Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika Úvod, základní principy a cíle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika Úvod, základní principy a cíle."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika Úvod, základní principy a cíle

2 Shrnutí poznatků Diferencovaná regionální struktura většiny států Vyspělé x méně vyspělé regiony Malé státy (Luc, Malta …) Různé příčiny Vyspělé země i RZ určitá míra veřejných intervencí ke snižování nejvýznamnějších rozdílů – volba nástrojů s ohledem na specifika a cíle jednotlivých zemí 2

3 Příčiny meziregionálních rozdílů Regionální diferenciace – vnější i vnitřní vlivy (ekonomické, politické, socio-kulturní, právní aj.). Nerovnoměrné postavení regionů - Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji - Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů - Regiony se stagnujícími, či upadajícími základními odvětvími 3

4 Definice regionální politiky Obtížně definovatelný pojem, který v průběhu let prochází vývojem. Konkrétní vymezení je ovlivněno aktuálním socioekonomickým vývojem a převládající stávající hospodářskou a sociální politikou – diference mezi jednotlivými zeměmi Regionální politika je zaměřena na snížení meziregionálních rozdílů (disparit) a vytváření srovnatelných životních podmínek ve všech regionech. Nejedná se o plošnou politiku !!!, zaměřená na vybrané problémy 4

5 RP Součást hospodářské politiky státu ve vazbě na politiku sociální Průnik i do dalších oblastí: vzdělávání, kultura, doprava, venkov, podnikání, ekologie Oblast veřejných intervencí s cílem podpořit komplexní rozvoj území, řešení nejzávažnějších problémů 5

6 RP Součást HP státu, ovlivňuje rozmístění ekonomických zdrojů a aktivit v území Může se jednat i o samostatnou politiku Různé země – různé cíle Opatření napomáhající růstu ekonomické aktivity v problémových oblastech x řešení důsledků nadměrných ekonomických aktivit v přetížených regionech Veřejné intervence vedoucí ke zlepšení geografického rozmístění ekonomických činností Řešení prostorových důsledků tržní ekonomiky, zmírnění rozdílů v ekonomickém rozvoji území 6

7 Regionální politika x regionální rozvoj RR – proces, změna ekonomického a sociálního prostředí Aktéři RR RP – cílená politika státu nebo EU!!!! Soubor legislativních, ekonomických a dalších opatření, cíl RR!!! 7

8 MEZIREGIONÁLNÍ ROZDÍLY – PROBLÉM ? LIBERÁLNÍ PŘÍSTUPY - minimální role státu - neefektivní - v dlouhodobém horizontu dojde k vyrovnání situace (migrace, cena prac. síly, cena nemovitostí…) - řešení založeno na podporu mobilizace pracovní síly, dynamizace území, služby pro MSP KEYNESIÁNSKÉ PŘÍSTUPY - důraz na roli státu v ekonomice - nástroje na podporu investic ze soukromých i státních zdrojů, dotační politika 8

9 Krize a role státu Liberální tendence – od ½ 70. let 20. stol. Vypuknutí krize přivedlo státy k mnohem aktivističtější ekonomické politice Zřejmě i díky těmto zásahům bylo nakonec překonání krize překvapivě úspěšné Neznamená to, že všechny zásahy byly efektivní Velkým problémem bude opětovné „omezení vlivu států“ na ekonomiky, na udržitelnou úroveň 9

10 Zásahy dobré i špatné V rámci diskuse o možnosti rozšíření kruhových objezdů v USA provedla skupina „mystbusters“ simulaci: Dnešní „tržní řešení“ zajistilo průjezd 385 aut ta 15 minut Na kruhovém objezdu se „propustnost zvýšila na 460 aut Policista řidící křižovatku propustnost snížil na 289 aut Co to znamená? 10

11 Podpora regenerace brownfields 11

12 12 Veřejný prostor

13 Negativní dopady meziregionálních rozdílů Ekonomické Využití výrobních faktorů (zejména pracovní síly, nezaměstnanost) Ekonomický růst Optimální rozmístění firem Náklady na přelidnění Regionální nerovnováha a inflace „útok na náklady“ „táhnutí poptávky“ 13

14 Negativní dopady meziregionálních rozdílů Ekologické důvody Ekologické důvody Sociální motivy Sociální motivy Důvod plné zaměstnanosti Regionální rozdělení příjmů Sociální spravedlnost Politické motivy Politické motivy 14

15 Role veřejné správy v ekonomice? Moderní a komplikovaný svět vede k poptávce po fungování státu v řadě oblastí (trhy, ochrana, strategie, udržitelnost) Zároveň však řada z těchto agend klade velmi vysoké nároky na odbornost i strategie, na které státy nebyly zvyklé Nekvalitně fungující veřejná správa pak snahou o zlepšení může situaci i zhoršit 15

16 Možné nástroje intervence Právní nástroje, právní prostředí Ekonomické nástroje Administrativní nástroje Informační nástroje 16

17 Ekonomické nástroje RP Makroekonomické Fiskální politika (daně, odvody, sociální dávky, dotace), vyrovnávací mechanismy Vfi mezi vyspělými a zaostalými regiony Regionalizace fiskální politika Regionalizace monetární politiky: usnadnění přístupu k úvěrům v určitých oblastech Protekcionismus pro produkci v problémových regionech Mikroekonomické Nástroje realokace pracovní síly Nástroje realokace kapitálu 17

18 Regionální politika Obecná definice: Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. Definice EU: Regionální politiku lze charakterizovat jako určitou koncepční a cílevědomou činnost veřejných orgánů (místních, regionálních a centrálních vlád, řídících orgánů EU) usilující o eliminaci negativních důsledků teritoriálně nerovnoměrného ekonomického rozvoje a probíhajících strukturálních změn. 18

19 Úrovně regionální politiky nadnárodní úroveň (koordinovaná) národní úroveň (diferencovaná RP uskutečňovaná členskými zeměmi, postupně přijímající některá společná pravidla) regionální úroveň (ve většině zemí dlouhodobě posilována, princip decentralizace, subsidiarity) 19

20 Regionální politika na národní úrovni 30. léta 20. století – Velká Británie 1934 – Přijetí prvního legislativního dokumentu “Zákon o speciálních územích”: - vymezení problémových regionů - definování způsobu pomoci (především zlepšováním infrastruktury) - stanovena pravidla pro alokaci prostředků 20

21 Regionální politika na národní úrovni Problémy ostatních členských zemí Francie: Paříž a okolí vs. zbytek Francie Itálie: vyspělý sever vs. zaostalý jih Německo: problémy restrukturalizace tradičních průmyslových regionů, v současnosti země bývalého NDR Nizozemí: problémy urbanizovaných oblastí Severské země: problémy řídce zalidněných území ČR – diferenciace ekonomického rozvoje v 2/2 90. let 21

22 22

23 23


Stáhnout ppt "Regionální politika Úvod, základní principy a cíle."

Podobné prezentace


Reklamy Google