Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSOBY. Zásoby jsou aktiva: Krátkodobého charakteru,tzn: - jsou drženy pro prodej nebo spotřebu v průběhu produkčního cyklu podniku - pocházejí z výrobního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSOBY. Zásoby jsou aktiva: Krátkodobého charakteru,tzn: - jsou drženy pro prodej nebo spotřebu v průběhu produkčního cyklu podniku - pocházejí z výrobního."— Transkript prezentace:

1 ZÁSOBY

2 Zásoby jsou aktiva: Krátkodobého charakteru,tzn: - jsou drženy pro prodej nebo spotřebu v průběhu produkčního cyklu podniku - pocházejí z výrobního procesu a jsou určená k prodeji Členění zásob dle českých právních norem: - Materiál - Zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba,polotovary, výrobky - Zvířata - Zboží

3 Materiál: Základní materiál – suroviny Pomocné látky a látky nutné k zajištění provozu účetní jednotky Náhradní díly (bez ohledu na povahu..) Obaly a obalové materiály Další movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na výši ocenění nakoupené za účelem spotřeby

4 Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba – produkty v různém stupni rozpracovanosti Polotovary – odděleně evidované produkty, které dál ještě budou zapracovány do finálních výrobků Výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku Část výrobků může být využita k další výrobní činnosti – podnikový meziprodukt

5 Zvířata Mladá chovná zvířata Zvířata ve výkrmu Kožešinová zvířata Ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček apod.

6 Zboží Movité věci nabyté za účelem prodeje v nezměněné podobě Výrobky vlastní výroby, pokud byly aktivovány a předány do vlastních prodejen Nemovitosti či SMV, pokud s nimi účetní jednotka obchoduje

7 Oceňování zásob a) Při pořízení - pořizovací cena = cena pořízení +VN - vlastními náklady (skutečnými či kalkulovanými) - reprodukční pořizovací cena b) Na konci účetního období (rozv. dne) - dle §26 Z o Úč

8 Paragraf 26 Z o Úč Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou. (zásada opatrnosti)

9 Náklady spojené s pořízením zásob (součásti pořizovací ceny) Přeprava Provize Clo Pojistné Náklady na zpracování materiálu na skladě, vlastní i externí Součástí poř. ceny nejsou úroky z úvěrů a půjček na zásoby

10 Účtování zásob při externím pořízení Pořízení materiálu Dodavatelé 1. 1000 2. 80 3. 20 4. 1 100 Materiál na skladě 4. 1 100 1. Faktura za nákup materiálu 1000 Kč 2. Faktura za dopravu materiálu 80 Kč 3. Faktura za skladování u dodavatele 20 Kč 4. Převzetí materiálu na sklad 1 100 Kč (skladová příjemka)

11 Účtování zásob při interním pořízení Spotřeba materiálu Materiál 1. 500 PS 1. 500 Mzdové náklady Zaměstnanci 2. 300 2. 300 Výrobky Změna stavu výrobků 3. 800 3. 800 1. Spotřeba materiálu (skl. výdejka) 500 Kč 2. Mzdové náklady zaměstnance (ZaVL) 300 Kč 3. Výroba výrobků a převod na sklad (skl.př.) 800 Kč

12 Oceňování zásob při výdeji ze skladu (oceňování úbytků zásob) Metody: a) Fifo (first in, first out) – vydávané zásoby se oceňují cenami zásob, které byly jako první přijaty na sklad b) Vážený aritmetický průměr – vahami je množství zásob c) Pevně stanovená skladová cena – pevná cena stanovená účetní jednotkou d) Lifo (last in, first out) – není v ČR dovolena

13 Metoda FIFO Př: 1.1. Nákup 1ks za 100 Kč = 100 Kč 12.1. Nákup 4 ks za 80 Kč = 320 Kč 20.1. Výdej 2 ks za ? Kč (první do skladu, první ze skladu = 1 ks za 100 Kč, 1 ks za 80 Kč = 2 ks za 180 Kč Materiál na skladě Spotřeba materiálu 100 320 180 180

