Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití metody čisté současné hodnoty pro výnosové ocenění lesního porostu pro přiblížení se ceně obvyklé (tržní hodnotě) v místě a čase ****** Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití metody čisté současné hodnoty pro výnosové ocenění lesního porostu pro přiblížení se ceně obvyklé (tržní hodnotě) v místě a čase ****** Jiří."— Transkript prezentace:

1 Použití metody čisté současné hodnoty pro výnosové ocenění lesního porostu pro přiblížení se ceně obvyklé (tržní hodnotě) v místě a čase ****** Jiří Matějíček

2 Proč? nárůst požadavků na zjištění ceny obvyklé (tržní hodnoty)
neexistence a nemožnost využití porovnávací databáze pro lesy kritika přetrvávajícího rozdílu mezi cenou věcnou a cenou obvyklou neexistence široce rozšířeného, prakticky uchopitelného a použitelného výnosového způsobu ocenění lesního porostu

3 CENA OBVYKLÁ [§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb
CENA OBVYKLÁ [§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)] cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování.

4 TRŽNÍ HODNOTA dle mezinárodních standardů (ISV 1)
je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu odhadu mezi koupěchtivým kupcem a prodejechtivým prodejcem, při transakci s odstupem po náležitém marketingu, když obě strany jednaly informovaně, opatrně a bez nátlaku.

5 CENA CENA je peněžní částka
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění (posl. novela zákonem č. 403/2009 Sb.) CENA je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji. _____________________ Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

6 Metody odhadu tržní hodnoty
Metoda porovnávací Problém: neexistence databáze sjednaných cen lesních majetků srovnatelnost (poloha, velikost, zpřístupnění, výnosovost …), počet obchodních případů (15), časová a prostorová srovnatelnost Pozn.: Ing. Zádrapa, Ph.D. Sdružení znalců a poradců v LH

7

8 Metody odhadu tržní hodnoty
Výnosové metody Problém: použití klasické rentní výnosové metody (s kapitalizací) vázáno na určitou velikost nebo věkovou strukturu lesního majetku *** neodstraňují problém záporných tržních hodnot v porostech do cca 40 let, ovlivnění subjektivně stanovenou úrokovou mírou

9 Výnosové ocenění Rozlišit mezi: celkovým výnosovým oceněním lesa
= výnosová (důchodová, kapitálová) hodnota lesa jako celku (pozemku a porostu) na základě roční, resp. periodické renty na les. majetku r R R R r WR = ——— ( WR = ——— + ——— + ——— + ————— ) 0,0p ,0p ,0p ,0p ,0p.1,0p60 Pravidelnost (vyrovnanost) a nepravidelnost (nevyrovnanost) výnosů (plošného zastoupení věkových stupňů), resp. těžebního předpisu

10 Výnosové ocenění b) výnosovým oceněním lesního porostu (jednotlivých lesních dřevin) = metoda čisté současné hodnoty (ČSH) metoda Net Present Value (NPV) metoda diskontovaných peněžních toků (DCF- Discounted Cash Flow) pro převod budoucích hodnot na stejnou srovnávací úroveň (např. na současnost) Varianta: modelové ocenění na 1 ha podle skupin dřevin, věku a bonit (ZNALEC)

11 Výnosové ocenění c) výnosovým oceněním podniku
= celkové ocenění s využitím účetnictví, neboť celková hodnota podniku nemůže být vypočtena oceňováním jednotlivých částí (podnik neexistuje tím, že sestavíme vedle sebe množství hospodářských statků, ale tyto statky musí být spojeny do jednoho celku podnikatelskými rozhodnutími, plánováním apod.) Pozn.: § 24 odst. 3 zákona o oceňování majetku – použití ČSH Pro posouzení přicházejí v úvahu další komponenty, např. - technologické vybavení, know-how - úvěry, závislost na veřejných či soukromých zdrojích a zakázkách - konkurence a v důsledku toho úroveň cen - kvalifikace, schopnost či neschopnost vedení podniku - kvalifikace, pracovní morálka výrobních pracovníků - vnitřní struktura podniku - závislost na surovinách, odběratelích apod. - konkurenční výhody, rizika apod. Dobrá pověst podniku (goodwill)

