Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008

2 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V PROGRAMU SROP (LEDEN – DUBEN 2008) Important milestones in JROP (Jan – Apr 2008)  reorganizace odboru ŘO SROP a JPD 2 reorganisation of the JROP and SPD 2 MA department  certifikace výdajů k certification of expenditure as of 30 Apr 2008  evaluace opatření 3.3 evaluation of measure 3.3  přípravy na ukončování programu SROP preparation for closing the JROP programme  Konference „Kontrola, audit, nesrovnalosti“ conference „Checking, audit, irregularities“

3 CERTIFIKACE VÝDAJŮ K Certification of expediture for 30 Apr 2008 V pořadí 11. certifikace výdajů za období – : 11th certification of expenditure from 1st Dec 2007 to 30th Apr 2008:  Zahrnuto celkem 272 žádostí o platbu ve výši ,94 EUR, z toho 237 žádostí v hodnotě ,23 EUR za ERDF a 35 žádostí v hodnotě ,71 EUR za ESF Included total of 272 payment claims amounted of ,94 EUR, 237 payment claims amounted of ,23 EUR for ERDF and 35 payment claims amounted of ,71 EUR for ESF  V prioritě 1 podáno 30 žádostí o platbu ve výši ,14 EUR In priority 1 included 30 payment claims amounted of ,14 EUR  V prioritě 2 podáno 33 žádostí o platbu v celkové výši ,12 EUR In priority 2 included 33 payment claims amounted of ,12  V prioritě 3 podáno 59 žádostí o platbu v celkové výši ,79 EUR In Priority 3 included 59 payment claims amounted of ,79 EUR

4 CERTIFIKACE VÝDAJŮ K Certification of expediture for 30 Apr 2008  V prioritě 4 podáno 59 žádostí o platbu ve výši ,40 EUR In priority 4 administrated 59 payment claims amounted of ,40 EUR  V prioritě 5 podáno 41 žádostí o platbu v celkové výši ,49 EUR In priority 5 administrated 41 payment claims amounted of ,49 EUR

5 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ERDF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ERDF in 2008  alokace celého programu pro ERDF dočerpatelná v roce 2008 činí celkem EUR total allocation of program for ERDF with possibility to absorb in 2008 is EUR  k bylo certifikováno EUR, což je 73,8% alokace roku 2006 for 30 Nov 2007 was certified EUR, which was 73,8% of 2006 allocation  k je ceritikováno nebo připraveno k certifikaci celkem EUR, což je 87,4% alokace programu for 30 Apr 2008 was certified or ready to pass to payment authority EUR, which is 87,4% of program allocation

6 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ERDF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ERDF in 2008 SROP - ERDF Certified to Ready to pass to PA Paid to final recipient To Managing authority (cumul.) To Intermediary body (cumul.) Allocation Left to achieve limit n

7 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ESF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ESF fund in 2008  alokace celého programu pro ESF dočerpatelná v roce 2008 činí celkem EUR tota allocation of program with possibility to absorb in 2008 for ESF is EUR  k bylo certifikováno EUR, což je 51% alokace roku 2006 for 30 Nov 2007 was certified EUR, which was 51% of 2006 allocation  k je ceritikováno nebo připraveno k certifikaci celkem EUR, což je 58,3% alokace programu for 30 Apr 2008 was certified or ready to pass to payment authority EUR, which is 58,3% of program allocation

8 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ESF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ESF fund in 2008 SROP - ESF Certified to Ready to pass to PA Paid to final recipient To Managing authority (cumul.) To Intermediary body (cumul.) Allocation Left to achieve limit n

9 POKROK V REALIZACI PROGRAMU SROP ( dle SMT v mil. EUR) JROP programme progress Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/ ,4613,2542,3441,9 02/ ,1639,4576,3441,9 04/ ,4660,4611,8441,9

10 PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ ( dle SMT v mil. EUR) Priority 1 - Regional support for enterprise Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/200760,279,46947,535,8 02/200860,280,570,750,935,8 04/200860,28371,15635,8

11 PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ ( dle SMT v mil. EUR) Priority 1 - Regional support for enterprise Priorita 1 – Regionální podpora podnikání/Priority 1 – Regional support for enterprise Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Celkový počet podpořených projektů Total number of assisted SMEs Počet vytvořených pracovních míst/ Number of assisted jobs

12 Investice do high tech centra pro ortotiku a protetiku Investment to the high tech centre for orthotics and prosthesis příspěvek EU: 3,9 mil. Kč

13 PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY ( dle SMT v mil. EUR) Priority 2 - Regional development of infrastructure Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/ ,7337,8344,7252,5206,9 02/ ,7342, ,8206,9 04/ , ,3280,9206,9

