Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)"— Transkript prezentace:

1 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)

2 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
= nejdůležitější dendrometrická veličina = závisí na počtu a objemu stromů v porostu V lese vysokém pasečném: - objem dřeva porostu hlavního - objem dřeva porostu podružného (=vedlejšího, probírkového)

3 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
V porostech řádně obhospodařovaných před probírkou a v porostech výchovně zanedbaných = „objem dřeva sdružený“. Součet objemu dřeva porostu hlavního a objemu dřeva všech z porostu vytěžených probírek = „celková dřevní produkce porostu“.

4 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
m3 b.k. na pni = m3 bez kůry u stojících stromů. samostatně pro každou zastoupenou dřevinu v porostu

5 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Zjišťování objemu dřeva slouží pro: - hodnocení výsledků hospodaření - kontrolu produkční schopnosti lesa - plánování hospodářských opatření - odvození těžebních možností - decenální inventarizaci lesů

6 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metody výpočtu objemu dřeva v porostech Zaměřeny na: - přesnost - hospodárnost - jednoduchost - snadnost tj. dosažení EFEKTIVNOSTI.

7 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Zjišťované veličiny: - relativně přesně měřené tloušťky (popř. kruhové výčetní základny) - relativně přesně spočítané počty stromů

8 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Odvozované veličiny (statistické průměry): - výšky - výtvarnice - výtvarnicové výšky - objemy jednotlivých stromů atd.

9 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Proto je každé zjišťování objemu dřeva zatíženo určitou systematickou chybou (je vlastně odhadem). Požadovaná přesnost – při průměrkování naplno +- 5%, při statistických metodách +- 10%.

10 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metody: Metoda hmotových tabulek (=objemových tabulek) HT tzv. ÚLT Metoda jednotných hmotových křivek (jednotných objemových křivek) JHK Metoda výtvarnicových výšek při relaskopování REL Metoda růstových tabulek RT

11 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Při dodržování zásad správného měření tlouštěk a výšek a správné konstrukce úplného výškového grafikonu zaručuje tato metoda obvykle naprosto dostatečnou přesnost stanovení objemu dřeva v rozmezí +_ 5%, třebaže v extrémních případech mohou být chyby větší.

12 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Metoda se používá pro stanovení objemu dřeva v hospodářském lese vysokém v porostech, kde je předepsána obnovní těžba. Výhodou metody je, že určuje objem dřeva po jednotlivých tloušťkových stupních, což je důležité z hlediska sortimentace. Nevýhodou je větší pracnost při měření většího počtu výšek, proto je v současné praxi často nahrazována jinými metodami.

13 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Vyprůměrkování porostu naplno – údaje se zapisují do „průměrkovacího zápisníku“, čímž se získá skupinové rozdělení četností stromů v jednotlivých tloušťkových stupních (intervalech). / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

14 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Změření několika výšek stromů v každém tloušťkovém intervalu (minimálně 1 výška, to v případě 1 stromu v intervalu, obvykle ale více např. 5 až 10 změřených výšek).  / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

15 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Výpočet aritmetických průměrů výšek v jednotlivých intervalech s přesností na 1 desetinné místo – měřené výšky v metrech. / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

16 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Sestrojení „úplného výškového grafikonu“ pro jednotlivé dřeviny, proložení bodů v grafu křivkami (vždy 1 křivka pro dřevinu – vhodné použít barvy).

17 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Odečtení vyrovnaných výšek pro jednotlivé intervaly a dřeviny z křivek v grafu a zapsání těchto vyrovnaných výšek do sloupce „Výška (m)“ pro každý tloušťkový interval (stupeň).

18 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Zapsání počtu kmenů pro každý tloušťkový interval (stupeň) do sloupce „Počet kmenů“.

19 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Vyhledání objemů jednotlivých kmenů v „Hmotových tabulkách“ a zapsání do sloupce „Objem jednotl. (m3)“.

20 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Vynásobení čísel ve sloupcích „Počet kmenů“ krát „Objem jednotl. (m3)“ a zapsání výsledku do sloupce „Objem celkem (m3)“.

