednit předpokládanou hodnotu VZ Podrobnou či velmi úzkou specifikaci TKP používat pouze v odůvodněných případech Zajistit jasnou provazbu splnění TKP na následné plnění VZ

46 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
TKP – pravidla a doporučení (2.) Doporučení pro stanovení TKP u VZ na dodávky Technický kvalifikační předpoklad Doporučená hodnota Seznam významných dodávek Obecně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky u běžných dodávek, v případě specifických dodávek s omezeným okruhem potenciálních dodavatelů maximálně dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ Seznamu techniků nebo technických útvarů Maximálně tři technici či technické útvary

47 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
TKP – pravidla a doporučení (3.) Doporučení pro stanovení TKP u VZ na služby TKP Doporučená hodnota Seznam významných služeb Obecně maximálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky Pro jednu službu maximálně ve výši předpokládané hodnoty zakázky, případně relevantní části předmětu plnění zakázky V případě zakázek spolufinancovaných z fondů EU může v rámci metodických pokynů existovat konkrétní hranice pro různé typy VZ Seznamu techniků nebo technických útvarů Maximálně tři technici či technické útvary, a to navíc pouze pro služby, které zapojení techniků či technických útvarů vyžadují Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci se doporučuje vyžadovat primárně u osob zajišťujících plnění veřejné zakázky, a to v následujícím rozsahu: U administrativních pozic v rámci plnění VZ vzdělání na úrovni středoškolské s maturitou, u odborných pozic pak buď středoškolské s maturitou nebo vysokoškolské (vč. Bc) Délka praxe 3 – 5 let u pozic zajišťujících „běžné“ plnění v rámci předmětné zakázky Délka praxe 3 – 7 let v případě vedoucích pozic, garantů apod.

48 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Náležitosti seznamu dokladů k prokázání TKP název dokladu, označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení, u dokladů k prokázání referenčních dodávek, služeb či stavebních prací označení těchto dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem, prokazování kvalifikace prostř. subdodavatele → identifikační údaje subdodavatele + název a datum uzavření smlouvy se subdodavatelem, dodavatelé, u kterých veřejný zadavatel postupoval dle § 59 odst. 4 ZVZ + označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně (Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě postupu podle tohoto odstavce po lhůtě podle § 52 (po lhůtě pro podání nabídek).

49 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Stáří dokladů k prokázání KP doklady ke splnění ZKP a výpis z OR nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (OŘ, ZPŘ a JŘBU), resp. žádosti o účast (UŘ, JŘSU, SD) ust. § 59 odst. 4 ZVZ → skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě písemného objasnění předložených informací / předložení dalších informací či dokladů po lhůtě pro podání nabídek

50 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Změny v kvalifikaci pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci (obdobně uchazeč, se kterým je možné uzavřít smlouvu do doby uzavření smlouvy), má povinnost změnu písemně oznámit nejpozději do 7 pracovních dnů (ode dne, kdy tato skutečnost nastala), předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout

51 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Kvalifikace v zjednodušeném podlimitním řízení v ZPŘ se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje výlučně předložením čestného prohlášení uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před uzavřením předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

52 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Plnění KP prostřednictvím společné nabídky / subdodavatele Společná nabídka Smlouva, v níž jsou zavázáni společně a nerozdílně – povinná součást nabídky Všichni prokazují základní kvalifikační předpoklady + výpis z obchodního rejstříku Společně prokazují ostatní kvalifikační předpoklady Subdodavatel V nabídce nutno doložit smlouvu – závazek subdodavatele k poskytnutí určitého plnění základní kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. j) – rejstřík dodavatelů se zákazem účasti na plnění veřejných zakázek, profesní kvalifikační předpoklad dle § 54 písm. a) – výpis z OR či jiné evidence

53 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Plnění KP prostřednictvím společné nabídky / subdodavatele Omezení rozsahu subdodávek požadavek, že určitá část plnění předmětu VZ nesmí být plněna subdodavatelem lze pouze věcné vymezení – část nebo části plnění předmětu VZ, která nesmí být plněna subdodavatelem již není možné vymezit objemově (např. % podíl na celkovém objemu VZ, nebo finanční vyjádření)

54 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Systém certifikovaných dodavatelů Podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění: základních kvalifikačních předpokladů prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů technických kvalifikačních předpokladů předložením certifikátu nelze splnit povinnost předložit čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ – obdobně platí i pro zahraniční seznamy dodavatelů (§ 143)

