Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 3. přednáška. Osnova přednášky: Předmět zobrazení v účetnictví Předmět zobrazení v účetnictví Základní účetní výkaz – rozvaha Základní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 3. přednáška. Osnova přednášky: Předmět zobrazení v účetnictví Předmět zobrazení v účetnictví Základní účetní výkaz – rozvaha Základní."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 3. přednáška

2 Osnova přednášky: Předmět zobrazení v účetnictví Předmět zobrazení v účetnictví Základní účetní výkaz – rozvaha Základní účetní výkaz – rozvaha Charakteristika jednotlivých prvků rozvahy Charakteristika jednotlivých prvků rozvahy

3 Prostředky k podnikání (= majetek) -mají vždy určitou formu, např.: peníze, budovy, např.: peníze, budovy, stroje, materiál,… stroje, materiál,… Pro evidenci je nutno je uspořádat, členit (klasifikovat): základní členění - podle účasti na činnosti : a) dlouhodobý majetek b) oběžný majetek -byly vloženy do podnikání s cílem je zhodnotit = s cílem je zhodnotit = jejich hodnota = kapitál Pro evidenci je nutno je uspořádat, členit (klasifikovat): Základní členění - podle toho, čí je kapitál vložený do podnikání: a) kapitál vlastní b) kapitál cizí (úvěry, půjčky

4 Příklad: 1. Pan Novák založil firmu na opravy el. přístrojů: na firemní účet převedl své úspory ve výši 400 000,- Prostředky k podnikání mají formu peněz na běžném účtu ve výši 400 000,- Tyto úspory zároveň představují hodnotu vloženou do podnikání zakladatelem, tj. vlastní kapitál tj. vlastní kapitál

5 Koloběh prostředků v podniku Fáze koloběhu: Fáze koloběhu: a) Nákup – strojů, materiálu, pracovníků b) Výroba – proces přeměny vstupních prvků na výstupní výkony prvků na výstupní výkony (výrobky, služby) (výrobky, služby) c) Prodej – předání výkonů, přijetí úhrady, servis servis

6 Formy majetku: Výsledkem koloběhu prostředků je, že v každém okamžiku existuje široká škála různých forem, v němž se majetek vyskytuje: - nakoupený materiál, - přístroje a nástroje, - zařízení, stroje, - budovy, - dopravní prostředky, - nedokončené výrobky, - hotové výrobky - peněžní prostředky – v hotovosti, na účtech - nutno uspořádat, zpřehlednit, rozčlenit do skupin - nutno uspořádat, zpřehlednit, rozčlenit do skupin

7 Prostředky k podnikání = = aktiva (účetní označení) = majetek v konkrétní formě Lze členit různě: podle funkce v činnosti: podle funkce v činnosti: a) dlouhodobý (stálý, neoběžný) – vytváří dlouhodobě podmínky pro činnost b) oběžný (krátkodobý) – mění se na výkony, tj. v relativně krátkém čas. intervalu podle podstaty: podle podstaty: a) hmotný – má fyzickou podstatu b) nehmotný – nemá fyzickou podstatu c) finanční – slouží ke zhodnocení jinou formou než činností podniku

8 Zdroje prostředků k podnikání = pasiva (účetní označení) = kapitál (hodnota určená ke zhodnocení, zdroje, které byly vloženy a použity k získání majetku v jeho různých formách) základní členění - podle vztahu k vlastníku- zakladateli podniku: a) vlastní (základní kapitál) – trvale k dispozici b) cizí (závazky, úvěry) – dočasně k dispozici, zpravidla za úplatu (úroky)

9 Kapitál formy vlastního kapitálu: formy vlastního kapitálu: - základní kapitál - kapitálové fondy (emisní ážio,…) - fondy ze zisku (zákonný rezervní fond, statutární fondy ), - Nově vytvořený zdroj (nerozdělený zisk min. let, zisk běžného období formy cizího kapitálu: formy cizího kapitálu: - úvěry, půjčky – kapitál dočasně poskytnutý za úplatu - závazky (dluhy) – vyplývají z úpravy zúčtovacích vztahů s různými subjekty, např. úhrada faktur – dodavatel, výplata mezd -zaměstnanci - rezervy – na budoucí závazky a platby

