Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 3. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 3. přednáška"— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 3. přednáška

2 Osnova přednášky: Předmět zobrazení v účetnictví
Základní účetní výkaz – rozvaha Charakteristika jednotlivých prvků rozvahy

3 Prostředky k podnikání (= majetek)
-mají vždy určitou formu, např.: peníze, budovy, stroje, materiál,… Pro evidenci je nutno je uspořádat, členit (klasifikovat): základní členění - podle účasti na činnosti : a) dlouhodobý majetek b) oběžný majetek -byly vloženy do podnikání s cílem je zhodnotit = jejich hodnota = kapitál Pro evidenci je nutno je uspořádat, členit (klasifikovat): Základní členění - podle toho, čí je kapitál vložený do podnikání: a) kapitál vlastní b) kapitál cizí (úvěry, půjčky

4 Příklad: Pan Novák založil firmu na opravy el. přístrojů: na firemní účet převedl své úspory ve výši ,- Prostředky k podnikání mají formu peněz na běžném účtu ve výši ,- Tyto úspory zároveň představují hodnotu vloženou do podnikání zakladatelem, tj. vlastní kapitál

5 Koloběh prostředků v podniku
Fáze koloběhu: a) Nákup – strojů, materiálu, pracovníků b) Výroba – proces přeměny vstupních prvků na výstupní výkony (výrobky, služby) c) Prodej – předání výkonů, přijetí úhrady, servis

6 Formy majetku: Výsledkem koloběhu prostředků je, že v každém okamžiku
existuje široká škála různých forem, v němž se majetek vyskytuje: nakoupený materiál, přístroje a nástroje, zařízení, stroje, budovy, dopravní prostředky, nedokončené výrobky, hotové výrobky peněžní prostředky – v hotovosti, na účtech - nutno uspořádat, zpřehlednit, rozčlenit do skupin

7 Prostředky k podnikání = = aktiva (účetní označení)
= majetek v konkrétní formě Lze členit různě: podle funkce v činnosti: a) dlouhodobý (stálý, neoběžný) – vytváří dlouhodobě podmínky pro činnost b) oběžný (krátkodobý) – mění se na výkony, tj. v relativně krátkém čas. intervalu podle podstaty: a) hmotný – má fyzickou podstatu b) nehmotný – nemá fyzickou podstatu c) finanční – slouží ke zhodnocení jinou formou než činností podniku

8 Zdroje prostředků k podnikání = pasiva (účetní označení)
= kapitál (hodnota určená ke zhodnocení, zdroje, které byly vloženy a použity k získání majetku v jeho různých formách) základní členění - podle vztahu k vlastníku- zakladateli podniku: a) vlastní (základní kapitál) – trvale k dispozici b) cizí (závazky, úvěry) – dočasně k dispozici, zpravidla za úplatu (úroky)

9 Kapitál formy vlastního kapitálu: formy cizího kapitálu:
- základní kapitál - kapitálové fondy (emisní ážio,…) - fondy ze zisku (zákonný rezervní fond, statutární fondy ), - Nově vytvořený zdroj (nerozdělený zisk min. let, zisk běžného období formy cizího kapitálu: úvěry, půjčky – kapitál dočasně poskytnutý za úplatu - závazky (dluhy) – vyplývají z úpravy zúčtovacích vztahů s různými subjekty, např. úhrada faktur – dodavatel, výplata mezd -zaměstnanci - rezervy – na budoucí závazky a platby

10 Bilanční princip je založený na jednoduché skutečnosti:
každá složka majetku musela být pořízena z určitého konkrétního zdroje, nemůže být majetek, který by nebyl pořízen z nějakého zdroje (někdo, zakladatel či jiný subjekt jej musel do podniku vložit s cílem jej využívat a dosahovat jeho zhodnocení

11 Bilanční princip Jestliže sestavíme
a) přehled všech forem majetku, tj. všech jeho složek a vyjádříme hodnotu těchto složek a zároveň b) přehled všech zdrojů a jejich objemu vložených do podniku (zakladatelem, dalšími: věřiteli, bankou), pak se součet a) jedné řady údajů (o hodnotě forem majetku) a b) druhé řady údajů (o zdrojích vložených do podniku) musí rovnat : a = b = bilanční rovnost, základ bilance

12 Bilanční princip – základ účetního výkazu „Bilance“
aktiva = majetek rozčleněný podle formy (+ objem jednotlivých složek) dvě stránky součet aktiv = pasiva = zdroje použité pro pořízení majetku (+ objem čerpání jednotlivých zdrojů) téhož majetku součet pasiv

13 Výkaz „Bilance“ = přehled o stavu majetku a jeho zdrojů k určitému okamžiku okamžikový stav, stavový výkaz Obsahuje dvě řady údajů: a) o majetku a jeho formách a objemu jednotlivých forem b) o zdrojích použitých (vložených) pro pořízení různých forem majetku a objemu „čerpání“ jednotlivých zdrojů

14 Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu
Příklad : Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Na firemní běžný účet vkládá své úspory v rozsahu ,-. Jak bude vypadat rozvaha firmy při jejím založení? Forma majetku: Peníze uložené na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: Vlastní úspory (vlastní kapitál) - objem tohoto zdroje: ,- Aktiva Rozvaha firmy XY p. Nováka ke dni Pasiva A. Dlouhodobý majetek ,- A. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek - základní kapitál  000,- - vklad na běžném účtu  000,- B. Cizí kapitál ,- C. Časové rozlišení ,- C. Časové rozlišení ,- Aktiva ,- Pasiva ,-

