Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tržní oceňování lesních majetků Ing. Tomáš Dohnanský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tržní oceňování lesních majetků Ing. Tomáš Dohnanský."— Transkript prezentace:

1 Tržní oceňování lesních majetků Ing. Tomáš Dohnanský

2 Osnova prezentace Principy tržního oceňování lesa Metody tržního oceňování lesa

3 Principy tržního oceňování lesa Základní postupy 1) na základě existujících tržních cen = porovnávací metoda 2) pomocí matematicko-ekonomických expertních výpočtů = výnosová metoda, nákladová metoda 3) kombinované = úřední ocenění Modelové výpočty a) škola čistého výnosu z půdy (ŠČVP) půda + porost = les b) škola čistého výnosu z lesa (ŠČVL) les jako celek

4 Metody tržního oceňování lesa Metoda Velikost majetku (ha) Porovnávací metoda (věrohodná nestátní nebo státní databáze kupních cen) Metoda mýtní výtěže (snížené o kulturní náklady) Metoda čisté současné hodnoty (NPV) Výnosová (důchodová) metoda 0 – 3xx(x) 3 – 50xx(x) 50 – 100(x)x nad 100 haxx

5 Porovnávací metoda Majetky - výměra 0 až 10 (50) ha - bez ohledu na věk (různá doba návratnosti investice) Th = průměrná cena realizovaných převodů obdobných majetků (Kč/m2, % úřední ceny): databáze kupních cen dle věkových stupňů a velikostí majetku - stát, realitní kanceláře, znalci (Ing. Zádrapa, Ph.D.) – regionální platnost min. 15 srovnatelných případů pro každou vyhodnocovanou kategorii eliminace extrémních případů (osobní poměry, zvláštní obliba, mimořádné okolnosti) zohlednění inflace (doba uplynulá od ocenění porovnávacích majetků) + zohlednění různorodosti majetků (+ a - vlivy) Zhodnocení úplné ocenění (pozemek + porost) kladné hodnoty i u mladých porostů (subjektivní vlivy koupě - osobní poměry, zvláštní obliba, mimořádné okolnosti) omezená použitelnost (chybějící údaje, různost majetků)

6 Metoda mýtní výtěže snížené o kulturní náklady Majetky - výměra 0 až 1 ha - věk 80 let + - návratnost investice do 1až 2 (5) let Th = (A u – c) – DzP (+ Dot) Au = Hm. (Cs – Tn) nebo dle platného cenového předpisu c = dle skutečnosti nebo dle platného cenového předpisu Zhodnocení neúplná metoda (zanedbání ceny pozemku) nejvyšší hodnoty (nepřesnost - chybí faktor času) nákup 1 porostu za účelem mýtní těžby

7 Metoda čisté současné hodnoty (NPV) Majetky - výměra 3 až 50 ha /50 ha +/) - různověké (ale vždy i porosty starší) - návratnost investice do 5 (10) až 30 let Princip: a) Pevné časové okno: Th = t=0 ∑ T V t – N t (obmýtí) (1 + i t ) t b) Pohyblivé časové okno: Th = t=0 ∑ T V t – N t + ZBC T+1 (zpravidla 30 let) (1 + i t ) t 1,0p T+1 i = kalkulační úroková míra (společenská 2,5 %, soukromá 7 %) (1 + i t ) t, 1,0p T+1 = diskontační faktory T = počet let od vložení kapitálu (např. obmýtí, 30 let) (t = 0) = současné období, v němž se ocenění provádí V = výnosy v rámci zvoleného časového období N = náklady v rámci zvoleného období (včetně nákladů správních) ZBC = zbytková cena majetku v roce T + 1 (40 – 50 000 Kč/ha)

8 Metoda čisté současné hodnoty (NPV) Různé přístupy: a)Ing. Matějíček, CSc. (2002 - www.vulhm.cz) součet diskontovaných budoucích peněžních toků (+ i -) za zvolené obmýtí pro jednotlivé věkové stupně skupiny dřevin a příslušné bonity (Kč/m 2 ) vstupy: A u, c (z platného cenového předpisu), ∑D (dle objemu probírek v Růstových a taxačních tabulkách), náklady na 3 prořezávky (6 000 Kč/ha/zásah), v (1 000,- Kč/ha/rok), maximální obmýtí dané skupiny dřevin, kalkulační úroková míra (původně 4 %, nyní 2 %) oddělené ocenění lesa (výnosová cena lesa = výnosová cena porostu + úřední cena pozemku) při záporné výnosové ceně porostu tzv. minimální cena (=úřední ceně pozemku) cena majetku = součet cen lesních porostů (menší lesní majetky)

