Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou"— Transkript prezentace:

1 Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou
Ing. Jana Krauzová odbor elektroenergetiky

2 Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení EZ Nová vyhláška, která nahradí vyhl. č. 373/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 19/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zohledňuje: změny provedené novelou energetického zákona (zákonem č. 670/2004 Sb.), postupující liberalizaci trhu s elektřinou, zkušenosti účastníků trhu s elektřinou s fungováním trhu (mj. užití TDD, ostrovní provozy, systém úhrady a předávání plateb apod.).

3 Prováděcí ustanovení Vyhláška stanoví:
pravidla trhu s elektřinou a zásady tvorby cen OTE - § 17 odst. 7 písm. e) EZ podmínky dodávek elektřiny pro KZ (včetně DPI) - § 17 odst. 7 písm. h) EZ pravidla tvorby, přiřazení a užití TDD - § 17 odst. 7 písm. k) EZ výkaz pro předávání údajů o výrobě z OZE pro účely podpory - § 5 odst. 6 zákona o OZE

4 § 4 Registrace účastníků trhu a. přiřazování odp
§ 4 Registrace účastníků trhu a přiřazování odp. za odchylku § 8 Odpovědnost za odchylku Registrace účastníků trhu resp. jejich OPM správa v kompetencích OTE přiřazování zajišťuje PDS nebo PPS V každém OPM musí být přiřazena odpovědnost za odchylku; pokud nedojde k přiřazení OPM účastníka trhu k SZ, OTE informuje PPS resp. PDS a účastníka trhu. Nové: v případě ostrovního provozu v ČR odděleného od ES ČR nebo ostrovního provozu v zahraničí napojeného na ES ČR registruje PDS: za všechna OPM s měřením A nebo B 1 souhrnné předací místo a za něj předává OTE údaje v rozsahu a termínech, ve kterých jsou předávány ostatní údaje z měření (viz § 18) Pro postup přenesení odpovědnosti za odchylku (§ 8) platí analogicky termíny jako pro změnu dodavatele (viz uzavření smlouvy o dodávce s přenesenou odpovědností za odchylku)

5 § 5 Regulovaný přístup k PS a DS
Smlouvy – o přenosu – o distribuci … uzavírají se na základě žádosti v novém místě či při změně rezervovaného příkonu (žádost min. 30 dní před požadovaným zahájením přenosu či distribuce) … ke každému OPM jen 1 smlouva (může být 1 smlouva na souhrn OPM) … u KZ s měřením C v regionu TDD se uvádí i třída TDD – o přeshraničním přenosu … uzavírá PPS se SZ nebo zahraniční fyzickou či právnickou osobou, která uzavře smlouvu s OTE o případném zúčtování odchylek a která nenakupuje ani nedodává elektřinu na území ČR –  rámcová smlouva o poskytnutí distribuce … mezi PDS a dodavatelem v případě dodávky elektřiny KZ v rámci smlouvy o sdružených službách; podmínky stanoveny v Pravidlech provozování DS Distribuce, přenos Výrobci, s výjimkou samovýrobců, nehradí cenu za Rk (tj. ani PVE v režimu čerpání) – za veškerý odběr hradí pouze cenu za použití sítí Platby za distribuci (Rk i použití sítí) vyhodnocovány zvlášť pro každé OPM na jednotlivých hladinách napětí Způsob úhrady plateb (zálohy včetně termínů – dříve v CR) v Pravidlech provozování DS (dtto přenos - Kodex)

6 § 7 Smlouvy na trhu s elektřinou
Smlouvy o dodávce elektřiny – mezi subjekty zúčtování – dodavatelem poslední instance (KZ-DPI) – s převzetím závazku dodat elektřinu do ES (výrobce, obchodník – obchodník přebírající závazek) – s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES (KZ, obchodník, PPS či PDS na ztráty a vlastní spotřebu – obchodník přebírající závazek) – podle pevného diagramu (účastník trhu s měřením A či B) Smlouvy o dodávce regulační energie Smlouvy o operativní dodávce energie ze zahraniční a do zahraničí – o dodávce regulační energie ze zahraničí (PPS – dodavatel reg.energie po dohodě se zahraničním PPS) – o operativní výměně energie (SZ dodávající po dohodě s PPS energii do zahraničí – zahraniční PPS či obchodník po dohodě se zahraničním PPS) Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh – jen SZ Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh – jen SZ