55 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti Zjevně diskriminační požadavky na technickou kvalifikaci – např. několikanásobně větší objem významných služeb než je hodnota zakázky, požadavky na velmi specifické služby, velmi náročné požadavky na členy realizačního týmu (např. praxe 10 let, konkrétní vzdělání, apod.) Požadavky na formu dokladů a jejich stáří nad rámec ZVZ – požadavek na ověřené kopie některých dokladů, případně požadavek na doklady dle ZVZ u ZPŘ (kde stačí ČP) Požadavky na prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (např. pojistná smlouva, obrat) Nestanovení minimálních požadavků na TKP

56 IV. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady
Konkrétní chyby zadavatelů při stanovování kvalifikace Pokuta od ÚOHS ve výši Kč městu Cheb za nezákonný postup při zadávání VZ: U 3 zakázek v rozsahu mil. Kč bez DPH seznam minimálně 18 referenčních staveb s finančním objemem nad 10 milionů Kč bez DPH realizovaných v posledních 5 letech. Kromě toho měli dodavatelé předložit osvědčení od odběratelů o řádném plnění dalších nejméně 8 obdobných zakázek v posledních 5 letech v celkovém objemu minimálně 200 milionů Kč bez DPH (u jedné ze zakázek dokonce 300 milionů Kč). U dvou zakázek alespoň dva zaměstnanci s vysokoškolským stavebním vzděláním a praxí ve stavebnictví nejméně 20 let a tři pracovníci se středoškolským stavebním vzděláním s praxí v oboru 9 let.

57 V. Hodnotící kritéria Hodnotící kritéria 1) nejnižší nabídková cena
2) ekonomické výhodnosti: dílčí kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a ceny, včetně jejich vah

58 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky Primárně pro VZ na služby a dodávky, omezeněji na stavební práce Nutnost odůvodnění přiměřenosti stanovení dílčích hodnotících kritérií (dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu než 60% u veřejných zakázek na služby, nebo 80% u veřejných zakázek na dodávky a stavební práce) Stanovovat vždy ve vazbě na: Předmět VZ Náročnost plnění VZ

59 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky - možná dílčí kritéria (1.) Není stanoveno taxativně, zákon uvádí „zejména“, dvě skupiny dílčích kritérií: Nákladová Užitková Nákladová – prověřují zejména hospodárné a efektivní využití zdrojů – minimalizační kritéria – patří sem: nabídková cena, provozní náklady, návratnost nákladů (doba návratnosti),

60 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky - možná dílčí kritéria (1.) 2) Užitková kritéria – vyjadřují užitek pro zadavatele a jsou maximalizační, patří sem: kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a osob se ztíženým přístupem na trh práce, organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení

61 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky - možná dílčí kritéria (3.) Doplněno další hodnotící kritérium: „Dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění.“ Výkladové vodítko vlády: služby, u nichž je kvalita plnění bezprostředně závislá na schopnostech a zkušenostech konkrétních fyzických osob, které budou veřejnou zakázku realizovat. bude se jednat zejména o služby konzultantů, architektů, projektantů nebo restaurátorů. ve vztahu k běžným dodávkám a stavebním pracím toto dílčí hodnotící kritérium nebude možno použít. u VZ na stavební práce – pouze tam kde se bude jednat o kombinaci s výše uvedenými službami (např. rekonstrukce spojená s restaurátorskými pracemi či stavba zadávaná společně s provedením projekčních prací).“

62 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky – pravidla a doporučení (1.) Jedním z dílčích kritérií musí být nabídková cena / ceny Zadavatel musí vždy stanovit dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, a to ve vazbě na předmět VZ Zadavatel musí jednotlivým dílčím kritériím musí stanovit váhu v procentech nebo stanovit jiný matematický vztah Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky Nelze hodnotit skutečnosti, které jsou, resp. mají být předmětem stanovení kvalifikačních předpokladů

63 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky – pravidla a doporučení (2.) Jednotlivá dílčí kritéria nesmí zvýhodňovat ani diskriminovat některého uchazeče V případě většího množství dílčích hodnotících kritérií je vhodné stanovit je spíš jako subkritéria Zadavatel musí u všech dílčích hodnotících kritérií jednoznačně vymezit, co a jak se bude v rámci jednotlivých dílčích kritérií hodnotit V některých případech může být odůvodnitelné stanovit racionální hranici daného hodnotícího kritéria Zadavatel musí pro každé dílčí hodnotící kritérium specifikovat, jaká nabídka bude považována v daném kritériu jako nejvýhodnější a jak budou hodnoceny méně vhodné nabídky

64 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky – stanovení hodnocení (1.) 1) Pro číselně vyjádřená hodnotící kritéria, kdy je nejvhodnější nabídka s nejnižší hodnotou následovně: Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nabídce s nejnižší hodnotou je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 2) Pro číselně vyjádřená hodnotící kritéria, kdy je nejvhodnější nabídka s nejvyšší hodnotou následovně: Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nabídce s maximální hodnotou je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější hodnotě.

