Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 3. přednáška. Podnikové procesy Prodejní činnost (včetně marketingu) Prodejní činnost (včetně marketingu) Nákupní činnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 3. přednáška. Podnikové procesy Prodejní činnost (včetně marketingu) Prodejní činnost (včetně marketingu) Nákupní činnost."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 3. přednáška

2 Podnikové procesy Prodejní činnost (včetně marketingu) Prodejní činnost (včetně marketingu) Nákupní činnost Nákupní činnost Výrobní činnost Výrobní činnost Investiční činnost Investiční činnost Řízení a správa Řízení a správa

3 Prodejní činnost je výchozím procesem – ve složce marketingové: je výchozím procesem – ve složce marketingové: - zjišťování situace na trhu - zjišťování situace na trhu - aktivní ovlivňování trhu a zákazníků - aktivní ovlivňování trhu a zákazníků V čase je procesem závěrečným V čase je procesem závěrečným Zahrnuje řadu dílčích procesů a rozhodovacích situací (volba odběratele, platební podmínky, dodací podmínky, atd.) Zahrnuje řadu dílčích procesů a rozhodovacích situací (volba odběratele, platební podmínky, dodací podmínky, atd.)

4 Prodejní činnost Prodej je aktem směny Prodej je aktem směny Uskutečňuje se prostřednictvím trhu Uskutečňuje se prostřednictvím trhu Důležitým faktorem prodeje je cena: peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků nebo služeb. Důležitým faktorem prodeje je cena: peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků nebo služeb. Pro aktivní ovlivňování prodeje je využíván soubor podnikových aktivit - marketingový mix Pro aktivní ovlivňování prodeje je využíván soubor podnikových aktivit - marketingový mix

5 Prodejní činnost Marketingový mix k ovlivnění prodeje zahrnuje: (4 P) Marketingový mix k ovlivnění prodeje zahrnuje: (4 P) - produkt, - produkt, - prostorové přemístění, - prostorové přemístění, - cena, - cena, - podněcování prodejů. - podněcování prodejů.

6 Marketingový mix - produkt Produkt Produkt = vše, co může být nabídnuto (výrobek, práce, = vše, co může být nabídnuto (výrobek, práce, služba, zboží ) služba, zboží ) - má svůj životní cyklus: - má svůj životní cyklus: - uvedení na trh - uvedení na trh - růst (objemu prodeje, ceny) - růst (objemu prodeje, ceny) - zralost - zralost - stažení z trhu (pokles objemu prodeje, - stažení z trhu (pokles objemu prodeje, snížení ceny k zajištění prodeje) snížení ceny k zajištění prodeje) - má své charakteristiky: - základ-užitné vlastnosti - má své charakteristiky: - základ-užitné vlastnosti - obal, design, značku, cenu - obal, design, značku, cenu - podmínky dodávky, poprodejní servis, opravy, - podmínky dodávky, poprodejní servis, opravy,

7 Marketingový mix - cena Cena Cena - je výsledkem vzájemného působení - je výsledkem vzájemného působení subjektivních názorů (hodnot) účastníků subjektivních názorů (hodnot) účastníků trhu, nabídky a poptávky trhu, nabídky a poptávky - je peněžním vyjádřením hodnoty - je peněžním vyjádřením hodnoty - má řadu funkcí: pro prodávajícího zajistit - má řadu funkcí: pro prodávajícího zajistit obnovu činnosti a přinést zisk obnovu činnosti a přinést zisk

