Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 25.2.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 25.2.2010."— Transkript prezentace:

1 Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 25.2.2010

2 Organizační schéma resortu ČÚZK ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální KÚ Katastrální úřady (14) ZÚ Zeměměřický úřad ZKI Zeměměřické a katastrální inspektoráty (7) VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický KP Katastrální pracoviště (105)

3 Pracoviště resortu (105)

4 Organizační schéma ČÚZK

5 O čem si budeme povídat zákony předmět katastru chceme koupit nemovitost - co dělat? n zjednodušené schéma databáze ISKN současné a po centralizaci n schéma uložení dat n obsah SPI (vysvětlení pojmů) n oprávněné subjekty, sjednocení n sumarizace

6 Trocha nových informací nezaškodí …

7 Legislativa - přehled n zákon č.344/1992 Sb. o KN, n zákon č.265/1992 Sb. o zápisech práv do KN, n vyhláška č.26/2007 Sb., prováděcí k č.344 a 265, n zákon č.359/1992 Sb. o zem. a kat.orgánech, n vyhláška č.162/2001 Sb. o poskyt.údajů z KN, změna vyhláškou č.76/2009 Sb. n nařízení vlády č.111/2001 Sb. o porovnávání a přejímání údajů KN a EO, n zákon č.227/2009 Sb.- od 1.7.2010 novelizuje někt.předpisy v souvislosti se vznikem zákl.registrů n zákon č.300/2008 Sb. o elektronic.úkonech (DS).

8 Zákon č.344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) ■co je katastr, co se v něm eviduje, ■co se eviduje u nemovitostí a u opráv.osob, ■obnova operátu, ■povinnosti opráv.osob vč. obcí a stát.orgánů, ■obsah listin, ■geometrické plány, ■závaznost a veřejnost údajů katastru, ■porušení pořádku na úseku katastru atd. Novela č.8/2009 Sb. upravuje ■poskyt.údajů ze sbírky listin a přehledu vlastnictví – osoba musí prokázat totožnost a uvést účel, ■zakládání do sbírky listin na základě datových zpráv.

9 Katastrální operát: n SPI... evidence vlastnictví a jiných věcných práv k nemovitostem, tzn. údaje o k.ú., parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech, kompletně digitalizované, n SGI... geometrické a polohové určení nemovitostí, stav digitalizace katastrálních map k 1.1.2010 = 5739 k.ú., tj. 44%. n souhrnné přehledy o půdním fondu, n dokumentace výsledků šetření a měření, n sbírka listin.

10 Stav digitalizace katastrálních map k 23.2.2010

11 Zákon č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnic. a jiných věc. práv k nemovitostem n vklad - zápis do kat.operátu - dvoufázový proces (smlouva + zp.vzniku): vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věc.břemeni, předkup.právo s účinky věc.práva, n záznam - nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva: zapisují se práva (vznik, změna, zánik) ze zákona, rozhodnutím stát.orgánu atd. - na základě listin vyhot. stát. orgánem aj. listin, které dle zvl.předpisů potvrzují práv.vztahy, n poznámka - vyznačení skutečností, nemá vliv na vznik, změnu a zánik práva: na základě doručeného rozhodnutí oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlast.úřadu, soudního exekutora apod. Novela č.286/2009 Sb. ■upravuje zápis nařízení exekuce

12 Vyhláška č.26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č.344/1992 Sb a 265/1992 Sb. (katastrální vyhláška) n podrobněji upravuje předmět a obsah katastru, n činnosti při správě katastru, n zeměměřické činnosti pro účely katastru, n činnosti při obnově katastrálního operátu, n vyhotovování GP, n vytyčování hranic pozemků, n postup při vkladu, záznamu, poznámce změněna vyhláškou č.164/2009 Sb. n převod datových zpráv do listinné podoby, n některé odstavce pro zápis a výmaz práv, n GP a vytyčování hranic (dvojí souřadnice)

13 Co dělat v případě koupě nemovitosti? n najít zkušeného realitního makléře n půjčit si peníze, zastavit nemovitost (ověření) n sepsat kupní smlouvu n do podatelny katastrálního úřadu doručit žádost o vklad do katastru včetně příslušných příloh

14 Co se bude dít na katastrálním úřadu? n návrh na zápis zástavního práva - řízení V - stejný postup jako u následujícího vkladu, --------------------------------------------------------------------------------- n založení řízení V- 12345/2008-202, n zaplombování všech dotčených nemovitostí, n ověření účastníků řízení na MVČR, n právník - prozkoumá všechny náležitosti a a) povolí vklad, předá k aktualizaci, b) zamítne vklad, obeslání účastníků, n příprava a kontrola budoucího stavu, n rozhodnutí o povolení vkladu (Praha-výjimka), n zplatnění navržených změn, n obeslání účastníků.