65 V. Hodnotící kritéria Ekonomická výhodnost nabídky – stanovení hodnocení (2.) 3) V případě hodnocení nabídek podle kritéria, které nelze vyjádřit číselně (například kvalita nabízeného plnění): „Pořadí nabídek bude sestaveno od nejvýhodnější k nejméně výhodné. V rámci tohoto dílčího kritéria bude přidělen jako celek počet bodů, kdy nejvýhodnější nabídka získá maximální možný počet bodů, ostatní nabídky pak získají poměrný počet bodů vyjadřující kvalitu dané nabídky oproti nejlepší nabídce.“ V takovém případě lze použít hodnocení dvěma způsoby: Konkrétní bodová hodnota - dle toho, jak se blíží nejvhodnější nabídce – tedy na škále 0 až 100 bodů Bodové intervaly – např %, 25 až 50 %, atd. s popisem a pak teprve konkrétní bodová hodnota

66 V. Hodnotící kritéria Příklad kvalitativního hodnocení - dodávky:
Počet bodů Slovní hodnocení 1 Kvalita je zcela nevyhovující 2 Kvalita je mimořádně špatná 3 Kvalita je velmi špatná 4 Kvalita je špatná 5 Kvalita je splněna jen v základních rysech 6 Kvalita je splněna s výhradami 7 Kvalita je splněna dobře 8 Kvalita je splněna velmi dobře 9 Kvalita je splněna téměř dokonale 10 Kvalita je naprosto dokonalá

67 V. Hodnotící kritéria Příklad možné podoby multikriteriálního hodnocení zakázky na služby - školení: Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě těchto dílčích hodnotících kritérií: Celková nabídková cena včetně DPH váha v1= 80 % Kvalita vzdělávacího programu váha v2= 20 % Subkritéria pro dílčí hodnotící kritérium „Kvalita vzdělávacího programu“: Struktura vzdělávacího kurzu váha = 50 % Propojení eLearningu a prezenčního vzdělávání váha = 30 % Postup realizace vzdělávání interních lektorů váha = 20 %

68 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Uveřejňování při zahájení zadávacího řízení

69 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Předběžné oznámení veřejného zadavatele povinnost uveřejnit PO u nadlimitních i podlimitních VZ oprávněn zahájit ZŘ nejdříve 1 měsíc od odeslání PO součástí PO odůvodnění účelnosti VZ – dle důvodové zprávy „ty aspekty VZ, které byly rozhodující pro zvolený způsob zajištění potřeb zadavatele“ → podrobnosti vyhláška č. 232/2012 Sb. výjimky z povinnosti uveřejnit PO: ZPŘ JŘSU podle § 22 odst. 1 a 2 ZVZ (JŘSU navazující na předchozí neúspěšné) většina případů JŘBU pokud zadavatel předchozí ZŘ s obdobným předmětem zrušil dle § 84

70 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Oznámení / výzva Zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním buď: oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení (JŘbU, ZPŘ) Od uveřejnění oznámení/výzvy musí být zveřejněna textová část ZD na profilu zadavatele.

71 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Odůvodnění veřejné zakázky Do 3 prac. dnů ode dne uveřejnění oznámení nebo odeslání výzvy Požadovaný rozsah: účelnost VZ přiměřenost požad. na TKP vymezení obchodních a technických podmínek stanovení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek Vše ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a předmětu, rozsahu a složitosti VZ.

72 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Zjednodušené podlimitní řízení - zveřejňování uveřejnit výzvu na profilu zadavatele uveřejnit textovou část ZD na profilu zadavatele; splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje výlučně čestným prohlášením (vybraný uchazeč dle § 82 ZVZ před uzavřením smlouvy předkládá zadavateli originály/úředně ověřené kopie); pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, lze na profilu oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče → doručené okamžikem uveřejnění na profilu, uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky → doručené všem dotčeným okamžikem uveřejnění na profilu.

