Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie proveditelnosti projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie proveditelnosti projektu"— Transkript prezentace:

1 Studie proveditelnosti projektu
Feasibilty study

2 Studie proveditelnosti
Pro posouzení realizovatelnosti projektu Pro zhodnocení efektivního využití Pro ověření smysluplnosti projektu

3 Studie proveditelnosti, účel
Prozkoumat, zda-li projekt: Vyřeší zjištěné problémy? Má požadovaný rozsah? Má relevantní vstupy? Je proveditelný? Je obhajitelný? Byly uváženy relevantní alternativy?

4 Obsahem by měly být odpovědi na otázky:
Jaký je název, smysl a zaměření projektu? Jaké produkty budou díky projektu nabídnuty? Jaké problémy projekt řeší? Kdo bude investorem, vlastníkem, provozovatelem projektu? Jaká je lokalizace projektu? Jaká je vazba projektu na strategické dokumenty?

5 Studie Proveditelnosti
Podle velikosti projektu: Základní studie proveditelnosti Zjednodušená studie proveditelnosti Podle podrobnosti zpracování: Předběžná studie proveditelnosti

6 Organizace studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti není divadlo jednoho herce/herečky (one man/woman show)! Na studii proveditelnosti participuje řada specialistů z různých technických oborů vedoucí projektu/projektového týmu (ekonom/inženýr) ekonom (sociální ekonomie) institucionální expert expert na finance/sazby (tarify) plánovači inženýři expert na životní prostředí expert na elektronické zpracování dat

7 Osnova STUDIE PROVEDITELNOSTI:
Titulní stránka 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručné vyhodnocení projektu 4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 7. Technické a technologické řešení projektu 8. Dopad projektu na životní prostředí 9. Zajištění investičního majetku 10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) 11. Finanční plán a analýza projektu 12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 14. Harmonogram projektu 15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu Přílohy

8 Výchozí bod: cíl projektu
Zpracování zadání podklady a výchozí stav úkoly (obsazení projekčního týmu) Předpokládaný harmonogram Příprava návrhu upřesnění projektových podkladů připomínky k zadání harmonogram realizace prací plán personálního obsazení a odpovědností v projektu

9 Popis projektu /výchozí podklady / cíle
Jaké jsou skutečné problémy? Jaké jsou cíle? Jakým způsobem lze splnit dané cíle Metoda logického rámce Obsah daného rámce: soubor cílů, kterých má být dosaženo indexy/ukazatele pro zjištění, do jaké míry bylo dosaženo stanovených cílů

10 Fáze projektového cyklu
Příprava zadání projektu /předinvestiční fáze (asi 3 roky) identifikace /studie možností příprava předběžná studie proveditelnosti studie proveditelnosti hodnotící zpráva Rozhodnutí Realizační /investiční fáze (více než 2 roky) jednání a uzavření smlouvy prováděcí projekt výstavba školení (zácvik) uvedení do provozu Provoz (např. 20 let) Odstavení z provozu /demontáž/rekonstrukce (1 rok)

11 Etapy investičních projektů
Předinvestiční fáze (Jedná se o tzv. SUNK COSTS, česky utopené náklady, které investor vydá, ať již se investice uskuteční nebo nikoli) Fáze investiční (investiční etapa) Fáze provozní Fáze poprovozní (likvidační etapa)

12 Role studie proveditelnosti pro přípravu projektu a při rozhodování o projektu
Během různých stádií projektu jsou studie proveditelnosti zpracovány v různé míře podrobností. Během programování zdrojů by mohlo být právě zajímavé vědět, zda-li projekt bude proveditelný, i když nejsou dosud nutné přesné specifikace. Ve fázi přípravy projektu se míra podrobností studie postupně zvyšuje: Podrobný návrh projektu Podrobná tržní analýza Podrobná finanční a ekonomická analýza

13 Popis podstaty projektu, jeho etap)
Variantní řešení: Podle závažných proměnných okolností, které nemůže investor ovlivnit (velikost poptávky po produktu, makroekonomické ukazatele, apod.) Optimální varianta Střední varianta Minimální varianta

