Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy III. 1. 11. 2012. Soudní kontrola 1. správní soudy 2. civilní soudy 3. zvláštní senát 4. Ústavní soud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy III. 1. 11. 2012. Soudní kontrola 1. správní soudy 2. civilní soudy 3. zvláštní senát 4. Ústavní soud."— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy III. 1. 11. 2012

2 Soudní kontrola 1. správní soudy 2. civilní soudy 3. zvláštní senát 4. Ústavní soud

3 Soudní kontrola 1. Soudní kontrola správy vykonávaná správními soudy Listina - čl. 36 odst. 2 (2) Každý kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

4 Zákon č. 519/1991 Sb. - nová část pátá o.s.ř. -- žaloba proti (pravomocnému) rozhodnutí správního orgánu -- opravný prostředek proti (nepravomocnému) rozhodnutí správního orgánu Nález sp. zn. Pl. ÚS 16/99 (č. 96/2001 Sb. ÚS, sv. 22) - zrušení části páté o.s.ř. (nedostatky: chybí plná jurisdikce, opravný prostředek proti prvoinstančnímu rozhodnutí, ochrana před nečinností ad.)

5 Exkurz: Tzv. plná jurisdikce správních soudů možnost komplexně posuzovat nejen právní, ale i skutkový stav věci (včetně možnosti provádět dokazování) § 77 odst. 2 s.ř.s. (2) V rámci dokazování může soud zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem, neupraví-li zvláštní zákon rozsah a způsob dokazování jinak. Soud jím provedené důkazy hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu i s důkazy provedenými v řízení před správním orgánem a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a právního stavu takto zjištěného.

6 rozh. č. 1275/2007 Sb. NSS, seš. 8 „ Soud při svém rozhodování nesmí být omezen ve skutkových otázkách jen tím, co zde nalezl správní orgán, a to ani co do rozsahu provedených důkazů, ani jejich obsahu a hodnocení ze známých hledisek závažnosti, zákonnosti a pravdivosti. Soud tedy zcela samostatně a nezávisle hodnotí správnost a úplnost skutkových zjištění učiněných správním orgánem a zjistí-li přitom skutkové či (procesně) právní deficity, může reagovat jednak tím, že uloží správnímu orgánu jejich odstranění, nahrazení či doplnění, nebo tak učiní sám.“ srov. též např. rozh. 618/2005 Sb. NSS, seš. 8

7 Varianty modelu nového uspořádání správního soudnictví 1. obecné soudy a Nejvyšší soud, 2. obecné soudy a Nejvyšší správní soud, 3. speciální správní soudy a Nejvyšší správní soud.

8 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní obecně: rozhodování orgánů veřejné správy ve věcech veřejnoprávní povahy konkrétně: - žaloba proti rozhodnutí (vč. žaloby ve věcech samosprávy) - žaloba proti nečinnosti - žaloba proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu - kompetenční žaloby (rozhodování ve věcech volebních)

9 novely po přijetí s.ř.s. (rozšíření působnosti a pravomoci správních soudů) rozhodování ve věcech místního referenda řízení o zrušení opatření obecné povahy specifický postup u žaloby podle zákona o svobodném přístupu k informacím žaloby podle zákona o střetu zájmů (zrušeno) kárné žaloby (soudci a státní zástupci) rozhodování ve věcech krajského referenda (kárné věci)

10 Správní soudnictví a veřejný ochránce práv částečné překrývání kompetence nikoliv vztah konkurenční, ale komplementární paralelní působení jinými prostředky Novinka - § 66 odst. 3 s.ř.s. (po novele č. 303/2011 Sb. od 1.1.2012) (3) Žalobu k ochraně veřejného zájmu je oprávněn podat veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem.