73 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Poskytování dodatečných informací (§ 49 ZVZ) lhůty pro doručení žádosti dodavatele o DI nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek nejpozději 5 pracovních dnů v ZPŘ a v užším řízení u podlimitních VZ povinnost zadavatele odeslat DI nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti 3 pracovních dnů v případě ZPŘ a užšího řízení u podlimitních VZ povinnost uveřejnit DI včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část ZD nebo KD

74 VI. Postup při zahájení veřejné zakázky
textová část ZD ihned na profilu zadavatele ostatní odešle zadavatel do 3/ 2 prac. dnů od žádosti žádost o DI doručit nejpozději 6 / 5 prac. dnů před koncem lhůty zadavatel odešle odpověď do 4 / 3 prac. dnů žádosti o účast: nadlimitní 37 dnů, podlimitní 15 dnů nabídky: nadlimitní 52/40 dnů, podlimitní 22/15 dnů zkrácení lhůty pro nabídky o 5 dnů uveřejněním úplné ZD povinnost prodloužit lhůtu, při změnách ZP až na původní délku lhůta, po kterou je uchazeč vázán nabídkou, určena datem / délkou začíná skončením lhůty pro podání nabídek končí doručením oznámení o výběru nejvhodnější nabídky prodlužuje se uchazečům na 1. až 3. místě (do uzavření smlouvy či zrušení ZŘ)

75 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Lhůty v zadávacím řízení Počátek běhu lhůt: den následujícím po dni zahájení zadávacího řízení Zkrácení lhůty pro podání nabídek : možnost zkrátit lhůtu pro podání nabídek (o 5 dnů) pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení Prodloužení lhůty: povinnost prodloužit min. zákonné lhůty pro podání nabídky u významných veřejných zakázek alespoň o 1/2; povinnost přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídky v případě úpravy zadávacích podmínek - podle povahy provedené úpravy; povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídky v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty

76 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti (1.) Nekompletní ZD – chybí některá zákonem požadovaná část Rozpory v jednotlivých částech zadávacích podmínek (např. výzva x ZD nebo ZD x Oznámení o zakázce) Nesprávné vymezení předmětu VZ (místo služby dodávka a opačně) Nedodržení zveřejňovací povinnosti pro ZD / KD – většinou pozdní zveřejnění, ale v některých případech i opominutí zveřejnění Pozdní odeslání dodatečných informací Neodeslání dodatečných informací všem uchazečům / zájemcům Zadavatel nemá vůbec vytvořen profil zadavatele nebo ho nevyužil

77 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti (2.) Nezveřejnění DI na profilu zadavatele Nesprávné nastavení lhůt – pracovní x kalendářní dny Nedodržení lhůt na poskytnutí dodatečné informace Oznamování na profilu zadavatele, aniž by si to zadavatel vymínil v ZD Nedodržení povinnosti prodloužit lhůtu při významné změně zadávacích podmínek (např. pokud se upraví předmět plnění nebo lhůta pro dodání plnění)

78 VI. Postup při zahájení zadávacího řízení a jeho průběh
Konkrétní chyby zadavatelů v této oblasti Pokuta ,- Kč městu Košťany – nestanovení lhůty pro podání nabídek s ohledem na předmět VZ: V průběhu zadávacího řízení snížil zadavatel požadavky na kvalifikaci uchazečů a na poskytovanou záruční lhůtu, avšak po oznámení těchto změn dostatečně neprodloužil příslušné lhůty Lhůtu pro poskytnutí zadávací dokumentace a termín pro prohlídku místa plnění zadavatel stanovil ve stejný den, kdy byly změny zveřejněny Lhůtu pro podání nabídek pak zadavatel ponechal v původním termínu. Uchazeči tedy měli na přípravu a podání nabídek pouze 10 dnů.

79 VII. Otevírání obálek identifikační údaje uchazeče
podepsaný návrh smlouvy další dokumenty vyžadované zákonem nebo zadavatelem v OŘ a ZPŘ zpravidla též doklady o splnění kvalifikace Doklady dle § 68 zákona pouze 1 nabídka (samostatně nebo společně) listinná nebo elektronická podoba v uzavřené obálce označené názvem VZ s uvedením adresy doručena ve lhůtě pro podání nabídek ihned po lhůtě pro podání nabídek účast uchazečů kontrola jazyka a podpisů, nikoliv již obsahu nabídky sdělení identifikačních údajů, výsledků kontroly, ceny a hodnocených číselných údajů protokol o otevírání obálek

