Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy sociální politiky Funkce a cíle sociální politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy sociální politiky Funkce a cíle sociální politiky"— Transkript prezentace:

1 Principy sociální politiky Funkce a cíle sociální politiky
Soc. Pol. III.

2 Principy SP Principy těsně spjaty s funkcemi soc. pol
Základní principy: Solidarity, Sociální spravedlnosti, Subsidiarity, Participace, Univerzality, Zásluhovosti.

3 Princip solidarity Podstata sociální politiky – utváření a rozdělování prostředků s cílem dosažení sociální spravedlnosti Solidarita: mezinárodní (ES, WHO, UNICEF atd.), celostátní (organizovaná státem), místní/regionální, jednotlivců a rodin Solidarita: Mezigenerační (mezi těmi, kteří pracují, resp. Pracovat mohou a starými občany), Zaměstnaní a nezaměstnaní, Zdraví a nemocní, Majetní se sociálně potřebnými (filantropie), Bezdětní s rodinami s dětmi. Odlišnosti v zemích dle toho na jaké úrovni a s pomocí kterých subjektů je solidarita organizována (stát, obec atd.) Nejvyšší míru solidarity garantuje stát = financování dávek z daní

4 Princip sociální spravedlnosti
Pravidla rozdělování příjmů, bohatství, příležitostí, předpokladů ve společnosti Problematika – subjektivita nazírání sociální spravedlnosti (kdo,co, proč, za co? Atd.) Zásady soc. spravedlnosti: Každému stejně, Každému podle jeho potřeb, Každému podle jeho zásluh. Klasifikace pro posouzení sociální spravedlnosti z hlediska: Výkonu a zásluhy, Souladu mezi vstupy a výstupy, Rovnosti, Rovných příležitostí, Sociální potřebnosti. Subjektivní vnímání soc. sprav. a nerovností je dáno aktuální pozicí jedince – obsahuje dva aspekty: Stabilizační – pozitivní hodnocení rozdílů ve společností, vzestupná mobilita Destabilizační – negativní hodnocení rozdílů ve společnosti, sestupná mobilita

5 Princip subsidiarity Postupně zdůrazňovaný princip v politikách většiny států EU Respektování požadavku, že větší společenství je činné vůči menšímu, kdy si menší není schopno pomoci samo Počátkem principu – jedinec –následují další subjekty v případě, že si jedinec není schopen pomoci sám tzn. Rodina, obec, kraj, stát Stát – zasahuje ve chvíli, kdy jsou vyčerpány všechny možné dostupné nástroje

6 Princip participace Participace/podílení se občana na věcech veřejných (podstata demokracie) V moderních systémech soc. pol. Občan přestal být pasivním objektem, ale stal se významným aktivním prvkem „občanská společnost“

7 Princip univerzality Při splnění základních definovaných podmínek spojených se sociální událostí se mohou všichni podílet rovným dílem na poskytovaných službách a dávkách Příklad: pokud je ve státě konsensus, že stát přispěje ženě, která porodila dítě, na pokrytí části nákladů spojených s narozením dítěte, tak příspěvek obdrží každá žena, která dítě porodila ve stejné výši.

8 Princip zásluhovosti Výše přičinění/zásluhy (nejčastěji délka odpracované doby, doby pojištění, výše výdělku) se promítne do výše dávky anebo do výše daňových výhod, pokud jsou v soc. pol. Zakomponovány Příklad: Podmínkou pro výplatu starobního důchodu je určitý počet odpracovaných let a splněná délka doby pojištění. model "pevného dna a otevřeného stropu".

9 Funkce sociální politiky I.
Funkce soc. politiky se vyvíjely postupně (vliv odlišných historických a sociokulturních podmínek zemí) Funkce soc. politiku formují a určují její cíle Členění funkcí – schematizace funkce v reálu vždy: Vzájemný vztah mezi funkcemi, Komplexní působení, Neohraničená pole působnosti – rozmanitost objektů.

10 Funkce sociální politiky II.
Nejčastěji uváděné funkce: Ochranná funkce Základní funkce SP – historicky nejstarší Řešení již vzniklých soc. událostí ve společnosti (nezaměstnanost, chudoba atd.) Humanitní snaha společnosti a ochrana člověka jako pracovní síly Realizovaná – systémem sociálního zabezpečení

11 Funkce sociální politiky III.
Redistribuční funkce (rozdělovací a přerozdělovací) Rozdělování a přerozdělování finančních prostředků (příjmy, mzdy, důchody), ale i životních šancí (začleňování lidí do společnosti) – vytváření podmínek pro rozvoj jedince (nízkoprahovost služeb atd.) Realizována především prostřednictvím daní a transferů Co, jak, komu a za jakých podmínek poskytnout a kde na to vzít?

12 Funkce sociální politiky IV. – Redistribuční funkce
Redistribuční funkce – realizace prostřednictvím: Tržního mechanismu, Hlasovací proces – rozdělování vyšší autoritou (státem) Vyjednávání mezi sociálními partnery (odbory-zaměstnavatel-zaměstnanec) Tradice a zvyklosti (např. dobročinnost) Nelegitimní mechanismy (podvod, krádež atd.)

13 Funkce sociální politiky V. – redistribuční funkce
V souvislosti s touto funkcí je rozlišováno: Prvotní rozdělování – důchody jsou odměnou pouze majitelům výrobních faktorů. Proto je organizováno: Přerozdělování - získané prostředky ze všech zdrojů jsou přerozděleny s cílem: Zajistit důstojné životní podmínky Rovné šance Zabezpečit fungování společenského systému Odstraňovat nedokonalosti konkurence/trhu Přerozdělování realizováno v rámci státního rozpočtu, pojišťovacích soustav, fondů a nadací. Vysoké přerozdělování = oslabení aktivity jedince Nízké přerozdělování = oslabení sociálního bezpečí a jistoty jedince/rodiny

14 Funkce sociální politiky VI.
3. Homogenizační funkce Cíl = dosažení vyššího stupně stejnorodosti v uspokojování zákl. živ. potřeb, zájmů a hodnot v populaci Vytváření společnosti postavené na rovných příležitostech – rovnocenná šance vzdělávat se, přístup na TP atd. Realizace prostřednictvím finanční pomoci – poskytování životního minima sociálně slabým skupinám Realizace i prostřednictvím služeb či materiální pomoci atd…

15 Funkce sociální politiky
4. Stimulační funkce Dominuje v moderních systémech soc. pol. Aktivizace jedince směrem k vlastnímu úsilí při řešení nepříznivé situace – speciálně pak prevence/předcházení Opatření soc. pol. Zkvalitňující lidský potenciál – např. zvýšení šancí na TP prostřednictvím zvyšování kvalifikace a účasti na rekvalifikačních kurzech

16 Funkce sociální politiky
5. Preventivní funkce Větší efektivita – předejít vzniku nepříznivé situace než je následně řešit a veškeré její důsledky Preventivní funkce zjevná ve všech oblastech SP – vzdělávací, zdravotní, zaměstnanosti, Stálé posilování dané funkce v moderních systémech SP


Stáhnout ppt "Principy sociální politiky Funkce a cíle sociální politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google