Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIE PROVEDITELNOSTI"— Transkript prezentace:

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI
ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ katedra ekonomiky a řízení stavebnictví STUDIE PROVEDITELNOSTI

2 Studie proveditelnosti slouží
k posouzení realizovatelnosti projektu jako celku, z hlediska finančního k vyhodnocení efektivnosti využití vložených prostředků, je zároveň i zásadním nástrojem samotného projektového řízení. Studie proveditelnosti Technicko-ekonomická studie Feasibility Study Investiční studie SYNONYMA

3 Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek vlastně popisuje investiční záměr. Jejím účelem je vyhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí/rozhodnutí o přidělení dotace. Jak vyplývá z vymezeného účelu, studie je zpracovávána v přípravné - tedy předinvestiční fázi projektu.

4 Pre-feasibility Study (Předběžná studie proveditelnosti) je jakýmsi předstupněm
Strukturou informací se de facto neliší od studie proveditelnosti. Rozdíl spočívá v podrobnosti a přesnosti zpracování. Na základě této studie by se měl investor rozhodnout, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní studie proveditelnosti, či naopak, zda přípravné práce na projektu zastaví.

5 Základní fáze projektu (opakování?)
Předinvestiční Sběr informací, analýzy, studie, vyhodnocení a konečné rozhodnutí; Investiční vlastní realizace projektu (pořízení, výstavba apod.) Provozní provoz projektu. ROZPOČET Projekt Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Fáze užívání NÁPAD ÚR PROPOČET

6 Výstavbový projekt (opakování)

7 Předinvestiční příprava obecně obnáší:
Zdůvodnění nutnosti a potřebnosti projektu Identifikace cílů projektu a jeho variant Výběr nejvhodnější varianty realizace Rozhodnutí o lokalizaci projektu Návrh technického řešení Vyhodnocení efektivnosti Rozhodnutí o způsobu financování Investiční a finanční rozhodnutí V této fázi zpracováváme Studii proveditelnosti

8 Studie proveditelnosti je rozdělena do tématicky samostatných kapitol
Jedná se o postupné zpřesňování jednotlivých částí studie proveditelnosti, které jsou na sobě významně a těsně závislé. Studii nelze zpracovat krok za krokem od jakéhosi začátku do konce, aniž bychom neustále kontrolovali konsistenci nově zpracovaných částí s předchozími a nutnosti nových oprav a zásahů.

9 O realizaci projektu rozhodují:
vlastníci a management privátních subjektů (dlouhodobé zhodnocení investovaných finančních prostředků) potenciální finanční investoři – banky (bezpečnost investovaných prostředků a schopnost splácet příslušné úroky i jistinu), dotační programy veřejné instituce a samosprávy (u veřejně prospěšných projektů - společensko-ekonomický prospěch projektu, minimalizace nároků na finanční subvence)