11 2. Soudní kontrola správy vykonávaná civilními soudy část pátá o.s.ř. (§ 244 - 250l) ve znění novely provedené zák. č. 151/2002 Sb. § 244 odst. 1 o.s.ř. – „ Rozhodl-li orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, orgán zájmové nebo profesní samosprávy, popřípadě smírčí orgán zřízený podle zvláštního právního předpisu (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc projednána na návrh v občanském soudním řízení“.§ 7 odst. 1

12 obecně: rozhodování orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávní povahy ("Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem") v zásadě běžný tzv. "pořad práva", tj. civilní soudní proces, v prvním stupni příslušné zpravidla okresní soudy, a proto podrobněji rozebíráno v občanském právu procesním na rozdíl od správního soudnictví, kdy dochází k soudnímu přezkumu rozhodnutí, civilní soud autonomně – bez vztahu k dotčenému správnímu rozhodnutí – ve věci rozhodne

13 3. Zvláštní senát ustavený podle zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů nejde o soud, ale "působení ve zvláštním senátu a jeho činnost je výkonem soudnictví" (§ 2 odst. 5)

14 4. Soudní kontrola správy vykonávaná Ústavním soudem 1. kontrola ústavnosti a zákonnosti právních předpisů 2. ústavní stížnost 3. komunální stížnost 4. přezkum rozhodnutí ve věcech politických stran 5. rozhodování kompetenčních sporů 6. ústavní žaloba proti prezidentu republiky 7. návrh prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny o jeho neschopnosti vykonávat úřad

15 Kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem čl. 97 Ústavy (1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. (3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon. zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu Nález č. 62/1995 Sb. ÚS, sv. 4 Nález sp. zn. Pl. ÚS 26/94 (č. 62/1995 Sb. ÚS, sv. 4)

16 Působnost: - kontroluje hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti, - kontroluje plnění státního rozpočtu, státní závěrečný účet, hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za které stát převzal záruky, vydávání a umořování státních cenných papírů a zadávání státních zakázek.

17 Rozsah a znaky kontroly - z hlediska zákonnosti, věcné a formální správnosti, účelnosti a hospodárnosti - jde o kontrolu následnou Orgány - Prezident, viceprezident - Členové úřadu - Kolegium úřadu - Senáty úřadu - Kárná komora úřadu - Kontroloři Kontrolní řád K charakteru činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu srov. rozhodnutí NSS č. 1382/2007 Sb. NSS, seš. 12

18 Kontrola vykonávaná orgány státního zastupitelství Historie: prokuratura, všeobecný dozor prokuratury Současnost: státní zastupitelství - soustava úřadů státu, určených k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu - hlavní úkol zastupování státu ve věcech trestních

19 Netrestní působnost, resp. kontrola vztahující se k veřejné správě 1. Kontrola zákonnosti (právnosti) v místech, kde je omezována osobní svoboda - za podmínek a zákonem stanoveným způsobem výkon kontroly dodržování právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná nebo ústavní výchova, a v (jakýchkoliv) jiných místech "kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda" - konkrétní podobu dozorčích oprávnění orgánů státního zastupitelství pak musí stanovit zvláštní zákony

20 2. Žaloba k ochraně veřejného zájmu žalobu je oprávněn podat nejvyšší státní zástupce proti úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění nebo ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti (proti správnímu rozhodnutí), jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem - (§ 66 s.ř.s.)

21 Dřívější oprávnění veřejného ochránce (do 31.12.2011) Zákon č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony § 22 odst. 3 „Ochránce je oprávněn navrhnout nejvyššímu státnímu zástupci podání žaloby k ochraně veřejného zájmu. Pokud nejvyšší státní zástupce žalobu nepodá, postupuje podle zvláštního zákona.“

22 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (ve znění pozdějších předpisů) § 12 odst. 7:„Nejvyšší státní zástupce vyrozumí Veřejného ochránce práv o způsobu vyřízení jeho návrhu na podání žaloby k ochraně veřejného zájmu podle zvláštního zákona, a to nejpozději do 3 měsíců od doruční návrhu. Nevyhovění návrhu nejvyšší státní zástupce odůvodní.“

23 Základní literatura Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2009, s. 393 an. Nepovinná literatura (k hlubšímu studiu) Pouperová, O. Nejvyšší kontrolní úřad. In: Kolektiv autorů Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009, s. 192 an. Sládeček, V. Správní soudnictví v České republice. In: Sládeček, V., Tomoszková, V. a kol. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 33 an. Vesecká, R. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu. Státní zastupitelství, 2009, č. 9, s. 4 - 10


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy III. 1. 11. 2012. Soudní kontrola 1. správní soudy 2. civilní soudy 3. zvláštní senát 4. Ústavní soud."

Podobné prezentace


Reklamy Google