Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIP - KM 11. Zdroje informací, veřejné financování V&V Ochrana duševního vlastnictví Veřejná podpora VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIP - KM 11. Zdroje informací, veřejné financování V&V Ochrana duševního vlastnictví Veřejná podpora VaV."— Transkript prezentace:

1 KIP - KM 11. Zdroje informací, veřejné financování V&V Ochrana duševního vlastnictví Veřejná podpora VaV

2 KIP/KM Zdroje informací s obrazovkamis obrazovkami (13,2 MB), krátké (220 kB)krátké

3 Legislativa, financování

4 KIP/KM Důležité zákony Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002

5 KIP/KM Chystané změny legislativy Současný model inst. financování platí od roku 1999 Je teoreticky založen na odlišení institucionálních a účelových výdajů Institucionální podpora (výzk. záměry)Účelová podpora (projekty) Nejde o veřejnou soutěžJde o veřejnou soutěž Jen pro jednu instituciPro více spolupracujících institucí Pro instituce, které dosáhly výsledkůNa dosažení určitého cíle

6 KIP/KM Chystané změny legislativy Jak budou změny ve VaV probíhat? Novela zákona č. 130/2002 Sb. (záměr konec r. 2006, § změní I/2007, účinnost – nejdříve 2008) Úkol vyplývající z usn. vlády ze dne č. 851 o Národní inovační politice a navazujících dokumentů – rozšířit VaV o oblast inovací Úkol vyplývající z usn. vlády ze dne č – sjednotit a zjednodušit administrativu VaV Připravované změny práva EU o veřejné podpoře týkající se i VaV a inovací (viz komisařka N. Kroes : „State aid reform: the case for research and innovation“)

7 KIP/KM Nařízení vlády 461/2002 Sb. § 2 – Způsob podílu účelové podpory na uznaných nákladech 100 % Základní výzkum 50 % Průmyslový výzkum 25 % Vývoj Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje)

8 KIP/KM Národní program výzkumu II schválený usnesením vlády č. 272 z schválený usnesením vlády č. 272 z Tématické oblasti Tématické programy TP2 až TP4 Tématické oblasti Průřezové programy PP1 až PP3 MŠMT Tématické oblasti Tématický program TP1 MPO Národní program výzkumu II

9 KIP/KM Národní program výzkumu II Tématické priority Priority Bezpečná, spolehlivá a ekologická energetika pro budoucnost Nové materiály a technologie Kvalita a bezpečnost života Informační a znalostní společnost Potřeby České republiky v sociálně-ekonomické oblasti Programy Trvalá prosperita (TP1) Zdravý a kvalitní život (TP2) Informační technologie pro znalostní společnost (TP3) Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (TP4)

10 KIP/KM Uznatelné náklady Nařízení vlády č. 461/2002 § 3 Vymezení položek uznatelných nákladů osobní náklady –mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu –příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu –zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí –ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) U N = (A/B) x C x D U N uznatelné náklady A doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu B doba upotřebitelnosti C pořizovací cena majetku D podíl užití majetku pro řešení projektu

11 KIP/KM Uznatelné náklady náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku další provozní náklady například: –náklady na materiál, zásoby –náklady na drobný hmotný majetek (tj. do Kč) náklady na služby náklady na zveřejňování výsledků projektů cestovní náhrady doplňkové (režijní) náklady

12 KIP/KM Rozdělení nákladů běžné (neinvestiční) náklady kapitálové (investiční) náklady

13 KIP/KM Nepřímé (režijní) náklady Paušál – u různých projektů různý – ESF 7%, RP 20%, NPVII 20% –výše režií je vztažena k přímým nákladům –Obvyklé u VŠ, organizací V&V Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví –Obvyklé u podniků

14 KIP/KM Odpočet nákladů na V&V Zákon č. 669/2004 Sb. od mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

15 Strukturální fondy EU a operační programy

16 KIP/KM EU ČR ESF (European Social Fund) ERDF (European Regional Development Fund) EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund) FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance) Národní rozvojový plán Operační program 1 Operační program 2 Operační program 3 Operační program 4 Operační program …

17 KIP/KM Operační programy OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF – 70,6 mld. Kč) OP Podnikání a inovace (ERDF – 77,5 mld. Kč) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF – 88,3 mld. Kč) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF – 91,5 mld. Kč) Zdroj: výpočet EU Office na základě návrhu NRP z listopadu 2005výpočet EU Office na základě návrhu NRP z listopadu 2005

18 KIP/KM OP VaVpI: Výzkum a vývoj pro inovace 1.Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 2.Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro inovace 3.Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 4.Technická asistence Finančn í alokace (v mil. Kč) Pod í l na celkov é alokaci (%) Priorita ,2 46,9 % Priorita ,5 26,6 % Priorita ,2 24,5 % Priorita 41412,32 % Celkem OP VaVpI ,1 100 %

19 KIP/KM OP VK: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.Modernizace počátečního vzdělávání 2.Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje 3.Rozvoj dalšího vzdělávání 4.Technická asistence

