Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana duševního vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana duševního vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Ochrana duševního vlastnictví
KIP - KM 11. Zdroje informací, veřejné financování V&V Ochrana duševního vlastnictví Veřejná podpora VaV

2 Zdroje informací s obrazovkami (13,2 MB), krátké (220 kB) KIP/KM - 10

3 Legislativa, financování

4 Důležité zákony Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 KIP/KM - 10

5 Chystané změny legislativy
Současný model inst. financování platí od roku 1999 Je teoreticky založen na odlišení institucionálních a účelových výdajů Institucionální podpora (výzk. záměry) Účelová podpora (projekty) Nejde o veřejnou soutěž Jde o veřejnou soutěž Jen pro jednu instituci Pro více spolupracujících institucí Pro instituce, které dosáhly výsledků Na dosažení určitého cíle KIP/KM - 10

6 Chystané změny legislativy
Jak budou změny ve VaV probíhat? Novela zákona č. 130/2002 Sb. (záměr konec r , § změní I/2007, účinnost – nejdříve 2008) Úkol vyplývající z usn. vlády ze dne č. 851 o Národní inovační politice a navazujících dokumentů – rozšířit VaV o oblast inovací Úkol vyplývající z usn. vlády ze dne č – sjednotit a zjednodušit administrativu VaV Připravované změny práva EU o veřejné podpoře týkající se i VaV a inovací (viz komisařka N. Kroes : „State aid reform: the case for research and innovation“) KIP/KM - 10

7 Nařízení vlády 461/2002 Sb. § 2 –Způsob podílu účelové podpory na uznaných nákladech 100 % Základní výzkum 50 % Průmyslový výzkum 25 % Vývoj Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje) KIP/KM - 10

8 Národní program výzkumu II
schválený usnesením vlády č. 272 z Tématické oblasti Tématické programy TP2 až TP4 Průřezové programy PP1 až PP3 MŠMT Tématický program TP1 MPO Národní program výzkumu II KIP/KM - 10

9 Národní program výzkumu II
Tématické priority Priority Bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost Nové materiály a technologie Kvalita a bezpečnost života Informační a znalostní společnost Potřeby České republiky v sociálně-ekonomické oblasti Programy Trvalá prosperita (TP1) Zdravý a kvalitní život (TP2) Informační technologie pro znalostní společnost (TP3) Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (TP4) KIP/KM - 10

10 Uznatelné náklady Nařízení vlády č. 461/2002 osobní náklady
§ 3 Vymezení položek uznatelných nákladů osobní náklady mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) UN = (A/B) x C x D UN uznatelné náklady A doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu B doba upotřebitelnosti C pořizovací cena majetku D podíl užití majetku pro řešení projektu KIP/KM - 10

11 Uznatelné náklady náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku další provozní náklady například: náklady na materiál, zásoby náklady na drobný hmotný majetek (tj. do Kč) náklady na služby náklady na zveřejňování výsledků projektů cestovní náhrady doplňkové (režijní) náklady KIP/KM - 10

12 Rozdělení nákladů běžné (neinvestiční) náklady
kapitálové (investiční) náklady KIP/KM - 10

13 Nepřímé (režijní) náklady
Paušál – u různých projektů různý – ESF 7%, RP 20%, NPVII 20% výše režií je vztažena k přímým nákladům Obvyklé u VŠ, organizací V&V Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví Obvyklé u podniků KIP/KM - 10

14 Odpočet nákladů na V&V Zákon č. 669/2004 Sb. od mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. KIP/KM - 10

15 Strukturální fondy EU a operační programy

16 EU ČR Národní rozvojový plán 2007 - 13 ESF (European Social Fund)
Operační program 1 ERDF (European Regional Development Fund) Operační program 2 Operační program 3 EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) Operační program 4 FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance) Operační program … KIP/KM - 10

17 Operační programy OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF – 70,6 mld. Kč) OP Podnikání a inovace (ERDF – 77,5 mld. Kč) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF – 88,3 mld. Kč) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF – 91,5 mld. Kč) Zdroj: výpočet EU Office na základě návrhu NRP z listopadu 2005 KIP/KM - 10

18 OP VaVpI: Výzkum a vývoj pro inovace
Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro inovace Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání Technická asistence Finanční alokace (v mil. Kč) Podíl na celkové alokaci (%) Priorita 1 33 112,2 46,9 % Priorita 2 18 806,5 26,6 % Priorita 3 17 307,2 24,5 % Priorita 4 1412,3 2 % Celkem OP VaVpI 70 641,1 100 % KIP/KM - 10

19 OP VK: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Modernizace počátečního vzdělávání Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje Rozvoj dalšího vzdělávání Technická asistence KIP/KM - 10

