Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Ing. Petr Smutný,PhD Ing. Petr Smutný,PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Ing. Petr Smutný,PhD Ing. Petr Smutný,PhD."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Ing. Petr Smutný,PhD Ing. Petr Smutný,PhD

2 CO JE TO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Je to vysoce účinný nástroj řízení tvorby hodnoty – konkrétního výsledku v době rychlých změn– za rizika a nejistoty Je to vysoce účinný nástroj řízení tvorby hodnoty – konkrétního výsledku v době rychlých změn– za rizika a nejistoty Má ucelený charakter – umožňuje řídit tvorbu hodnoty od začátku až do konce Má ucelený charakter – umožňuje řídit tvorbu hodnoty od začátku až do konce Vychází z nápadu - záměru, užívá plánu a umožňuje realizaci jedinečného výsledku Vychází z nápadu - záměru, užívá plánu a umožňuje realizaci jedinečného výsledku Umožňuje dosáhnout požadované kvality výstupu s minimálními náklady, v nejkratším čase s týmovou organizační strukturou v proměnlivém prostředí Umožňuje dosáhnout požadované kvality výstupu s minimálními náklady, v nejkratším čase s týmovou organizační strukturou v proměnlivém prostředí

3 CO JE TO PROJEKT PROJEKT JE Prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně souvisejících činností, jehož účelem je dosažení: stanoveného cíle (kvality) při zadaném stanoveného cíle (kvality) při zadaném čase, čase, zdrojích a nákladech zdrojích a nákladech

4 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PROJEKTŮ Zadaný (objednaný) zadavatelem ve prospěch vlastníka – zadavatele, investora Zadaný (objednaný) zadavatelem ve prospěch vlastníka – zadavatele, investora Založený na stavební dokumentaci Založený na stavební dokumentaci Organizovaný a realizovaný zhotovitelem a dalšími podzhotoviteli Organizovaný a realizovaný zhotovitelem a dalšími podzhotoviteli Vždy se jedná o jedinečné, více neopakované dílo Vždy se jedná o jedinečné, více neopakované dílo

5 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Je soubor postupů, nástrojů a metod, použitých pro vytvoření konkrétního jedinečného výsledku při respektování Věcných souvislostí – technologických vazeb mezi jednotlivými činnostmi Věcných souvislostí – technologických vazeb mezi jednotlivými činnostmi Organizačních souvislostí – volby podzhotovitelů podle jejich schopností, dovedností a vybavenosti Organizačních souvislostí – volby podzhotovitelů podle jejich schopností, dovedností a vybavenosti Časových souvislostí – začátku projektu, délek trvání činností, a konce projektu Časových souvislostí – začátku projektu, délek trvání činností, a konce projektu Finančních souvislostí – nákladů na zdroje, činnosti a jejich změny Finančních souvislostí – nákladů na zdroje, činnosti a jejich změny

6 ZÁKLADNA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Řízení projektů je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má vlastnosti tzv. torjimperativu: Je dán specifický cíl; Je dán specifický cíl; Je definována časová omezení působnosti; Je definována časová omezení působnosti; Je stanoven rámec pro čerpání zdrojů na realizaci. Je stanoven rámec pro čerpání zdrojů na realizaci.

7 Překážky splnění podmínek trojimperativu - kvalita Problémy s provedením (kvalitou) Problémy s provedením (kvalitou) špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem; špatná komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem; příliš ambiciózní výchozí předpoklady; příliš ambiciózní výchozí předpoklady; chyby dodavatele při plánování či realizaci. chyby dodavatele při plánování či realizaci.

8 Překážky splnění podmínek trojimperativu- čas Problémy s časem Problémy s časem nedostatek zdrojů; nedostatek zdrojů; nadměrný důraz na kvalitu provedení. nadměrný důraz na kvalitu provedení.

9 Překážky splnění podmínek trojimperativu- náklady Problémy s náklady Problémy s náklady „soutěž lhářů“ „soutěž lhářů“ důsledek řešení časových skluzů; důsledek řešení časových skluzů; příliš optimistické počáteční odhady; příliš optimistické počáteční odhady; chyby při kalkulaci; chyby při kalkulaci;

10 ODLIŠNOSTI ŘÍZENÍ PROJEKTŮ OD KLASICKÉHO ŘÍZENÍ Řízení projektů se liší od řízení v systémech se stálými strukturami v Řízení projektů se liší od řízení v systémech se stálými strukturami v Dočasnosti organizační struktury Dočasnosti organizační struktury Specifičnosti cíle a uplatnění metod Specifičnosti cíle a uplatnění metod Přidělování zdrojů podle konkrétních potřeb daného projektu. Přidělování zdrojů podle konkrétních potřeb daného projektu.