9 Metoda čisté současné hodnoty (NPV) b)Ing. Zádrapa, P.hD. (2001) 3 dvojfázové kalkulační modely k simulaci nejběžnějších hospodářských strategií celého lesního majetku (dle jednotlivých HS): Th 1 = r 1 + r 2 …… + r 5 + R (1 + i) 1 (1 + i) 2 (1 + i) 5 (1 + i) 6 r 1 - r 5 = renty v 1. až 5. roce R = zisk z prodeje majetku v 6. roce Th 2,(3) = R 1-10 + R 11-20 + R 21-30 + R [ + r ] (1 + i) 5 (1 + i) 15 (1 + i) 25 (1 + i) 31 i. (1 + i) 30 R 1 – 10, R 11 – 20, R 21 – 30, = renty za 1.,2. a 3. decenium (R 1 – 10 = 10 x průměrná roční renta v 1. desetiletí) R = zisk z prodeje majetku v 31. roce R = renta za 31. a následující roky metoda celkového ocenění lesa (menší i velké lesní majetky)

10 Metoda čisté současné hodnoty (NPV) c)Ing. Nejedlý (LP č. 3/2004) investiční pohled na les – tzv. hraničně rentabilní cena pro každý jednotlivý porost (porostní skupinu, etáž) Th = ∑(A n – c n + Dot n – Zd n ) – N j + V - N pn (1,0p) n A n = očekávaný výnos z těžby v roce n c n = náklady na zajištění kultury vztahující se k roku n Dot n = naděje na dotace vztahující se k danému lesnímu zásahu z roku n Zd n = individuální rozdíl zdanění z hospodářské činnosti investora oproti zdanění úroku v bance N j,, V, N pn = dodatečné náklady (oprava cesty) nebo výnosy (prodej věcného břemene) a náklady spojené s převodem n = časový odstup v letech od okamžiku vložení kapitálu (max. 30 let) p = individuální úroková míra dle představy investora (např. 7 %) metoda celkového ocenění lesa (menší lesní majetky)

11 Výnosová (důchodová) metoda Majetky - výměra 50 ha + (i pod 50 ha - při pravidelné věkové struktuře nebo ve výběrném lese) - normální zastoupení věkových tříd (stupňů) - trvalý a přibližně vyrovnaný výnos (návratnost investice do 40 až 60 let (v případě výnosu charakteru věčné renty a nesnižující se hodnotě majetku věkem nejde o skutečnou návratnost investice) Th = Au + ∑D/ - (c + proř + u. v) = r 0,0p 0,0p u = doba obmýtí 0,0p = kapitalizační faktor metoda celkového ocenění lesa (velké lesní majetky)

12 Vlastní metodika Cíle (viz Lesnická práce 6/2005): 1)maximálně možná objektivizace odhadu TH: - platná „oceňovací“ vyhláška (hodnoty A u, c, f a – ekonomické údaje r. 1997) - současná praxe odhadu TH (% úřední ceny, Kč/m2) 2)praktická pomůcka při odhadu TH

13 Princip vlastní metodiky Teze řešení: 1.„Hospodaření v lese začíná mýtní těžbou lesního porostu“. 2.„Vlastník má zákonnou povinnost ponechat si část prostředků z těžby na zalesnění holiny“. 3. Tržní hodnota lesního majetku klesá s velikostí majetku (omezení likvidity). 5. Tržní hodnota lesního majetku závisí na jeho současném stavu.

14 Princip vlastní metodiky Objekt metodiky: (dřevo) produkční funkce lesního majetku (= lesní a nelesní pozemky s lesními porosty na nich rostoucími, ne „jiné pozemky“ PUPFL) včetně cenových vlivů, zákonných a jiných omezení Výsledek metodiky: tržní hodnota lesního majetku (= 1/3 úřední ceny lesního pozemku + tržní hodnota lesního porostu), tj. ne „pouze“ investiční pohled (arondace, zpřístupnění, dotace, trvalost a rovnoměrnost výnosu apod.).

