Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XII. ročník konference ČAPV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XII. ročník konference ČAPV"— Transkript prezentace:

1 XII. ročník konference ČAPV
Specifika práce s dětmi cizinců v prostředí školy – rozpracovaná disertační práce Mgr. Markéta Zachová katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni doktorandka katedry pedagogiky FF UK v Praze , XII. ročník konference ČAPV ÚVOD VÝSTUPY ZÁVĚRY Předložená studie je analýzou sociokulturního handicapu žáků cizinců (tj. žáků s odlišným mateřským jazykem) v prostředí majoritní školy a to především z hlediska profesní přípravy učitelů. Jedná se o téma aktuální, neboť v současné době se učitelé během své praxe setkávají s dětmi, které mají odlišný mateřský jazyk, vyrůstaly v jiné kultuře, v jiném sociokulturním prostředí a v českých školách plní povinnou školní docházku. České školy navštěvuje od předškolního po střední vzdělávání více než 28 tisíc žáků pocházejících ze zahraničí (zpráva Českého statistického úřadu 2013). Dle zprávy OECD 2012 patří žáci s imigrační zkušeností ke skupinám ohroženým zejména dosahováním horších výsledků ve vzdělávání a také předčasným ukončením vzdělávací dráhy. Pedagogové proto musí reflektovat tuto sociokulturní diverzitu a především prosazovat rovné příležitosti ve výchově a vzdělávání. V této studii je důraz položen na pedagogy a analýzu jejich profesní připravenosti Základním teoretickým východiskem práce je vymezení fenoménu sociokulturního handicapu (znevýhodnění žáků cizinců v prostředí školy). Vycházíme především ze speciálně pedagogického pojetí např. Hájková, Strnadová, Vágnerová a aktuálních zahraničních zdrojů – viz bibliografie „sociokulturní handicap vyplývá z odlišnosti sociální příslušnosti a s tím souvisejícího omezení v oblasti zkušeností, jež jsou jiné nebo nedostatečné, jde o problém daný působením jiných sociokulturních vlivů, odlišné socializace, lidé jsou znevýhodněni pouze v určitém sociálním kontextu“ (Vágnerová, 2004) Hlavní problémy vyplývající ze sociokulturní odlišnosti: Odlišný mateřský jazyk – verbální, neverbální aspekty komunikace Oblast komunikační etikety – kulturní standardy, konvence, pravidla, tradice Odlišný hodnotový systém Odlišný životní styl - Odlišná identita Odlišné sebepojetí - Interkulturní rozdíly v oblasti genderu Výše uvedené problémy budou sledovány v realizovaném empirickém šetření dle hlavních výzkumných otázek Hlavní výzkumné otázky: Jaké jsou základní problémy (rizika) vyplývající ze sociokulturní odlišnosti žáků cizinců, se kterými jsou pedagogové konfrontováni? Jaké typické obtíže (situace) doprovázejí vyučovací proces žáků cizinců? Jaké přístupy, strategie učitelé využívají, mohou využívat (zjišťujeme realitu i možnosti) při začleňování žáků cizinců do prostředí majoritní školy? - Jaká je(měla by být) profesní připravenost budoucích absolventů učitelských oborů na práci s touto cílovou skupinou žáků (interkulturní kompetence)? Cílem realizovaného šetření je zmapovat, jaké zkušenosti mají učitelé s žáky cizinci, s jakými případnými problémy jsou konfrontováni a zjistit, co potřebují znát, umět, vykonávat – co by měla zahrnovat jejich příprava, aby efektivně vyučovali žáky cizince ( žáky s odlišným mateřským jazykem). Klíčovým výstupem studie budou evaluace profesní připravenosti pedagogů na práci s žáky cizinci a návrh opatření, které by přispěly k větší efektivitě této připravenosti v rámci pregraduální přípravy na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni především ve smyslu rozvoje interkulturních kompetencí. Interkulturní kompetence se vymezují jako soubor znalostí, schopností, dovedností, které učiteli umožní se zorientovat v multikulturním prostředí, porozumět sociokulturním odlišnostem a správně postupovat při adaptaci dítěte s odlišným mateřským jazykem v prostředí školy. Janebová (2010) vymezuje interkulturní kompetence jako souhrn znalostí, dovedností, postojů, které využíváme při jednání s lidmi z odlišného sociokulturního prostředí Vzhledem k multikulturnímu charakteru českých škol je připravenost budoucích pedagogů na práci s žáky cizinci nezbytnou součástí učitelských oborů Rozpracovaná disertační práce by měla přispět k návrhu opatření, jak tuto složku profesní připravenosti posílit a navrhnout konkrétní kroky. Budoucí absolventi učitelských oborů by na základě teoretických znalostí z multikulturní oblasti a v souladu s praktickými zkušenostmi měli být kompetentní diagnostikovat žáka cizince a navrhnout vhodné pedagogické postupy, jak usnadnit adaptační proces. METODY Kvalitativní empirické šetření:: Dotazníkové šetření, rozhovory s učiteli – okruhy otázek se zaměřují na obsah profesní připravenosti, zkušenosti při práci s cílovou skupinou žáků cizinců - Případové studie vybraných žáků cizinců, jež dokreslují jejich konkrétní zkušenosti a jejich případné problémy v integračním procesu - Analýza a evaluace dokumentů ( legislativní opatření pro žáky cizince, individuální vzdělávací plán apod.) - Analýza a evaluace studijních programů učitelských oborů v rámci Pedagogické fakulty ZČU v Plzni z hlediska připravenosti učitele na práci s žáky cizinci (studijní předměty, reflexe praxí apod.) ZDROJE HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I Inkluzivní charakter vzdělávání. Praha: Grada, 217 s. ISBN JANEBOVÁ, E Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna, 115 s. ISBN MORGENSTERNOVÁ, M. et al Interkulturní psychologie, rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 200 s. ISBN PRŮCHA, J Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 224 s. ISBN CHARLOT, B Penser l´échec comme événemment, penser l´immigration comme l´histoire. Paris:P.U.F., 200 s. VÁGNEROVÁ, M Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 872 s. ISBN


Stáhnout ppt "XII. ročník konference ČAPV"

Podobné prezentace


Reklamy Google