80 VII. Otevírání obálek Náležitosti otevírání obálek
Min. 3-členná komise Ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek Účast: komise, uchazeči, další osoby určené zadavatelem Kontrola: požadovaný jazyk, podpis smlouvy Vyřazení neúplných nabídek (pouze z výše uvedených důvodů) Povinnost sdělit nabídkovou cenu + ostatní číselně vyjádřitelná kritéria Protokol o otevírání obálek – nezveřejňuje se, právo uchazečů pořídit si výpis nebo opis

81 VII. Otevírání obálek Náležitosti otevírání obálek (2.)
Protokol o otevírání obálek identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali TKP, údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal (pozn.: ZVZ nepožaduje uvedení důvodu neprokázání kvalifikace, ale jednoznačně se doporučuje ve vazbě na rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze ZŘ);

82 VII. Otevírání obálek Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti
Kontrola jiných náležitostí než zákonem stanovených při otevírání obálek Nesdělení informací o ceně či dalších číselně vyjádřitelných dílčích hodnotících kritérií Nezahájení otevírání obálek ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek

83 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek
Takto to fungovalo dříve … aneb Karlovarská losovačka

84 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Min. 5-ti členná hodnotící komise, nepodjatost člena HK = nesmí se podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku ZŘ jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr Posouzení splnění zákonných a zadavatelem stanovených požadavků + posouzení výše nabídkových cen Hodnocení dle hodnotících kritérií Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

85 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek
možnost požádat o doplnění některých dokladů možnost prominutí zmeškání lhůty/prodloužení lhůty

86 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek
Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti Nejasné nastavení hodnotících kritérií, zejména pak subjektivně posuzovaných - není uvedeno co přesně se má hodnotit a jakým způsobem (tedy jaká nabídka je v daném kritériu nejvhodnější) Použití dílčích hodnotících kritérií, které je možno nahradit obchodními podmínkami (např. smluvní pokuta) Nedostatečné zdůvodnění přiděleného bodového hodnocení nebo dokonce absence takového hodnocení Nedostatečně zdůvodněné či dokonce protizákonné vyloučení nějaké nabídky na základě posouzení kvalifikace Posouzení nabídky jako přijatelné v případě, kdy měla být vyřazena (a následně vyloučena ze ZŘ)

87 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek
Konkrétní chyby zadavatelů v této oblasti Pokuta od ÚOHS ve výši Kč za nezákonný postup v zakázce na vodovod na Třebíčsku Zadavatel pro hodnocení nabídek kromě výše nabídkové ceny stanovil také další dílčí hodnoticí kritéria týkající se záruční doby na technologie a na stavbu a rovněž výše smluvní pokuty za prodlení se splněním termínu v zadávacích podmínkách uvedl, že pokud bude hodnoticí komise považovat hodnotu těchto kritérií za zjevně nepřiměřenou, nabídce v rámci těchto kritérií přiřadí 0 bodů. zadavatel čtyřem ze šesti nabídek přiřadil 0 bodů, neboť jimi nabízené záruční lhůty překračovaly 120 měsíců – to však dle ÚOHS nelze považovat za zjevně nepřiměřené – nejde k tíži zadavatele Navíc v kvalifikačních předpokladech požadavek na o jednu vodohospodářskou stavbu v hodnotě minimálně Kč spolufinancovanou Evropskou unií – dle ÚOHS jednoznačně diskriminující.

88 IX. Ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy
zadavatel oznámí písemně, v ZPŘ lze pouze na profilu smlouvu nelze uzavřít v době pro podání námitek či návrhu při nevyhovění námitkám a podání návrhu nelze 45 dnů od doručení námitek uzavření do 15 dnů po lhůtě pro námitky podstatné změny smlouvy nepřípustné povinnost součinnosti dodavatele (jistota) až 3. v pořadí právo odstoupit od smlouvy při nepravd. Informacích od uchazeče uzavře smlouvu v rozporu se zákonem uzavře smlouvu bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, ač k němu byl povinen uzavře smlouvu při zákazu zákonem nebo předběžným opatřením

89 IX. Ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení do 5 pracovních dnů po rozhodnutí Obsah: • identifikační údaje hodnocených uchazečů • výsledek hodnocení + pořadí nabídek • odůvodnění výběru pokud zadavatel provedl nové posouzení a hodnocení sám • poučení o lhůtě pro podání námitek uzavření smlouvy do 15 dnů od konce lhůty pro podání námitek

