Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 8. tématický okruh: Zásoby. Vymezení zásob součást krátkodobého majetku účtování ve třídě 1 (skupiny 11 – materiál, 12 – zásoby vlastní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 8. tématický okruh: Zásoby. Vymezení zásob součást krátkodobého majetku účtování ve třídě 1 (skupiny 11 – materiál, 12 – zásoby vlastní."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 8. tématický okruh: Zásoby

2 Vymezení zásob součást krátkodobého majetku účtování ve třídě 1 (skupiny 11 – materiál, 12 – zásoby vlastní výroby, 13 – zboží, 19 – opravné položky k zásobám) zásobami se rozumí: –aktiva držená pro prodej –aktiva v procesu výroby aktiv pro prodej –aktiva pro výrobu aktiv určených k prodeji dvě relativně odlišné skupiny: –zásoby nakoupené od externích dodavatelů –zásoby vyrobené vlastní činností

3 Členění zásob materiál (suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek) nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží

4 Účtování o zásobách při jejich pořízení při změně stavu či změně ocenění: –přírůstek počtu výrobků –úbytek počtu výrobků –snížení hodnoty zásob uzávěrkové operace (např. vyfakturované dodávky, které zatím nepřišly, inventarizační rozdíly, operace u evidence zásob způsobem B)

5 Evidence zásob v ČR je možné použít dva systémy: –průběžný (tzv. metoda A) – na účtech zásob se sledují pohyby zásob průběžně (kdykoliv během účetního období lze zjistit stav zásob na skladě) –periodický (tzv. metoda B) – veškeré nákupy zboží vstupují okamžitě do nákladů; na konci období je nutné dopočítat relevantní údaje (konečný stav zásob a náklady) oba způsoby musejí pochopitelně vést ke stejným konečným výsledkům

6 Analytická evidence zásob při tvorbě účetního rozvrhu účetní jednotky respektují rozvahu z hlediska struktury syntetických účtů pro další rozhodovací účely si vytvářejí analytickou evidenci k syntetickým účtům, např. dle: –druhy zásob –hmotně odpovědných osob –místo uložení zásob –potřeb řízení zásob –zásoby dané do zástavy, apod.

7 Oceňování zásob nutno rozlišit, v jaké souvislosti se hovoří o ocenění zásob v zásadě existují tři okruhy problémů a oceňuje se v případě: –pořízení zásob –úbytku zásob –k rozvahovému dni

8 Ocenění zásob při pořízení zásoby pořizované od externích dodavatelů se oceňují pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (např. přepravné, clo, pojistné, provize, vnitropodnikové služby) zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady, které jsou tvořeny přímé (materiál, mzdy) i nepřímé náklady výroby (liší se dle charakteru výroby) ve výjimečných případech se oceňují zásoby při jejich pořízení reprodukční pořizovací cenou (bezplatné nabytí, nelze zjistit vlastní náklady, vlastní náklady jsou větší než reprodukční cena

9 Příklad 1 - zadání 1)nákup zboží od externího dodavatele na fakturu 100 2)zaplaceno pojistné v hotovosti 5 3)zprostředkovateli zaplaceno v hotovosti 10 4)přeprava zboží vlastní činností – spotřeba pohonných hmot 5 5)aktivace vnitropodnikové služby 6)přijetí zboží na sklad

10 Příklad 1 - řešení 1)131 (MD)/ 321 (D) 2)131 (MD)/211 (D) 3)131 (MD)/211 (D) 4)501 (MD)/112 (D) 5)131 (MD)/622 (D) – částka 5 6)132 (MD)/131 (D) – částka 120

11 Příklad 2 - zadání 1)vyskladnění materiálu na výrobu výrobků 100 2)nárok výrobních dělníků na mzdy 200 3)odpisy výrobního zařízení 200 4)všechny výrobky dokončeny a převedeny na sklad výrobků

12 Příklad 2 - řešení 1)501 (MD)/112 (D) 2)521 (MD)/331 (D) 3)551 (MD)/082 (D) 4)123 (D)/613 (D) – částka 500

13 Ocenění zásob při jejich úbytku pro ocenění úbytků zásob jsou v zásadě možné dva postupy: –ocenění individuální cenou – u zásob, které jsou nezaměnitelné (např. prodejce Ferrari), případně u zásob, jejichž ocenění je významné z hlediska podniku –použití speciálních oceňovacích technik u zaměnitelných zásob (vážený aritmetický průměr, FIFO, LIFO – u nás zakázáno)

14 Metoda váženého průměru úbytek zásob ze skladu se oceňuje průměrnou cenou dodávky průměrnou cenu lze zjišťovat dvěma způsoby: –přepočet po každé dodávce –přepočet alespoň jednou za měsíc

15 Metoda FIFO zkratka z anglické First In, First Out pro potřeby účetnictví se jako první vyskladňuje dodávka, která byla jako první pořízena

16 Příklad 3 - zadání 1)nákup 300 ks zboží po 30 Kč (dopravu zajistil dodavatel zdarma) na fakturu 2)příjemka zboží na sklad 3)nákup 200 ks zboží po 20 Kč na fakturu 4)za dopravu zaplaceno 1 000 Kč 5)přijetí zboží na sklad 6)prodej 100 ks zboží v hotovosti za 6 000 Kč 7)vyskladnění prodaného zboží – úbytek oceňte metodou váženého průměru 8)nákup a přijetí zboží na sklad 100 ks po 25 Kč (na fakturu) Dodatečné otázky: a)jaká je průměrná cena zboží po posledním nákupu? b)kolik by činil úbytek zboží v operaci 7 v případě metody FIFO?

17 Příklad 3 - řešení 131 (MD)/321 (D) – částka 9 000 Kč 132 (MD)/131 (D) – částka 9 000 Kč 131 (MD)/321 (D) – částka 4 000 Kč 131 (MD)/211 (D) – částka 1 000 Kč 132 (MD)/131 (D) – částka 5 000 Kč 211 (MD)/604 (D) – částka 6 000 Kč 504 (MD)/132 (D) – částka 2 800 Kč 132 (MD)/321 (D) – částka 2 500 Kč Odpovědi na otázky: a)27,40 Kč/ks b)v případě metody FIFO by náklad prodaného zboží byl 3 000 Kč

18 Účtování o úbytku materiálu a výrobků pokud se vyskladňuje materiál, potom se použije účetní zápis: –501 (MD)/112 (D) pokud se prodávají výrobky, tak se nejprve zaúčtuje výnos z prodeje: –311 (MD)/601 (D) u prodeje na fakturu, resp. –211 (MD)/601 (D) u prodeje v hotovosti a poté se zaúčtuje vyskladnění výrobků ze skladu zápisem: –613 (MD)/123 (D)

19 Ocenění k datu účetní závěrky zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám povinnost prozkoumat, zda účetní hodnota zásob není vyšší než jejich tržní hodnota (prodejní cena – náklady prodeje) pokud je účetní hodnota zásob vyšší než čistá realizační cena, pak účetní jednotka musí vytvořit opravnou položku k zásobám účetní zápis: –559 (MD)/19x (D) pokud pomine důvod snížení hodnoty zásob, účetní jednotka opravnou položku zruší (opačným zápisem), avšak maximálně do výše původně vytvořené opravné položky opravná položka se též ruší v případě prodeje zásob


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 8. tématický okruh: Zásoby. Vymezení zásob součást krátkodobého majetku účtování ve třídě 1 (skupiny 11 – materiál, 12 – zásoby vlastní."

Podobné prezentace


Reklamy Google