14 Analýza trhu a odhad poptávky
Swot analýza Pestel analýza Silné stránky organizace S Slabé stránky organizace W Příležitosti organizace O Hrozby organizace T Organizace Politická omezení Sociální, demografické nebo kulturní změny Ekonomika – světové nebo průmyslové trendy Legislativa (místní, EU..) Technologie Životní prostředí, veřejné mínění…

15 Porterův model 5 faktorů konkurenčního zápasu
Hrozba nových konkurentů Postavení mezi konkurenty Vyjednávání se zákazníky Hrozba náhrady produktu nebo služby Vyjednávání s dodavateli

16 Hledání odpovědí na otázky:
Analýza trhu Hledání odpovědí na otázky: Kdo je cílovým zákazníkem (uživatelem produktu) ? Jaká je jeho potřeba, kterou bude produkt uspokojovat ? Jak vysokou cenu je ochoten zákazník zaplatit ? Jak vysokou poptávku lze očekávat ? Jaké jsou substituty produktu ? Jak významná je konkurence ?

17 Projekt nové komunikace k podnikatelské zóně
Zjednodušený příklad základních výsledků výzkumu trhu Projekt nové komunikace k podnikatelské zóně Analyzovaná otázka Příklad výsledku výzkumu trhu (odpověď) Hlavní cílový uživatel Automobilisté z řad uživatelů (zákazník) podnikatelské zóny a souvisejících subjektů Uspokojovaná potřeba Dopravní dostupnost (problém k řešení) Výše poptávky průjezdů automobilů za den Možná alternativa Objetí nedostupné části uspokojení potřeby přes stávající komunikace (řešení problému vedlejších obcí (zajížďka cca uživatele) 15km)

18 Marketingová strategie
Poslání projektu – jedná se o presentaci základních činností a funkcí ve vztahu k trhu resp. potenciálním uživatelům projektu (u veřejně prospěšných projektů lze poslání definovat jako základní funkci projektu v rámci společnosti), Hlavní strategický cíl projektu – stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace projektu, Zvolené strategie – zvolená schémata pro postup, jakým mají být hlavní cíle dosaženy

19 Marketingový mix vymezení významných marketingových
problémů pomocí 4 P: Produkt Price Place Promotion

20 Management projektu, řízení lidských zdrojů
Příklady řešených otázek: Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu ? Které profese a v jakém počtu projekt ve svých fázích vyžaduje ? Které činnosti budou zajišťovány „outsourcingem“ a které vlastními zdroji ? Jak bude utvořena výsledná organizační struktura a uspořádání procesů ? Jaká pracovní místa vzniknou, v jakém počtu a jaké budou jejich parametry ? Jak proběhne výběr nových, případně rekvalifikace stávajících pracovníků ?

21 Management projektu a řízení LZ
Kompletní plán struktury PM plánování organizace řízení a kontrola procesů plánování a řízení zdrojů Organizační struktura pro realizační fázi pro provozní fázi matice zodpovědností

22 Technická analýza Technické části, přehled požadavky technické analýzy
prováděcí projekt ostatní prvky nákladové rozpočty smluvní strategie

23 Technické a technologické aspekty projektu
Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu provozu? Jakou technologií bude projekt po skončení jeho životnosti likvidován? Jaké má ta která technologie provozní výhody a nevýhody a proč je preferována? Popis samotného výrobního a logistického procesu z technologického a technického hlediska. Jaké z ní plynou rizikové faktory? Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu? Jaké materiálové a energetické toky vyplývají této technologické varianty v jednotlivých etapách? Jaké profese bude vzhledem k technologiím nutné zajistit pro výstavbu, provoz i likvidaci? Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady? Jaká je fyzická životnost projektu resp. pořizovaných investic? Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska? Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře?