7 Obchodování na trhu s elektřinou (§ 3, 9 – 14)
OTE (do 13.30) - validace SZ - vyhodnocení množství a sdělení jednotlivým SZ OTE (11.45) - sestaví nabídk. a poptávk. křivku - zadá množství do IS OTE (13.00) - informuje účastníky o výsledcích OTE (13.30) - zveřejnění výsledků denního trhu Dvoustranné obchody Konec: 13.00 Denní trh Start: 7.00 Konec: 11.30 Vnitrodenní trh Start: 16.00 Konec: h-3 OTE (do 30 min) - upraví sjednané množství SZ o obchody - sdělí SZ přes IS Vyrovnávací trh Start: h-3 Konec: h-1,5 Předávání údajů a vyhodnocení odchylek OTE (14.00) fin. vypořádání obchodů na OKO

8 § 18 Předávání hodnot pro vypořádání odchylek (1)
Každý pracovní den do přijímá OTE za každou obchodní hodinu předchozího dne (+ předchozí nepracovní dny) od PPS - skutečné hodnoty z míst s měřením A - dodávky a odběry výroben, konečných zákazníků, v místech mezi PS a DS), - opatřené regulační energie, - přenos do/ze zahraničí. od PDS - skutečné hodnoty z míst s měřením A (dodávky a odběry výroben, jednotlivých konečných zákazníků změnivších dodavatele, v místech mezi DS, v součtu za ostatní KZ) - předběžné hodnoty z míst s měřením B (KZ se změnou dodavatele jednotlivě, v místech mezi DS, v součtu za ostatní KZ) od SZ - předběžné hodnoty z míst s měřením B (dodávky a odběry výroben s přenesenou odchylkou na SZ) Předběžné hodnoty se uplatňují do té doby, než jsou k dispozici údaje skutečné. V případě neobdržení předběžných hodnot se uplatní hodnoty náhradní: Průměr hodnot za období 4 týdnů v systému OTE Nulová hodnota

9 § 18 Předávání hodnot pro vypořádání odchylek (2)
Nejpozději poslední pracovní den do přijímá OTE od PDS předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů pro následující měsíc v místech mezi DS s měřením. C od SZ předběžné hodnoty měsíčních odběrů a dodávek pro následující měsíc v místech výroben s měřením C s přenesenou odpovědností na SZ V případě neobdržení předběžných hodnot se uplatní hodnoty náhradní: Hodnota pro předcházející měsíc Nulová hodnota

10 § 18 Předávání hodnot pro vypořádání odchylek (3)
Do 5. pracovního dne do přijímá OTE od PDS za předchozí měsíc za jednotlivé hodiny skutečné hodnoty z míst s měřením B dodávek a odběrů v předávacích místech mezi DS jednotlivých odběrů KZ změnivších dodavatele dodávek a odběrů v místech výroben odběr v součtu za ostatní KZ v rámci DS skutečné hodnoty dodávek a odběrů za předchozí měsíc v místech s měřením C v součtu za místa výroben z míst mezi DS

11 § 18 Předávání hodnot pro vypořádání odchylek (4)
Údaje nejsou OTE přijímány 3. pracovní den hod – 4. pracovní den 6.00 hod, 5. pracovní den hod – 6. pracovní den 6.00 hod 7. pracovní den hod – 8. pracovní den 6.00 hod poslední kalendářní den hod – 1. pracovní den 6.00 hod

12 § 19 Vyhodnocení odchylek s užitím TDD (1)
Metoda typových diagramů dodávek elektřiny (TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny zákazníků. Pro řešení je použita náhradní metoda, kterou reprezentují typové diagramy dodávek elektřiny pro jednotlivé vybrané skupiny zákazníků se srovnatelným charakterem odběru elektřiny. Využívá se při zúčtování odchylek subjektů zúčtování za odběr skupiny konečných zákazníků náležících k příslušnému tvaru typového diagramu dodávek.

13 § 19 Vyhodnocení odchylek s užitím TDD (2)
TDD 2005 – celostátně jednotné Území ČR z hlediska geografických rozměrů malé, aby se v něm mohly výrazně projevit odlišné přírodní podmínky dané zeměpisnou šířkou a délkou. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou, která má vliv na charakter spotřeby zaujímají malou rozlohu a zahrnují malou část objemu spotřeby (každý region má svoji specifickou oblast). Charakter osídlení, a tedy i charakter spotřeby není příliš odlišný podle území (největší váha v aglomeracích). TDD 2006 Celostátně jednotné s výjimkou TDD 5 (=regionální … 8x)

14 § 19 TDD (3)

