Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 1 - Úvod do regionální politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 1 - Úvod do regionální politiky"— Transkript prezentace:

1 Přednáška 1 - Úvod do regionální politiky
Ekonomika regionů ČR Přednáška 1 - Úvod do regionální politiky

2 Ekonomika regionů ČR – letní semestr 2011/2012
Stud. skupiny: ,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. dveře č. 225, tf. č konzultace: pondělí 9.00 – 10.30 středa – 9.30 Počet hodin: 24 hodin/semestr 2 hodiny/týden Forma výuky: přednáška samostudium pro závěrečný projekt předmětu seminář – vlastní prezentace projektu

3 Témata přednášek Úvod do regionální politiky
Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU Regionální rozvoj a regionální politika v ČR Region soudržnosti 1 Region soudržnosti 2 Region soudržnosti 3 Region soudržnosti 4 Region soudržnosti 5 Region soudržnosti 6 Region soudržnosti 7 Region soudržnosti 8 Zápočtový seminář – představení projektů

4 Literatura - základní WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj. 1. vyd. Praha: Linde, 2008, 480 s. ISBN: BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Univerzita Karlova, 2002, 212 s. ISBN SKOKAN, K. Evropská regionální politika. Ostrava: VŠB, 2003, 114 s. ISBN WOKOUN, R. a kol. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. 1. vydání. Linde Praha, 2008, 192 s. ISBN: ŠOTKOVSKÝ, I. Hospodářská geografie. Ostrava: VŠB TUO, 2002, 248 s. ISBN

5 Literatura - doplňková
Strategické dokumenty a regionální programy MMR Národní rozvojový plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta Internetové stránky o Evropské unii: Statistiky Hospodářské komory Studijní materiály Českého statistického úřadu

6 Ukončení předmětu Zápočet: Docházka na přednášky 80 %
Písemně zpracovaný projekt (Region soudržnosti NUTSII) Aktivní účast při samostudiu ke zpracování projektu Úspěšně obhájený projekt

7 Úvod do regionální politiky
1. přednáška

8 Regionální rozvoj Praktický přístup Akademický přístup
Vyšší využívání a zvyšování potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru (území) vznikající v důsledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů. Akademický přístup Aplikace nauk, zejména ekonomie, geografie a sociologie, řešících jevy, procesy, vztahy systematicky vymezeného prostoru (území), které jsou ovlivněny přírodně-geografickými, ekonomickými a sociálními podmínkami v daném regionu.

9

10 Regionální politika Ovlivňuje regionální rozvoj
Regionální rozvoj zpětně působí na regionální politiku Veřejná politika Využívá socioekonomické nástroje Harmonický rozvoj regionů Motivace RP: Ekonomické, ekologické a sociální Základní motiv RP: Plné využití všech výrobních faktorů

11 Regionální politika Tradiční pojetí Moderní pojetí
Snižování regionálních rozdílů Meziregionální přerozdělování Lokalizace kapitálu, využití surovin Velké firmy Moderní pojetí Procesy restrukturalizace Inovativnost Mobilizace vnitřních zdrojů, informací, služeb Malé a střední firmy

12 Regionální politika Zákon 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje RP – územní plánování: Úzký vztah Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území Jedná podle principu udržitelného rozvoje a respektuje ekonomickou, sociální a ekologickou situaci Strategický dokument – Politika územního plánování Územní rozvoj – zhodnocování území

13

14 Regionální problémy Hlavní faktory: Sekundární faktory:
Nízká mobilita pracovní síly a kapitálu Geografické faktory: Nevyhovující ekonomická struktura Psychologické faktory Sekundární faktory: Vnější ekonomika Demografická situace Rigidita nákladů a cen Uniformita mezd Diferenciace v inovacích

15 Problémové regiony Regiony s upadajícími či stagnujícími základními odvětvími Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji Regiony hospodářsky slabé Regionální politika představuje konkrétní projev úsilí společnosti o snížení (změnu) velikosti regionálních rozdílů

16 Regionální politika Definice: Hlavní cíl:
Součást souboru ekonomických a sociálních (i ekologických) politik, pomocí nichž se státy snaží dosáhnout národních cílů, jako jsou ekonomický růst, udržitelný rozvoj, kvalitní životní prostředí, sociální a politická stabilita, rovnost šancí obyvatel i rozdělování příjmů způsobem, který většina obyvatel považuje za spravedlivý a který je současně ekonomicky stimulující. Hlavní cíl: Vytvořit předpoklady pro zmírnění diferencí v rozvoji regionů a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů.

17 Regionální politika - motivy
Motivy existence regionální politiky: Ekonomické Sociální Ekologické Politické povahy

18 Regionální politika - typy
Růstově orientovaná regionální politika Cíl – optimální alokace výrobních faktorů Stabilizačně orientovaná regionální politika Cíl – „vyvážené“ hospodářské struktury Infrastrukturálně orientovaná regionální politika Cíl – rovnoměrné vybavení infrastrukturou

19 Regionální politika - cíle
Cíle regionální politiky: Vyvážený socioekonomický rozvoj regionů Zlepšování životních podmínek Zodpovědné zacházení s přírodními zdroji a ochrana životního prostředí Tacionální využívání území

20 Regionální politika - nástroje
Mezi nástroje regionální politiky patří: Makroekonomické nástroje Fiskální politika monetární politika protekcionismus Mikroekonomické nástroje Realokace pracovních sil Realokace kapitálu Ostatní nástroje Administrativní nástroje institucionální nástroje

21 Regionální rozvoj a vědní disciplíny
Ekonomie Geografie Sociologie Politické vědy Demografie Územní plánování

22

23 Regionální rozvoj a státní politiky
Hospodářská politika Fiskální politika Průmyslová politika Politika inovací, výzkumu a vývoje Dopravní politika Zemědělská politika a politika rozvoje venkova Environmentální politika Sociální politika Bytová politika Politika cestovního ruchu Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

24 Projekt – regiony soudržnosti

25 Projekt – regiony soudržnosti
Region soudržnosti 1 Region soudržnosti 2 Region soudržnosti 3 Region soudržnosti 4 Region soudržnosti 5 Region soudržnosti 6 Region soudržnosti 7 Region soudržnosti 8 Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko

26 Mapa ukazuje skladbu 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II)

27 Co do projektu patří? Charakteristika regionu a jeho postavení v rámci ČR Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně správním členění: Sídelní struktura (území a podnebí, obyvatelstvo, organizační statistika) Demografický vývoj (obyvatelstvo, trh práce) Ekonomický vývoj (makroekonomické ukazatele, územní rozpočty, dotace EU, ceny, zemědělství, lesnictví, průmysl, energetika, stavebnictví, bytová výstavba) Sociální vývoj (vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura, kriminalita) ŽP, infrastruktura, poloha, dostupnost (životní prostředí, životní podmínky, cestovní ruch, doprava) Zhodnocení regionu podle krajů

28 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Přednáška 1 - Úvod do regionální politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google