15 Princip vlastní metodiky Základ metodiky: tzv. koeficienty tržní hodnoty skupiny dřevin (Kth): K th = (A u max – c) x f a, kde: A u max (A u max – c) x f a = přibližná hodnota skupiny dřevin v daném věku A u max = maximálně možná hodnota skupiny dřevin v době obmýtní v případě nedodržení platné lesnické legislativy (nezalesnění holiny)

16 Konstrukce Kth - pro jednotlivé věkové stupně, skupiny dřevin, RVB a maximální obmýtí - použitelné u porostů od 6 let do obmýtí, do 6 let ½ nejnižšího Kth, u holin nulová hodnota

17 Konstrukce Kth - SM, 1-9.bos., holina-12.věkový stupeň, obmýtí 120 let

18 Konstrukce Kth - srovnání Kth (bez ceny pozemku !) s % úřední ceny dle databáze kupních cen Ing. Zádrapy, Ph.D. a dle výpočtů Ing. Matějíčka, CSc. - zjednodušený (lineární) průběh Kth blízký databázi kupních cen

19 Úpravy Kth 1.Základní cenové vlivy (velikost /likvidita/ majetku) » faktor velikosti majetku 2.Produkční charakteristiky (povinnost zalesnění holin, zajištění porostů, výchovy porostů do 40 let, podíl bezlesí, podíl listnatých dřevin, snížení zakmenění, podíl přirozené obnovy) (3.Polohové charakteristiky) (obhospodařovatelnost majetku – ucelenost, svažitost, zpřístupnění) (4.Jiná omezení hospodaření) (spoluvlastnictví) » faktor odlišnosti majetku

20 Úpravy Kth a) faktor velikosti majetku - vyjadřuje omezení likvidity, tj. těžitelnosti majetku (MCVT, omezení velikosti, šíře a přiřazování holých sečí) - snaha o objektivizovaný odhad vlivu na TH Velikost majetku (ha)Faktor velikosti (koef. dle databáze Ing. Zádrapy, Ph.D., z let 1997-2002) ) 1-30,95 (0,70) 3-500,90 (0,60) 50-1000,80 (0,44) nad 1000,75 (?)

21 Úpravy Kth b) faktor odlišnosti - cílem zohlednit současný stav majetku, popř. zohlednit další vlivy neuvedené v oceňovací vyhlášce Zásady: dle zjištěných charakteristik majetku (výměra, podíl holin, nezajištěných porostů, porostů do 40 a nad 40 let, bezlesí /včetně druhu/ a listnatých dřevin, průměrné zakmenění) – viz EXCEL) pouze vlivy neuvedené v oceň.vyhlášce (veškeré relevantní srážky vždy uplatnit – např. hniloba, sklon svahu atd.) = produkční, polohové a ostatní charakteristiky (viz dále) kvalifikovaný odhad popř.výpočet (výzkum ?)

22 Úpravy Kth b) faktor odlišnosti - základní hodnota = 100 % (1,00) Cenový vlivPoužitíDopadSrážka, přirážka (%) Podíl holin (vč.potenc. zales.bezlesí, rekonstrukcí popř. přeměn) Holiny-Na každých 10 % plochy minus 10 % nebo výpočet Podíl nezajištěných porostůNezaj.porosty-Na každých 10 % plochy minus 5 % nebo výpočet Podíl porostů do 40 let (včetně pěstebního zanedbání) Porosty < 40 let-Na každých 10 % plochy minus 2,5 % nebo výpočet Snížení zakmenění pod 0,9 (horší kvalita dřeva – nižší zpeněžení) Porosty se zakm. < 0,9 -Na každých 10 % (0,1 plného zakm.) minus 5 % Podíl listnatých dřevin nad 10 % (horší kvalita dřeva – nižší zpeněžení) Porosty s více než 10 % listnáčů -Na každých 10 % plochy -2 % Podíl bezlesíDle druhu bezlesí (vyhl. č.84/1996 Sb.) +,-Skládky, OC- na každých 10% + 1 až 5 % elvod (okraj.škody)–na každých 10% -1% Přirozená obnovaPorosty >80 let+Na každých 10 % plochy +1až 5 % (Obhospodařovatelnost majetku /ucelenost, zpřístupnění/) Lze-li vyčíslitA/N (-)? (konkrétní kalkulace - např. nákladů na výstavbu lesní cesty) (Spoluvlastnictví)Dle účelu oceněníA/N (-)? (u podílu <=1/2 cca -10 %)