15 Tak kde si vybereme parcelu?

16 Schéma databáze ISKN současnost centrální db ČÚZK 1011 tabulek, 2900 vč.pomocných 107 lokálních db kat.pracoviště (105+2) replikace lokalita  centrum replikace centrum  lokalita 14 kat.úřadů (kraje) aktualizace

17 Schéma databáze ISKN po centralizaci centrální db ČÚZK 105 katastrálních pracovišť 14 kat.úřadů (kraje) aktualizace

18 Obsah SPI a APV APV = aplikační programové vybavení Ukázky uložení dat: n katastrální území n řízení n parcela n budova n jednotka n oprávněný subjekt n právní vztahy

19

20 Katastrální území (13027) - kód - název - pracovní číslo k.ú. - číselná řada (jednotná, dvojí) - typ mapy - limity k.ú. - definiční bod k.ú. Obec (6250) Pracoviště (105) Finanční úřad (232) Parcela (22,6 mil.) Mapový list (43 tis.) Řízení (61 mil.) Výrobní podoblast (12) LV (5,8 mil.)

21 Katastrální území (13027)

22 Katastrální území - editace

23 Řízení (61 mil.) - pořadové číslo - rok př.: V-12345/2008-101 Katastrální území (13027) Účastníci řízení (87 mil.) Typ řízení (19) Předmět řízení (65) Objekty řízení (139 mil.) Typ listiny (625) Typ operace (261) Pracoviště (105) Operace (274 mil.), události (120 mil.) Listiny (23 mil.)

24 Přehled řízení

25 Řízení - darovací smlouva a VB

26 Řízení - účastníci

27 Řízení - objekty

28 Řízení - listiny

29 Řízení - operace

30 Pusť mě domů...

31 Parcela (22,3 mil.) - druh číslování parcel (stav., pozemk.) - parcelní číslo (kmen, podl.) - druh parcely (KN, ZE) - typ parcely ZE (celá, bez výměry, skup.parcel) - výměra Katastrální území (13027) LV (5,8 mil.) Druh pozemku (10) Zp.využití pozemku (28) Mapový list (43 tis.) Zdroj parcely ZE (3) Zp.určení výměry (3) Budova (3,9 mil.) Zp.ochrany nemovitosti (31) BPEJ (2200) jiné k.ú. (parc.ZE)

32 PU - nemovitosti

33 Parcely KN

34 Budova (3,8 mil.) - číslo popisné / evidenční Část obce (15051) LV (5,8 mil.) Typ stavby (5) Zp.využití stavby (29) Parcela (22,3 mil.) Zp.ochrany stavby (31) Část budovy (62 tis.)

35 Katastrální území (13027) Část obce (15051) Parcela (22,3 mil.) Budova s čp/če (2,5 mil.) ? Obec (6250) vazba neexistuje Co je část obce? - označuje pouze číselnou řadu čísel popisných/evidenčních, - nemá hranice

36 Části obcí v jednom k.ú. Vlčí Důl Písečná Heřmaničky

37 Jednotka (1,6 mil.) - číslo jednotky (čp/če a číslo jednotky) - spoluvl.podíl na společných částech domu LV (5,8 mil.) Typ jednotky (2) Zp.využití jednotky (5) Budova (3,8 mil.) Zp.ochrany jednotky (31)

38 Jednotky

39 Oprávněný subjekt (7,9 mil.) - typ subjektu (SJM, OFO, OPO) - RČ/IČO + doplněk IČO - jméno, příjmení/název - adresa trvalého bydliště (strukturovaná) Pracoviště (105) Charakteristika opráv.subjektu (14) partner v SJM Vlastnictví (9,6 mil.) Jiné právní vztahy (17,5 mil.)

