Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákonné zastoupení Martina Jandová, Kateřina Nováková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákonné zastoupení Martina Jandová, Kateřina Nováková,"— Transkript prezentace:

1 Zákonné zastoupení Martina Jandová, Kateřina Nováková,
Lucie Sýkorová, Hana Šťastová

2 Zastoupení → Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zastoupení vzniká:
- ze zákona (zákonné zastoupení), - na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu (zákonné zastoupení), - na základě plné moci (smluvní zastoupení). Smyslem zastoupení je: - umožnit zastoupení osoby, která nemá způsobilost jednat (např. nezletilci) - umožnit zastoupení osoby, která má způsobilost jednat, avšak zastoupení jí ulehčuje situaci (např. plně způsobilá osoba nemá čas) → Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

3 Obecná ustanovení Zmocnitel (zastoupený) - osoba, která plnou moc uděluje Zmocněnec (zástupce) - pověřená osoba, která plnou moc přijímá; je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Zástupce musí jednat osobně. Zástupcem i zastoupeným může být fyzická i právnická osoba.

4 1. Zákonné zastoupení Zákonné zastoupení vzniká ze zákona, popř. na základě rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu a je upraveno občanským zákoníkem

5 Zákonné zastoupení Zákonný zástupce se zřizuje:
a) osobám, které nemají způsobilost k právním úkonům b) osobám, jejichž pobyt není znám, resp. z jiných vážných důvodů → opatrovník c) v případě střetu zájmů zastoupeného a zákonného zástupce → kolizní opatrovník

6 Zákonné zastoupení Opatrovníkem může být fyzická osoba (příbuzný nebo jiná vhodná osoba) nebo orgán místní správy, konkrétně obec, jako právnická osoba nebo orgán sociálně právní ochrany dětí. Zánik zákonného zastoupení: a) absolutně b) relativně

7 Smluvní zastoupení 1. Plná moc
jednostranný právní úkon adresovaný třetím osobám, jímž při smluvním zastoupení dává na vědomí, že určitá osoba je oprávněna jej v určitém rozsahu zastupovat

8 Typy plné moci generální – opravňuje zástupce ke všem právním úkonům, v písemné formě speciální - k určitým právním úkonům individuální - k jednomu právnímu úkonu, obvykle ve formě ústní, pokud daný úkon nevyžaduje nutnost písemné formy

9 Náležitosti Plná moc musí obsahovat:
- identifikační údaje zmocněnce i zmocnitele - datum vystavení (event. i datum dokdy platí) - účel a rozsah zplnomocnění - vlastnoruční podpisy obou účastníků

10 Vzor generální plné moci
Já podepsaný Martin Podhorský, nar , bytem Horní 12, Teplice, z m o c ň u j i pana Ivana Váňu, nar , bytem Jihlavská 622, Praha 4 a uděluji tuto plnou moc k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právnickým i fyzickým osobám, zejména: 1. činil mým jménem veškeré úkony, včetně úkonů písemných, 2. podával návrhy a žádosti, 3. přijímal veškeré doručované písemnosti, 4. podával řádné i mimořádné opravné prostředky při správních, soudních, či jiných řízeních a vzdával se jich, 5. přijímal plnění nároků, jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhal, 6. uznával uplatněné nároky, případně se nároků vzdával a uzavíral smíry. Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. V Teplicích Martin Podhorský podpis Výše uvedené zmocnění přijímám: Ivan Váňa podpis

11 Speciální plná moc - vzor
Zmocňuji svou dceru …………(jméno), narozenou dne….., číslo OP….., aby převzala mou mzdu za měsíc ……2008 u firmy ………. (název a sídlo firmy). Praha, …..(datum) ……(vlastnoruční podpis)

12 Zánik plné moci: 1) provedením úkonu,
2) odvoláním nebo výpovědí zmocnitele, 3) smrtí zmocněnce nebo smrtí zmocnitele, 4) zánikem PO, která je zmocněncem nebo zmocnitelem, zanikla-li bez sukcese, 5) uplynutím času.

13 2. Prokura zvláštní forma plné moci
podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc její udělení je účinné od zápisu do obchod- ního rejstříku

14 Prokura vs. Plná moc prokura se zapisuje do obchodního rejstříku
prokura není omezitelná prokura - fyzická osoba prokura - prokurista plná moc se do obchodního rejstříku nezapisuje plná moc je omezitelná plná moc - fyz. i právnická osoba plná moc – zmocněnec

15 Zdroje a použitá literatura:
Kraus, J.; Hoffmannová, J.: Písemnosti v našem životě. Praha, Fortuna 2005. Fleischmannová, E.; Šedý, R.: Obchodní korespondence 2. Praha, Fortuna 1996. [cit ] [cit ] [cit ] [cit ]

16 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Zákonné zastoupení Martina Jandová, Kateřina Nováková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google