Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSOBY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSOBY."— Transkript prezentace:

1 ZÁSOBY

2 Zásoby jsou aktiva: Krátkodobého charakteru,tzn:
- jsou drženy pro prodej nebo spotřebu v průběhu produkčního cyklu podniku - pocházejí z výrobního procesu a jsou určená k prodeji Členění zásob dle českých právních norem: - Materiál - Zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba,polotovary, výrobky Zvířata Zboží

3 Materiál: Základní materiál – suroviny
Pomocné látky a látky nutné k zajištění provozu účetní jednotky Náhradní díly (bez ohledu na povahu..) Obaly a obalové materiály Další movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší bez ohledu na výši ocenění nakoupené za účelem spotřeby

4 Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba – produkty v různém stupni rozpracovanosti Polotovary – odděleně evidované produkty, které dál ještě budou zapracovány do finálních výrobků Výrobky – předměty vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku Část výrobků může být využita k další výrobní činnosti – podnikový meziprodukt

5 Zvířata Mladá chovná zvířata Zvířata ve výkrmu Kožešinová zvířata
Ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček apod.

6 Zboží Movité věci nabyté za účelem prodeje v nezměněné podobě
Výrobky vlastní výroby, pokud byly aktivovány a předány do vlastních prodejen Nemovitosti či SMV, pokud s nimi účetní jednotka obchoduje

7 Oceňování zásob Při pořízení pořizovací cena = cena pořízení +VN
vlastními náklady (skutečnými či kalkulovanými) reprodukční pořizovací cena b) Na konci účetního období (rozv. dne) - dle §26 Z o Úč

8 Paragraf 26 Z o Úč Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou. (zásada opatrnosti)

9 Náklady spojené s pořízením zásob (součásti pořizovací ceny)
Přeprava Provize Clo Pojistné Náklady na zpracování materiálu na skladě, vlastní i externí Součástí poř. ceny nejsou úroky z úvěrů a půjček na zásoby

10 Účtování zásob při externím pořízení
Pořízení materiálu Dodavatelé Materiál na skladě Faktura za nákup materiálu 1000 Kč Faktura za dopravu materiálu 80 Kč Faktura za skladování u dodavatele 20 Kč Převzetí materiálu na sklad Kč (skladová příjemka)

11 Účtování zásob při interním pořízení
Spotřeba materiálu Materiál PS Mzdové náklady Zaměstnanci Výrobky Změna stavu výrobků Spotřeba materiálu (skl. výdejka) 500 Kč Mzdové náklady zaměstnance (ZaVL) 300 Kč Výroba výrobků a převod na sklad (skl.př.) 800 Kč

12 Oceňování zásob při výdeji ze skladu (oceňování úbytků zásob)
Metody: Fifo (first in, first out) – vydávané zásoby se oceňují cenami zásob, které byly jako první přijaty na sklad Vážený aritmetický průměr – vahami je množství zásob Pevně stanovená skladová cena – pevná cena stanovená účetní jednotkou Lifo (last in, first out) – není v ČR dovolena

13 Metoda FIFO Př: 1.1. Nákup 1ks za 100 Kč = 100 Kč
20.1. Výdej 2 ks za ? Kč (první do skladu, první ze skladu= 1 ks za 100 Kč, 1 ks za 80 Kč = 2 ks za 180 Kč Materiál na skladě Spotřeba materiálu 100 320

14 Vážený aritmetický průměr
Př: 1.1. Nákup 1 ks za 100 Kč = 100 Kč 12.1. Nákup 4 ks za 80 Kč = 320 Kč VAP = (100*1 +80*4)/5 ks =84 Kč/ks 20.1. Výdej 2 ks za 84 Kč = 168 Kč Materiál na skladě Spotřeba materiálu 100 320

15 Pevná skladová cena Pořízení materiálu Dodavatelé Spotřeba materiálu
Př: stanovená pevná cena = 90 Kč/ks 1.1. Nákup 1 ks za 100 Kč = 100 Kč (1 HO) převod na sklad (3 HO) 12.1. Nákup 4 ks za 80 Kč = 320 Kč (2 HO) převod na sklad (4 HO) 20.1. Výdej 2 ks za 90 Kč = 180 Kč (5 HO) Pořízení materiálu Dodavatelé Spotřeba materiálu a 3b. 10 a 4b. –40 Materiál na skladě(PSC) Oceňovací rozdíly(AÚ k účtu materiál) 3a b. 10 4a a b b. 40 Hodnota skladu (SÚ materiál na skladě = =420 Kč) 420 Kč = hodnota materiálu na skladě ( neboli ) 420/5 = 84,- Kč – průměrná cena na 1 ks Výdej ze skladu 2*84 = 168 Kč Výdej ze skladu v plánované ceně je 2*90 = 180 Kč Oceňovací rozdíl je tedy = 12 Kč

16 Lifo Je opakem Fifa, při této metodě je vykázán menší základ daně, proto je zakázána. V USA je však běžně používanou metodou. Účetní jednotka musí ve své vnitropodnikové směrnici uvést způsob oceňování úbytků zásob (jakou metodu si vybrala).