40 PU - oprávněné subjekty (OS)

41 OS - vyhledání zadání: Podstatzk%

42 Velké Meziříčí vlastníci: Podstatzky-Lichtensteinové

43

44 Oprávněné subjekty (OS) - sjednocení n OS na každém pracovišti (až 107x) n pro vyhledání v centru nutno udělat ze všech záznamů jeden = sjednocení OS n pomyslné ukazovátko ukazuje na sjednocený záznam (=master) n identifikační údaje: fyzická osoba: RČ, jméno, příjmení právnická osoba: IČO, doplněk IČO, název n sdílené údaje: adresa (strukturovaná) n stav sjednocení: právnické osoby - 96%, fyzické osoby - 87%

45 Sjednocení OS prac.101: ID1 116111/2222 Hana Zhýralá, Studentská 4, 160 00 Praha 6 ID 2 prac.201: ID2 116111/2222 Hana Zhýralá, Studentská 4, 160 00 Praha 6 master prac.702: ID4 111111/2222 Haha Zhýralá, Studentská 4, 160 00 Praha 6 prac.707: ID5 116111/2222 HANA ZHÝRALÁ, Studentská 4, 160 00 Praha 6 ID 2 prac.403: ID3 216111/2222 Hana Zhýralá, Studentská 4, 160 00 Praha 6

46 OS – vyhledání (2008)

47 OS – sjednocení (2010)

48 Oprávněné subjekty - ukázka  Jméno a příjmení: Napoleon Hrnko  FOND CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I  NADACE CÍSAŘE FERDINANDA II NA VÝCHOVU ŠLECHTICKÝCH DÍTEK  panující kníže František Josef II z Liechtensteinů  Královský císařský Rakouský pěší pluk č. 12  Královský Pruský Magdeburský pěší pluk č. 26  ÚTULNA PRO VYSLOUŽILOU ČELEĎ BIS.KRÁLOVEHRADCKÉHO  PRINC LUIGI DELLA TORE DE TASSO  ÚČASTNÍCI SCELOVÁNÍ OBCE ALOJZOVA  FOND CHUDÝCH V ZÁHLINICÍCH

49 Výsledek vyhledání

50 Vlastnictví (9,6 mil.) Jiné právní vztahy (17,5 mil.) LV (5,8 mil.) Oprávněný subjekt (7,9 mil.) Typ právního vztahu (156) Parcely (22,3 mil.) Stavby (3,9 mil.) Jednotky 1,6 mil.) Listiny (23 mil.) PRO K K K K

51 Vlastnictví n vlastnické právo n duplicitní zápis vlastnictví n právo hospodařit s majetkem státu n správa nemovitostí ve vlastnictví státu n oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce n příslušnost k organizační složce právnické osoby n příslušnost hospodařit s majetkem státu n správa nemovitostí ve vlastnictví kraje n svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce n správa nemovitostí ve vlastnictví obce n vlastnictví zvláštních hmotných částí budovy n vlastnické právo podílníků n obhospodařování majetku v podílovém fondu

52 Zástavní právo n smluvní n zákonné n soudcovské n z rozhodnutí správního orgánu n podle dědické dohody n zástavce = „K“ oprávněnému subjektu n věřitel = „PRO“ oprávněný subjekt (víc věřitelů) n zastavená nemovitost = „K“ nemovitosti

53 Věcné břemeno n (podle listiny) n cesty n chůze n jízdy n oprav a údržby n vedení n zřízení plotu, zdi n štítové zdi n spoluužívání n braní vody n dolování n chůze a jízdy n bytu n výměnku n užívání n požívání n povinnosti vyplácet důchod n ochrany vodního zdroje n podle § 28d zák.č.42/92 Sb., z.op.č.297/92 Sb. n užívání bytu podle § 27 zák.č. 72/94 Sb. n zřizování a provozování vedení n zatěžující spoluvlastnický podíl n spoluužívání zastavěného pozemku n k výkonu vlastnic. práva ke stavbě n k nemovitosti z jiného k.ú. n pro nemovitost z jiného k.ú. n zřízení plotu n zřízení zdi n ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru n umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení n elektric.vedení a oprávnění (zák.č.79/1957 Sb)