14 Vážený aritmetický průměr Př: 1.1. Nákup 1 ks za 100 Kč = 100 Kč 12.1. Nákup 4 ks za 80 Kč = 320 Kč VAP = (100*1 +80*4)/5 ks =84 Kč/ks 20.1. Výdej 2 ks za 84 Kč = 168 Kč Materiál na skladě Spotřeba materiálu 100 320 168 168

15 Pevná skladová cena Př: stanovená pevná cena = 90 Kč/ks 1.1. Nákup 1 ks za 100 Kč = 100 Kč (1 HO) převod na sklad (3 HO) 12.1. Nákup 4 ks za 80 Kč = 320 Kč (2 HO) převod na sklad (4 HO) 20.1. Výdej 2 ks za 90 Kč = 180 Kč (5 HO) Pořízení materiálu Dodavatelé Spotřeba materiálu 1. 100 3a. 90 1. 100 5. 168 3b. 10 2. 320 4a. 360 2. 320 4b. –40 Materiál na skladě(PSC) Oceňovací rozdíly(AÚ k účtu materiál) 3a. 90 3b. 10 4a. 360 5a. 180 5b. 12 4b. 40 Hodnota skladu (SÚ materiál na skladě = 90+360+10-40=420 Kč)

16 Lifo Je opakem Fifa, při této metodě je vykázán menší základ daně, proto je zakázána. V USA je však běžně používanou metodou. Účetní jednotka musí ve své vnitropodnikové směrnici uvést způsob oceňování úbytků zásob (jakou metodu si vybrala).

17 Účtování externích zásob při prodeji 1. Nákup zboží za 1 000 Kč 2. Zařazení zboží na sklad 1 000 Kč (skl. př.) 3. Vyskladnění ½ zboží k prodeji 500 Kč (skladová výdejka) 4. Prodej zboží na fakturu v prodejní ceně 2 000 Kč Jaký je VH z provedené transakce? Výnosy = 2 000 Kč Náklady vynaložené na pořízení zásob = 500 Kč Výsledek hospodaření = 2 000 – 500 = 1500 Kč

18 Pořízení zboží Dodavatelé 1. 1 000 1. 1 000 2. 1 000 Zboží na skladě Prodané zboží (N) 2. 1 000 3. 500 3. 500 Tržba za zboží (V) Odběratelé 4. 2 000 4. 2 000

19 Účtování interních zásob při prodeji 1. Vynaložení nákladů na výrobu výrobků 1 000 Kč 2. Výroba výrobků a jejich naskladnění (skutečně vynaložené náklady) 1 000 Kč (skladová příjemka) 3. Vyskladnění výrobků k prodeji (skladová výdejka) 1 000 Kč 4. Prodej výrobků na fakturu 2 000 Kč Jaký je VH z dané transakce? Výnosy = 2 000 Kč Náklady na výrobu výrobků = 1000 Kč, VH 1 000 Kč

20 Spotř. mat, en., MN.. Dodavatelé, zam. 1. 1000 Výrobky Změna stavu výrobků 2. 1 000 1. 1 000 3. 1000 3. 1000 Tržby za výrobky Odběratelé 4. 2 000 4. 2 000

21 Účtování o zásobách (obecně) Způsobem A (viz výše uvedený způsob) – při pořízení se zásoby účtují na sklad, do spotřeby se účtují při skutečné spotřebě na základě výdejek. Používají se tedy účty: Pořízení materiálu, zboží, dále účty – materiál na skl. a v prodejnách, zboží …….. Způsobem B – v průběhu roku se veškeré nákupy zásob účtují do spotřeby, na konci účetního období se na základě inventarizace zbylé, nespotřebované zásoby odúčtují ze spotřeby na sklad.