10 Bilanční princip - je založený na jednoduché skutečnosti: každá složka majetku musela být pořízena z určitého konkrétního zdroje, z určitého konkrétního zdroje, nemůže být majetek, který by nebyl pořízen z nějakého zdroje (někdo, zakladatel či z nějakého zdroje (někdo, zakladatel či jiný subjekt jej musel do podniku vložit s jiný subjekt jej musel do podniku vložit s cílem jej využívat a dosahovat jeho cílem jej využívat a dosahovat jeho zhodnocení zhodnocení

11 Bilanční princip Jestliže sestavíme a) přehled všech forem majetku, tj. všech jeho složek a vyjádříme hodnotu těchto složek a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů a jejich objemu vložených do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), pak se součet a) jedné řady údajů (o hodnotě forem majetku) a b) druhé řady údajů (o zdrojích vložených do podniku) musí rovnat : a = b musí rovnat : a = b = bilanční rovnost, základ bilance

12 Bilanční princip – základ účetního výkazu „Bilance“ aktiva aktiva = majetek rozčleněný = majetek rozčleněný podle formy (+ objem podle formy (+ objem jednotlivých složek) jednotlivých složek) dvě stránky dvě stránky součet aktiv = součet aktiv = pasiva pasiva = zdroje použité pro = zdroje použité pro pořízení majetku (+ objem pořízení majetku (+ objem čerpání jednotlivých zdrojů) čerpání jednotlivých zdrojů) téhož majetku součet pasiv součet pasiv

13 Výkaz „Bilance“ = přehled o stavu majetku a jeho zdrojů k určitému okamžiku - okamžikový stav, stavový výkaz Obsahuje dvě řady údajů: a) o majetku a jeho formách a objemu jednotlivých forem b) o zdrojích použitých (vložených) pro pořízení různých forem majetku a objemu „čerpání“ jednotlivých zdrojů

14 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu 400 000,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma majetku: Forma majetku: Peníze uložené na bankovním účtu Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 400 000,- - hodnota majetku v této formě: 400 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem tohoto zdroje: 400 000,- - objem tohoto zdroje: 400 000,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni 1.10.2007 Pasiva A. Dlouhodobý majetek 0,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál 400 000,- - vklad na běžném účtu 400 000,- B. Cizí kapitál 0,- C. Časové rozlišení 0,- Aktiva 400 000,- Pasiva 400 000,-

15 Dlouhodobý majetek - využíván delší dobu než jeden rok - vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: 40 000,- hm., resp. 60 000,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)

16 Oběžný majetek - mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok Zahrnuje: - zásoby (a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky) nedokončené výrobky) - pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) - Krátkodobý finanční majetek ( pen. prostředky v hot. a na účtech bank, cenné papíry hot. a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování ) určené k obchodování )

17 Finanční majetek dlouhodobý x krátkodobý – rozhoduje účel, se kterým je FM pořízen: dlouhodobý - cílem je dosahování výnosů z držby (dividendy, úroky), popř. realizace vlivu z držby (rozhodující, podstatný, jiný) krátkodobý – cílem je dosažení výnosů ze změny tržní ceny – záměrem nákupu je prodat při pozitivní změně ceny FM

18 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku, - vzniká zpravidla při založení firmy, v průběhu - vzniká zpravidla při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat,snižovat) je možné měnit jeho výši (navyšovat,snižovat) - podléhá zápisu do OR - podléhá zápisu do OR - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií

19 Vlastní kapitál Kapitálové fondy - vznikají jinak než vkladem zakladatele, např. přijetím daru, přeceněním majetku, rozdílem mezi nom. a prodejní cenou akcií (= emisní ážio – rozdíl mezi nom. cenou a cenou prodejní, tj. cenou, za kterou se prodávají akcie při emisi, záleží na zájmu investorů ) (= emisní ážio – rozdíl mezi nom. cenou a cenou prodejní, tj. cenou, za kterou se prodávají akcie při emisi, záleží na zájmu investorů ) - dodatečný zdroj, vedle základního kapitálu, který je totožní s nom.hodnotou akcií

20 Vlastní kapitál Zisk = nově vyprodukovaný zdroj, vlastní zdroj - ve vlastnictví zakladatele podniku - ve vlastnictví zakladatele podniku podléhá rozdělení: 1) povinné užití – příděl do zák.rez. fondu 2) příděly do fondů – stanovených ve statutu společnosti, resp. dle rozhodnutí vlastníka/ků 3) nerozdělená část – není určen účel užití

