Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika Limity liberalismu nebo limity solidarity?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika Limity liberalismu nebo limity solidarity?"— Transkript prezentace:

1 Sociální politika Limity liberalismu nebo limity solidarity?

2 Základy hospodářské politiky – Sociální politika soubor opatření, která směřují ke zlepšení základních životních podmínek obyvatelstva a k zabezpečení sociálního smíru v rámci daných hospodářských a politických možností dané země provázanost SP a HP – opatření HP má své sociální dopady a naopak HP ovlivňuje SP pomocí x SP ovlivňuje HP

3 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Funkce SP ochranná (pře)rozdělovací homogenizační stimulační preventivní

4 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Principy SP sociální spravedlnost sociální solidarita subsidiarita participace

5 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Nástroje SP vychází z právního řádu a mají konsensuální charakter obecné konkrétní

6 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Efektivnost SP minimální náklady systémová konformita

7 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Pojetí SP otázka konsensu a úrovně jeho dosažení –rozdíly v cílech –rozdíly ve strategii SP a nákladech –rozdíly v nositelích SP –rozdíly v příjemcích SP

8 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Koncepce SP koncepce občanské společnosti - SP jako služba společnosti  rozšiřovat prostor pro pozitivní svobodu všech koncepce společnosti svobodných občanů - státem garantovaná a zabezpečovaná solidarita mezi občany, ale zdrojem SP jsou samotní občané - adresnost a tržní konformita SP, která neomezuje iniciativu!!!

9 Základy hospodářské politiky – Sociální politika Tradiční (univerzální, ochranná) strategie – dnes zpochybňována Moderní strategie

10 Politika rozdělování a důchodová politika Rovnost – ale jak a v čem?

11 Základy HP – Politika rozdělování a důchodová politika rozdělování důchodů a odstraňování neopodstatněných rozdílů ve společnosti rozdílné schopnosti rozdílná zásoba a struktura bohatství  příjmová a majetková nerovnost institucionální uspořádání ekonomiky schopnost dostupné faktory využít proč je samostatnou politikou?

12 Základy HP – Politika rozdělování a důchodová politika Rozdělování – ale čeho? rozdělování důchodů je výsledkem působení S a D formy – mzdy a platy, úroky, renty, zisky důležitost vlastnické struktury!!!  nerovnosti „

13 Základy HP – Politika rozdělování a důchodová politika Přerozdělování otázka konsensu vztah k sociální politice problematika lidských práv otázka mimotržní alokace působení zájmových skupin silné politické, ekonomické a sociální tlaky jak přerozdělovat?

14 Základy HP – Politika rozdělování a důchodová politika Příčiny přerozdělování Přerozdělování ke skupinám obyvatelstva, které jsou považovány za sociálně slabé Důvody:

15 Základy HP – Politika rozdělování a důchodová politika Nástroje přerozdělovací politiky 1. rozpočty Příjmová stránka Výdajová stránka

16 Základy HP – Politika rozdělování a důchodová politika 2. Kvazifiskální příjmy 3. Právní úprava některých podmínek tržního přerozdělování 4. Stát vstupuje do procesu vyjednávání - Dále i vedlejší produkty ostatních HP opatření stabilizační mae POL i mie POL

17 Politika zaměstnanosti

18 Základy HP – Politika zaměstnanosti Opatření, pomocí kterých jsou spoluvytvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce + efektivní využití pracovních sil Účastníci: –zaměstnanci –Odbory –Zaměstnavatelé –Stát

19 Základy HP – Politika zaměstnanosti Úrovně politiky zaměstnanosti Makroekonomická Regionální Mikroekonomická

20 Základy HP – Politika zaměstnanosti Cíle Rovnováha mezi D L a S L Produktivní využití L Zabezpečení práva na práci CO řeší Adaptibilitu L Rozvoj infrastruktury trhu L územní mobilita (bytová POL, dopravní infrastruktura,…) Zvýšení profesní flexibility Zmírnění negativních důsledků technického rozvoje a strukturálních změn na trhu práce Pracovní začleňování osob s omezenou možností uplatnění na trhu práce Zlepšení struktury nezaměstnanosti v odvětvích a regionech

21 Základy HP – Politika zaměstnanosti Nástroje - Kromě poradenské činnosti, zprostředkování práce, podpory profesního vzdělávání je to: I) Podle cílové skupiny A) nezaměstnaní B) zaměstnaní

22 Základy HP – Politika zaměstnanosti II) Podle podnětu ke vstupu/výstupu na trh práce A) vyloučení z trhu B) podněty ke vstupu na trh C) negativní sankce k vyloučení z trhu D) negativní sankce bránící vyloučení z trhu

23 Základy HP – Politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti Pro dočasně nezaměstnané Podpora v nezaměstnanosti Předčasný odchod do důchodu - Problém sociálního parazitismu

24 Základy HP – Politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti Zaměření na konkrétní cílové skupiny Aktivní stimulace nezaměstnaných ke změně jejich postavení na trhu práce Nástroje 1964 – Úmluva o politice zaměstnanosti – „podpora plné a produktivní zaměstnanosti a svobodné volby zaměstnání“

25 Základy HP – Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti ČR Vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst Motivovat pracovní sílu k návratu do zaměstnání  odlišnost výše příjmu ze zaměstnání od podpor a sociálních dávek Sladit přípravu a kvalifikaci pracovní síly s požadavky trhu práce Zvýšit rozsah a účinnost aktivní politiky zaměstnanosti

26 Regionální politika Od centralizace k decentralizaci?

27 Základy HP – Regionální politika Soubor nástrojů a opatření, pomocí kterých má dojít ke zmírnění nebo odstranění rozdílů v ekonomickém rozvoji dílčích regionů Cílevědomé působení státní správy a samosprávy na dynamiku a strukturu rozvoje regionů a na změny struktury prostorového uspořádání

28 Základy HP – Regionální politika Motivy existence regionální politiky 1)Ekonomické 2) Ekologické 3) Sociální 4) Politické

29 Základy HP – Regionální politika Nástroje regionální politiky 1) makroekonomické a) FP b) MP c) Vnější hospodářské vztahy

30 Základy HP – Regionální politika 2) Mikroekonomické nástroje a) Realokace na pracovních trzích b) Realokace kapitálu

31 Základy HP – Regionální politika Teoretická východiska Tradiční regionální politika –Meziregionální přerozdělování –Orientace na kapitál a suroviny –Centralizace organizačních forem Nový koncept („moderní přístup“) –Rychlejší geografický pohyb regionálních problémů –Rozvoj regionální samosprávy –Oslabování národních hranic, vznik euroregionů

32 Základy HP – Regionální politika Aspekt TradičníModerní Regiony geograficky relativně stálé problémové regiony geograficky relativně rychle se měnící problémové regiony Problémy rozvinutost/zaostaloststrukturální změny Strategie regionální růstregionální inovace Nástroje meziregionální přerozdělování mobilizace vnitřních zdrojů Orientace na kapitál, suroviny, velké firmy informace, služby, technologie, SME Organizační forma centralizaceinternacionalizace Dvě pojetí regionální politiky Kliková, Ch. – Kotlán, I. (2003), str. 236.


Stáhnout ppt "Sociální politika Limity liberalismu nebo limity solidarity?"

Podobné prezentace


Reklamy Google