Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení a kontrola veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení a kontrola veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení a kontrola veřejné správy
Správní věda přednáška

2 Kontrola veřejné správy
Předpoklady kontrolní činnosti Kontrolní postup Časový postup kontrolní činnosti Kontrola ve veřejné správě: - veřejné správy - správní dozor

3 Předpoklady kontrolní činnosti
Pravomoc a působnost kontrolního orgánu Dostatečné informace o kontrolovaném subjektu Pečlivý postup Osobní a věcná nepodjatost Kritický postoj k vlastním měřítkům posuzování a hodnocení činnosti kontrolovaného subjektu

4 Kontrolní postup Zjištění existujícího stavu (to, co je)
Ověření zamýšleného stavu (to, co má být) Určení odchylek existujícího od zamýšleného Hodnocení odchylek

5 Časový postup kontrolní činnosti
Kontrola předběžná, průběžná a následná Dále činnost řídící a usměrňující Zvláštní postavení: kontrola sociální (možnost postihu – a tím usměrnění lidského chování ) Poradenství jako moderní součást kontrolní činnosti (předcházení nebo omezování nedostatků, nevyužívá se donucovacích prostředků) Vyhodnocení: zvl. druh kontroly, např. u projektů

6 Kontrola průběžná Kontrola správnosti, účelnosti a hospodárnosti postupu řešení Vede ke kvalitnějšímu rozhodnutí Může být ale neúplná, neobjektivní Nepodává jednoznačné a úplné informace o objektu kontroly

7 Kontrola předběžná Spr. orgán, odlišný od orgánu rozhodovacího, je oprávněn zkoumat zamýšlené rozhodnutí nebo postup Možnost vyslovit souhlas nebo nesouhlas Akty potvrzující nebo schvalující Př.: předběžný souhlas zastupitelstva obce s majetkovými úkony starosty obce (samostatná působnost)

8 Kontrola následná Konečná fáze plnění úkolů veřejné správy
Zjištění, zda byl naplněn cíl nebo úkol veřejné správy

9 Kontrola ve veřejné správě
Dodržování zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti Subordinační kontrola (dohled) Stanovení nápravných opatření k dosažení odstranění zjištěných rozdílů mezi stavem zamýšleným a zjištěným Členění: kontrola VS správní dozor

10 Kontrola veřejné správy
Externí kontrola: parlamentní, rozpočtová a účetní, soudní, prostřednictvím mediačních – zprostředkovatelských článků, prostřednictvím stížností, oznámení a petic občanů Interní kontrola: služební dozor (administrativní dozor)

11 Parlamentní kontrola VS
Politický charakter V rozsahu stanoveném Ústavou ČR Legislativní proces Kreační ve vztahu k vládě, právo vyslovit nedůvěru vládě, interpelace člena vlády Právo zřizovat kontrolní komise, výbory Rozpočtové prerogativy (schvalování rozpočtu, státního závěrečného účtu)

12 Rozpočtová a účetní kontrola
Kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu Vykonávaná nezávislým úřadem – Nejvyšší kontrolní úřad (v čele prezident) Ve své činnosti se řídí pouze zákonem Výsledky jsou vedeny jako kontrolní nálezy a jsou publikovány ve věstníku Nemá sankční pravomoci Výroční zprávy předkládá Prezident NKÚ Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě

13 Soudní kontrola veřejné správy
Ústavní soud - ústavní stížnost - kontrola ústavnosti nařízení VS Správní soudnictví (ochrana veřejných subjektivních práv) Nejvyšší správní soud Část 5. o.s.ř. Řešení kompetenčních sporů

14 Mediační kontrola Ombudsman
Komise zřizované ad hoc pro vyšetření urč. záležitostí V širším pojetí i nestátní organizace (Helsinský výbor, občanská sdružení…) Tisk, rozhlas, TV Petice

15 Veřejný ochránce práv Nezávislý státní orgán
Zkoumá činnost orgánů veřejné správy, i orgánem územní samosprávy aj. Na základě podnětu Zaměřuje se na ochranu občanů, kteří tvrdí, že byli poškozeni na svých právech činností (rozhodnutím) orgánu veřejné správy Výsledkem činnosti je doporučení, podnět Zprávy o činnosti předkládá PS

16 Interní kontrola Provádí se v rámci organizační soustavy VS
Princip subordinace VS Administrativní dozor (služební dohled)

17 Správní dozor Vykonáván prostřednictvím správních úřadů a správních orgánů Směřuje k nepodřízeným subjektům Dozorčí orgány: činnost doplňující: ministerstva, odborné územní správní úřady činnost výlučná: Úřad bezpečnosti práce, inspekce…

18 Dozor státu nad výkonem samosprávy
Zvláštní charakter kontrolní činnosti Zákonnost opatření samosprávy Hospodaření samosprávy Výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti Audit jako nástroj k ověřování stavu hospodaření a účetnictví samosprávných celků

19 Hodnocení veřejné správy
Vztah vložených prostředků a dosažených výsledků Vztah dosažených výsledků k zamýšleným výsledkům Kritéria hodnocení: efektivnost, hospodárnost, úspornost, účelnost, přiměřenost Další: kultura a etika VS, demokratičnost VS, veřejnost, blízkost k občanům

20 Efektivnost VS Poměr mezi tím, co je a co má být
Kvantitativní pojetí jako poměr mezi náklady a dosaženým výsledkem Vnitřní efektivnost VS: racionální systém VS, např. metody, organizace Vnější efektivnost VS: racionální působení VS ve společnosti

21 Hospodárnost Ekonomicky účelné jednání (vztah mezi účelem a prostředky k jeho dosažení) Efektivnost: maximalizace užitku Úspornost: minimalizace nákladů

22 Úspornost Šetrnost Vztah k finančnímu hospodaření
Modernizační opatření Zjednodušení správních agend pomocí používání výpočetní techniky Zjednodušování správních procesů Účelnost: výsledek odpovídá zamýšlenému cíli, co je účelné, nemusí být i efektivní či přiměřené Přiměřenost: potřebnost, zda zamýšlené nebo provedené opatření odpovídá účelu


Stáhnout ppt "Hodnocení a kontrola veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google