20 KIP/KM OP LZZ: Lidské zdroje a zaměstnanost 1.Adaptabilita 2.Aktivní politiky trhu práce 3.Sociální integrace a rovné příležitosti 4.Veřejná správa a veřejné služby 5.Mezinárodní spolupráce 6.Technická asistence

21 KIP/KM OP PI: Podnikání a inovace 1.Podnikání a inovace 2.Prostředí pro podnikání a inovace 3.Služby pro rozvoj podnikání 4.Technická asistence

22 KIP/KM Odkazy Pomocné dokumenty pro přípravu projektů Stránky Evropského sociálního fondu Stránky MMR – řídící orgán implementace SF EU v ČR

23 Ochrana duševního vlastnictví

24 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Autorské právo Právo průmyslového vlastnictví

25 KIP/KM Autorská práva včetně počítačových programů Práva související s právem autorským Právo pořizovatele databáze Autorské právo

26 KIP/KM Výsledky tvůrčí činnosti –vynálezy –Užitné vzory –Průmyslové vzory –Topografie polovodičů –Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat –Odrůdy rostlin a plemena zvířat Průmyslové vlastnictví

27 KIP/KM Ochranné známky Označení původu zboží Obchodní jména Ochranná označení

28 KIP/KM Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži –Obchodní tajemství –Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu –Ochrana osobnosti fyzické osoby –Ochrana dobré pověsti právnické osoby –Právo na ochranu osobních údajů Další možnosti ochrany

29 KIP/KM Oceňování nehmotných statků J. Kubíček, P.Svačina: Průmyslová práca a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování, TC AV ČR, Praha, 2006, ISBN Tvorba ceny licence –str

30 KIP/KM Vyjednávací prostor cenová pozice majitele cenová pozice zájemce maximální hranice zájemce minimální hranice zájemce PROSTOR PRO CENOVÁ JEDNÁNÍ

31 KIP/KM Cenová pozice vlastníka modely k ocenění licence –nákladový: kolik prostředků majitel vynaložil? –srovnávací: za kolik je možné koupit srovnatelnou licenci? –výnosový: kolik příjmů licence přinese?

32 KIP/KM Nákladový model Očekáváme minimálně pokrytí vynaložených nákladů Mzdové, stroje a další prostředky, míra jejich využití, externí služby, náklady průmyslově-právní ochrany

33 KIP/KM Očekávané náklady Kolik bude stát udržování patentu v budoucnosti?

34 KIP/KM Srovnávací model Kolik lze získat na trhu licencí? –Podobné licenčni smlouvy vlastníka –Obdobné cizí transakce – komerční databáze –Průměrná oborová data

35 KIP/KM Cenová pozice zájemce modely ocenění: –Srovnatelné ceny: za kolik je možné na trhu pořídit obdobnou licenci? –Ekonomická únosnost nabídky: je nabídka majitele cenově únosná? –Náklady znovuvytvoření: kolik by stálo znovuvytvoření obdobného vynálezu?

36 KIP/KM Srovnatelné ceny Oborová data – rozpětí licenčních sazeb (v % čistých tržeb) Vlastní zkušenosti Průzkum trhu

37 KIP/KM Ekonomická únosnost Je cena licence přijatelná vzhledem k očekávaným ziskovým maržím? Máme dodatečné zdroje pro přizpůsobení výrobních kapacit apod.? Jaký by byl zisk z alternativní jiné výroby (ztráta příležitosti)

38 KIP/KM Náklady vlastního vytvoření Jaké by byly náklady na vytvoření podobného řešení? Je tato alternativa schůdná vzhledem k času a situaci na trhu? Neriskujeme porušení práv?

39

40

41 Čím víc, tím líp Čím míň, tím líp

42 KIP/KM Zdroje dalších informací Přehled základních právních předpisů upravujících právo duševního vlastnictví –http://rko.zcu.cz/file/dv.doc, –http://rko.zcu.cz/file/autor.doc Komercializace duševního vlastnictví ve veřejných výzkumných institucích, Inženýrská akademie ČR, 2005, ISBN X Materiály ÚPV, J. Kubíček, P. Svačina: Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování, TC AV ČR, 2006,

43 KIP/KM Odkazy Úřad průmyslového vlastnictví – Světová organizace duševního vlastnictví – Evropský patentový úřad – office.orgwww.european-patent- office.org Úřad pro organizaci ve vnitřním trhu – Komora patentových zástupců – Česká advokátní komora – Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy – IPR Helpdesk

44 KIP/KM PRNKA T. a kol., 2006 – Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR, REPRONIS, Ostrava, 2005, ISBN NÁRODNÍ INOVAČNÍ POLITIKA ČR NA LÉTA , Inovační podnikání a transfer technologií, mimořádné číslo, 2005, AIP ČR


Stáhnout ppt "KIP - KM 11. Zdroje informací, veřejné financování V&V Ochrana duševního vlastnictví Veřejná podpora VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google