11 VÝHODY ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Důsledné přiřazení odpovědnosti ve všech fázích projektu; Důsledné přiřazení odpovědnosti ve všech fázích projektu; Zdroje jsou přidělovány a uvolňovány podle potřeby => flexibilita; Zdroje jsou přidělovány a uvolňovány podle potřeby => flexibilita; Vytváří podmínky pro sledování skutečného průběhu realizace projektu oproti plánu; Vytváří podmínky pro sledování skutečného průběhu realizace projektu oproti plánu; Uplatnění systémového přístupu ve všech fázích návrhu i realizace projektu. Uplatnění systémového přístupu ve všech fázích návrhu i realizace projektu.

12 RIZIKA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ nutnost plánovat a oceňovat jednotlivé činnosti v předstihu před jejich realizací nutnost plánovat a oceňovat jednotlivé činnosti v předstihu před jejich realizací v průběhu realizace se objevují nepředvídatelné překážky v průběhu realizace se objevují nepředvídatelné překážky specifické požadavky zákazníků se často objevují až v průběhu realizace; specifické požadavky zákazníků se často objevují až v průběhu realizace; nutnost častých organizačních změn v průběhu realizace projektu nutnost častých organizačních změn v průběhu realizace projektu

13 DRUHY PROJEKTŮ PODLE VÝSLEDKU PROJEKTU Budovy Budovy Zařízení, výrobní provozy Zařízení, výrobní provozy Komplexy infrastruktury, energetická síť, Komplexy infrastruktury, energetická síť, Akce – sportovní utkání, výstavy Akce – sportovní utkání, výstavy Výzkumné a vývojové úkoly Výzkumné a vývojové úkoly PODLE OBLASTI VYUŽITÍ Vnější – neopakované vytvoření produktu pro zákazníka, dodavatele, odběratele Vnější – neopakované vytvoření produktu pro zákazníka, dodavatele, odběratele Vnitřní – pro zlepšení vlastností produktu nebo jeho vytváření ve vlastní firmě Vnitřní – pro zlepšení vlastností produktu nebo jeho vytváření ve vlastní firmě

14 PROJEKT JAKO PROCES

15 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU Mezi začátkem a koncem prochází projekt různými fázemi nazývanými fáze životního cyklu projektu: Koncepční - iniciační – vede ke vzniku a zahájení projektu Koncepční - iniciační – vede ke vzniku a zahájení projektu Plánovací – v ní se definují cíle a výběr nejlepší varianty dosažení cíle projektu Plánovací – v ní se definují cíle a výběr nejlepší varianty dosažení cíle projektu Realizační – v jejím průběhu se koordinují lidské a další zdroje pro uskutečnění plánu a současně se monitoruje postup a odchylky od plánu aby mohly být učiněny kroky k nápravě Realizační – v jejím průběhu se koordinují lidské a další zdroje pro uskutečnění plánu a současně se monitoruje postup a odchylky od plánu aby mohly být učiněny kroky k nápravě Předávací – závěrečná, ve které se formuje postup a způsob předání výsledku projektu zadavateli Předávací – závěrečná, ve které se formuje postup a způsob předání výsledku projektu zadavateli

16 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU

17 PRŮBĚH DÍLČÍCH PROCESŮ V PROJEKTU

18 STANOVENÍ CÍLŮ PROJEKTU cíl projektu = nová hodnota, která je výsledkem projektu cíl projektu = nová hodnota, která je výsledkem projektu S.M.A.R.T. (Specicic, Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound) S.M.A.R.T. (Specicic, Measurable, Assignable, Realistic, Time-bound) => kritéria dosažení úspěchu zakládací listina projektu zakládací listina projektu formalizuje existenci projektu formalizuje existenci projektu přiděluje manažerovi projektu pravomoci pro použití zdrojů přiděluje manažerovi projektu pravomoci pro použití zdrojů definuje odpovědnost manažera za naplnění požadavků projektu definuje odpovědnost manažera za naplnění požadavků projektu

19 NÁKLADY PROJEKTU předběžný rozpočet projektu předběžný rozpočet projektu =>stanovení ceny projektu cena z pohledu dodavatele = náklady + zisk cena z pohledu dodavatele = náklady + zisk cena z pohledu zákazníka = rozhodování o návratnosti cena z pohledu zákazníka = rozhodování o návratnosti cenové strategie cenové strategie strategie nejnižší nabídky strategie nejnižší nabídky c. s. často leží mimo odpovědnost proj. manažera c. s. často leží mimo odpovědnost proj. manažera =>podklad pro uzavření kontraktu mezi zákazníkem a dodavatelem – hlavním zhotovitelem