23 Postup odhadu TH 1) vypočte se úřední cena lesního pozemku a lesního porostu dle platného cenového předpisu 2) z tabulek se odečtou základní koeficienty tržní hodnoty K th skupin dřevin dle bonit a věkových stupňů 3) zjistí se plochou skupin dřevin vážený aritmetický průměr základních koeficientů: K th por =  (/K th dř1 x zast dř1 / + /K th dř2 x zast dř2 / + …. /K th dřn x zast dřn /) 4) vypočte se tržní hodnota lesního porostu vynásobením průměrného koeficientu úřední cenou lesního porostu: T h por = K th por x H a 5) vypočte se neupravená tržní hodnota lesního majetku součtem tržní hodnoty lesního porostu a 1/3 úřední ceny lesního pozemku: T h maj neupr = T h por + 1/3 C SLT 6) provede se úprava (vynásobení) neupravené tržní hodnoty lesního majetku faktorem velikosti lesního majetku a faktorem odlišnosti, čímž obdržíme konečnou tržní hodnotu lesního majetku: T h maj = T h maj neupr x f 1 x f 2 7) z poměru tržní hodnoty a úřední ceny majetku se zjistí příslušné % úřední ceny % = T h maj : (C SLT + H a )

24 Postup odhadu TH Příklad výpočtu – tab.1 3810 11544

25 Postup odhadu TH Příklad výpočtu II. – tab. 2 *) výpočet popř. kvalifikovaný odhad vlivu na hodnotu: výskyt listnáčů cca 30 % plochy (-3 %), snížení zakmenění na 0,7 (-10 %) Th maj neupr (Kč) =/Th por + C SLT/ Faktor velikosti /f1/ Faktor odlišnosti /f3/ *) Th maj (Kč) = /Th por x f1 x f3/ Úřední cena (Kč) % úřední ceny =/Th maj : (C Slt + Ha)/ 60 7521,000,8752 854103 3900,51

26 Ukázka výsledků - poměr tržní hodnoty a úřední ceny (%) Věk.st. Výměra (ha) 1-4041-5051-6061-7071-8081-100Průměr 0-112 26 56534264 36 34 62 42 39 42 1-31938 35 53 36 3-6 6-12 12-2542 25-50 50+ Průměr 195636395347

27 Ukázka výsledků - tržní hodnota (Kč/m2) Věk.st. Výměra (ha) 1-4041-5051-6061-7071-8081+Průměr 0-1(0,86 0,93) 9,1711,8513,2618,44 11,24 18,10 24,51 17,43 8,60 14,73 (12,22) 1-35,2812,04 10,26 17,4324,1013,82 3-6 6-12 12-2512,45 25-50 50+ Průměr0,909,178,56512,0017,4322,64

28 Závěr = modifikovaná věcná metoda (úřední ocenění lesního pozemku, tržní ocenění lesního porostu metodou VHF upravenou Kth) Metoda přibližná (existují přesnější metody – např. metoda hodnoty mýtní výtěže): využitelná bez ohledu na velikost majetku (ideální pro drobné majetky do 50 ha, porosty do 40 let věku), zohledňuje přiměřeně jiné než investiční důvody koupě lesního majetku, není ovlivněna subjektivní úrokovou mírou, zachovává oddělené ocenění porostu a pozemku (tržní hodnotu lze rozdělit dle LV, pozemků atd.). Metoda je problematická zejména z těchto důvodů: se vrůstající výměrou stoupá pracnost (v závislosti na počtu porostních skupin a zastoupených dřevin), podmínkou trvalé využitelnosti i do budoucna periodická aktualizace oceňovací vyhlášky (v závislosti na změnách cen dříví a služeb), předmětem ocenění je pouze produkce dříví a existující zákonná a jiná omezení (nikoli produkce ostatních lesních produktů, pronájem honitby, těžba nevyhrazených nerostů apod.).


Stáhnout ppt "Tržní oceňování lesních majetků Ing. Tomáš Dohnanský."

Podobné prezentace


Reklamy Google