22 Účtování zásob způsobem B 1. Nákup zboží na fakturu 100 Kč 2. Vyskladnění zboží k prodeji 50 Kč (skl. výdejka) 3. Prodej zboží na fakturu 250 Kč 4. Účetní uzávěrka – převod konečného stavu zásob na majetkový účet 50,-(korekce nákladového účtu) Prodané zboží Dodavatelé 1. 100 4.50 1. 100 Odběratelé Tržby z prodeje zboží 3. 250 3. 250 Zboží na skladě a v prodejnách 4. 50

23 Inventarizace zásob 1) Periodická – na konci účetního období či v zákoně stanoveném limitu (4 měsíce před rozvahovým dnem a 1 měsíc po rozvahovém dni) 2) Průběžná – u zásob dle jednotlivých druhů, míst uložení, hmotně odpovědné osoby apod..

24 Inventarizační rozdíly skladových zásob Základem je provedení fyzické inventury – zvážení, změření, spočítání Z toho vyplyne: A) účetní stav je větší než skutečný – manko B) účetní stav je nižší než skutečný - přebytek

25 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání A) Manko - Do normy přirozených úbytků - Nad normu přirozených úbytků B) Manko - Zaviněné - Nezaviněné

26 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání Manka do norem přirozených úbytků se účtují jako běžná spotřeba, tedy: 501 Spotřeba materiálu/112 Materiál na skladě Nebo 504 Prodané zboží /132 Zboží na skladě a v prod.

27 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání Ostatní manka – nad normu - zaviněná i nezaviněná se účtují na nákladový účet 549 – Manka a škody 549/112 nebo analogicky 549/132 Inventarizační přebytky se obecně účtují vždy do výnosů, tedy: 112/648 – ostatní provozní výnosy nebo 132/648

28 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání V případě škod způsobených živelnou pohromou se používá nákladového účtu 582 Škody (jedná se o mimořádný náklad), tedy: 582/112 nebo 582/132

29 Materiál (zboží ) na cestě K účtování materiálu na cestě dochází při roční účetní uzávěrce a to v případě, kdy k 31.12. přijde faktura za materiál, ale k dodávce materiálu dojde až v následujícím účetním období. Použije se účet 119 Materiál na cestě (analogicky 139 Zboží na cestě), který dočasně nahrazuje účet Materiál(zboží) na skladě

30 Materiál (zboží ) na cestě 1. 28.12. D-fa – nákup materiálu 1 000,- 2. 31.12. materiál nedošel – zúčtování materiálu na cestě 1 000,-(VÚD) 3. 5. 1. Příjemka – materiál převzat na sklad Pořízení materiálu Dodavatelé 1. 1 000 2.1 000 1. 1 000 Materiál na cestě Materiál na skladě 2. 1 000 3.1 000 3. 1 000

31 Nevyfakturované dodávky zásob K účtování nevyfakturovaných zásob opět dochází při roční účetní uzávěrce a to v případě, že k 31.12. dojde materiál, ale faktura za něj dojde až v následujícím účetním období, použije se účet 389 Dohadné účty pasivní, který nahrazuje účet 321 Dodavatelé

32 Nevyfakturované dodávky zásob 1. 28.12. Příjemka – zboží přijato na sklad 1000,- 2. 31.12. Faktura k přijatému zboží nedošla 1 000,- (VÚD) zúčtování nevyfakturovaných dodávek 3. 5.1. D-fa - za nákup zboží 1 000,- Pořízení zboží Zboží na skladě 2. 1000 1. 1000 1. 1000 Dohadné účty pasivní Dodavatelé 3. 1000 2.1000 3. 1000

33 Účtování materiálu na cestě a nevyfakturovaných dodávek je příkladem respektování zásady opatrnosti a akruálního principu.

34 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "ZÁSOBY. Zásoby jsou aktiva: Krátkodobého charakteru,tzn: - jsou drženy pro prodej nebo spotřebu v průběhu produkčního cyklu podniku - pocházejí z výrobního."

Podobné prezentace


Reklamy Google