20 ZPŮSOB POŘÍZENÍ Z HLEDISKA DODAVATELE PROJEKTU – HLAVNÍHO ZHOTOVITELE nákup činností vs. vlastní realizace nákup činností vs. vlastní realizace pořizovací náklady pořizovací náklady kapacity pro realizaci kapacity pro realizaci organizační nároky organizační nároky rizika změn rizika změn

21 UZAVŘENÍ KONTRAKTU MEZI HLAVNÍM ZHOTOVITELEM A PODZHOTOVITELi dohoda o provedení určitého pracovního výkonu nebo o dodávce produktu /služby dohoda o provedení určitého pracovního výkonu nebo o dodávce produktu /služby kontrakty založené na nákladových cenách kontrakty založené na nákladových cenách prokázané náklady + proměnná částka prokázané náklady + proměnná částka netlačí dodavatele ke snižování nákladů netlačí dodavatele ke snižování nákladů zákazník musí mít silné kontrolní pravomoci zákazník musí mít silné kontrolní pravomoci kontrakty založené na pevné ceně kontrakty založené na pevné ceně cena zahrnuje i přiměřenou rezervu cena zahrnuje i přiměřenou rezervu často bývá doplněna o cílovou odměnu často bývá doplněna o cílovou odměnu

22 PLÁNOVACÍ FÁZE PROJEKTU Plánovací fáze spočívá v detailním stanovení postupu, vyjádřeném: Sledem jednotlivých činností a jejich vzájemných Sledem jednotlivých činností a jejich vzájemnýchvazeb Stanovením časů realizace a požadavků na zdroje Stanovením časů realizace a požadavků na zdroje Návrhem rozpočtu a peněžních toků Návrhem rozpočtu a peněžních toků Vyjádřením projektu vhodným modelem - například Vyjádřením projektu vhodným modelem - například Ganttovým diagramem (uplatněním síťové analýzy) Výběrem vhodných dodavatelů Výběrem vhodných dodavatelů Přípravou a uzavíráním smluv s dodavateli Přípravou a uzavíráním smluv s dodavateli

23 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU CO JE TŘEBA PLÁNOVAT ? technologii a metody technologii a metody zdroje zdroje náklady náklady čas čas

24 PODROBNÝ ROZPIS PRACÍ vychází z definice předmětu projektu vychází z definice předmětu projektu rozepisuje požadovaný produkt do logické hierarchie úloh (činností) rozepisuje požadovaný produkt do logické hierarchie úloh (činností) je důležitým východiskem pro řízení všech tří složek trojimperativu je důležitým východiskem pro řízení všech tří složek trojimperativu  rozpis úseků práce (kdo co dělá?)  časový rozvrh projektu (kdy?)  plán čerpání nákladů (rozpočet)

25 PLÁNOVÁNÍ ČASU definuje v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu probíhat. definuje v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu probíhat. nástroje: nástroje: úsečkové grafy (Ganntův diagam) úsečkové grafy (Ganntův diagam) + přehlednost + jednoduchost konstrukce - neukazují závislosti mezi úkoly (činnostmi) - změna v délce jedné činnosti se (automaticky) nepromítne do zbývající části hramonogramu síťové grafy síťové grafy P.E.R.T. – dobu trvání stanovují na základě optimistických realistických a pesimistických variant odhadů trvání činností. P.E.R.T. – dobu trvání stanovují na základě optimistických realistických a pesimistických variant odhadů trvání činností. G.E.R.T – zdokonalení metody PERT G.E.R.T – zdokonalení metody PERT C.P.M. – založena na analýze tzv. kritické cesty = nejdelšího sledu úkolů, který neobsahuje žádné časové rezervy. C.P.M. – založena na analýze tzv. kritické cesty = nejdelšího sledu úkolů, který neobsahuje žádné časové rezervy. + souhrnně prezentují souvislosti + umožňují hledat alternativy + mají definovanou kritickou cestu - složitost - nepřehlednost

26 ROZPOČET PROJEKTU časově fázový plán reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami. časově fázový plán reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami. plán čerpání zdrojů: plán čerpání zdrojů: v celkovém souhrnu v celkovém souhrnu v rozpisu do detailních položek v rozpisu do detailních položek v časovém fázování podle předpokladu postupu čerpání v časovém fázování podle předpokladu postupu čerpání metody: viz specializované předměty metody: viz specializované předměty

27 ALOKACE ZDROJŮ důvody důvody umožňuje dlouhodobě efektivní využití zdrojů umožňuje dlouhodobě efektivní využití zdrojů zamezí konfliktu při použití konkrétního zdroje zamezí konfliktu při použití konkrétního zdroje kompromis mezi časem a náklady kompromis mezi časem a náklady metoda uhlazení použití zdrojů – vyhladí špičky využití pracovních sil v dílčích úsecích => ovlivňuje délku projektu metoda uhlazení použití zdrojů – vyhladí špičky využití pracovních sil v dílčích úsecích => ovlivňuje délku projektu metoda umístění zdrojů – hledá nejkratší možnou kritickou cestu vzhledem k limitovaným zdrojům. metoda umístění zdrojů – hledá nejkratší možnou kritickou cestu vzhledem k limitovaným zdrojům.

