Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní dokumenty v organizaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní dokumenty v organizaci"— Transkript prezentace:

1 Právní dokumenty v organizaci
Martina Haberlová Petra Kolářová Jana Sixtová 1.ročník VSRR

2 Právní dokument Zachycuje takové skutečnosti, které mají pro jedince nebo společnost určitý právní význam Druhy Různé smlouvy, dohody, ale i předpisy, vyhlášky, zákony či ústava

3 Právní dokumenty Zákonné zastoupení Plná moc Prokura Dlužní úpis
Protokol

4 Zákonné zastoupení Ve smyslu § 23 Občanského zákoníku:
zastoupení vzniklé přímo ze zákona zastoupení zřízení rozhodnutím státního orgánu (opatrovnictví) na základě dohody o plné moci Uplatňuje se obecně u osob nezpůsobilých k právním úkonům Zástupce – ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, může být FO nebo PO

5 Zákonné zastoupení Na základě rozhodnutí soudu přichází v úvahu v těchto případech: u fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům soud může ustanovit opatrovníka osobě, jejíž pobyt není znám soud ustanoví zvláštního zástupce (tzv. kolizního opatrovníka)

6 Zákonné zastoupení Zánik
absolutně – pokud skončil důvod, kvůli kterému byla osoba zastoupená relativně – osoba, která ze zákona zastupuje jinou osobu, zemře nebo je jí tato funkce odejmuta

7 Plná moc § 31 a násl. Občanského zákoníku
Jednostranný PÚ adresovaný 3. osobám Písemný projev fyzické nebo právnické osoby, která se dá zastupovat v určitém jednání či právním úkonu Jedná se o nejčastější typ zastoupení

8 Plná moc Náležitosti: Identifikace zmocnitele - ten, kdo ji uděluje
Identifikace zmocněnce - ten, komu je udělována Vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce Časové období Datum a místo podpisu Podpisy zmocněnce a zmocnitele

9 Plná moc Zánik Uplynutím doby Provedením úkonu
Je-li odvolána zmocnitelem Je-li vypovězena zmocněncem Smrtí zmocněnce nebo zmocnitele

10 Vzor plné moci P L N Á M O C Já, níže podepsaný (jméno příjmení, trvale bytem, RČ): zmocňuji tímto (jméno příjmení, trvale bytem RČ): k tomu, aby mě zastupoval ve věci vpište předmět plné moci v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení mým jménem . Tato plná moc se uděluje na dobu od do. V ______ dne _________ ____________________ (podpis) Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

11 Prokura § 14 obchodního zákoníku Zvláštní druh plné moci
Uděluje podnikatel zapsaný v obch. rejstříku Zmocněná osoba stvrzuje souhlas prokury podpisem Návrh na zápis do obch. rejstříku se podává u příslušného soudu Účinná ode dne zápisu do OR Nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil jinak

12 Prokura Zánik Při smrti prokuristy Pokud ji podnikatel odvolal
Pokud byl stanovený čas trvání prokury a ten zanikl Prokurista dá výpověď, odvolá ji písemně Zánikem podnikatele, který ji udělil

13 Vzor prokury Já, podepsaný Karel Charvát, rodné číslo….., bytem v Hradci Králové, Janáčkova 15, majitel firmy Karel Charvát – zlatnictví, Hradec Králové, Janáčkova 15, IČO: , DIČ: , uděluji prokuru panu Ladislavou Konopíkovi, rodné číslo….., bytem v Hradci Králové, Jedlová 4. Pan Ladislav Konopík se bude při právních úkonech podepisovat tímto způsobem: k razítku firmy Karel Charvát – zlatnictví, Hradec Králové, Janáčkova 15, připojí dodatek označující prokuru ppa. a vlastnoruční podpis Tato prokura nabývá účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku a této účinnosti pozbývá dnem výmazu z obchodního rejstříku. Hradec Králové 15. března 2008

14 Rozdíl mezi plnou mocí a prokurou
PROKURA PLNÁ MOC Musí být vždy udělena pouze podnikatelem Může být udělena kýmkoli Uděluje se pouze FO Uděluje se jak FO i PO Lze ji udělit pouze na úkony vyplývající z provozování podniku Pokud to zákon neomezuje, je možno udělit plnou moc na jakékoliv úkony Udělení musí být zapsáno v obchodním rejstříku Nezapisuje se do obchodního rejstříku Nositel prokury má označení prokurista Nositel plné moci je zástupce - zmocněnec Nemusí obsahovat rozsah zmocnění Musí obsahovat rozsah zmocnění

15 Dlužní úpis Písemné prohlášení o dluhu vystavené dlužníkem, ve kterém je dohodnut termín vrácení dlužné částky, která je půjčena bez úroků Sepisuje se, pokud smlouva o půjčce není písemná, ale ústní

16 Dlužní úpis Náležitosti Půjčitel Vypůjčitel
Dlužná částka nebo cenná věc Termín vrácení zapůjčeného statku Datum a místo sepsání

17 (vlastnoruční podpis)
Vzor dlužního úpisu Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila a osobně v hotovosti převzala do svého strýce, pana Mojmíra Horyny, majitele firmy TOPLYN, bytem v Prostějově, Dlouhá 32, Kč, slovy Dvacetpěttisíc korun českých. Částku vrátím v pěti splátkách po Kč vždy do 6. v měsíci.První splátku složím v září t. r. Půjčka je bezúročná. Prostějov 30. června 2008 (vlastnoruční podpis) Vlasta Janíková Dvořákova 41 Přerov

18 Protokol Písemný záznam Papírová i elektronická podoba
Nejčastěji je to detailní zpráva o nějaké činnosti Může být i soubor pravidel nebo mezinárodní úmluva

19 Protokol Struktura Titulní strana Zadání a cíl práce
Metodika a použité vztahy Soupis použitých přístrojů Přehled výsledků Rozbor naměřených hodnot Závěr Seznam použité literatury

20 Zdroje Fleischmannová,E., Kuldová, O., Obchodní korespondence. Nakladatelství Fortuna 2003

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Právní dokumenty v organizaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google