14 PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY ( dle SMT v mil. EUR) Priority 2 - Regional development of infrastructure Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury/Priority 2 – Regional development of infrastructure Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Vybudované/zrekonstruované dopravní komunikace (km) Length of built or enhanced roads Počet uživatelských míst ve veřejných internetových stanicích Number of user places in PIAPs or ICT centres with public Internet access

15 Modernizace a rozvoj MHD ve Zlíně a Otrokovicích využitím specifického vozového parku Modernization and Advancement of Public Transport in Zlin and Otrokovice Using Specific Rolling Stock příspěvek EU: 60,3 mil. Kč

16 PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH ( dle SMT v mil. EUR) Priority 3 - Human resources development in regions Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/ ,3137,163,5102,384,7 02/ , ,284,7 04/ ,3143,267114,484,7

17 PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH ( dle SMT v mil. EUR) Priority 3 - Human resources development in regions Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech/Priority 3 – Human resources development in regions Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Počet vytvořených pracovních míst Number of assisted jobs Počet podpořených osob, které se zúčastnily kurzů sociální integrace Number of assisted persons (clients) who took part in programmes on social integration

18 Kurzy pracovní integrace v Chráněných dílnách u sv. Anny při Domově sv. Josefa Courses of work integration in Protected workshop by St. Annas, House of St. Josef příspěvek EU: 6 mil. Kč

19 PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ( dle SMT v mil. EUR) Priority 4 - Tourism development Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/ ,1191,7133,1132, / ,1192, , / ,1197,6139,8151,9109

20 PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ( dle SMT v mil. EUR) Priority 4 - Tourism development Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu/Priority 4 – Turism development Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Počet podpořených MSP v cestovním ruchu Number of assisted SMEs in tourism Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných zařízeních Number of created permanent beds in hotels and similar accommodation facilities

21 Obnova zámeckého pivovaru Chyše Restoration of the castle brewery Chyše příspěvek EU: 6,3 mil. Kč

22 PRIORITA 5 – TECHNICKÁ POMOC ( dle SMT v mil. EUR) Priority 5 – Technical assistance Měsíc Month Alokace Total Budget Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/200715,711,42,97,15,5 02/200815,712,52,98,15,5 04/200815,714,83,18,55,5

23 PRIORITA 5 – TECHNICKÁ POMOC ( dle SMT v mil. EUR) Priority 5 – Technical assistance Priorita 5 – Technická pomoc/Priority 5 – Technical assistance Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Počet proškolených osob Number of persons trained Počet článků a tiskových zpráv Number of articles and press releases

24 PROJEKTY V REALIZACI Projects in realisation Priorita/ priority Počet projektů ještě v realizaci Number of projects in realisation Priorita 1/ priority 1 54 Priorita 2/ priority 2 18 Priorita 3/ priority Priorita 4/ priority 4 96 Priorita 5/ priority 5 46

25 PŘÍPRAVA NA UKONČOVÁNÍ PROGRAMU SROP Preparation for closing the JROP programme  vydána metodická pomůcka pro ukončování programů SF 2004 – 2006 ( ) Methodical Guidelines for closing the programmes from period 2004 – 2006 was issued ( on 1st Feb 2008)  ve spolupráci se ZS je připravován detailní postup pro SROP in cooperation with IB is beeing prepared detailed procedure of SPD 2  současné kroky / steps taken at the moment: revize dat v IS / revision of datas in IS uvahy o ex-post evaluaci / consideration the ex-post evaluation

26 KONFERENCE „KONTROLA, AUDIT, NESROVNALOSTI“ Conference „Checking, audit, irregularities“  Konference proběhla 19. – v Olomouci za účasti 75 účastníků conference took place from 19th till 20th March 2008 in Olomouc with 75 participants  Určeno pro ŘO OP, Ministerstvo financí, Policii ČR, Evropskou komisi, interní auditory a experty na oblast nesrovnalostí addressed to OPs MA, Ministry of finance, Police of CR, European commission, internal auditors and experts in the field of irregularities  Výměna zkušeností mezi OP z a exchange of experiences between OPs from the period and OPs from the period

27 PROGRAM SROP – PŘEKÁŽKY, RIZIKA, OBTÍŽE JROP program – barriers, risks, difficulties  Posouvání harmonogramů některých projektů (riziko včasného ukončení projektů) postponed timeschedules of some projects (risk of finalization on time in some projects)  Pomalá reakce příjemců na doplnění podkladů k proplácení, dokladování změn v projektu some FB are slow in completion of payment documents, documents about changes in projects  Fluktuace pracovníků administrace, ale i projektových manažerů u KP high turnover of both administration staff and project managers at FB  Nadhodnocené rozpočty projektů Overestimated budgets of projects

28 Děkuji za pozornost Thank you for your attention Ing. Lumíra


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google