28 REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU Realizační fáze projektu zpravidla vyžaduje největší úsilí a největší náklady. Spočívá v řízení a kontrole projektovaných prací. Řízení probíhá v reálném čase podle plánu Řízení probíhá v reálném čase podle plánu Kontrolují se odchylky od plánu způsobené Kontrolují se odchylky od plánu způsobené nepředvídatelnými rušivými vlivy, ale také chybami v koncepční fázi projektu Na základě odchylek v čase, nákladech či kvalitě se přijímají korekční opatření. Na základě odchylek v čase, nákladech či kvalitě se přijímají korekční opatření. Problémem řízení realizační fáze je skutečnost, že odchylky jsou na sobě vzájemně závislé a korekce času, nákladů a kvality představují optimalizační úlohu

29 DRUHY ZÁJMOVÝCH SUBJEKTŮ K nejdůležitějším z nich patří: Zákazník – objednavatel (uživatel) výstupu Zákazník – objednavatel (uživatel) výstupu Investor – poskytuje finanční zdroje na projekt Investor – poskytuje finanční zdroje na projekt Zhotovitel – odpovědný za vytvoření díla/projektu Zhotovitel – odpovědný za vytvoření díla/projektu Projektový manažér – zodpovědný za realizaci projektu na operativní úrovni Projektový manažér – zodpovědný za realizaci projektu na operativní úrovni Členové projektového týmu – pracovníci Členové projektového týmu – pracovníci Vládní instituce, nevládní organizace, místní správa Vládní instituce, nevládní organizace, místní správa Jednotliví občané Jednotliví občané

30 ZHOTOVITEL DELEGUJE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Projektový manažer je nejdůležitější osobou, která odpovídá za celý projekt. Vhodná osoba pro funkci manažera je ta, která má Znalosti o řízení projektů – má vlastnosti manažera Znalosti o řízení projektů – má vlastnosti manažera Má odborné znalosti – má vlastnosti experta Má odborné znalosti – má vlastnosti experta Umí pracovat s týmy, vést lidi – má vlastnosti lídra Umí pracovat s týmy, vést lidi – má vlastnosti lídra Je motivována dotahovat věci do konce Je motivována dotahovat věci do konce

31 MANAŽER SESTAVUJE PROJEKTOVÝ TÝM Projektový tým – sehraný tým pracovníků s minimálními konfliktními vztahy, zaměřený a motivovaný dosáhnout cíle projektu. Tým musí být motivován na dosažení cíle Tým musí být motivován na dosažení cíle V týmu musí být vytvořena atmosféra důvěry a odhodlání dosáhnout očekávaného výsledku V týmu musí být vytvořena atmosféra důvěry a odhodlání dosáhnout očekávaného výsledku Členové týmu musí mít možnost projevit svůj názor - týmově analyzovat a řešit problémy Členové týmu musí mít možnost projevit svůj názor - týmově analyzovat a řešit problémy

32 KONTROLA PRŮBĚHU PROJEKTU

33 je součástí řízení projektu je součástí řízení projektu probíhá ve všech třech dimenzích trojimperativu probíhá ve všech třech dimenzích trojimperativu kontrola provedení (kvality) kontrola provedení (kvality) kontrola časového postupu prací kontrola časového postupu prací kontrola čerpání nákladů kontrola čerpání nákladů

34 PŘEDÁVACÍ FÁZE PROJEKTU Závěrečná, předávací fáze - ve které se formuje postup a způsob předání výsledku projektu zadavateli Závěrečná, předávací fáze - ve které se formuje postup a způsob předání výsledku projektu zadavateli Hodnocení průběhu projektu ! Hodnocení průběhu projektu ! naplnění cílů naplnění cílů hodnocení kvality výstupu i procesů hodnocení kvality výstupu i procesů kvantifikace rizik, která nastala (odhad možného opakování) kvantifikace rizik, která nastala (odhad možného opakování) Akceptace = schválení výstupů projektu Akceptace = schválení výstupů projektu

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Doc. Ing. Ivan Hálek, CSc Ing. Petr Smutný,PhD Ing. Petr Smutný,PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google