8 Marketingový mix - cena Cena plní tyto funkce: Cena plní tyto funkce: a) regulační - základní funkce ceny (vystupuje jako tržní regulátor dvou základních tržních sil, tj. nabídky a poptávky. a) regulační - základní funkce ceny (vystupuje jako tržní regulátor dvou základních tržních sil, tj. nabídky a poptávky. b) rozdělovací - je nástrojem rozdělování důchodů. b) rozdělovací - je nástrojem rozdělování důchodů. c) alokační -plní úlohu nástroje rozmístění disponibilních zdrojů ekonomických subjektů. c) alokační -plní úlohu nástroje rozmístění disponibilních zdrojů ekonomických subjektů. d) kriteriální - je jedním z kritérií rozhodování o koupi. d) kriteriální - je jedním z kritérií rozhodování o koupi. e) informační - je nositelem informací o situaci na trhu, e) informační - je nositelem informací o situaci na trhu, zejména o stavu nabídky a poptávky. zejména o stavu nabídky a poptávky. f) racionalizační - vystupuje jako nástroj racionálního f) racionalizační - vystupuje jako nástroj racionálního působení na stav poptávky (resp.výroby). působení na stav poptávky (resp.výroby). g) evidenční - je měřítkem ekonomické činnosti a zajišťuje g) evidenční - je měřítkem ekonomické činnosti a zajišťuje její obnovu. její obnovu.

9 Marketingový mix - cena Struktura ceny: Struktura ceny: materiálové náklady materiálové náklady spotřebované služby spotřebované služby opotřebení dlouhodobého opotřebení dlouhodobého majetku majetku mzdové náklady mzdové náklady zisk zisk

10 Marketingový mix - cena Metody stanovení cen 1) Nákladově orientovaná tvorba ceny - náklady určují dolní hranici ceny, horní hranice ceny je určena trhem resp. poptávkou. 2) Cena stanovená v závislosti na cenách konkurence, pohyb cen kopíruje pohyb konkurenčních cen 3) Poptávkově orientovaná cena – cena stanovená na základě představ zákazníků

11 Marketingový mix - umístění - zahrnuje problematiku a rozhodovací situace při a) dodání výkonu odběrateli, a) dodání výkonu odběrateli, b) přepravních cestách, b) přepravních cestách, c) volbě způsobů dopravy, c) volbě způsobů dopravy, d) stanovování podmínek dodání apod. d) stanovování podmínek dodání apod.

12 Marketingový mix – podpora prodeje - zahrnuje souhrn aktivit, které mají - zjišťovat názory zákazníka - zjišťovat názory zákazníka - ovlivňovat chování zákazníka - ovlivňovat chování zákazníka - ovlivňovat výrobu směrem na přání - ovlivňovat výrobu směrem na přání zákazníka zákazníka

13 Výrobní činnost činnost, která je organizována za účelem tvorby statků materiální i nemateriální povahy s cílem uspokojit požadavky účastníků trhu. činnost, která je organizována za účelem tvorby statků materiální i nemateriální povahy s cílem uspokojit požadavky účastníků trhu. Výsledkem výroby: Výsledkem výroby: hmotné výrobky nebo služby hmotné výrobky nebo služby a) Elementární výrobní faktory + b) dispozitivní faktor = a) Elementární výrobní faktory + b) dispozitivní faktor = a) práce, dlouhodobý majetek, materiál + a) práce, dlouhodobý majetek, materiál + b) řídící práce b) řídící práce

14 Výrobní činnost - - zajišťuje splnění cílů a poslání podniku, - ovlivňuje efektivitu podnikání (snižování výrobních nákladů, zkracování průběžných dob výroby, snižování pracnosti) a konkurenceschopnost podniku - Výrobce vždy řeší otázky: Co ? Jak ? Pro koho ? Co ? Jak ? Pro koho ?

15 Výrobní činnost - etapy - předvýrobní etapa (vývoj, konstrukční a technologická příprava, materiál, výrobní přípravky, kapacitní plánování apod.), - výrobní etapa, - prodejní etapa (skladování, expedice).

16 Nákupní činnost - představuje problematiku a rozhodovací situace : - volba dodavatele - volba dodavatele - sjednání podmínek dodávky - sjednání podmínek dodávky - řízení a skladování zásob - řízení a skladování zásob - hodnocení efektivnosti nákupu - hodnocení efektivnosti nákupu

17 Nákupní činnost základní funkcí je efektivní zabezpečení veškerých podnikových procesů materiálem, komponenty (subdodávkami), zařízeními, systémy a službami, a to - efektivní zabezpečení veškerých podnikových procesů materiálem, komponenty (subdodávkami), zařízeními, systémy a službami, a to - - v potřebném množství, - v potřebném množství, - sortimentu, - sortimentu, - kvalitě, - kvalitě, - čase a - čase a - místě. - místě.