54 Zápis poznámkou n Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti n Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání n Podaný návrh na vyrovnání n Nařízení předběžného opatření n Podaná žaloba n Podaná žaloba na určení věcného břemene n Podaná žaloba na určení zástavního práva n Poskytnutí stát.stavebního příspěvku na pozemek n Podán návrh na naříz. výkonu rozh. prodejem nemovitosti n Podaná žaloba na určení vlastnického práva n Nařízení exekuce n Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti n Exekuční příkaz k prodeji podniku n Dražební vyhláška n Zapsáno do soupisu konkursní podstaty n Nařízení exekuce k nemovitosti n Zajištění majetku n Zajištění nemovitosti n Zahájené řízení o vyvlastnění práv n Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) n Prohlášení konkursu (§ 246 odst. 1 insolvenčního zákona) n Zákaz nakládat s celou majetkovou podstatou n Nakládat s majet.podst.jen se souhl. správce dle insolv.zák.

55

56 List vlastnictví - části ■ záhlaví … datum, čas, okres, obec, k.ú., číslo LV, číselná řada, ■ A … vlastníci a jiní oprávnění, ■ B … nemovitosti a jednotky, plomba ■ B1 … jiná práva, např.věcná břemena ve prospěch vlastníka vč. údajů o dotčených nemovitostech, ■ C … omezení vlastnického práva, např. poznámky nebo věcná břemena, nařízení exekuce, ■ D … jiné zápisy, např. poznámky o podaném žalobním návrhu, o zahájení PÚ, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, apod. ■ E … nabývací tituly a jiné podklady zápisu, tj. listiny, ■ F … vztah BPEJ k parcelám.

57 A teď poslouchej, co jsem se naučil …

58 Sumarizace Souhrnné přehledy o půdním fondu ČR vydává ČÚZK, stav k 31.12. n správní rozdělení ČR, n změny a vývoj druhů pozemků, n vývoj zemědělské, orné a lesní půdy, n ÚHDP (Úhrnné hodnoty druhů pozemků) = výměra jednotlivých druhů pozemků po okresech a ORP, součet za kraje a ČR, ■počet objektů v ISKN, součet za kraje a ČR, ■rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí – letos vypuštěno, ■novinka: statistika vkladů, záznamů a poznámek.

59 Vývoj ÚHDP (ha)

60 Vývoj podílu zemědělské a orné půdy na 1 obyvatele (ha)

61 Podíl zemědělské půdy a nezemědělských pozemků k 31.12.2009

62 Rozčlenění zemědělské půdy k 31.12.2009

63 Statistiky n bilance (vytvoření a úprava bilance, prohlížení bilance org.útvaru, export/import bilancí, tisk sestav o bilanci) n výkazy (vytvoření a úprava výkazu, prohlížení výkazu org.útvaru, prohlížení lokálního výkazu, zadání a editace objemu úvazků, export/import) n analýzy lokální (porovnání bilancí a výkazů, přehled provedených činností, přehled odprac.hodin) n analýzy centrální (plnění resortních průměrů hod./MJ, plnění plánovaných objemů, poplatky a osvobození, upravený výkaz počtu zaměstnanců, výkaz počtu zaměstnanců podle činností, bilance počtu zaměstnanců podle činností, počty zaměstnanců podle činností, přehled vybraných činností) n centrální statistiky n statistiky řízení

64 Centrální statistiky

65 Počty objektů obce ………………….. 6250 části obcí …………… 15051 katastrální území ….. 13 027 parcely KN ……. 18 142 660 parcely ZE ……… 4 357 102 budovy s č.p. …. 2 219 721 budovy s č.e. …….. 318 087 bud. bez čp/če … 1 243 147 části budov ………… 62 233 vodní díla ……………… 879 jednotky ………... 1 647 335 mapové listy ……….. 61 453 vlastníci – FO ….. 6 175 175 vlastníci – PO …..... 318 878 opráv. osoby …… 7 890 108 listy vlastnictví …. 5 785 977 listiny …….……. 22 406 627 PV vlastnictví ….. 9 579 458 JPV ………….... 17 234 444 řízení ………….. 61 277 400 účastníci říz. ….. 87 009 489 objekty říz. ….. 139 177 417 operace ……… 274 347 765 události ……… 120 477 382

66 Děkuji za pozornost a na shledanou za týden! helena.sandova@cuzk.cz www.cuzk.cz


Stáhnout ppt "Soubor popisných informací (SPI) ISKN 1 Ing.Helena Šandová, ČÚZK ČVUT Praha, 25.2.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google