15 § 20 Vyhodnocování odchylek v LDS
Nepoužívá se TDD, založeno na principu pravidelných měsíčních odečtů odběrů s měřením C OTE stanoví zbytkový diagram „odběrů s měřením C + ztrát“ jako rozdíl součtu dodávek na vstupu do LDS (měření A, B, C) a součtu odběrů z LDS (měření A, B)  rozdělení tohoto diagramu na ztráty a odběry s měřením C v poměru poslední skutečné měsíční hodnoty ztrát v LDS a 1/12 plánované roční spotřeby (stanovena PLDS z hodnot posledních 12 měsíčních odečtů spotřeby) … při denním zúčtování skutečných odběrů s měřením C v daném měsíci a skutečné hodnoty ztrát v LDS v daném měsíci … při měsíčním a závěrečném zúčtování podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách OTE PLDS zasílá OTE měsíčně do hod 5. pracovního dne aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby zákazníků s měřením C – jednotlivě za KZ, kt. změnili dodavatele – souhrnně za ostatní KZ

16 § 27 Předávání údajů a plateb za SySl
Přesun ustanovení z cenového rozhodnutí o předávání údajů a plateb Výrobce předává údaje o: výrobě elektřiny bez ztrát v blokovém TRF a spotřeby na výrobu elektřiny či tepla uvedený údaj snížený o případných přetok do PS či DS

17 § 28 Ceny a úhrady plateb za činnosti OTE (1)
Cena za činnost zúčtování hrazena: - konečnými zákazníky na území ČR (tj. včetně KZ v ostrovním provozu na území ČR, odděleném od ES ČR) - lokální spotřebou výrobců - ostatní spotřebou PDS nehrazena PVE v režimu čerpání Přesun ustanovení z cenového rozhodnutí o předávání údajů a plateb

18 § 28 Ceny a úhrady plateb za činnosti OTE (2)

19 § 30 Změna dodavatele

20 § 31 Dodávka dodavatelem poslední instance
Řešen případ § 12a odst. 6 (tj. dodavatel pozbude oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku) v případě § 12a odst. odst. 1 (malý zákazník nebo domácnost požádá o dodávku DPI) se postupuje jako při změně dodavatele (§30) Obsah zprávy pro KZ - důvod dodávky DPI - výše regul. ceny - podmínky dodávky DPI - návrh smlouvy - upozornění na 3 měs. lhůtu pro nalezení nového dodavatele, jinak ukončení dodávky

21 § 32 Vyúčtování dodávky a souvisejících služeb
Pro všechny zákazníky cena za službu distribuce nebo přenosu elektřiny cena systémových služeb cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů cena za zúčtování operátora trhu  cena silové elektřiny (v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny) Pro zákazníka na hladině NN navíc: hodnota hlavního jističe před elektroměrem počáteční a konečný stav elektroměru za dané období

22 § 32 Vyúčtování dodávky a souvisejících služeb
Přesun ustanovení z cenového rozhodnutí: rozsah cen, účtovaných provozovatelem LDS v případě převzetí cen REAS navýšení množství pro vyúčtování v případě dodávky v rámci LDS, připojené na VN a dodávající zákazníkům na jiné úrovni VN, o 2 % - platí při převzetí cen REAS účtování ztrát zákazníkům v případě, kdy LDS připojena na stejné úrovni napětí, na jaké se dodává zákazníkům navyšování údajů o spotřebě v případě měření na sekundární straně transformátoru (o 2 % na VVN resp. 4 % na VN)  odběratel může prokázat jinou hodnotu ztrát činné energie v TRF  uplatní se až od 1. dne následujícího měsíce Nelze uplatnit zpětně! dtto výroba…

23 § 33 Podpora OZE, KVET a DZ Výrobce elektřiny z OZE předává na základě zákona č. 180/2005 Sb. PDS či PPS údaje o uskutečněné výrobě elektřiny měsíčně vždy do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Stanoveno, kdo je zpoplatněn cenou na krytí vícenákladů souvisejících s podporou OZE, KVET a DZ všichni KZ, včetně KZ v ostrovním provozu na území ČR odděleném od ES ČR lokální spotřeba výrobců ostatní spotřeba provozovatelů DS Cenu nehradí PVE v režimu čerpání!

24 § 34 Přerušení dodávek v případě neoprávněného odběru či distribuce
Dodavatel podá žádost o přerušení u PPS či PDS, kde je KZ připojen, nejpozději 5 dní před přerušením dodávek. Provozovatel informuje OTE o přerušení dodávek z důvodu neoprávněného odběru (či distribuce) a ten účastníky trhu, kteří mají v daném OPM odpovědnost za odchylku nejpozději 4 dny před přerušením. Provedení přerušení. Nejpozději následující pracovní den po přerušení informuje PPS či PDS prostřednictvím OTE účastníky trhu, kteří mají odpovědnost za odchylku zasílá OTE odečet spotřeby ke dni odpojení (A,B ve standardních termínech, C do 10 dnů)

25 Účinnost předpoklad od 1. ledna 2006
s výjimkou § 20 (vyhodnocování odchylek v LDS) – 1. března 2006

26 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou"

Podobné prezentace


Reklamy Google