90 IX. Ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy
Výběr nejvhodnější nabídky v ZPŘ – možnost uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru, pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil oznámení o výběru se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

91 IX. Ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy
Zákaz podstatných změn uzavřených smluv zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s vybraným uchazečem – promítnutí rozhodnutí Evropského soudního dvora podstatná změna smlouvy = změna která by: rozšířila předmět VZ (není tím dotčena možnost zadat v JŘBU vícepráce), za použití v původním ZŘ umožnila účast jiných dodavatelů, za použití v původním ZŘ mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

92 IX. Ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy
Odstoupení od uzavřené smlouvy legislativní zakotvení práva zadavatele odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti + měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Oznámení o výsledku zadávacího řízení (§ 83 ZVZ) lhůty pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, do 15 dnů od uzavření smlouvy – veřejný zadavatel do 30 dnů od uzavření smlouvy – sektorový zadavatel

93 IX. Ukončení zadávacího řízení, podpis smlouvy
Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti Výběr nabídky, která nebyla nejvhodnější – chyba ve výpočtu bodů Výběr nabídky i přesto, že měla být vyřazena (a následně vyloučena ze ZŘ) Nezveřejnění nebo pozdní zveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provedení podstatné změny smlouvy v rozporu se zákonem – např. změna platebních podmínek ve prospěch uchazeče – původně: platba za celý předmět plnění – po změně platby za dílčí části

94 X. Zrušení ZŘ dle zákona Zrušení ZŘ dle zákona
možné pouze v případech uvedených v § 84 – nelze je výkladem rozšiřovat okolnosti musí nastat objektivně zadavatel odešle do Věstníku VZ oznámení o zrušení zadávacího řízení do 3 kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení zadavatel odešle všem známým uchazečům písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení zadavatel uveřejní na profilu písemnou zprávu zadavatele do 15 kalendářních dnů od ukončení zadávacího řízení

95 X. Zrušení ZŘ dle zákona Povinnost zrušit VZ - §84/1
Nebyly podány žádné nabídky Byli vyloučeni všichni uchazeči Nebyla uzavřena smlouva (neposkytnutí součinnosti ani posledního uchazeče v pořadí) Neuzavření smlouvy v JŘSÚ V rámci aktuální technické novely zrušena povinnost zadavatele zrušit VZ v případě, kdy byla podána pouze jedna nabídka / zůstala v hodnocení pouze jedna nabídka

96 X. Zrušení ZŘ dle zákona Možnost zrušit VZ - §84/2
Zadavatel stanovil min. počet zájemců (UŘ, JŘSÚ, SD) a tento nebyl naplněn Zadavatel vyzval méně zájemců (UŘ, JŘSÚ, SD) a nabídku podal menší počet uchazečů než zadavatelem vyzvaný Byla podána pouze jedna nabídka / k hodnocení zbyla pouze jedna nabídky Vybraný uchazeč/druhý v pořadí odmítl uzavřít smlouvu/neposkytl součinnost k uzavření Podstatné změny okolností, nastaly po zahájení VŘ a zadavatel je nemohl předvídat a ani je nezpůsobil Důvody hodné zvláštního zřetele, nelze na zadavateli požadovat, aby v řízení pokračoval

97 X. Zrušení ZŘ dle zákona Písemná zpráva zadavatele (§ 85 ZVZ)
povinně vyhotovována o každé VZ povinnost uveřejnění na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení ve zprávě se uvádí též identifikační údaje a nabídkové ceny všech uchazečů

98 X. Zrušení ZŘ dle zákona Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti
Zrušení ZŘ v rozporu se zákonem – např. z důvodu obav, že uchazeč nebude schopen plnit zakázku za danou cenu Zadavatel nezrušil ZŘ v případně 1 nabídky Nezveřejnění nebo pozdní zveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení

99 XI. Uveřejňování Informační systém veřejných zakázek obsahuje:
Věstník veřejných zakázek, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, statistické výstupy o veřejných zakázkách,

100 XI. Uveřejňování Věstník veřejných zakázek
pojem vymezen v § 17 písm. g) ZVZ, část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o VZ aktuálně provozuje společnost NESS Czech s.r.o. s profilem zadavatele klíčový prvek pro zvýšení transparentnosti

101 XI. Uveřejňování Profil zadavatele
pojem vymezen v § 17 písm. w) ZVZ - elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle ZVZ uveřejňuje informace a dokumenty k VZ způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, internetová adresa povinně uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví vyhláška 133/2012 Sb. odkaz ve VVZ musí být přímo na příslušnou stránku dokumenty musí být bezplatně veřejně přístupné nejméně 5 let od uveřejnění (mimo ZD)

102 XI. Uveřejňování Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) a uveřejňování
ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o výsledku zadávacího řízení + oznámení o zrušení zadávacího řízení, na profilu zadavatele vše ostatní práva a povinnosti veřejného zadavatele: povinnost uveřejnit výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na profilu zadavatele po celou lhůtu; pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, lze na profilu zveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče i oznámení o výběru nejvhodnější nabídky → doručené okamžikem uveřejnění na profilu(!)