24 Technická část (např. projekt komunikace)
Stávající situace Sběr dat (dopravní provoz, geodetická (topografická) data, geotechnická data, hydrologická data, stav vozovek, náklady (výstavba a náklady uživatele komunikace) Průzkumy, projekt komunikace geotechnický topografický dopravně – provozní hydrologický

25 Vliv projektu na životní prostředí
NEGATIVNÍ POZITIVNÍ INDIFERENTNÍ Negativní vliv = hrozba dodatečných nákladů Hodnotit ve všech etapách a fázích projektu Specializované dokumenty (EIA, zjišťovací řízení, dle zákona 100/2001 Sb.)

26 Zajištění investičního a oběžného majetku
Jaké položky obsahuje finální seznam nutných investic? V jakém roce života projektu bude ten který investiční majetek pořizován a příp. opravován či znovu pořizován? Jakým způsobem bude majetek pořizován, eventuelně od koho a za jakých obchodních podmínek zejména cenových? Jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží budou v různých fázích projektu skladovány a v jakém množství? Jak bude probíhat samotný koloběh zásob?

27 Zajištění investičního a oběžného majetku
Jak vysoké zásoby bude celkem potřeba udržovat? Jak bude řízen oběh příslušných účetních dokladů? Jak vysoká bude roční (resp. měsíční) spotřeba materiálu, nedokončené výroby a energií v průběhu projektu? Jak vysoký bude roční (resp. měsíční) obrat zboží? Komu a jakým způsobem budou služby respektive produkty dodávány? Vzniknou provozem projektu nějaké pohledávky a v jaké výši? Jak vysoké vzniknou závazky vůči dodavatelům? Bude nutné pojištění jednotlivých druhů majetku a proti čemu?

28 Finanční plán a analýza projektu
Tři základní kroky : Základní jednotková kalkulace produktu nebo služby Určení bodu zvratu Tvorba finančního výhledu

29 Analýza bodu zvratu Bod zvratu = takový objem produkce nebo poskytnutých služeb, při kterém dosáhne vlastník projektu nulové výše finálního zisku p ….. cena jednotky produkce b ….. jednotkový variabilní náklad FN … fixní náklady

30 Kalkulace Fixní náklady – nemění se s objemem produkce (například nájemné prostor, ve kterých jsou služby poskytovány či vyráběny výsledné produkty) Variabilní náklady – rostou s každou dodatečnou jednotkou produkce (příkladem může být spotřeba materiálu) Přímé náklady (jednicové) – přímo je lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků či služeb (typickým příkladem jsou spotřebované suroviny nebo přímé mzdy) Nepřímé náklady (režijní) – náklady vynakládané na určité společné množství výrobků, které není možné přiřadit přímo ke konkrétní kalkulační jednici (výrobku).

31 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Zhodnocení finanční bonity projektu Zhodnocení udržitelnosti projektu Finanční Materiální Časová Organizační

32 Analýza citlivosti a řízení rizik
stanovení klíčových proměnných výpočet kriteriálních ukazatelů finanční a ekonomické analýzy pro jednotlivé změny výpočet procentní změny výsledného ukazatele a určení citlivosti zhodnocení dosažených výsledků a vyčlenění proměnných s vysokou citlivostí

33 Analýza citlivosti a řízení rizik
identifikace podstatných rizikových faktorů a jejich rozčlenění dle fází projektu popis jejich vlivu na výsledky projektu uvedení způsobů a opatření k jejich eliminaci

34 Harmonogram projektu Začátek a konec jednotlivých činností
Návaznost činností Překrývání činností Fáze INVESTIČNÍ PROVOZNÍ POPROVOZNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C

35 Závěr studie proveditelnosti
musí obsahovat komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek (příp. variant) a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu.

36 Závěrem Co je to studie proveditelnosti? Studie proveditelnosti je nástrojem pro odůvodnění investice do jistého projektu z ekonomického hlediska. Neexistuje žádný povinný vzor studie proveditelnosti, avšak každá studie proveditelnosti má základní strukturu, která je společná pro všechny studie proveditelnosti. Základní struktura: technická analýza projektu/investice tržní analýza projektu/investice finanční a ekonomická analýza projektu/investice


Stáhnout ppt "Studie proveditelnosti projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google