21 Cizí kapitál 1) úvěry, půjčky, emit. dluhopisy, směnky – - dočasné, nutné splatit (vrátit) ke sjednanému datu - poskytnuty zpravidla za úplatu (úrok) 2) závazky – - vznikají z úpravy zúčtovacích vztahů (Obch. zák. aj.) - vyskytují se stále (dříve označeny „stálá pasiva“) - bezúplatně,

22 Cizí kapitál Rezervy – - specifický cizí zdroj - pozornost daňových předpisů (Zákon o rezervách) – důsledek způsobu účtování: na vrub nákladů, tj. hosp.výsledku, resp. daňového základu na vrub nákladů, tj. hosp.výsledku, resp. daňového základu - Na rozhraní mezi vlastními a cizími zdroji

23 Příklad 1: Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který převodem na firemní běžný účet vkládá do firmy své úspory v rozsahu Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který převodem na firemní běžný účet vkládá do firmy své úspory v rozsahu 500 000,-, bude vypadat takto: 500 000,-, bude vypadat takto: Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: 500 000,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: 500 000,-

24 Rozvaha Aktiva - Peníze na účtu 500 000,- 500 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 500 000,- 500 000,------------------------------- Celkem P 500 000,-

25 Příklad 2 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného podniku jednotlivce, který vkládá převodem na podniku jednotlivce, který vkládá převodem na firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu 300 000,- a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu 200 000,-. 300 000,- a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu 200 000,-. Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: 500 000,- Zdroj majetku: Zdroj majetku: vlastní úspory (vlastní kapitál) 300 000,- vlastní úspory (vlastní kapitál) 300 000,- úvěr (cizí kapitál) 200 000,- úvěr (cizí kapitál) 200 000,-

26 Rozvaha 2 Aktiva - Peníze na účtu 500 000,- 500 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- 300 000,- - Úvěr (cizí kapitál) 200 000,- 200 000,------------------------------- Celkem P 500 000,-

27 Příklad 3 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané firmy jako podnik jednotlivce, který vkládá převodem na firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu 300 000,-, který dále získal pro svou činnost úvěr od banky ve výši 200 000,-. Za něj nakoupil potřebné stroje do dílny v hodnotě 150 000,- a zbytek ponechal na běžném účtu, bude vypadat takto:

28 Rozvaha 3 Aktiva - Stroje 150 000,- - Peníze na účtu 350 000,- 350 000,--------------------------------- Celkem A 500 000, Pasiva - Vlastní kapitál 300 000,- 300 000,- - Úvěr (cizí kapitál) 200 000,- 200 000,------------------------------- Celkem P 500 000,-

29 Základní účetní výkazy (účetní závěrka) Bilance (rozvaha) – přehled majetku a Bilance (rozvaha) – přehled majetku a jeho zdrojů jeho zdrojů Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – přehled Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – přehled nákladů a výnosů a složek nákladů a výnosů a složek hospodářského výsledku hospodářského výsledku Výkaz cash-flow – přehled peněžních toků v Výkaz cash-flow – přehled peněžních toků v hlavních oblastech činnosti hlavních oblastech činnosti Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu – změna Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu – změna složek vlastního kapitálu složek vlastního kapitálu + příloha (komentář) k účetním výkazům (povinná součást se stanoveným základním obsahem) stanoveným základním obsahem)

30 Hospodářský výsledek výnosy - náklady = + zisk - ztráta - ztráta Náklady – provozní, finanční, mimořádné Výnosy – provozní, finanční, mimořádné - struktura hospodářského výsledku - struktura hospodářského výsledku ≠ příjmy a výdaje (pohyb peněžních prostř.)

31 Náklady x výdaje Náklady – vynaložení prostředků v pen.jedn. - věcná a časová souvislost s výkony - věcná a časová souvislost s výkony Výdaje – úbytek pen. prostředků - nemusí souviset s výkony v daném - nemusí souviset s výkony v daném období období - nemusí souviset s výkony vůbec - nemusí souviset s výkony vůbec

32 Výnosy Výnosy - získané prostředky v důsledku činnosti (v pen.jednotkách) činnosti (v pen.jednotkách) - věcná a časová souvislost s výkony - věcná a časová souvislost s výkony Příjmy – přijetí peněžních prostředků - nemusí souviset s výkony v daném - nemusí souviset s výkony v daném období období - nemusí souviset s výkony vůbec - nemusí souviset s výkony vůbec


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 3. přednáška. Osnova přednášky: Předmět zobrazení v účetnictví Předmět zobrazení v účetnictví Základní účetní výkaz – rozvaha Základní."

Podobné prezentace


Reklamy Google