12 PRINCIP VÝNOSOVÉHO OCENĚNÍ (1)
Nejobecněji lze vzorec pro odhad ceny přírodního zdroje zapsat v této formě: r t C =  ——————— t (1 + i t) t    kde C = cena přírodního zdroje rt = očekávaná veličina ročního rentního efektu v roce t it = očekávaná veličina úrokové (diskontní) míry v roce t.

13 PRINCIP VÝNOSOVÉHO OCENĚNÍ
Obecný vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty - ČSH (Net Present Value - NPV) má matematickou podobu T Vt - N t ČSH =  ————— t= (1 + i t) t kde V = výnosy (výnosy v rámci jednotlivých období - věkových stupňů) N = náklady (náklady vynakládané v rámci jednotlivých období - věkových stupňů) T = počet období Pozn: Rok 0 vyjadřuje současné období, v němž se ocenění provádí Nejedná se o pravidelnou rentu (rentní efekty), ale o jednorázové výdaje (náklady) či příjmy (výnosy).

14 PRINCIP VÝNOSOVÉHO OCENĚNÍ LESNÍHO POROSTU
Slovní vyjádření: Výnosový způsob ocenění lesního porostu na základě analýzy budoucích výnosů představuje zjištění současné hodnoty lesního porostu v daném věkovém stupni jako součtu diskontovaných budoucích peněžních toků (kladných nebo záporných) za určité časové období. Výnosová hodnota je oproštěna od subjektivních hledisek Výnosové oceňování - výnosová hodnota – tržní hodnota Nezaměňovat s výnosovou metodou, s kapitalizací roční renty při celkovém ocenění !!!

15 Metoda čisté současné hodnoty
metoda hodnocení efektivnosti investic nejrozšířenější a nejpoužívanější metoda při finančních analýzách nejrůznějších projektů (investic) podstata hodnocení investic = porovnávání nákladů na investici s výnosy určitý způsob „zúčtování“ toku peněz = diskontováním ke stejnému časovému okamžiku, tj. ke dnešnímu dni (faktor času v LH) zahrnutí vlivu inflace a investičního rizika *** [v zákoně o oceňování majetku použití u ocenění majetkových práv (míra kapitalizace 12 %), u ocenění podniku výnosovým způsobem]

16 Pojmy analýza nákladů a užitků CBA = Cost-Benefit Analysis
určení peněžního (finančního) toku CF = Cash Flow diskontovaný peněžní (finanční) tok DCF = Discounted Cash Flow diskontování (faktor času a finanční matematika) time window (časové okno)

17 Analýzy nákladů a užitků - CBA (analýza podnikového cash flow)
Obecná struktura CBA: vymezení modelu (projektu) stanovení ekonomicky relevantních dopadů modelu (projektu) fyzická kvantifikace vlivů (stanovení hodnoty nákladů a přínosů a určení, kdy se objeví v průběhu času) výpočet peněžního ohodnocení diskontování použití testu čisté současné hodnoty (vnitřní výnosové procento-vnitřní úroková míra)

18 Stanovení peněžního toku – Cash flow
Výpočet toku hotovosti neboli finančního toku (cash flow) z běžné činnosti – STANOVIT PRAVIDLA ! Provést reálnou prognózu budoucího vývoje Varianty metody DCF (podle způsobu kalkulace daní, podle použitých cen, podle způsobu kalkulace peněžních toků apod.) Abstrahování od vlivu: - finanční činnosti - daní (DPH, DPFO, DPPO) - odpisů (není to faktor snižující CF) - dotací - uplatnění pěstebních nákladů formou tvorby rezerv Výsledek = stavová veličina (hodnota), CF  renta

19 Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (různý dle dřevin….)
Au Dc Výnosy Db Da roky Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B) Všeobecné roční (správní) náklady - v Náklady Pf c Pf c u

