Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání Projekty ESF VIP-Kariéra, SIM, Propos Realizátor IPPP ČR PhDr. Jana Zapletalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání Projekty ESF VIP-Kariéra, SIM, Propos Realizátor IPPP ČR PhDr. Jana Zapletalová."— Transkript prezentace:

1 Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání Projekty ESF VIP-Kariéra, SIM, Propos Realizátor IPPP ČR PhDr. Jana Zapletalová

2 Vzdělávání jako nástroj změny  Koncept rovných příležitostí (equal educational opportunity) vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělávání (různé sociální složení třídy, různá kognitivní úroveň x stejní učitelé) a poskytovat stejnou péči  Současně se škola snaží dosahovat tzv. „funkčního minima“ žáků a vyrovnávat jejich dosahované výsledky  Klíčovou figurou v tomto procesu integrace je učitel  Plní roli zprostředkovatele v procesu učení, rozlišuje odlišnosti v průběhu vzdělávání u jednotlivých žáků při zachování kvality procesu vzdělávání  Umí pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  Umí komunikovat s rodiči těchto žáků  Umí pracovat s odbornými doporučeními pro práci se žákem, zavádí je do praxe- vytvoření IVP  Dokáže využívat podpůrné poradenské služby (asistenti, ŠP, ŠSP, PPP, SPC…)  Zvládá práci s předsudky

3 Cesty k zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání »Škola  Zkvalitnit podpůrné poradenské služby školy vstupem školních psychologů a školních speciálních pedagogů do škol (VIP-Kariéra, Propos)  Orientace vzdělávání na pedagogicko-psychologické a didaktické kompetence  Podpora procesu integrace žáků ve spektru speciálních vzdělávacích potřeb  Pomoc učiteli prostřednictvím poskytování pomoci žákům  Metodická podpora učitelům, poskytování zpětné vazby o správnosti zvolených strategií a nápravy problémů  Možnost okamžité konzultace, učení se v průběhu vlastní práce pedagoga

4 Metodická podpora učitelům VIP-Kariéra, Propos, SIM  Metodická podpora- vedení rozhovorů s rodiči  Metodická pomoc s integrovanými žáky  Pomoc se žáky se SPUCH a SPU  Rozbory vyučovacích strategií  Hospitace ve třídách, práce se třídami  Aplikace alternativních vyučovacích metod  Zpracovávání metodických materiálů (IVP, šikana, záškoláctví, prevence)  Pomoc s problematickými žáky  Spolupráce s vedením školy  Komunikace s problematickými rodinami

5 Příklady vzdělávacích obsahů  Psychodiagnostické nástroje a nástroje speciálně pedagogické diagnostiky pro oblast kariérového poradenství, pro identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a pro sociálně psychologickou diagnostiku školních tříd  Možnosti krizové intervence ve školním prostředí  Problematika aplikací psychologie učení ve školní práci  Otázky psychopatologie u dětí a dospívajících ve škole  Kariérové poradenství  Strategie poskytování poradenských služeb ve škole  Trestně právní otázky ve školské praxi  Práce se třídami aj. skupinami žáků, vytváření strategií prevence  Prevence rizikového chování žáků a praktické dovednosti práce školních speciálních pedagogů s rizikovými žáky a skupinami žáků  Tvorba IVP a jeho naplňování  Specifika práce se žáky z odlišného prostředí

6 Cesty k zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání Žáci 1.Postupně na základě reflektujících pozorování žáka je vhodné vytvářet: 2.koncept strategií učení (metaučení)ve vztahu ke zvláštnostem průběhu učení se a specifikům jeho osobnosti, (VIP, PROPOS, SIM) 3.sledovat pochopení, reprodukci i praktickou aplikaci učiva, 4. analyzovat postupy práce žáka i její produkty, posuzovat funkčnost strategie a snažit se tyto informace propojit se sociálním kontextem (třída, rodina)

7 Riziko předčasné selekce ve vzdělávání  Brzká selekce ve vzdělávání vede k nerovnosti zvláště u sociálně znevýhodněnných žáků a často k výběru méně prestižních forem vzdělávání (H.Mehan, Hubard,1999)  Je třeba vytvářet učivo s vysokým vzdělávacím standardem a současně umožnit učitelům získat interkulturní kompetence  Role vrstevníků (vliv na kvalitu vzdělávání)(Colemann 1966, Entorf a Lauck, 2006)  Role očekávání rodičů, žáka a školy  Škola jako sociální systém a strukturovaná organizace vede k rozvoji vztahů, jazyka a řeči, sociálního povědomí

8 Cesty k zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání  Rodina  Důležitost komunikace s rodiči, vedení dialogu o dítěti, řešení problémů žáka, zpracovávání očekávání školy a rodiny(VIP- Kariéra, PROPOS, SIM)  Včasná péče o děti z nepodnětného, odlišného a znevýhodněného prostředí a pomoc rodičům přebírat roli zprostředkovatele ve vzdělávání (SIM)  Komunikace s prostředím nahrazujícím rodinu- PROPOS 

9 Co může vzdělávání ovlivnit ?  Makro úroveň (vzdělávací politika)  Může přispět k vytvoření nových prvků v poradenském a vzdělávacím systému ČR a zajistit jejich funkčnost  Realizační (střední úroveň) (škola)  Schopnosti škol vzdělávat žáky a ovlivňovat úspěšnost žáků z ohrožených skupin  (kvalitní a sdílená pedagogická koncepce školy, vysoká očekávání kladená na žáky, kvalita vyučování, vybavení školy pomůckami, snaha o dobrou komunikaci s rodiči, podpůrný poradenský systém)  Mikro- úroveň (žák a jeho rodina)  Nepřímo i přímo ovlivňovat žáky a jejich rodiče, pracovat s možnými vývojovými riziky v kontextu procesu socializace, kulturního, společenského a ekonomického kapitálu rodiny


Stáhnout ppt "Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání Projekty ESF VIP-Kariéra, SIM, Propos Realizátor IPPP ČR PhDr. Jana Zapletalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google