Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP ZV a tvorba ŠVP Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP ZV a tvorba ŠVP Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní"— Transkript prezentace:

1 RVP ZV a tvorba ŠVP Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní
01 RVP ZV a tvorba ŠVP Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní školní vzdělávací program

2 RVP ZV a tvorba ŠVP Předpoklady pro tvorbu ŠVP
02 RVP ZV a tvorba ŠVP Předpoklady pro tvorbu ŠVP Pozitivní postoj ke změně Informovanost o změně kurikula v evropském kontextu Znalost RVP ZV Znalost vyučovacích strategií, jejichž realizací naplníme obecné cíle, klíčové kompetence a dílčí výstupy RVP ZV – didaktická a odborná příprava Zkušenosti Dovednost týmové práce

3 RVP ZV a tvorba ŠVP zkušenost teoretická vybavenost učitel - praktik
03 RVP ZV a tvorba ŠVP zkušenost teoretická vybavenost učitel - praktik student

4 Cíl výchovy a vzdělávání
04 RVP ZV a tvorba ŠVP Co si uvědomit před tvorbou ŠVP? Cíl výchovy a vzdělávání Role diagnostika Role facilitátora Role průvodce Role garanta DÍTĚ UČIVO

5 RVP ZV a tvorba ŠVP Dvojstupňové kurikulum RVP ZV ŠVP CO? Podmínky
05 RVP ZV a tvorba ŠVP Dvojstupňové kurikulum CO? Podmínky RVP ZV Jak? Čím? ŠVP

6 RVP ZV a tvorba ŠVP Před zahájením tvorby ŠVP Analýza školy (SWOT)
06 RVP ZV a tvorba ŠVP Před zahájením tvorby ŠVP Analýza školy (SWOT) - zmapování vnitřního i vnějšího prostředí školy - uvědomění si, kde jsme Bezpodmínečná znalost celého RVP ZV

7 RVP ZV a tvorba ŠVP Vlastní tvorba ŠVP Školní rok 2005/2006
07 RVP ZV a tvorba ŠVP Vlastní tvorba ŠVP Uvědomit si jednotlivé kroky tvorby ŠVP Zpracovat harmonogram postupu při tvorbě Školní rok 2005/2006 Kroky 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

8 RVP ZV a tvorba ŠVP Struktura ŠVP Identifikační údaje
08 RVP ZV a tvorba ŠVP Struktura ŠVP Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika žáků - doporučeno

9 RVP ZV a tvorba ŠVP 3) Charakteristika ŠVP
09 RVP ZV a tvorba ŠVP 3) Charakteristika ŠVP Směřování školy, zaměření – profilace školy Výchovné a vzdělávací strategie – společné postupy na úrovni školy, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence: - k učení - ke komunikaci - k řešení problémů - sociální a interpersonální - občanské - pracovní

10 RVP ZV a tvorba ŠVP Klíčové kompetence
10 RVP ZV a tvorba ŠVP Klíčové kompetence Soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Jsou využitelné v učení i v praktickém životě Umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat při různých činnostech a situacích

11 11 RVP ZV a tvorba ŠVP Pochopení „rozklíčování“ klíčových kompetencí ( řídit auto ) Znalosti - zná dopravní předpisy a značení - zná význam „knoflíků, páček, … ) v autě - ví, které palivo potřebuje do auta - zná cestu k cíli nebo ví, kde ji zjistí Schopnosti - rozlišuje barvy, rozlišuje pravou a levou stranu - vidí i za šera - odhaduje vzdálenosti protijedoucího auta - pamatuje si, kde zaparkoval/a auto Dovednosti - startovat, řadit, plynule se rozjíždět, zapnout světla - najít cestu podle automapy, zaparkovat…. Postoje - dodržuje předpisy z úcty k zákonům - přijímá zodpovědnost za bezpečí spolujezdce - používá auto, jen když je to nutné

12 RVP ZV a tvorba ŠVP Kompetence k učení Volí vhodné způsoby učení
12 RVP ZV a tvorba ŠVP Kompetence k učení Volí vhodné způsoby učení Plánuje, organizuje své učení (autoregulace učení) Vyhledává, třídí, zpracovává a efektivně využívá informace Pracuje s pojmy, symboly., uvádí věci do souvislostí Pozoruje, experimentuje, porovnává, vytváří závěry Má pozitivní vztah k učení – chce se učit, poznávat Posoudí vlastní pokrok, své výsledky Hledá cesty k zdokonalení Strategie učení

13 RVP ZV a tvorba ŠVP 4) Učební plán 5) Učební osnovy
13 RVP ZV a tvorba ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových téma 4) Učební plán 5) Učební osnovy 6) Hodnocení žáků a autoevaluace školy

14 RVP ZV a tvorba ŠVP Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
14 RVP ZV a tvorba ŠVP Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a svět práce Člověk a zdraví Člověk a příroda Umění a kultura

15 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
2) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 3) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 5) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6) MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

16 RVP ZV a tvorba ŠVP Učební osnovy Název vyučovacího předmětu
15 RVP ZV a tvorba ŠVP Učební osnovy Název vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu – obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu - rozpracování očekávaných výstupů do ročníků - výběr a rozpracování učiva do ročníků - průřezová témata

17


Stáhnout ppt "RVP ZV a tvorba ŠVP Jak dojít k cíli : zpracovat efektivní"

Podobné prezentace


Reklamy Google