20 Úrokový nárok Úrokový nárok má v kalkulaci nákladů ospravedlnění vzhledem k ušlému zisku z titulu jiného použití investovaného kapitálu. Při použití cizího kapitálu jsou úroky, které se musí platit jako náhrada za přenechání kapitálu, součástí běžných výdajů. Při použití vlastního kapitálu se odvozuje úrokový nárok z možnosti alternativního použití kapitálu v rámci nebo vně podniku s přibližně srovnatelnou dobou použití a stejně vysokým rizikem. zúročení dosažitelné při alternativním použití je základem pro stanovení úrokové sazby.

21 Kalkulační období pro CBA
v rámci doby obmýtní na definované časové okno

22 Časové okno na celou dobu obmýtní
Diskontování budoucích výnosů 100 let

23 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí
70 let

24 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí
40 let

25 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí
20 let

26 Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí
10 let

27 ? obmýtí TRH: věcná cena X ceny obvyklá (výnosová)

28 Kalkulační období pro CBA
v rámci doby obmýtní na definované časové okno

29 Klouzavé „časové okno“ (time window) na 30 let v mladém věku porostu

30 Klouzavé „časové okno“ (time window) na 30 let
ve středním věku porostu 30 let

31 Klouzavé „časové okno“ (time window) na 30 let
v předmýtním a mýtním období 30 let

32 Klouzavé „časové okno“ (time window) na 30 let
v době očekávaného smýcení a zalesnění 30 let

33 Výhody „časového okna“
zkrácení kalkulačního období na dohlednou dobu (místo obmýtí → časové okno, tj např. 100 → 30 let) (ne pro komparativní vyhodnocení za celé období produkčního cyklu  obmýtí) zkrácení nejistot a spekulací při prognóze vývoje – při zpracování analýzy nákladů a užitků (CBA) zkrácení období diskontování a snížení silného vlivu použité diskontní úrokové sazby na celkový výsledek

34 VSTUPY DO MODELU ČSH

35 Vstupní údaje ekonomického modelu
Kalkulace peněžního toku – kalkulační období Hospodářský způsob (pasečný, maloplošný podrostní, výběrný…) Časové okamžiky vzniku výnosů a nákladů (ve věkovém stupni) Produkce (růstové tabulky) Způsob sortimentace Ceny surového dříví (informační zdroj, časové řady) Náklady Diskontní úroková míra (časová hodnota peněz a riziko, použití úrokové míry odvozené z tržních transakcí )

36 Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (různý dle dřevin….)
Au Dc Výnosy Db Da roky Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B) Všeobecné roční (správní) náklady - v Náklady Pf c Pf c u

37 Způsob hospodaření Pěstební činnost do zajištěné kultury
(různé přírodní podmínky – typologie lesa – SLT, HS, PLO…) Výchovný model (podle růstových a taxačních tabulek, prořezávky, probírky v hlavním porostu) Postup obnovy porostu (obmýtí, obnovní doba, těžební procenta, okamžik těžby, použitá technologie aj.)

38 Vstupní veličiny dle vyhlášky pro kalkulaci CBA na 1 ha
Náklady: Náklady na zajištěnou kulturu („c“) Těžební náklady Správní náklady („v“) Výnosy Hodnota mýtní výtěže („Au, Aa“) a) komerční probírky b) smýcení porostu Diskontní úroková míra („p“) Pozn.: odlišné diskontování kladných a záporných peněžních toků

39 Náklady na zalesnění Vlastní kalkulace přímých a celkových nákladů na zajištěnou kulturu diferencovaně podle stanovištních podmínek (dle jednotlivých dřevin a hospodářských souborů) dřevinná skladba přirozená obnova, nezdar počty a ceny sazenic technologie výsadby ochrana kultur proti buřeni a zvěři (oplocování)

