Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů MPO Structural Funds Section MIT

2 Celkové údaje o pokroku v realizaci od minulého zasedání MV RPS Global data on progress in the implementation since the recent meetinng of minulého zasedání Mcfor the CSF výrazný pokrok realizovaných platbáchvýrazný pokrok realizovaných platbách hlavním úkolem je administrace ŽoPhlavním úkolem je administrace ŽoP noticeable progress both in project contracting and payments madenoticeable progress both in project contracting and payments made main task is administration of payment claimsmain task is administration of payment claims

3 Celkové údaje o pokroku v realizaci Global data on progress in the implementation K 30. 4. 2008 Dotace a individuální projekty Přijato: 2 261 žádostí (příjem žádostí ukončen k 1. 10. 2006) Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 1231 projektů v hodnotě cca 340,3 mil. EUR (bez úvěrových programů) Autorizováno: 919 projektů ve výši přesahující 198 mil. EUR Autorizováno: 919 projektů ve výši přesahující 198 mil. EUR ČMZRB Přijato: 2 232 žádostí Uzavřeno: 1 632 smluv o poskytnutí zvýhodněného úvěru v hodnotě více než 80 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 48 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 48 mil. EUR Vyčerpáno: 1 594 úvěrů ve výši 75 mil. EUR včetně 60% příspěvku OPPP Reálně bylo žadatelům na účet převedeno na dotacích i zvýhodněných úvěrech více než 269 mil. EUR As of 30. 4. 2008 Grants and individual projects Received: 2 261 applications Decisions on giving a grant: 1 231 projects in the value of almost 340,3 mil. EUR (excluding loans programmes) Authorised: 919 projects in the value of more than 198 mil. EUR ČMZRB Received: 2 232 applications Signed: 1 632 contracts on a soft loan in the value of more than 80 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 48 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 48 mil. EUR Disbursed: 1 594 loans in the value of 75 mil. EUR including the 60% contribution of OPIE Actually, the applicants were paid more than 269 mil. EUR as both grants and soft loans

4 Údaje o pokroku – po prioritách (1) Data on progress – by priorities (1) výrazný pokrok v čerpání prostředkůvýrazný pokrok v čerpání prostředků nárůst počtu ukončených projektůnárůst počtu ukončených projektů outstanding progress in realised expendituresoutstanding progress in realised expenditures increase in number of finished projectsincrease in number of finished projects

5 Údaje o pokroku – po prioritách (2) Data on progress – by priorities (2) Indikátory Priority 1 / Priority 1 indicators Po revizi došlo k výraznému snížení hodnoty indikátorů sledujících výkon infrastrukturálních programů. Byla stanovena nová metodika výpočtu. The current value of indicators monitoring performance of infrastructural programmes is much lower compared to last year due to revision of indicators. New methodology of calculation was established.

6 klíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelůklíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelů plné vyčerpání úvěrových programůplné vyčerpání úvěrových programů key OPIE Measures, the highest demand for supportkey OPIE Measures, the highest demand for support full disbursement of credit programmesfull disbursement of credit programmes Údaje o pokroku – po prioritách (3) Data on progress – by priorities (3)

7 Údaje o pokroku – po prioritách (4) Data on progress – by priorities (4) Indikátory Priority 2 / Priority 2 indicators Největší podíl na naplnění indikátoru „Počet podpořených MSP“ mají programy podpory START a KREDIT Highest share in fulfilment of indicator „Number of supported SMEs“ have START and CREDIT programmes of support

8 Údaje o pokroku – po prioritách (5) Data on progress – by priorities (5)

9 podpůrné aktivity na úrovni Řídícího orgánu a agenturpodpůrné aktivity na úrovni Řídícího orgánu a agentur k 1.10.2007 došlo přesunutí části povinností z ČEA a CT na agenturu CzechInvestk 1.10.2007 došlo přesunutí části povinností z ČEA a CT na agenturu CzechInvest k nejvyšším výdajům opatření 3.1 patří náklady na mzdy pracovníků TP, školení a vzděláváník nejvyšším výdajům opatření 3.1 patří náklady na mzdy pracovníků TP, školení a vzdělávání v roce 2007 došlo ke změně koncepce plánování technické pomoci – všechny záměry, jsou zúřadovány v SSF a projednány oponentními komisemi, finální rozhodnutí o uskutečnění záměru provádí ředitel sekce strukturálních fondův roce 2007 došlo ke změně koncepce plánování technické pomoci – všechny záměry, jsou zúřadovány v SSF a projednány oponentními komisemi, finální rozhodnutí o uskutečnění záměru provádí ředitel sekce strukturálních fondů Údaje o pokroku – po prioritách (6) Data on progress – by priorities (6) support activities on the level of the Managing Authority and agenciessupport activities on the level of the Managing Authority and agencies as of 1. 10. 2007 some of the duties ensured up to that time by the Czech Energy Agency and the agency CzechTrade were transferred to the agency CzechInvestas of 1. 10. 2007 some of the duties ensured up to that time by the Czech Energy Agency and the agency CzechTrade were transferred to the agency CzechInvest the greatest expenses in the measure 3.1 include the salary costs for TA workers, training and educationthe greatest expenses in the measure 3.1 include the salary costs for TA workers, training and education in 2007 there was a change in the concept for the planning of technical assistance - all intentions are officially authorised in the SFS and duly discussed by opposition commissions, the final decision on the implementation of an intention is taken by the director of the structural funds sectionin 2007 there was a change in the concept for the planning of technical assistance - all intentions are officially authorised in the SFS and duly discussed by opposition commissions, the final decision on the implementation of an intention is taken by the director of the structural funds section Priorita 3 – Technická pomoc / Priority 3 – Technical assistance