103 XI. Uveřejňování Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů veřejný zadavatel povinně uveřejňuje na profilu zadavatele: smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, platí pro všechny VZ s výjimkami stanovenými ZVZ (viz dále) podrobnosti - prováděcí právní předpis (vyhl. č. 133/2012).

104 XI. Uveřejňování Uveřejňování smluv povinné pro veřejného zadavatele
na profilu, celé znění smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy, Výjimky z povinnosti uveřejnění smluv: smlouvy na VZMR, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH, smlouvy zadávané na základě výjimky ze ZVZ dle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) Smlouvy na plnění VZ zadané na základě rámcové smlouvy/v dynamickém nákupním systému do Kč bez DPH

105 XI. Uveřejňování Uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ
povinné pro veřejného zadavatele nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, u smluv, kde doba plnění přesahuje 1 rok → do následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce; Výjimky z povinnosti uveřejnění skutečné ceny: VZMR smlouvy zadávané na základě výjimky ze ZVZ dle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d)

106 XI. Uveřejňování Uveřejňování seznamu subdodavatelů
povinné pro veřejného zadavatele do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo u smluv, kde doba plnění přesahuje 1 rok → do následujícího kalendářního roku Výjimky z povinnosti uveřejnění subdodavatelů: VZMR, smlouvy zadávané na základě výjimky ze ZVZ dle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) seznam subdodavatelů viz dále

107 XI. Uveřejňování Seznam subdodavatelů
dodavatel předloží veřejnému zadavateli do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo u smluv, kde doba přesahuje 1 rok → do následujícího kalendářního roku v seznamu dodavatel uvede své subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % (v případě významné veřejné zakázky více než 5 %) z celkové ceny VZ, nebo u smluv, kde doba přesahuje 1 rok → z části ceny VZ uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce; subdodavatel a.s. → přílohou seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

108 XI. Uveřejňování Souhrn uveřejňovacích povinností zadavatelů:
povinnost uveřejnit alespoň textovou část ZD + KD na profilu zadavatele - ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek v ZPŘ (srov. § 48 ZVZ – blíže viz dále); povinnost uveřejnit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část ZD, nebo KD; povinnost uveřejnění písemné zprávy zadavatele - povinnost uveřejnit na profilu zadavatele do 15 dnů (veř.z.) / 30 dnů (sek. z.) od ukončení zadávacího řízení; zkrácení a sjednocení lhůt pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění - do 15 dnů od uzavření smlouvy, v případě veřejného i sektorového zadavatele.

109 XI. Uveřejňování Správní delikty spojené s povinností uveřejnění
zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou ZVZ, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený ZVZ správní delikt dodavatele spojený s povinností zadavatele uveřejnit seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 1 písm. c) ZVZ) – dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5 ZVZ (§ 120a odst. 1 písm. c) ZVZ),

110 XI. Uveřejňování Archivační povinnost (§ 155 ZVZ)
Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o VZ a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 ZVZ po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (možné delší lhůty - týká se i Metodických pokynů k jednotlivým OP) Zadavatel musí přijmout vhodná opatření pro dokumentování průběhu zadávacích řízení nebo soutěží o návrh i jejich částí prováděných elektronickými prostředky.

111 XI. Uveřejňování Hlavní chyby zadavatelů v této oblasti
Nesplnění některé z uveřejňovací povinnosti (Viz Správní delikty) Pozdní zveřejnění (stačí zpoždění i o 1 den) – lhůty jsou vesměs stanoveny v kalendářních dnech, ne pracovních! Nezveřejnění Předběžného oznámení nebo zahájení ZŘ dříve než měsíc po zveřejnění PO Nedoložení Seznamu subdodavatelů nebo předložení neúplného seznamu Zveřejnění pouze části informací – účelové využití výjimky možného nezveřejnění za účelem obchodního tajemství apod.