40

41

42

43 Průměrné vlastní náklady vybraných výkonů v Kč/tj.
Výkon - činnost Tj. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Obnova lesa ha 65 846 70 525 71 850 72986 68 854 77 825 66 221 66 469 Péče o lesní kultury 7 893 8 439 8 654 9331 9 036 9 173 9 051 8 881 Prořezávky 6 740 7 398 7 536 8353 7 798 8 401 8 493 8 882 Ochrana lesa 98 170 149 154 131 90 103 102 Celkem PČ ha lesa 1 545 1 681 1 745 1867 1 836 1 822 1 820 1 797 Těžba dřeva m3 185 211 258 267 202 193 191 Přibližování dřeva 196 236 225 248 232 230 229 222 Celkem těžba a přibližování po OM 381 447 483 515 499 432 422 413 Oprava a údržba lesních cest 544 629 654 530 575 731 737 856 Pramen: MZe 2014

44 Těžební náklady (mýtní a předmýtní těžby) pro technologii: JMP-potah-UKT
Věková třída Věk Hmotn. tab. Průměrné TN Těž. náklady (mýtní a předmýtní těžby) pro technologii: JMP-potah-UKT Průměr TČ Průměr TČ+manip. Průměrná hmotnatost (m3 b.k.) Kč/m3 m3 b.k. Kč/m3 b.k. 0,01-0,09 0,10-0,14 0,15-0,19 0,20-0,29 0,30-0,49 0,50-0,69 0,70-0,99 1,00 + I.20 20 0,02 Těžba 343 748 818 Soustř. (potah+UKT) 405 Manip. 70 Celkem TČ Celkem TČ+manip. 21-40 30 0,08 247 656 726 40 0,19 316 563 633 41-60 50 0,33 163 151 394 464 60 0,5 248 225 411 376 481 446 61-80 0,68 120 357 427 80 0,87 217 337 407 81-100 90 1,06 105 290 360 100 1,23 185 110 1,41 1,57 121+ 130 1,78

45 Správní náklady šetření u SVOL na jaře 2007
definování pojmu „správní náklady“ ve smyslu oceňování lesa (např. výchova, ochrana, všeobecné podnikové náklady, daně a poplatky, pojištění, údržba a opravy LDS, odpisy cest aj.) 73 respondentů odpovědělo původ dat – podnikové účetnictví, kvalifikovaný odhad, jiná evidence

46 Správními náklady ve smyslu oceňování lesa jsou veškeré náklady lesního podniku mimo:
Nákladů vynaložených po zajištěnou kulturu (c) Těžebních nákladů spojených s předmýtními a mýtními těžbami

47 tzn. že se jedná především o:
Náklady na další výkony lesnické činnosti, tj. na výchovu lesa (činnosti po dosažení zajištěné kultury jako jsou např. prořezávky, nekomerční probírky apod. a náklady na ochranu lesa Všeobecné podnikové náklady (režijní náklady), tj. osobní správní náklady (platy a jiné příjmy včetně pojištění, cestovné), věcné správní náklady (kancelářské výdaje, energie, nájmy, výpočetní technika a zpracování dat, telefony, poštovné, roční podíl nákladů na vyhotovení LHP, odpisy a údržba budov a kancelářských zařízení apod.) Daně a poplatky (např. daň z lesních pozemků), pojištění majetku apod. Údržbu a opravy lesní dopravní sítě, odpisy cest apod.

48 Průměrné roční správní náklady na lesní podnik (2006)
Aritmetický průměr…… Kč/ha/rok Vážený aritm. průměr… Kč/ha/rok Median ………………… Kč/ha/rok (střední hodnota) Modus ………………… Kč/ha/rok (nejčastěji se vyskytující hodnota) *** V zahraničí stanovena horní hranice správních nákladů

49 Výnosy – produkce (růstové tabulky)
Skupina dřevin Růstové tabulky Obmýtí Průměrná bonita *) Smrk Černý,Pařez,Malík 1996 3 Jedle Borovice 4 Modřín Schober 1946 2 Douglaska Bergel 1969 Buk Dub Jasan Schwappach 1919 Olše Osika Schwappach 1903 Akát Fekete 1937 7 Bříza

