Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP ZV a tvorba ŠVP 01 Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní školní vzdělávací program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP ZV a tvorba ŠVP 01 Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní školní vzdělávací program."— Transkript prezentace:

1 RVP ZV a tvorba ŠVP 01 Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní školní vzdělávací program

2 RVP ZV a tvorba ŠVP Předpoklady pro tvorbu ŠVP Pozitivní postoj ke změně Pozitivní postoj ke změně Informovanost o změně kurikula v evropském kontextu Informovanost o změně kurikula v evropském kontextu Znalost RVP ZV Znalost RVP ZV Znalost vyučovacích strategií, jejichž realizací naplníme obecné cíle, klíčové kompetence a dílčí výstupy RVP ZV – didaktická a odborná příprava Znalost vyučovacích strategií, jejichž realizací naplníme obecné cíle, klíčové kompetence a dílčí výstupy RVP ZV – didaktická a odborná příprava Zkušenosti Zkušenosti Dovednost týmové práce Dovednost týmové práce 02

3 RVP ZV a tvorba ŠVP 03 učitel - praktik student zkušenost teoretická vybavenost

4 RVP ZV a tvorba ŠVP Co si uvědomit před tvorbou ŠVP? Cíl výchovy a vzdělávání Cíl výchovy a vzdělávání 04 UČIVO DÍTĚ Role diagnostika Role facilitátora Role průvodce Role garanta

5 RVP ZV a tvorba ŠVP Dvojstupňové kurikulum Dvojstupňové kurikulum 05 RVP ZV ŠVP CO? Podmínky Jak? Čím?

6 RVP ZV a tvorba ŠVP RVP ZV a tvorba ŠVP Před zahájením tvorby ŠVP Analýza školy (SWOT) Analýza školy (SWOT) - zmapování vnitřního i vnějšího prostředí školy - uvědomění si, kde jsme - uvědomění si, kde jsme Bezpodmínečná znalost celého RVP ZV Bezpodmínečná znalost celého RVP ZV 06

7 RVP ZV a tvorba ŠVP Vlastní tvorba ŠVP Uvědomit si jednotlivé kroky tvorby ŠVP Uvědomit si jednotlivé kroky tvorby ŠVP Zpracovat harmonogram postupu při tvorbě Zpracovat harmonogram postupu při tvorbě 07 Školní rok 2005/2006 Školní rok 2005/2006 Kroky91011120102030405060708

8 RVP ZV a tvorba ŠVP Struktura ŠVP 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika školy  Úplnost a velikost školy  Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)  Charakteristika pedagogického sboru  Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce  Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  Charakteristika žáků - doporučeno 08

9 RVP ZV a tvorba ŠVP 3) Charakteristika ŠVP - Směřování školy, zaměření – profilace školy - Výchovné a vzdělávací strategie – společné postupy na úrovni školy, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence: - k učení - k učení - ke komunikaci - ke komunikaci - k řešení problémů - k řešení problémů - sociální a interpersonální - sociální a interpersonální - občanské - občanské - pracovní - pracovní 09

10 RVP ZV a tvorba ŠVP Klíčové kompetence Soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Jsou využitelné v učení i v praktickém životě Jsou využitelné v učení i v praktickém životě Umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat při různých činnostech a situacích Umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat při různých činnostech a situacích 10

11 RVP ZV a tvorba ŠVP Pochopení „rozklíčování“ klíčových kompetencí ( řídit auto ) Znalosti- zná dopravní předpisy a značení Znalosti- zná dopravní předpisy a značení - zná význam „knoflíků, páček, … ) v autě - zná význam „knoflíků, páček, … ) v autě - ví, které palivo potřebuje do auta - ví, které palivo potřebuje do auta - zná cestu k cíli nebo ví, kde ji zjistí Schopnosti- rozlišuje barvy, rozlišuje pravou a levou stranu Schopnosti- rozlišuje barvy, rozlišuje pravou a levou stranu - vidí i za šera - odhaduje vzdálenosti protijedoucího auta - pamatuje si, kde zaparkoval/a auto Dovednosti- startovat, řadit, plynule se rozjíždět, zapnout světla Dovednosti- startovat, řadit, plynule se rozjíždět, zapnout světla - najít cestu podle automapy, zaparkovat…. Postoje- dodržuje předpisy z úcty k zákonům Postoje- dodržuje předpisy z úcty k zákonům - přijímá zodpovědnost za bezpečí spolujezdce - používá auto, jen když je to nutné 11

12 RVP ZV a tvorba ŠVP Kompetence k učení  Volí vhodné způsoby učení  Plánuje, organizuje své učení (autoregulace učení)  Vyhledává, třídí, zpracovává a efektivně využívá informace  Pracuje s pojmy, symboly., uvádí věci do souvislostí  Pozoruje, experimentuje, porovnává, vytváří závěry  Má pozitivní vztah k učení – chce se učit, poznávat  Posoudí vlastní pokrok, své výsledky  Hledá cesty k zdokonalení 12 Strategie učení

13 RVP ZV a tvorba ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových téma Začlenění průřezových téma 4) Učební plán 5) Učební osnovy 6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy 13

14 RVP ZV a tvorba ŠVP Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a společnost Člověk a svět práce Člověk a svět práce Člověk a zdraví Člověk a zdraví Člověk a příroda Člověk a příroda Umění a kultura Umění a kultura 14

15 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 3) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 5) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

16 RVP ZV a tvorba ŠVP Učební osnovy Název vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu – obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu – obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - rozpracování očekávaných výstupů do ročníků - výběr a rozpracování učiva do ročníků - průřezová témata - průřezová témata 15

17


Stáhnout ppt "RVP ZV a tvorba ŠVP 01 Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní školní vzdělávací program."

Podobné prezentace


Reklamy Google