21 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Součtem (sumarizací) objemů tl.intervalů se získá objem dřeviny.

22 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Vydělením celkového objemu dřeviny (V) celkovým počtem stromů (N) se získá objem středního kmene (přesnost na 2 desetinná místa v m3).

23 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: K objemu středního kmene lze odvodit interpolací ze sloupce „objem jednotl.“ výčetní tloušťku s přesností na 1 cm a dle tloušťky určit v „úplném výškovém grafikonu“ výšku středního kmene s přesností na 1 m.

24 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí HMOTOVÝCH TABULEK (ÚLT) Postup: Součtem objemů dřevin se získá objem (zásoba) dřeva v porostu.

25 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Při dodržování zásad správného měření tlouštěk zaručuje tato metoda obvykle naprosto dostatečnou přesnost stanovení objemu dřeva v rozmezí +_ 2,5%, třebaže v extrémních případech mohou být chyby větší.

26 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Metoda se používá pro stanovení objemu dřeva v hospodářském lese vysokém v porostech, kde je předepsána obnovní těžba.

27 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Metoda je vhodná pro stanovení objemu dřeva stejnověkých nerozrůzněných porostů normálního charakteru.

28 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Nelze ji použít pro porosty nestejnověké, výběrné a pro porosty, v nichž je z jakýchkoli důvodů změněna jejich vnitřní struktura (např. předchozím vytěžením stromů jenom některých tloušťkových stupňů).

29 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Metodu nelze použít též pro porosty extrémní, kde hodnoty tloušťky a výšky přesahují rozsah zatřiďovacího grafikonu.

30 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Výhodou metody je menší pracnost, oproti metodě hmotových tabulek (ÚLT) – měření menšího počtu výšek stromů.

31 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Postup: Vyprůměrkování porostu naplno – údaje se zapisují do „průměrkovacího zápisníku“, čímž se získá skupinové rozdělení četností stromů v jednotlivých tloušťkových stupních (intervalech). / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

32 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Určení střední porostní tloušťky s přesností na 1 cm pomocí tzv. „Weisova středního kmene“ interpolací z Weisova % (určeno dle typu rozdělení četností v tloušťkových intervalech – levostranné 65%, symetrické 61%, pravostranné 57%, klesající 69%), začíná se počítat od nejslabšího stromu (zdola). / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

33 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Vyhledání několika (např. 10) stromů v porostu, které mají tloušťku „Weisova středního kmene“ (+-2 cm). / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

34 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Změření tloušťky a výšky u těchto několika stromů a vypočítání aritmetických průměrů. / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

35 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Pomocí vypočítaných hodnot střední porostní tloušťky a výšky určení v příslušném zatřiďovacím grafikonu číslo JHK (jednotné hmotové křivky). / zvlášť pro jednotlivé druhy dřevin /

36 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Podle čísla JHK a tloušťkového intervalu vyhledání v tabulce příslušné dřeviny „hmota jednotl.“ a zapsání do tabulky ve formuláři.

37 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Vynásobení čísel ve sloupcích „Počet kmenů“ krát „Hmota jednotl. (m3)“ a zapsání výsledku do sloupce „Hmota celkem (m3)“.

38 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Součtem (sumarizací) objemů tl. intervalů se získá objem dřeviny.

39 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Vydělením celkového objemu dřeviny (V) celkovým počtem stromů (N) se získá objem středního kmene (přesnost na 2 desetinná místa v m3). Takto zjištěný střední kmen se nemusí přesně shodovat s „Weisovým středním kmenem“.

40 Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)
Metoda zjišťování objemu dřeva pomocí JEDNOTNÝCH HMOTOVÝCH KŘIVEK (JHK)(=JOK) Součtem objemů dřevin se získá objem (zásoba) dřeva v porostu.


Stáhnout ppt "Objem dřeva porostu (=porostní zásoba, hmota)"

Podobné prezentace


Reklamy Google