50 Výnosy – sortimentace sur. dříví
Dře- vina I/II.tř.j. Sloupy K u l a t i n a III. A/B/C/D tř.jakosti Tyče IV.tř.j. Vlák- nina Palivo VI.tř.j. v tloušťkových stupních V. tř.j. 6 + 5 4 3 2 1 SM JD DG BO MD DB BK JS AK BR OL OS TP Procentické zastoupení jednotlivých sortimentů dle Pařezových porostních sortimentačních tabulek (dřevina, d1.3, kvalita) Další možnosti sortimentace: obchodní sortimenty dle „Doporučených pravidel“ vlastní časové řady tabulky pro sortimentaci TF prof. Simanova (použití při NIL) d) atd.

51 Výnosy - ceny sortimentů surového dříví na OM (2-letý průměr 2012-2013)
Dřevina I/II.tř. Sloupy III.tř tl.st. III.tř tl.st. III.tř tl.st. III.tř tl.st. III.tř tl.st. III.tř. - 1.tl.st. TYC VL PAL SM 3 000 1 320 1 260 2 160 1 950 1 840 1 630 530 920 770 JD DG BO 2 400 1 310 890 1 520 1 100 480 MD 3 500 1 250 2 250 2 100 2 050 1 450 950 460 DB 8 000 1 720 2 650 2 190 1 670 1 350 670 1 000 BK 980 1 500 1 400 1 290 1 190 1 090 620 JS 1 150 1 750 1 600 720 AK 2 000 1 050 1 850 1 550 600 900 BR 1 740 1 220 990 700 OL OS TP

52 Volatilita cen (kolísání, nestálost, změna) v čase
Vývoj cen smrkové pilařské kulatiny za posledních 20 let (Zdroj: Landwirtschaftskammer Österreich, Volatilita cen (kolísání, nestálost, změna) v čase 52

53 53

54 Průměrné zpeněžení surového dříví podle forem vlastnictví (bez diferenciace podle dřevin) v Kč/m3
Ukazatel Státní lesy Obecní lesy Soukromé lesy 2011 2012 2013 Průměrné zpeněžení dříví 1 355 1 391 1 330 1 421 1 496 1 528 1 484 1 507 1 426 Pramen: MZe (Zelená zpráva, str. 67)

55 (včetně vlastních úprav Au a c, resp. aktualizace apod. )
Zjednodušení postupu obtíže se získáváním vstupních údajů cena obvyklá se vztahuje k trhu s nemovitostmi v místě a čase Pro zjednodušení postupu použít hodnoty a) mýtní výtěže b) nákladů na zajištěnou kulturu z vyhlášky (včetně vlastních úprav Au a c, resp. aktualizace apod. ) Pozn.: Rozlišovat mezi aktuálními a průměrnými cenami surového dříví Zajištění souladu mezi přesností, pracností a náklady na zpracování posudku zjednodušování či zpřesňování (např. průměrkování naplno) v závislosti na rozmanitosti dřevinné skladby, velikosti majetku apod. vytvoření vlastních či využití existujících modelů – počítačové řešení

56 Náklady na zajištěnou kulturu (Kč/ha)
Skupina Věk porostu Náklady dřevin celkem 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok c Smrk 85 600 Jedle Borovice Modřín Douglaska Buk (HB, JV) Dub Jasan Olše 29 000 33 700 34 900 35 700 36 000 Osika 27 000 29 400 30 600 31 600 32 000 Akát 24 000 27 600 29 800 30 300 Topol (VR) 17 000 17 600 20 000 21 000 21 800 Bříza (JŘ) 30 000 32 600 34 400 36 100 37 700 Příloha č. 29 k vyhl. č. 3/2008 Sb. (2013)

