Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí"— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí
3. přednáška

2 Podnikové procesy Prodejní činnost (včetně marketingu) Nákupní činnost
Výrobní činnost Investiční činnost Řízení a správa

3 Prodejní činnost je výchozím procesem – ve složce marketingové:
- zjišťování situace na trhu - aktivní ovlivňování trhu a zákazníků V čase je procesem závěrečným Zahrnuje řadu dílčích procesů a rozhodovacích situací (volba odběratele, platební podmínky, dodací podmínky, atd.)

4 Prodejní činnost Prodej je aktem směny
Uskutečňuje se prostřednictvím trhu Důležitým faktorem prodeje je cena: peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků nebo služeb. Pro aktivní ovlivňování prodeje je využíván soubor podnikových aktivit - marketingový mix

5 Prodejní činnost Marketingový mix k ovlivnění prodeje zahrnuje: (4 P)
- produkt, - prostorové přemístění, - cena, - podněcování prodejů.

6 Marketingový mix - produkt
= vše, co může být nabídnuto (výrobek, práce, služba, zboží ) - má svůj životní cyklus: - uvedení na trh - růst (objemu prodeje, ceny) - zralost - stažení z trhu (pokles objemu prodeje, snížení ceny k zajištění prodeje) - má své charakteristiky: - základ-užitné vlastnosti - obal, design, značku, cenu - podmínky dodávky, poprodejní servis, opravy,

7 Marketingový mix - cena
- je výsledkem vzájemného působení subjektivních názorů (hodnot) účastníků trhu, nabídky a poptávky - je peněžním vyjádřením hodnoty - má řadu funkcí: pro prodávajícího zajistit obnovu činnosti a přinést zisk

8 Marketingový mix - cena
Cena plní tyto funkce: a) regulační - základní funkce ceny (vystupuje jako tržní regulátor dvou základních tržních sil, tj. nabídky a poptávky. b) rozdělovací - je nástrojem rozdělování důchodů. c) alokační -plní úlohu nástroje rozmístění disponibilních zdrojů ekonomických subjektů. d) kriteriální - je jedním z kritérií rozhodování o koupi. e) informační - je nositelem informací o situaci na trhu, zejména o stavu nabídky a poptávky. f) racionalizační - vystupuje jako nástroj racionálního působení na stav poptávky (resp.výroby). g) evidenční - je měřítkem ekonomické činnosti a zajišťuje její obnovu.

9 Marketingový mix - cena
Struktura ceny: materiálové náklady spotřebované služby opotřebení dlouhodobého majetku mzdové náklady zisk

10 Marketingový mix - cena
Metody stanovení cen 1) Nákladově orientovaná tvorba ceny - náklady určují dolní hranici ceny, horní hranice ceny je určena trhem resp. poptávkou. 2) Cena stanovená v závislosti na cenách konkurence, pohyb cen kopíruje pohyb konkurenčních cen 3) Poptávkově orientovaná cena – cena stanovená na základě představ zákazníků

11 Marketingový mix - umístění
zahrnuje problematiku a rozhodovací situace při a) dodání výkonu odběrateli, b) přepravních cestách, c) volbě způsobů dopravy, d) stanovování podmínek dodání apod.

12 Marketingový mix – podpora prodeje
zahrnuje souhrn aktivit, které mají - zjišťovat názory zákazníka - ovlivňovat chování zákazníka - ovlivňovat výrobu směrem na přání zákazníka

13 Výrobní činnost činnost, která je organizována za účelem tvorby statků materiální i nemateriální povahy s cílem uspokojit požadavky účastníků trhu. Výsledkem výroby: hmotné výrobky nebo služby a) Elementární výrobní faktory + b) dispozitivní faktor = a) práce, dlouhodobý majetek, materiál + b) řídící práce

14 Výrobní činnost - zajišťuje splnění cílů a poslání podniku,
ovlivňuje efektivitu podnikání (snižování výrobních nákladů, zkracování průběžných dob výroby, snižování pracnosti) a konkurenceschopnost podniku Výrobce vždy řeší otázky: Co ? Jak ? Pro koho ?

15 Výrobní činnost - etapy
- předvýrobní etapa (vývoj, konstrukční a technologická příprava, materiál, výrobní přípravky, kapacitní plánování apod.), - výrobní etapa, - prodejní etapa (skladování, expedice).

16 Nákupní činnost představuje problematiku a rozhodovací situace :
- volba dodavatele - sjednání podmínek dodávky - řízení a skladování zásob - hodnocení efektivnosti nákupu

17 Nákupní činnost základní funkcí je
efektivní zabezpečení veškerých podnikových procesů materiálem, komponenty (subdodávkami), zařízeními, systémy a službami, a to - - v potřebném množství, - sortimentu, - kvalitě, - čase a - místě.

18 Nákupní činnost - řízení zásob
- cílem je optimalizace zásob tj. zabezpečit plynulou funkci výrobního procesu při minimálních nákladech (snaha o pouhou minimalizaci zásob může však způsobit poruchy ve výrobě). Složky zásob v hromadných výrobách: - běžná (plynule se mění v rámci dod.cyklu) - pojistná (má jistit opoždění dodávky) - technická (má zajistit spotřebu po dobu přípravy zásob před jejich spotřebou

19 Nákupní činnost - řízení zásob
Metody řízení zásob Metoda ABC (pozornost je věnována položkám zásob dle jejich podílu ) Metoda JIT (just in time) – minimalizuje stav zásob a náklady na zásobování Důležitým je skladové hospodářství – ovlivňuje významně celkové náklady na zajištění zásob

20 Investiční činnost Investování - odložení současné spotřeby za
účelem získání budoucích užitků, Podnik investuje zejména do: - hmotných investic – udržují, rozšiřují, nebo vytvářejí výrobní kapacity, zajišťují inovaci produktů, popřípadě ochranu životního prostředí apod., - nehmotných investic – nákup patentů, licencí, software apod., - finančních investic – zajišťují zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků např. nákup cenných papírů.

21 Investiční činnost Investování je spojeno s:
- vysokou kapitálovou náročností, - existencí rizika a nejistoty, respektováním časové hodnoty peněz. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic - dvě základní skupiny metod: a) metody statické, které nerespektují faktor času, tj. doba návratnosti a rentabilita (výnosnost) investice, b) metody dynamické, které faktor času respektují tj. metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta.

22 Investiční činnost Metody hodnocení investičních projektů:
a) Výnosnost investice (ROI) ROI = průměrný čistý zisk za dobu provozu investice / investiční náklady) b) Čistá současná hodnota - je rozdíl mezi současnou hodnotou (tj. diskontovanou) očekávaných výnosů a současnou hodnotou nákladů na investici. (snahou je aby ČSH byla větší nuly) c) Vnitřní výnosové procento - taková diskontní míra, při které se současná hodnota (tj. diskontovaná) očekávaných výnosů investice se rovná současné hodnotě nákladů na její pořízení. Cílem je vnitřní výnosové procento maximalizovat.

23 Investiční činnost – zdroje financování
mohou být vnitřní a vnější: Vnitřní zdroje financování investic: - nerozdělený zisk a odpisy (nestačí většinou), - výnosy z jednorázového prodeje majetku podniku, - emitované akcie, nebo dluhopisy, -vklady majitelů. Vnější zdroje financování investic: - dlouhodobé bankovní úvěry, - dotace, - leasing, - splátkový prodej.

24 Řídící činnost Funkce: - Správa Technické řízení Ekonomické řízení
Finanční řízení Důležité technické prostředky zpracování informací.


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google