Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních fondů MPO Division of Structural Funds MIT

2 Celkové údaje o pokroku v realizaci od minulého zasedání MV RPS Global data on progress in the implementation since the recent meetinng of minulého zasedání Mcfor the CSF výrazný pokrok realizovaných platbáchvýrazný pokrok realizovaných platbách hlavním úkolem je administrace ŽoPhlavním úkolem je administrace ŽoP noticeable progress both in project contracting and payments madenoticeable progress both in project contracting and payments made main task is administration of payment claimsmain task is administration of payment claims

3 Celkové údaje o pokroku v realizaci Global data on progress in the implementation K 30. 4. 2007 Dotace a individuální projekty Přijato: 2 261 žádostí (příjem žádostí ukončen k 1. 10. 2006) Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 1254 projektů v hodnotě cca 295 mil. EUR (bez úvěrových programů) Autorizováno: 428 projektů ve výši přesahující 125 mil. EUR Autorizováno: 428 projektů ve výši přesahující 125 mil. EUR ČMZRB Přijato: 2 233 žádostí Uzavřeno: 1 632 smluv o poskytnutí zvýhodněného úvěru v hodnotě více než 72 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 43 mil. EUR - z toho podíl dotace z OPPP 60 %, tj. cca 43 mil. EUR Vyčerpáno: 1 497 úvěrů ve výši 62,3 mil. EUR včetně 60% příspěvku OPPP Reálně bylo žadatelům na účet převedeno na dotacích i zvýhodněných úvěrech více než 112 mil. EUR As of 30. 4. 2007 Grants and individual projects Received: 2 261 applications Decisions on giving a grant: 1 254 projects in the value of almost 295 mil. EUR (excluding loans programmes) Authorised: 428 projects in the value of more than 125 mil. EUR ČMZRB Received: 2 233 applications Signed: 1 632 contracts on a soft loan in the value of more than 72 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 43 mil. EUR - a 60 per cent share of an OP grant, e. g. roughly 43 mil. EUR Disbursed: 1 497 loans in the value of 62,3 mil. EUR including the 60% contribution of OPIE Actually, the applicants were paid more than 112 mil. EUR as both grants and soft loans

4 Údaje o pokroku – po prioritách (1) Data on progress – by priorities (1) realokace 1 892 000 € z programu PROSPERITA do programu ŠSrealokace 1 892 000 € z programu PROSPERITA do programu ŠS snížení alokace Priority 1 o 12 mil. € ve prospěch Priority 2snížení alokace Priority 1 o 12 mil. € ve prospěch Priority 2 výrazný pokrok v čerpání prostředkůvýrazný pokrok v čerpání prostředků zapojení municipalit a univerzit (infrastrukturální projekty)zapojení municipalit a univerzit (infrastrukturální projekty) rozšíření a zlepšení služeb pro firmy z ČR k jejich uplatněnírozšíření a zlepšení služeb pro firmy z ČR k jejich uplatnění na mezinárodních trzích (vyšší využívání služeb CzechTrade v rámci 1.4) reallocation of € 1 892 000 from the Prosperity programme to the Training centres programmereallocation of € 1 892 000 from the Prosperity programme to the Training centres programme reallocation of € 12 mil. from Priority 1 to Priority 2reallocation of € 12 mil. from Priority 1 to Priority 2 Outstanding progress in realised expendituresOutstanding progress in realised expenditures participation of municipalities and universities (infrastructural projects)participation of municipalities and universities (infrastructural projects) a wider range and improvement of services for Czech companies on foreign markets ( better use of CzechTrade services in the framework of 1.4)a wider range and improvement of services for Czech companies on foreign markets ( better use of CzechTrade services in the framework of 1.4)

5 klíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelůklíčové opatření OPPP, nejvyšší zájem ze strany žadatelů plné vyčerpání úvěrových programůplné vyčerpání úvěrových programů key OPIE Measures, the highest demand for supportkey OPIE Measures, the highest demand for support full disbursement of credit programmesfull disbursement of credit programmes Údaje o pokroku – po prioritách (2) Data on progress – by priorities (2)

6 podpůrné aktivity na úrovni Řídícího orgánu a agenturpodpůrné aktivity na úrovni Řídícího orgánu a agentur snížení alokace pro Prioritu 3 o 1 mil. € ve prospěch Priority 2snížení alokace pro Prioritu 3 o 1 mil. € ve prospěch Priority 2 Údaje o pokroku – po prioritách (3) Data on progress – by priorities (3) support activities on the level of the Managing Authority and agenciesnsupport activities on the level of the Managing Authority and agenciesn reallocation of €1mil. from Priority 3 to Priority 2reallocation of €1mil. from Priority 3 to Priority 2