112 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Námitky uchazečů Námitky může podat kterýkoli dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. V rámci námitky musí být uvedeno: kdo je podává, proti kterému úkonu(ům) směřují, v čem je spatřováno porušení zákona, skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele uchazeč dozvěděl

113 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Podání námitek - lhůty proti zadávacím podmínkám - do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky –do 15 dnů/10 dnů u ZPŘ ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení – do 15 dnů/10 dnů u ZPŘ ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení proti jakémukoli úkonu zadavatele - do 15 dnů ode dne/10 dnů u ZPŘ, kdy se o něm stěžovatel dozvěděl, nejpozději do uzavření smlouvy

114 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Přezkoumání námitek zadavatel přezkoumá námitky do 10 dnů od jejich obdržení vyhoví - zruší úkon, kterým porušil zákon a vykoná jej znovu nevyhoví – poučí o možnosti podat návrh k ÚOHS nevyhoví, nesmí uzavřít smlouvu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí o námitkách doručeno stěžovateli (lhůta pro podání návrhu na ÚOHS) pokud stěžovatel podá návrh, nesmí zadavatel uzavřít smlouvu ve lhůtě 45 dnů od doručení námitek autoremedura (§ 111 odst. 6) – zadavatel sám, bez podaných námitek, rozhodne o zrušení svého úkonu, kterým porušil zákon

115 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Návrh k ÚOHS právo podat návrh k ÚOHS podmíněno předchozím podáním námitek v téže věci rozšíření poučení zadavatele – výslovné uvedení povinnosti doručit návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS ve stejné lhůtě ve stejnopisu zadavateli Počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ÚOHS - počíná běžet až od okamžiku doručení vyjádření zadavatele k návrhu a dokumentace o VZ (nikoli již od zahájení řízení, tj. od doručení návrhu ÚOHS) Zadavatelé jsou nově povinni zasílat ÚOHS také elektronickou podobu zadávací dokumentace a dodatečných informací

116 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Návrh k ÚOHS – postupy a pravidla

117 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Kauce při návrhu na ÚOHS – pravidla základ pro výpočet kauce V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy – kauce 200 tis. Kč Počítá se z nabídkové ceny navrhovatele „za celou dobu plnění VZ“, v případě zakázek na dobu neurčitou za první 4 roky plnění Stanovena vyšší maximální výše kauce – 10 mil. Kč „propadnutí“ kauce v plné výši, jestliže ÚOHS pravomocně návrh zamítne podle § 118 odst. 4 písm. a) ZVZ, nebo pravomocně rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu „propadnutí“ kauce v rozsahu 20% - příjmem státního rozpočtu, jestliže navrhovatel vezme svůj návrh zpět ještě před rozhodnutím ÚOHS

118 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Novelizace ZVZ týkající se ÚOHS Povinnost navrhovatele připojit důkazní prostředky už k návrhu Vymezení neodstranitelných vad návrhu: nesložení kauce, opětovné nesložení jistoty V případě odstranitelných vad možnost odstranit nedostatky ve lhůtě stanovené ÚOHS Zamezení podávání takových částí návrhů, které se skutkově neodůvodněně liší od souvisejících námitek Zvláštní ustanovení o průběhu řízení o přezkumu v oblasti veřejných zakázek – možnost přerušení řízení za účelem získání znaleckého posudku či odborného stanoviska

119 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Neplatnost smlouvy na plnění veřejné zakázky Smlouva na plnění veřejné zakázky se stává neplatnou z důvodu nedodržení postupu podle ZVZ pouze v případech, kdy ÚOHS uloží zákaz jejího plnění – tj. neplatnost ex nunc (až od právní moci rozhodnutí ÚOHS o uložení zákazu plnění smlouvy), nikoli od počátku – od uzavření smlouvy (ex tunc).

120 XII. Dohled nad dodržováním zákona
Specifické správní delikty Správní delikty zadavatelů spojené s povinností uveřejnění (§ 120 odst. 1 písm. b) ZVZ) nesplní povinnost uveřejnění stanovenou ZVZ, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený ZVZ – legislativní zpřesnění - jednoznačná postižitelnost i nesprávného způsobu uveřejňovaní v ZPŘ Správní delikt dodavatele (§ 120a odst. 1 písm. c) ZVZ) spojený s povinností zadavatele uveřejnit seznam subdodavatelů (§ 147a odst. 1 písm. c) ZVZ) – „Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5 ZVZ.“

121 XIII. Diskuze

122 Děkuji za pozornost Ing. Martin Krištof tel.:


Stáhnout ppt "Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google