57 Hodnoty mýtní výtěže Au z vyhlášky (Kč/m3)
Příloha č. 28 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. (2013), nižší hodnoty = příloha č. 33 (zjednodušené ocenění lesního porostu) SMRK Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 66,37 59,05 52,68 45,79 39,06 34,86 29,60 25,68 22,18 100 80,75 71,89 63,80 54,97 46,43 40,90 34,34 29,23 24,57 120 91,60 82,26 73,17 62,80 52,99 45,43 37,87 32,08 26,44 BOR Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 39,15 35,99 32,18 29,80 25,44 22,63 18,34 16,94 100 39,86 36,55 32,77 29,99 26,03 22,82 18,81 120 41,05 37,51 33,90 30,49 26,59 23,56 19,59 BUK Obmýtí Bonitní stupeň (RVB) u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 83,55 76,51 69,96 63,59 55,76 49,53 44,22 39,03 33,44 120 95,70 86,81 78,19 70,08 62,48 55,10 48,71 42,28 35,41 140 105,66 95,34 85,88 75,42 67,41 59,56 52,37 45,20 37,35

58 Příklad výpočtu čisté současné hodnoty (ČSH, NPV) peněžního toku za celé obmýtí

59 Časové okno na dobu obmýtní
Příklad: SM, bos 3, nezalesněná holina, obmýtí 100 let Časové okno na dobu obmýtní Diskontování budoucích výnosů 100 let

60 -700 -------------------- + 700
Okamžik ocenění = současnost (nezalesněná holina), kalkulace do konce obmýtí Činnost Diskontní vzorec Dnešní hodnota v Kč.ha-1 Zalesňování (c1) Ochrana kultur (c2) 1 1,022 Ochrana kultur (c3) 1,023 Ochrana kultur (c4) 1,024 Ochrana kultur (c5) 1,025 Probírka (D30) 1,0230 Správní náklady (po dobu u = 100 let) 1,02 u-1 - 1 0,02 . 1,02 u-1 Současná hodnota NÁKLADŮ celkem

61 Okamžik ocenění = současnost (nezalesněná holina), kalkulace do konce obmýtí
Probírka (D40) 1 1,0240 Probírka (D50) 1,0250 Probírka (D60) 1,0260 Probírka (D70) 1,0270 Probírka (D80) 1,0280 Probírka (D90) 1,0290 Smýcení porostu (A100) 1,02100 Současná hodnota VÝNOSŮ celkem

62 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU - 39 324
Výsledek ocenění porostu při kalkulaci za celou dobu obmýtí v době nezalesněné holiny Současná hodnota diskontovaných budoucích nákladů celkem Současná hodnota diskontovaných budoucích výnosů celkem ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU

63 Příklad: SM, bos 3, věk porostu 70 let, obmýtí 100 let

64 Diskontování čistého výnosu
Okamžik ocenění = současnost (70letý porost), kalkulce do konce obmýtí Činnost Výnosy v Kč.ha-1 Náklady Diskontování čistého výnosu Dnešní hodnota v Kč.ha-1 Probírka (D75) 23 000 6 000 1 ,025 15 397 Probírka (D85) 24 000 5 000 1,0215 14 117 Probírka (D90) 25 000 4 000 1,0220 14 132 Smýcení porostu (A100) 1,0230 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU

65 PŘIPRAVOVANÁ INOVACE Příklad výpočtu čisté současné hodnoty (ČSH, NPV) peněžního toku za klouzavé časové okno - 30 let

66 Klouzavé „časové okno“ (time window) na 30 let pro nezalesněnou holinu
v mladém věku porostu 30 let

67 -700 ---------------------- + 700
Okamžik ocenění = současnost (nezalesněná holina), kalkulace na 30 let Činnost Diskontní vzorec Dnešní hodnota v Kč.ha-1 Zalesňování (c1) Ochrana kultur (c2) 1 1,022 Ochrana kultur (c3) 1,023 Ochrana kultur (c4) 1,024 Ochrana kultur (c5) 1,025 Probírka (D30) 1,0230 Správní náklady (po dobu 30 let) 1, 0,02 . 1, Současná hodnota nákladů celkem