15 Dlouhodobý majetek využíván delší dobu než jeden rok
vyšší hodnota (hraniční cena – pro daňové účely: ,- hm., resp ,- nehm.) členění: - nehmotný (software, licence, goodwill,…) - hmotný (budovy, samost.movité věci, zákl.stádo, trvalé porosty) - finanční (cenné papíry, um.díla, drahé kovy)

16 Oběžný majetek mění svou formu v intervalu kratším než jeden rok
Zahrnuje: zásoby (a/ nakupované: materiál, zboží, b/ vlastní výroby: hotové výrobky, nedokončené výrobky) pohledávky (dlouhodobé, krátkodobé) Krátkodobý finanční majetek ( pen. prostředky v hot. a na účtech bank, cenné papíry určené k obchodování )

17 Finanční majetek dlouhodobý x krátkodobý
– rozhoduje účel, se kterým je FM pořízen: dlouhodobý - cílem je dosahování výnosů z držby (dividendy, úroky), popř. realizace vlivu z držby (rozhodující, podstatný, jiný) krátkodobý – cílem je dosažení výnosů ze změny tržní ceny – záměrem nákupu je prodat při pozitivní změně ceny FM

18 Vlastní kapitál Základní kapitál – vklad zakladatele podniku,
- vzniká zpravidla při založení firmy, v průběhu je možné měnit jeho výši (navyšovat,snižovat) - podléhá zápisu do OR - v a.s. je shodný s nominální hodnotou všech emitovaných akcií

19 Vlastní kapitál Kapitálové fondy
vznikají jinak než vkladem zakladatele, např. přijetím daru, přeceněním majetku, rozdílem mezi nom. a prodejní cenou akcií (= emisní ážio – rozdíl mezi nom. cenou a cenou prodejní, tj. cenou, za kterou se prodávají akcie při emisi, záleží na zájmu investorů ) - dodatečný zdroj, vedle základního kapitálu, který je totožní s nom.hodnotou akcií

20 Vlastní kapitál Zisk = nově vyprodukovaný zdroj, vlastní zdroj
- ve vlastnictví zakladatele podniku podléhá rozdělení: povinné užití – příděl do zák.rez. fondu příděly do fondů – stanovených ve statutu společnosti, resp. dle rozhodnutí vlastníka/ků nerozdělená část – není určen účel užití

21 Cizí kapitál 1) úvěry, půjčky, emit. dluhopisy, směnky –
dočasné, nutné splatit (vrátit) ke sjednanému datu poskytnuty zpravidla za úplatu (úrok) 2) závazky – vznikají z úpravy zúčtovacích vztahů (Obch. zák. aj.) vyskytují se stále (dříve označeny „stálá pasiva“) bezúplatně,

22 Cizí kapitál Rezervy – specifický cizí zdroj
pozornost daňových předpisů (Zákon o rezervách) – důsledek způsobu účtování: na vrub nákladů, tj. hosp.výsledku, resp. daňového základu - Na rozhraní mezi vlastními a cizími zdroji

23 Příklad 1: Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané účetní jednotky – opravářské firmy jako podniku jednotlivce, který převodem na firemní běžný účet vkládá do firmy své úspory v rozsahu ,-, bude vypadat takto: Forma majetku: peněžní vklad na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: vlastní úspory /vlastní kapitál/ - objem zdroje: ,-

24 Rozvaha Aktiva Pasiva Peníze na účtu Vlastní kapitál 500 000,-
Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Celkem P ,-

25 Příklad 2 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládaného jiného
podniku jednotlivce, který vkládá převodem na firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu ,- a který ještě získal pro svou činnost úvěr od banky v rozsahu ,-. Forma majetku: peníze na bankovním účtu - hodnota majetku v této formě: ,- Zdroj majetku: vlastní úspory (vlastní kapitál) ,- úvěr (cizí kapitál) ,-

26 Rozvaha 2 Aktiva Pasiva Peníze na účtu Vlastní kapitál 500 000,-
Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Úvěr (cizí kapitál) ,- Celkem P ,-

27 Příklad 3 Sestavte počáteční rozvahu právě zakládané firmy jako podnik jednotlivce, který vkládá převodem na firemní běžný účet do firmy své úspory v rozsahu ,- , který dále získal pro svou činnost úvěr od banky ve výši ,-. Za něj nakoupil potřebné stroje do dílny v hodnotě ,- a zbytek ponechal na běžném účtu, bude vypadat takto:

28 Rozvaha 3 Aktiva Pasiva - Stroje 150 000,- Vlastní kapitál
Peníze na účtu ,- Celkem A , Pasiva Vlastní kapitál ,- Úvěr (cizí kapitál) ,- Celkem P ,-

29 Základní účetní výkazy (účetní závěrka)
Bilance (rozvaha) – přehled majetku a jeho zdrojů Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – přehled nákladů a výnosů a složek hospodářského výsledku Výkaz cash-flow – přehled peněžních toků v hlavních oblastech činnosti Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu – změna složek vlastního kapitálu + příloha (komentář) k účetním výkazům (povinná součást se stanoveným základním obsahem)

30 Hospodářský výsledek výnosy - náklady = + zisk - ztráta
Náklady – provozní, finanční, mimořádné Výnosy – provozní, finanční, mimořádné - struktura hospodářského výsledku ≠ příjmy a výdaje (pohyb peněžních prostř.)

31 Náklady x výdaje Náklady – vynaložení prostředků v pen.jedn.
- věcná a časová souvislost s výkony Výdaje – úbytek pen. prostředků - nemusí souviset s výkony v daném období - nemusí souviset s výkony vůbec

32 Výnosy Výnosy - získané prostředky v důsledku
činnosti (v pen.jednotkách) - věcná a časová souvislost s výkony Příjmy – přijetí peněžních prostředků - nemusí souviset s výkony v daném období - nemusí souviset s výkony vůbec


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 3. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google