10 Specifické překážky a obtíže v implementaci OPPP Specific obstacles and difficulties in the implementation of OPIE

11 Pozitivní faktory realizace The Positive Features of Implementation společenská prospěšnost, reálné úspěšné příkladyspolečenská prospěšnost, reálné úspěšné příklady přímá podpora podnikatelských subjektůpřímá podpora podnikatelských subjektů projekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro programovací období 2007 –2013projekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro programovací období 2007 –2013 využití zkušeností z OPPP pro OPPIvyužití zkušeností z OPPP pro OPPI social benefits, tangible success storiessocial benefits, tangible success stories direct support of enterprisesdirect support of enterprises the project of the optimisation of the implemention system of OPIE – the use in the 2007 – 2013 programming periodthe project of the optimisation of the implemention system of OPIE – the use in the 2007 – 2013 programming period use of OPIE experiences for OPEIuse of OPIE experiences for OPEI

12 Opatření ke zrychlení realizace Measures for acceleration of implementation zrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektůzrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektů pravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtáchpravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtách zvýšení počtu pracovníků SSF na 57 k 30. 4. 2008zvýšení počtu pracovníků SSF na 57 k 30. 4. 2008 optimalizace počtu pracovníků implementačních agentur a částečný outsourcing některých činností při vyřizování žádosti o platbyoptimalizace počtu pracovníků implementačních agentur a částečný outsourcing některých činností při vyřizování žádosti o platby zajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů platebzajištění dohledu nad rizikovějšími projekty, směřující k odstranění potenciálních problémů plateb 100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples regular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZKregular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZK increase in DSF staff to 57 as of 30. 4. 2008increase in DSF staff to 57 as of 30. 4. 2008 optimalization of implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applications risky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicantsoptimalization of implementation agencies´ staff and partial outsourcing of some activities in managing payment applications risky project surveillance leading to avoid potential problems with payments to applicants

13 Čerpání OPPP a certifikace (1) Drawing of OPIE and certification (1) OPPP splnil v oblasti reálného čerpání pravidlo N+2 v tom, že do konce roku 2007 výdaje certifikované MF a potvrzené EK překročily (při započtení zálohy) alokaci r. 2005. OPIE has fulfilled the rule N+2 in the range of real drawing therein, that the expedintures certificed by MF and confirmed by EC by the end of 2007 exceeded (including the advance payment) the allocation of the year 2005. Certifikované prostředky k 31.3.2008 / Certified expenditures as at 31 March 2008 (€)

14 odhady realizovaných a certifikovaných výdajů jsou prováděny na bázi informací o ukončení etap projektůodhady realizovaných a certifikovaných výdajů jsou prováděny na bázi informací o ukončení etap projektů prognóza čerpaných prostředků byla stanovena na rok 2008 průměrně 340 mil. Kč měsíčně s ohledem na skutečnost, že do konce roku 2008 je třeba proplatit všechny zbývající finanční prostředkyprognóza čerpaných prostředků byla stanovena na rok 2008 průměrně 340 mil. Kč měsíčně s ohledem na skutečnost, že do konce roku 2008 je třeba proplatit všechny zbývající finanční prostředky estimates for implemented and certified expenses are performed on the basis of information about the completion of project stagesestimates for implemented and certified expenses are performed on the basis of information about the completion of project stages the forecast for the used resources was designated for 2008 at an average level of CZK 340 million per month, this being with regard to the fact that by the end of 2008 it is necessary to pay out all the remaining financial resourcesthe forecast for the used resources was designated for 2008 at an average level of CZK 340 million per month, this being with regard to the fact that by the end of 2008 it is necessary to pay out all the remaining financial resources Čerpání OPPP a certifikace (2) Drawing of OPIE and certification (2)

15 Úspěšný projekt realizovaný v rámci OPPP Succes project realised in OPIE Jedním z příkladů projektu v programu Školicí střediska je např. projekt společnosti Gumárny Zubří. V květnu 2006 společnost podala žádost o dotaci na projekt, v jehož rámci plánovala rekonstrukci nevyužívaných prostor a vybudování školicího střediska především pro své zaměstnance, kterých má společnost 700. Projekt byl ukončen na konci roku 2007. Podařilo se zrekonstruoval celkem 3 místnosti. Jedna nyní slouží pro teoretickou výuku, další dvě pak souží pro praktickou výuku gumárenského oboru. Vybaveny byly veškerými potřebnými laboratorními přístroji. Dále byla kompletně zrekonstruována půda objektu společnosti, která nyní slouží jako počítačová učebna a studovna pro zaměstnance Gumáren Zubří. Smysl tohoto projektu spočívá nejen v tom, že společnost potřebuje zázemí, kde školit zaměstnance na nové technologie, ale také v tom, že nezbytně potřebuje doškolit absolventy, vzhledem k tomu, že studijní obory neodpovídají požadavkům na praxi. One of the examples of a project in the Training centres programme is a project by rubber plant Zubří. The company applied for the grant in May 2006 and finished the project at the end of 2007. The implementation of this project included reconstruction of unused premises and building up a training centre mainly for employees, of which the company has 700. Three rooms were reconstructed. One of them is used for theoretical education, two others are for practical education of rubber line. All room were fully equiped with useful laboratory devices. Next these, the attic of the company´s building was recontructes and is used as a PC classroom and study room for employees. The importance of this project subsist not only in its use for employees but also for after graduation education of graduates, whose knowledge fall short of practical demands.

16 Děkuji za pozornost Thank you for your attention www.mpo.cz Ing. Miroslav Elfmark


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství CSF Monitoring Committee Meeting hotel Yasmin 17. 5. 2006 Ing. Miroslav Elfmark Sekce strukturálních fondů."

Podobné prezentace


Reklamy Google