68 Okamžik ocenění = současnost (nezalesněná holina), kalkulace na 30 let
Probírka (D40) 1 1,0240 Probírka (D50) 1,0250 Probírka (D60) 1,0260 Probírka (D70) 1,0270 Probírka (D80) 1,0280 Probírka (D90) 1,0290 Smýcení porostu (A100) 1,02100 Současná hodnota výnosů celkem

69 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU
Výsledek ocenění porostu při kalkulaci za časové okno 30 let v době nezalesněné holiny Současná hodnota diskontovaných budoucích nákladů celkem Současná hodnota diskontovaných budoucích výnosů celkem ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU

70 Klouzavé „časové okno“ (time window) na 30 let pro 70letý porost
v předmýtním a mýtním období 30 let

71 -700 ------------------ + 700 0,02 . 1,02 30-1
Okamžik ocenění = současnost (70letý porost), kalkulace na 30 let Činnost Diskontní vzorec Dnešní hodnota v Kč.ha-1 Zalesňování (c1) Ochrana kultur (c2) 1 1,022 Ochrana kultur (c3) 1,023 Ochrana kultur (c4) 1,024 Ochrana kultur (c5) 1,025 Probírka (D30) 1,0230 Správní náklady (po dobu 30 let) 1, ,02 . 1, Současná hodnota nákladů celkem

72 Okamžik ocenění = současnost (70letý porost), kalkulace na 30 let
Probírka (D40) 1 1,0240 Probírka (D50) 1,0250 Probírka (D60) 1,0260 Probírka (D70) Probírka (D80) 1,0210 Probírka (D90) 1,0220 Smýcení porostu (A100) 1,0230 Současná hodnota výnosů celkem

73 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU + 236 830
Výsledek ocenění porostu při kalkulaci za časové okno 30 let pro 70letý porost Současná hodnota diskontovaných budoucích nákladů celkem Současná hodnota diskontovaných budoucích výnosů celkem ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA PENĚŽNÍHO TOKU

74 CBA v rámci časového okna na 30 let
Porovnání výsledků Dis-kontní sazba v % CBA v rámci doby obmýtní CBA v rámci časového okna na let Holina 2 3 70letý porost

75 Naplnění modelu ČSH vstupními údaji

76 Použití metody Kalkulace na obmýtí (= DNES):
Ocenění lesů pro účely národních účtů (metodika ESA 95 – obecné zásady pro oceňování: běžné tržní ceny, odhad, náklady, DCF) výpočet základu majetkové daně Kalkulace na časové okno (= ZÍTRA): Přiblížení se tržní hodnotě při neexistenci databáze prodejů lesa - nástroj pro potřeby lesnické praxe (znalců-lesníků) – metodika a informační naplnění - pro zpřesněný návrh na úpravu cenového předpisu (klouzavé časové okno) za účelem sladění základu daně u vlastníků lesa s pojetím v lesnicky vyspělých zemích EU

77 Analogie použití metody ČSH v LH
Hodnocení investice (projektu): Ocenění energetické plantáže (na cca 20 let a 4 sklizně) Ocenění semenného sadu (na 60 let, jako varianta ocenění)

78 Finanční plán pro plantáž RRD a pěstování polní plodiny (žita)

79 Zásadní závěrečné shrnutí
Výhody metody ČSH s klouzavým kalkulačním obdobím peněžního toku, s tzv. klouzavým „časovým oknem“ při oceňování lesního porostu: zkrácení kalkulačního období na dohlednou dobu (místo obmýtí → časové okno, tj např. 100 → 30 let)  zkrácení nejistot a spekulací při zpracování analýzy nákladů a užitků (CBA) zkrácení období diskontování a snížení silného vlivu použité diskontní úrokové sazby na celkový výsledek


Stáhnout ppt "Použití metody čisté současné hodnoty pro výnosové ocenění lesního porostu pro přiblížení se ceně obvyklé (tržní hodnotě) v místě a čase ****** Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google