Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní dokumenty v organizaci Martina Haberlová Petra Kolářová Jana Sixtová 1.ročník VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní dokumenty v organizaci Martina Haberlová Petra Kolářová Jana Sixtová 1.ročník VSRR."— Transkript prezentace:

1 Právní dokumenty v organizaci Martina Haberlová Petra Kolářová Jana Sixtová 1.ročník VSRR

2 Právní dokument Zachycuje takové skutečnosti, které mají pro jedince nebo společnost určitý právní význam Zachycuje takové skutečnosti, které mají pro jedince nebo společnost určitý právní význam Druhy Druhy Různé smlouvy, dohody, ale i předpisy, vyhlášky, zákony či ústava Různé smlouvy, dohody, ale i předpisy, vyhlášky, zákony či ústava

3 Právní dokumenty Zákonné zastoupení Zákonné zastoupení Plná moc Plná moc Prokura Prokura Dlužní úpis Dlužní úpis Protokol Protokol

4 Zákonné zastoupení Ve smyslu § 23 Občanského zákoníku: Ve smyslu § 23 Občanského zákoníku: zastoupení vzniklé přímo ze zákona zastoupení vzniklé přímo ze zákona zastoupení zřízení rozhodnutím státního orgánu (opatrovnictví) zastoupení zřízení rozhodnutím státního orgánu (opatrovnictví) na základě dohody o plné moci na základě dohody o plné moci Uplatňuje se obecně u osob nezpůsobilých k právn í m úkonům Uplatňuje se obecně u osob nezpůsobilých k právn í m úkonům Zástupce – ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, může být FO nebo PO Zástupce – ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, může být FO nebo PO

5 Zákonné zastoupení Na základě rozhodnutí soudu přichází v úvahu v těchto případech: Na základě rozhodnutí soudu přichází v úvahu v těchto případech: u fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům u fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům soud může ustanovit opatrovníka osobě, jejíž pobyt není znám soud může ustanovit opatrovníka osobě, jejíž pobyt není znám soud ustanoví zvláštního zástupce (tzv. kolizního opatrovníka) soud ustanoví zvláštního zástupce (tzv. kolizního opatrovníka)

6 Zákonné zastoupení Zánik Zánik absolutně – pokud skončil důvod, kvůli kterému byla osoba zastoupená absolutně – pokud skončil důvod, kvůli kterému byla osoba zastoupená relativně – osoba, která ze zákona zastupuje jinou osobu, zemře nebo je jí tato funkce odejmuta relativně – osoba, která ze zákona zastupuje jinou osobu, zemře nebo je jí tato funkce odejmuta

7 Plná moc § 31 a násl. Občanského zákoníku § 31 a násl. Občanského zákoníku Jednostranný PÚ adresovaný 3. osobám Jednostranný PÚ adresovaný 3. osobám Písemný projev fyzické nebo právnické osoby, která se dá zastupovat v určitém jednání či právním úkonu Písemný projev fyzické nebo právnické osoby, která se dá zastupovat v určitém jednání či právním úkonu Jedná se o nejčastější typ zastoupení Jedná se o nejčastější typ zastoupení

8 Plná moc Náležitosti: Náležitosti: Identifikace zmocnitele - ten, kdo ji uděluje Identifikace zmocnitele - ten, kdo ji uděluje Identifikace zmocněnce - ten, komu je udělována Identifikace zmocněnce - ten, komu je udělována Vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce Vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce Časové období Časové období Datum a místo podpisu Datum a místo podpisu Podpisy zmocněnce a zmocnitele Podpisy zmocněnce a zmocnitele

9 Plná moc Zánik Zánik Uplynutím doby Uplynutím doby Provedením úkonu Provedením úkonu Je-li odvolána zmocnitelem Je-li odvolána zmocnitelem Je-li vypovězena zmocněncem Je-li vypovězena zmocněncem Smrtí zmocněnce nebo zmocnitele Smrtí zmocněnce nebo zmocnitele

10 Vzor plné moci P L N Á M O C Já, níže podepsaný (jméno příjmení, trvale bytem, RČ): zmocňuji tímto (jméno příjmení, trvale bytem RČ): k tomu, aby mě zastupoval ve věci vpište předmět plné moci v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení mým jménem. Tato plná moc se uděluje na dobu od do. V ______ dne _________ ____________________(podpis) Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám: ____________________(podpis)

11 Prokura § 14 obchodního zákoníku § 14 obchodního zákoníku Zvláštní druh plné moci Zvláštní druh plné moci Uděluje podnikatel zapsaný v obch. rejstříku Uděluje podnikatel zapsaný v obch. rejstříku Zmocněná osoba stvrzuje souhlas prokury podpisem Zmocněná osoba stvrzuje souhlas prokury podpisem Návrh na zápis do obch. rejstříku se podává u příslušného soudu Návrh na zápis do obch. rejstříku se podává u příslušného soudu Účinná ode dne zápisu do OR Účinná ode dne zápisu do OR Nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil jinak Nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil jinak