17 Účtování externích zásob při prodeji
Nákup zboží za Kč Zařazení zboží na sklad Kč (skl. př.) Vyskladnění ½ zboží k prodeji 500 Kč (skladová výdejka) Prodej zboží na fakturu v prodejní ceně Kč Jaký je VH z provedené transakce? Výnosy = Kč Náklady vynaložené na pořízení zásob = 500 Kč Výsledek hospodaření = – 500 = 1500 Kč

18 Pořízení zboží Dodavatelé
Zboží na skladě Prodané zboží (N) Tržba za zboží (V) Odběratelé

19 Účtování interních zásob při prodeji
Vynaložení nákladů na výrobu výrobků Kč Výroba výrobků a jejich naskladnění (skutečně vynaložené náklady) Kč (skladová příjemka) Vyskladnění výrobků k prodeji (skladová výdejka) Kč Prodej výrobků na fakturu Kč Jaký je VH z dané transakce? Výnosy = Kč Náklady na výrobu výrobků = 1000 Kč, VH Kč

20 Spotř. mat, en., MN.. Dodavatelé, zam.
Výrobky Změna stavu výrobků Tržby za výrobky Odběratelé

21 Účtování o zásobách (obecně)
Způsobem A (viz výše uvedený způsob) – při pořízení se zásoby účtují na sklad, do spotřeby se účtují při skutečné spotřebě na základě výdejek. Používají se tedy účty: Pořízení materiálu, zboží, dále účty – materiál na skl. a v prodejnách, zboží …….. Způsobem B – v průběhu roku se veškeré nákupy zásob účtují do spotřeby, na konci účetního období se na základě inventarizace zbylé, nespotřebované zásoby odúčtují ze spotřeby na sklad. .

22 Účtování zásob způsobem B
Nákup zboží na fakturu 100 Kč Vyskladnění zboží k prodeji 50 Kč (skl. výdejka) Prodej zboží na fakturu 250 Kč Účetní uzávěrka – převod konečného stavu zásob na majetkový účet 50,-(korekce nákladového účtu) Prodané zboží Dodavatelé Odběratelé Tržby z prodeje zboží Zboží na skladě a v prodejnách 4. 50 Na konci roku se provede inventarizace a o 50 Kč neprodané zásoby se zvýší majetkový účet – Zboží. Na začátku příštího roku se však PS tohoto účtu opět zahrne do nákladů a celý proces se opakuje.

23 Inventarizace zásob Periodická – na konci účetního období či v zákoně stanoveném limitu (4 měsíce před rozvahovým dnem a 1 měsíc po rozvahovém dni) Průběžná – u zásob dle jednotlivých druhů, míst uložení, hmotně odpovědné osoby apod..

24 Inventarizační rozdíly skladových zásob
Základem je provedení fyzické inventury – zvážení, změření, spočítání Z toho vyplyne: A) účetní stav je větší než skutečný – manko B) účetní stav je nižší než skutečný - přebytek

25 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání
Manko Do normy přirozených úbytků Nad normu přirozených úbytků B) Manko Zaviněné Nezaviněné Norma přirozených úbytků – ÚJ si ve vnitropodnikové směrnici určí normu přirozených úbytků u jednotlivých zásob, jejichž hodnota se skladováním může změnit, např. rozprášení, vyschnutí, zkažení apod.

26 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání
Manka do norem přirozených úbytků se účtují jako běžná spotřeba, tedy: 501 Spotřeba materiálu/112 Materiál na skladě Nebo 504 Prodané zboží /132 Zboží na skladě a v prod.

27 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání
Ostatní manka – nad normu - zaviněná i nezaviněná se účtují na nákladový účet 549 – Manka a škody 549/112 nebo analogicky 549/132 Inventarizační přebytky se obecně účtují vždy do výnosů, tedy: 112/648 – ostatní provozní výnosy nebo 132/648

28 Inventarizační rozdíly skladových zásob - vypořádání
V případě škod způsobených živelnou pohromou se používá nákladového účtu 582 Škody (jedná se o mimořádný náklad), tedy: 582/112 nebo 582/132

29 Materiál (zboží ) na cestě
K účtování materiálu na cestě dochází při roční účetní uzávěrce a to v případě, kdy k přijde faktura za materiál, ale k dodávce materiálu dojde až v následujícím účetním období. Použije se účet 119 Materiál na cestě (analogicky 139 Zboží na cestě), který dočasně nahrazuje účet Materiál(zboží) na skladě

30 Materiál (zboží ) na cestě
D-fa – nákup materiálu 1 000,- materiál nedošel – zúčtování materiálu na cestě 1 000,-(VÚD) 5. 1. Příjemka – materiál převzat na sklad Pořízení materiálu Dodavatelé Materiál na cestě Materiál na skladě

31 Nevyfakturované dodávky zásob
K účtování nevyfakturovaných zásob opět dochází při roční účetní uzávěrce a to v případě, že k dojde materiál, ale faktura za něj dojde až v následujícím účetním období, použije se účet 389 Dohadné účty pasivní, který nahrazuje účet 321 Dodavatelé

32 Nevyfakturované dodávky zásob
Příjemka – zboží přijato na sklad 1000,- Faktura k přijatému zboží nedošla 1 000,- (VÚD) zúčtování nevyfakturovaných dodávek 5.1. D-fa - za nákup zboží 1 000,- Pořízení zboží Zboží na skladě Dohadné účty pasivní Dodavatelé

33 Účtování materiálu na cestě a nevyfakturovaných dodávek je příkladem respektování zásady opatrnosti a akruálního principu.

34 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "ZÁSOBY."

Podobné prezentace


Reklamy Google