18 Nákupní činnost - řízení zásob - cílem je optimalizace zásob tj. zabezpečit plynulou funkci výrobního tj. zabezpečit plynulou funkci výrobního procesu při minimálních nákladech procesu při minimálních nákladech (snaha o pouhou minimalizaci zásob může však způsobit poruchy ve výrobě). (snaha o pouhou minimalizaci zásob může však způsobit poruchy ve výrobě). Složky zásob v hromadných výrobách: - běžná (plynule se mění v rámci dod.cyklu) - pojistná (má jistit opoždění dodávky) - technická (má zajistit spotřebu po dobu přípravy zásob před jejich spotřebou

19 Nákupní činnost - řízení zásob Metody řízení zásob - Metoda ABC (pozornost je věnována položkám zásob dle jejich podílu ) - Metoda JIT (just in time) – minimalizuje stav zásob a náklady na zásobování Důležitým je skladové hospodářství – ovlivňuje významně celkové náklady na zajištění zásob

20 Investiční činnost Investování - odložení současné spotřeby za účelem získání budoucích užitků, účelem získání budoucích užitků, Podnik investuje zejména do: - hmotných investic – udržují, rozšiřují, nebo vytvářejí výrobní kapacity, zajišťují inovaci produktů, popřípadě ochranu životního prostředí apod., - nehmotných investic – nákup patentů, licencí, software apod., - finančních investic – zajišťují zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků např. nákup cenných papírů.

21 Investiční činnost Investování je spojeno s: - vysokou kapitálovou náročností, - existencí rizika a nejistoty, - respektováním časové hodnoty peněz. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic - dvě základní skupiny metod: a) metody statické, které nerespektují faktor času, tj. a) metody statické, které nerespektují faktor času, tj. doba návratnosti a rentabilita (výnosnost) investice, doba návratnosti a rentabilita (výnosnost) investice, b) metody dynamické, které faktor času respektují tj. b) metody dynamické, které faktor času respektují tj. metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta. výnosového procenta.

22 Investiční činnost Metody hodnocení investičních projektů: a) Výnosnost investice (ROI) ROI = průměrný čistý zisk za dobu provozu investice / ROI = průměrný čistý zisk za dobu provozu investice / investiční náklady) investiční náklady) b) Čistá současná hodnota - je rozdíl mezi současnou hodnotou (tj. diskontovanou) - je rozdíl mezi současnou hodnotou (tj. diskontovanou) očekávaných výnosů a současnou hodnotou nákladů na očekávaných výnosů a současnou hodnotou nákladů na investici. (snahou je aby ČSH byla větší nuly) investici. (snahou je aby ČSH byla větší nuly) c) Vnitřní výnosové procento - taková diskontní míra, při které se současná hodnota (tj. - taková diskontní míra, při které se současná hodnota (tj. diskontovaná) očekávaných výnosů investice se rovná diskontovaná) očekávaných výnosů investice se rovná současné hodnotě nákladů na její pořízení. Cílem je současné hodnotě nákladů na její pořízení. Cílem je vnitřní výnosové procento maximalizovat. vnitřní výnosové procento maximalizovat.

23 Investiční činnost – zdroje financování mohou být vnitřní a vnější: Vnitřní zdroje financování investic: - nerozdělený zisk a odpisy (nestačí většinou), - nerozdělený zisk a odpisy (nestačí většinou), - výnosy z jednorázového prodeje majetku podniku, - výnosy z jednorázového prodeje majetku podniku, - emitované akcie, nebo dluhopisy, - emitované akcie, nebo dluhopisy, -vklady majitelů. -vklady majitelů. Vnější zdroje financování investic: - dlouhodobé bankovní úvěry, - dlouhodobé bankovní úvěry, - dotace, - dotace, - leasing, - leasing, - splátkový prodej. - splátkový prodej.

24 Řídící činnost Funkce: - Správa - Technické řízení - Ekonomické řízení - Finanční řízení Důležité technické prostředky zpracování informací.


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 3. přednáška. Podnikové procesy Prodejní činnost (včetně marketingu) Prodejní činnost (včetně marketingu) Nákupní činnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google