Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková."— Transkript prezentace:

1 ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková

2 Zastoupení  Zákon umožňuje, aby právní úkony činil jménem FO či PO za tuto osobu její zástupce  v některých případech je zastoupení nutné  Zastoupení dobrovolné - záleží na úvaze zastoupeného, zda bude jednat sám nebo jednáním pověří někoho jiného

3 Zástupce  Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem  Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného

4 Smysl zastoupení  umožnit zastoupení osoby, která nemá způsobilost jednat (nezletilci)  umožnit zastoupení osoby, která má způsobilost jednat, avšak zastoupení jí ulehčuje situaci (plně způsobilá osoba nemá čas)

5 Vznik zastoupení  ze zákona (zákonné zastoupení)  na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu (zákonné zastoupení)  na základě plné moci (smluvní zastoupení)

6 Zákonné zastoupení Vzniká ze zákona, popřípadě na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu a je občanským zákoníkem upraven pro:  fyzické osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům  fyzické osoby, jejichž pobyt není znám a osobám neznámým  z jiných vážných důvodů  tzv. kolizní opatrovník  vyřizování běžných záležitostí týkajících se společné věci manželů, společného nájmu bytu

7 Zánik zákonného zastoupení  absolutně – skončilo zastoupení určitým zástupcem a zastoupený již nadále zastoupen nebude (dosažení zletilosti, odpadnutí důvodu pro zastoupení)  relativně – místo jednoho zástupce bude ustanoven jiný (smrt zástupce, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti)

8 Smluvní zastoupení  Předpokladem vzniku smluvního zastoupení je dohoda mezi zastoupeným a zástupcem, z níž vyplývá právo zástupce zastoupeného zastupovat  Plná moc  Prokura

9 Plná moc  nejčastější typ zastoupení  jednostranný právní úkon  projev vůle, jímž zmocnitel prohlašuje určitou osobu za svého zástupce Důležité pojmy:  zmocnitel – ten, kdo moc uděluje  zmocněnec – ten, komu je udělována

10  Zástupcem může být osoba fyzická i právnická  lze ji udělit i několika zmocněncům společně  plné moci udělené PO vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc

11 Druhy plné moci  tzv. generální (obecnou) – opravňuje ke všem právním úkonům kromě těch, pro které vyžaduje zákon speciální plnou moc  speciální (zvláštní) – opravňuje pouze k určitým právním úkonům (uzavření kupní smlouvy) nebo k určitému druhu právních úkonů opakujících se  kolektivní – zvláštní druh, udělena současně několika zmocněncům

12 Rozsah zástupcova oprávnění  musí být vždy uveden rozsah oprávnění zástupce tzv. rozsah zmocnění  Překročí-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválí  Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě: je-li výslovně oprávněn podle plné moci udělit plnou moc jiné osobě je-li zmocněncem právnická osoba

13 Náležitosti plné moci  Jméno, datum narození, adresa zmocnitele  Jméno, datum narození, adresa zmocněnce  Vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce  Místo a datum  Uvedení časového omezení plné moci (doba určitá x neurčitá)  Podpis zmocnitele

14 Zánik plné moci  uplynutím doby, na kterou byla vydána  provedením úkonu, na který byla omezena  je-li odvolána zmocnitelem  je-li vypovězena zmocněncem  smrtí zmocněnce nebo zmocnitele

15 Prokura  Zvláštní, tzv. podniková plná moc  může ji udělit pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku  Vykonavatel je tzv. prokurista a může jim být jen fyzická osoba  Prokura se vždy zapisuje do obchodního rejstříku a je účinná ode dne zápisu do OR  Prokurista má široké oprávnění

16 Druhy prokury Podle rozsahu prokury:  tzv. prokura základní – prokurista není oprávněn zcizovat nemovitosti  tzv. prokura rozšířená – v prokuře je zahrnuto oprávnění prokuristy zcizovat nemovitosti a zatěžovat je Podle počtu osob:  tzv. prokura individuální – pouze jedné osobě  tzv. prokura hromadná – více osobám, k platnosti právního úkonu se vyžaduje podpis všech, nebo alespoň dvou či více z nich  tzv. prokura smíšená – vedle sebe stojí více prokuristů, k platnosti právního úkonu je potřeba vždy podpisu jedno z nich výslovně určeného a kterékoliv dalšího

17 Rozdíl mezi plnou mocí a prokurou PROKURAPLNÁ MOC Musí být vždy udělena pouze podnikatelem Může být udělena kýmkoli Uděluje se pouze FOUděluje se jak FO i PO Lze ji udělit pouze na úkony vyplývající z provozování podniku Pokud to zákon neomezuje, je možno udělit plnou moc na jakékoliv úkony Udělení musí být zapsáno v obchodním rejstříku Nezapisuje se do obchodního rejstříku Nositel prokury má označení prokurista Nositel plné moci je zástupce - zmocněnec Nemusí obsahovat rozsah zmocnění Musí obsahovat rozsah zmocnění

18 Použitá literatura:  Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma/Suk  www.mrfera.blog.cz/0712/zastoupeni  www.ipravnik.cz  zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník  www.vzory.cz

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ Martina Kochová Lucie Svobodová Lenka Kratochvílová Eva Mašková."

Podobné prezentace


Reklamy Google