12 Prokura Zánik Zánik Při smrti prokuristy Při smrti prokuristy Pokud ji podnikatel odvolal Pokud ji podnikatel odvolal Pokud byl stanovený čas trvání prokury a ten zanikl Pokud byl stanovený čas trvání prokury a ten zanikl Prokurista dá výpověď, odvolá ji písemně Prokurista dá výpověď, odvolá ji písemně Zánikem podnikatele, který ji udělil Zánikem podnikatele, který ji udělil

13 Vzor prokury Já, podepsaný Karel Charvát, rodné číslo….., bytem v Hradci Králové, Janáčkova 15, majitel firmy Karel Charvát – zlatnictví, Hradec Králové, Janáčkova 15, IČO: 894 252 24, DIČ: 8794 5852, uděluji prokuru panu Ladislavou Konopíkovi, rodné číslo….., bytem v Hradci Králové, Jedlová 4. Pan Ladislav Konopík se bude při právních úkonech podepisovat tímto způsobem: k razítku firmy Karel Charvát – zlatnictví, Hradec Králové, Janáčkova 15, připojí dodatek označující prokuru ppa. a vlastnoruční podpis Tato prokura nabývá účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku a této účinnosti pozbývá dnem výmazu z obchodního rejstříku. Hradec Králové 15. března 2008

14 Rozdíl mezi plnou mocí a prokurou PROKURA PLNÁ MOC Musí být vždy udělena pouze podnikatelem Může být udělena kýmkoli Uděluje se pouze FO Uděluje se jak FO i PO Lze ji udělit pouze na úkony vyplývající z provozování podniku Pokud to zákon neomezuje, je možno udělit plnou moc na jakékoliv úkony Udělení musí být zapsáno v obchodním rejstříku Nezapisuje se do obchodního rejstříku Nositel prokury má označení prokurista Nositel plné moci je zástupce - zmocněnec Nemusí obsahovat rozsah zmocnění Musí obsahovat rozsah zmocnění

15 Dlužní úpis Písemné prohlášení o dluhu vystavené dlužníkem, ve kterém je dohodnut termín vrácení dlužné částky, která je půjčena bez úroků Písemné prohlášení o dluhu vystavené dlužníkem, ve kterém je dohodnut termín vrácení dlužné částky, která je půjčena bez úroků Sepisuje se, pokud smlouva o půjčce není písemná, ale ústní Sepisuje se, pokud smlouva o půjčce není písemná, ale ústní

16 Dlužní úpis Náležitosti Náležitosti Půjčitel Půjčitel Vypůjčitel Vypůjčitel Dlužná částka nebo cenná věc Dlužná částka nebo cenná věc Termín vrácení zapůjčeného statku Termín vrácení zapůjčeného statku Datum a místo sepsání Datum a místo sepsání

17 Vzor dlužního úpisu Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila a osobně v hotovosti převzala do svého strýce, pana Mojmíra Horyny, majitele firmy TOPLYN, bytem v Prostějově, Dlouhá 32, 25.000 Kč, slovy Dvacetpěttisíc korun českých. Částku vrátím v pěti splátkách po 5.000 Kč vždy do 6. v měsíci.První splátku složím v září t. r. Půjčka je bezúročná. Prostějov 30. června 2008 (vlastnoruční podpis) (vlastnoruční podpis) Vlasta Janíková Vlasta Janíková Dvořákova 41 Dvořákova 41 Přerov Přerov

18 Protokol Písemný záznam Písemný záznam Papírová i elektronická podoba Papírová i elektronická podoba Nejčastěji je to detailní zpráva o nějaké činnosti Nejčastěji je to detailní zpráva o nějaké činnosti Může být i soubor pravidel nebo mezinárodní úmluva Může být i soubor pravidel nebo mezinárodní úmluva

19 Protokol Struktura Struktura Titulní strana Titulní strana Zadání a cíl práce Zadání a cíl práce Metodika a použité vztahy Metodika a použité vztahy Soupis použitých přístrojů Soupis použitých přístrojů Přehled výsledků Přehled výsledků Rozbor naměřených hodnot Rozbor naměřených hodnot Závěr Závěr Seznam použité literatury Seznam použité literatury

20 Zdroje Fleischmannová,E., Kuldová, O., Obchodní korespondence. Nakladatelství Fortuna 2003 Fleischmannová,E., Kuldová, O., Obchodní korespondence. Nakladatelství Fortuna 2003 www.sagit.cz www.sagit.cz www.jaknapsat.cz www.jaknapsat.cz www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Právní dokumenty v organizaci Martina Haberlová Petra Kolářová Jana Sixtová 1.ročník VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google