20 OP LZZ: Lidské zdroje a zaměstnanost
Adaptabilita Aktivní politiky trhu práce Sociální integrace a rovné příležitosti Veřejná správa a veřejné služby Mezinárodní spolupráce Technická asistence KIP/KM - 10

21 OP PI: Podnikání a inovace
Prostředí pro podnikání a inovace Služby pro rozvoj podnikání Technická asistence KIP/KM - 10

22 Odkazy Pomocné dokumenty pro přípravu projektů www.fondy.zcu.cz/oprlz
Stránky Evropského sociálního fondu Stránky MMR – řídící orgán implementace SF EU v ČR KIP/KM - 10

23 Ochrana duševního vlastnictví

24 Právo průmyslového vlastnictví
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo průmyslového vlastnictví Autorské právo

25 Autorské právo Autorská práva včetně počítačových programů
Práva související s právem autorským Právo pořizovatele databáze KIP/KM - 10

26 Průmyslové vlastnictví
Výsledky tvůrčí činnosti vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Topografie polovodičů Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat Odrůdy rostlin a plemena zvířat KIP/KM - 10

27 Ochranná označení Ochranné známky Označení původu zboží Obchodní jména
KIP/KM - 10

28 Další možnosti ochrany
Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži Obchodní tajemství Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu Ochrana osobnosti fyzické osoby Ochrana dobré pověsti právnické osoby Právo na ochranu osobních údajů KIP/KM - 10

29 Oceňování nehmotných statků
J. Kubíček, P.Svačina: Průmyslová práca a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování, TC AV ČR, Praha, 2006, ISBN Tvorba ceny licence –str KIP/KM - 10

30 Vyjednávací prostor cenová pozice majitele maximální hranice zájemce
PROSTOR PRO CENOVÁ JEDNÁNÍ minimální hranice zájemce cenová pozice zájemce KIP/KM - 10

31 Cenová pozice vlastníka
modely k ocenění licence nákladový: kolik prostředků majitel vynaložil? srovnávací: za kolik je možné koupit srovnatelnou licenci? výnosový: kolik příjmů licence přinese? KIP/KM - 10

32 Nákladový model Očekáváme minimálně pokrytí vynaložených nákladů
Mzdové, stroje a další prostředky, míra jejich využití, externí služby, náklady průmyslově-právní ochrany KIP/KM - 10

33 Očekávané náklady Kolik bude stát udržování patentu v budoucnosti?
KIP/KM - 10

34 Srovnávací model Kolik lze získat na trhu licencí?
Podobné licenčni smlouvy vlastníka Obdobné cizí transakce – komerční databáze Průměrná oborová data KIP/KM - 10

35 Cenová pozice zájemce modely ocenění:
Srovnatelné ceny: za kolik je možné na trhu pořídit obdobnou licenci? Ekonomická únosnost nabídky: je nabídka majitele cenově únosná? Náklady znovuvytvoření: kolik by stálo znovuvytvoření obdobného vynálezu? KIP/KM - 10

36 Srovnatelné ceny Oborová data – rozpětí licenčních sazeb (v % čistých tržeb) Vlastní zkušenosti Průzkum trhu KIP/KM - 10

37 Ekonomická únosnost Je cena licence přijatelná vzhledem k očekávaným ziskovým maržím? Máme dodatečné zdroje pro přizpůsobení výrobních kapacit apod.? Jaký by byl zisk z alternativní jiné výroby (ztráta příležitosti) KIP/KM - 10

38 Náklady vlastního vytvoření
Jaké by byly náklady na vytvoření podobného řešení? Je tato alternativa schůdná vzhledem k času a situaci na trhu? Neriskujeme porušení práv? KIP/KM - 10

39

40

41 Čím míň, tím líp Čím víc, tím líp

42 Zdroje dalších informací
Přehled základních právních předpisů upravujících právo duševního vlastnictví Komercializace duševního vlastnictví ve veřejných výzkumných institucích, Inženýrská akademie ČR, 2005, ISBN X Materiály ÚPV, J. Kubíček, P. Svačina: Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování, TC AV ČR, 2006, KIP/KM - 10

43 Odkazy Úřad průmyslového vlastnictví – www.upv.cz
Světová organizace duševního vlastnictví – Evropský patentový úřad – Úřad pro organizaci ve vnitřním trhu – Komora patentových zástupců – Česká advokátní komora – Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy – IPR Helpdesk KIP/KM - 10

44 PRNKA T. a kol., 2006 – Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR, REPRONIS, Ostrava, 2005, ISBN NÁRODNÍ INOVAČNÍ POLITIKA ČR NA LÉTA , Inovační podnikání a transfer technologií, mimořádné číslo, 2005, AIP ČR KIP/KM - 10


Stáhnout ppt "Ochrana duševního vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google