7 Specifické překážky a obtíže v implementaci OPPP Specific obstacles and difficulties in the implementation of OPIE

8 Pozitivní faktory realizace The Positive Features of Implementation plynulost hodnocení projektůplynulost hodnocení projektů společenská prospěšnost, reálné úspěšné příkladyspolečenská prospěšnost, reálné úspěšné příklady přímá podpora podnikatelských subjektůpřímá podpora podnikatelských subjektů projekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro příští programovací obdobíprojekt optimalizace systému implementace OPPP – využití pro příští programovací období OPPP – z hlediska čerpání prostředků SF jeden z nejúspěšnějších programůOPPP – z hlediska čerpání prostředků SF jeden z nejúspěšnějších programů smooth evaluation of projectssmooth evaluation of projects social benefits, tangible success storiessocial benefits, tangible success stories direct support of enterprisesdirect support of enterprises the project of the optimisation of the implemention system of OPIE – the use in the next programming periodthe project of the optimisation of the implemention system of OPIE – the use in the next programming period OPIE – taking into account the disbursement of the SF means one of the most successful programmesOPIE – taking into account the disbursement of the SF means one of the most successful programmes

9 Opatření ke zrychlení realizace Measures for acceleration of implementation zrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektůzrušení 100% míry kontrol na místě – vzorek projektů pravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtáchpravidelný monitoring stavu projektů nad 30 mil. Kč ve 2-měsíčních lhůtách zvýšení počtu pracovníků OSF na 39 k 30. 4. 2007zvýšení počtu pracovníků OSF na 39 k 30. 4. 2007 zvýšení počtu pracovníků implementačních agenturzvýšení počtu pracovníků implementačních agentur zrychlení činnosti hodnotitelských komisízrychlení činnosti hodnotitelských komisí 100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples100% on-spot-checks are going to be replaced by checking samples regular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZKregular two-month monitoring of project with the value upwards of 30 million CZK increase in DSF staff to 39 as of 30. 4. 2007increase in DSF staff to 39 as of 30. 4. 2007 increase in implementation agencies´staffincrease in implementation agencies´staff shorter processing of applications by Evaluation Committeesshorter processing of applications by Evaluation Committees

10 Čerpání OPPP a certifikace Drawing of OPIE and certification OPPP splnil v oblasti reálného čerpání pravidlo N+2 v tom, že do konce roku 2006 výdaje certifikované MF a potvrzené EK překročily alokaci r. 2004 o cca 5 %. Další certifikace proběhne k datu 31. 5. 2007. OPIE has fulfilled the rule N+2 in the range of real drawing therein, that the expedintures certificed by MF and confirmed by EC by the end of 2006 exceeded the allocation of the year 2004 by 5%. Next certification is planed as at 31. 5. 2007

11 Projekty vedoucí k posílení absorpční kapacity Projects leading to the strengthening of the absorption capacity Celá alokace OPPP pro obd. 2004 – 2006 byla v zásadě zazávazkována do 31. 12. 2006 (vyjma TP, projektů agentur v rámci opatření 1.4 a specifických projektů nepodléhajících pravidlům veřejné podpory).Celá alokace OPPP pro obd. 2004 – 2006 byla v zásadě zazávazkována do 31. 12. 2006 (vyjma TP, projektů agentur v rámci opatření 1.4 a specifických projektů nepodléhajících pravidlům veřejné podpory). MPO naopak muselo všechny programy podpory uzavřít předčasně pro zájem žadatelů převyšující finanční možnosti.MPO naopak muselo všechny programy podpory uzavřít předčasně pro zájem žadatelů převyšující finanční možnosti. The whole OPIE allocation was in fact contracted by the end of 2006 (except TA projects, individual projects, and specific projects that aren ´t under the state aid rules control)The whole OPIE allocation was in fact contracted by the end of 2006 (except TA projects, individual projects, and specific projects that aren ´t under the state aid rules control) MIT had to end up all the support programmes precociously because of enormous interest of applicants that exceeded financial possibilities.MIT had to end up all the support programmes precociously because of enormous interest of applicants that exceeded financial possibilities.

12 Úspěšný projekt realizovaný v rámci OPPP Succes project realised in OPIE Jedním z příkladů projektu v programu ROZVOJ je projekt firmy ROLOFOR s.r.o. na pořízení kastové linky na výrobu stretchové folie. Realizace tohoto projektu firmě umožnila stát se prvním výrobcem stretchové folie v České a Slovenské republice. Tím se firmě podařilo trojnásobně zvýšit obrat a rovněž několikanásobně zvýšit přidanou hodnotu, produktivitu práce i provozní zisk. Cílem firmy je stát se dominantním výrobcem stretchové folie ve střední a východní Evropě. Její výhodou, nyní již jako výrobce je, že může a chce plně uspokojovat individuální a specifické požadavky zákazníka, což není v tomto oboru zvykem. One of the examples of a project in the DEVELOPMENT programme is a project by ROLOFOR s.r.o. for the acquisition of a cast line for the manufacture of stretch film. The implementation of this project enabled the company to become the first manufacturer of stretch film in the Czech Republic and Slovakia. As such, the company’s turnover tripled and there was a manifold increase in value added, labour productivity and operating profit. The company plans to become the dominant producer of stretch film in Central and Eastern Europe. Its advantage, now as a producer, is that it can and wants to satisfy completely the individual and specific requirements of the customer, which is not common practice in this sector.

13 Děkuji za pozornost Thank you for your attention www.mpo.cz JUDr. Ing. Břetislav Grégr


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství Monitoring Committee Meeting for the CSF hotel Yasmin 17. 5. 2006 JUDr. Ing. Břetislav Grégr sekce strukturálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google