Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Marušáková Dita Pelantová VSRR, 1.ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Marušáková Dita Pelantová VSRR, 1.ročník"— Transkript prezentace:

1 Petra Marušáková Dita Pelantová VSRR, 1.ročník
Zákonné zastoupení Petra Marušáková Dita Pelantová VSRR, 1.ročník

2 Zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému Zastoupení přímé Zastoupení nepřímé

3 Zastoupení přímé Při zastoupení přímém, zástupce ve vztahu ke třetí osobě činí vlastní prohlášení vůle jménem a na účet zastoupeného Tzn. z právních úkonů zástupce vznikají jejich právní následky přímo zastoupenému vzniká buď přímo na základě zákona (např. právo rodičů zastupovat nezletilé dítě) nebo z rozhodnutí soudu či jiného st. orgánu (např. opatrovnictví) anebo ze smlouvy o zastoupení

4 Zastoupení nepřímé Spočívá v tom, že zástupce činí vlastní prohlášení vůle, jedná svým jménem, avšak na cizí účet. Nabývá tedy práv a povinností sám. Má však podle smlouvy uzavřené se zastoupeným povinnost nabytá práva a vzniklé povinnosti na něj převést.

5 Smysl zastoupení umožnit, aby někdo činil právní úkony za osobu, která k nim sama není způsobilá, a tak byla tato osoba chráněna aby osoba, která je k nim jinak způsobilá, je dala za sebe a s účinky pro sebe činit někým jiným

6 Zákonné zastoupení §26 Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci. §27 Kdo je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, upravuje zákon o rodině. Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník.

7 Nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný fyzické osoby ani jiná osoba, která splňuje podmínky pro ustanovení opatrovníkem, ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno vystupovat svým jménem (§18,odst.1)

8 §28 Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též zastupovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu. §29 Soud může ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek může soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného důvodu.

9 §30 Dojde-li ke střetnutí zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetnutí zájmu těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem, ustanoví soud zvláštního zástupce (=kolizní opatrovník). Např. vznikl-li by osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům nárok na náhradu škody proti jejímu opatrovníkovi, nemohl by ji opatrovník při jednání o tomto nároku zastupovat. Zákonný zástupce je v tu chvíli vyloučen jen z daného úkonu, ostatní úkony nadále zastupuje on.

10 Zánik zákonného zastoupení
absolutně nebo relativně Absolutně zaniká zastoupení: - smrtí zastoupeného - odpadnutím důvodů, pro které vzniklo a trvalo, a to buď a) bez dalšího (např. dosažením zletilosti) b) tím, že pro odpadnutí důvodu bude soudem zrušeno (např. bude-li soudem zrušeno zbavení způsobilost k právním úkonům)

11 Relativně zaniká zastoupení:
- smrtí zástupce - ztratí-li zástupce způsobilost zastupovat podle §22 odst.2 - pokud byli rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti - pokud byl zástupce soudem odvolán, aniž potřeba zákonného zastoupení pominula

12 Použitá literatura Občanské právo hmotné, sv.I.,
4. aktualizované a doplněné vydání, ASPI Praha Texty zákonů, Občanský zákoník, právní stav ke dni , C.H.Beck Praha


Stáhnout ppt "Petra Marušáková Dita Pelantová VSRR, 1.ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google