10 Studie proveditelnosti – struktura dle OPŽP pro individuální projekty
1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu Zdůrazněme na začátku, že detailnost propracování dílčích kapitol je v případě FEASIBILITY STUDY výrazně závislé na typu projektu a nelze tedy podrobnost, rozsah a do velké míry i obsah jednotlivých kapitol prohlásit za univerzálně platné. Významné je, aby studie co nejlépe popisovala, variantně řešila, optimalizovala a hodnotila investiční projekt se všemi z něj vyplývajícími specifiky. Studie proveditelnosti slouží k posouzení realizovatelnosti projektu z hlediska finančního též k zhodnocení efektivnosti využití vložených prostředků, tedy ověření smysluplnosti projektu, je zároveň i zásadním nástrojem samotného projektového řízení. Studie proveditelnosti[1] (Feasibility Study) je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek vlastně popisuje investiční záměr. Jejím účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Studie proveditelnosti musí poskytnout investorovi základní ekonomické a obchodní informace pro rozhodnutí o investici, a kofinancujícím institucím poskytnout spolehlivý základ pro vyhodnocení záměru projektu. Finanční a ekonomická analýza představuje nejdůležitější část Studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuta veškerá ekonomická data, jsou promítnuta do času a jejich efekt je převeden do několika výstižných ukazatelů. Tyto ukazatele již umožňují nezávislé a transparentní vyhodnocení prospěšnosti předkládaného projektu. Finanční a ekonomická analýza může být v některých případech zpracována samostatně jako tzv. Analýza užitků a nákladů (Cost-benefit analysis - CBA). [1] Popis metodického postupu pro zpracování studie proveditelnosti orientované na výrobní investice i na obor veřejných služeb byl zpracován s využitím Manuálu pro přípravu studií proveditelnosti pro obor průmyslových staveb (Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies) publikovaného v několika vydáních organizací UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), a manuálů k programu UNIDO - Comfar. Návrh metodického postupu je upraven na potřeby předvstupních programů EU a projektů v oborech rozvoj služeb, doprava, technická infrastruktura, životní prostředí, hospodářský rozvoj, zemědělství a lesnictví.

11

12 Studie proveditelnosti
1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je lze nalézt

13 Studie proveditelnosti
1. Rekapitulace výsledků studie 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu projektu stručný popis účelu a podkladů pro zpracování studie včetně časového údaje jejího zpracování, identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie a lokalizaci projektu (max. v rozsahu 1 strany);

14 Studie proveditelnosti
1. Obsah 2. Úvodní informace 2. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu komplexní popis hlavních charakteristik projektu: jaký je název, smysl a zaměření projektu obsah, hlavní cíle a přínosy projektu předkladatel projektu (příp. vlastník, provozovatel) či další partneři, popis jednotlivých etap projektu!!!! Etapy jsou důležité pro financování projektu variantní řešení, zdůvodnění výběru právě předkládaného řešení a ostatní významná specifika projektu;

15 Studie proveditelnosti
1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu stručný popis organizační struktury projektu, kontrolní procesy a monitoring projektu včetně specifikace zapojených lidských zdrojů (pro fázi realizace projektu) Lidské zdroje ve fázi provozu projektu

16 Studie proveditelnosti
1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu a jeho etap popis technických a technologických aspektů projektu (technologie a technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody variantních technických řešení, organizace výstavby a možná technická rizika, předpokládaná životnost, údaje o potřebné údržbě a nákladnosti oprav, související materiálové toky atd.);

17 Studie proveditelnosti
1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu stručný souhrn možných kladných i negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, vyplývajících z realizace projektu

18 Studie proveditelnosti
1. Rekapitulace výsledků studie 2. Současný stav a historie projektu 3. Analýza trhu a koncepce marketingu 4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu 5. Lokalita projektu a životní prostředí 6. Technické řešení projektu 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu kalkulace a rozbor předpokládaných nákladů a příjmů v rámci projektu, odhadovaný průběh jednotlivých nákladů a výnosů (cashflow) a zdroje financování projektu;

19 Studie proveditelnosti
vyhodnocení finanční rentability a udržitelnosti variantních řešení projektu na základě stanovených hodnotících ukazatelů - čistá současná hodnota investice NPV, vnitřní výnosová míra investice IRR, index rentability, diskontovaná doba návratnosti investice; 1. Rekapitulace výsledků studie 2. Současný stav a historie projektu 3. Analýza trhu a koncepce marketingu 4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu 5. Lokalita projektu a životní prostředí 6. Technické řešení projektu 7. Organizace provozu a režijní náklady 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu

20 Studie proveditelnosti
předpokládaný časový harmonogram jednotlivých činností a etap projektu včetně zobrazení vzájemných návazností těchto činností; Nejlépe graficky 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu

21 Studie proveditelnosti
shrnující závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech předchozích hledisek a vyjádření k realizovatelnosti, udržitelnosti a rentabilitě projektu (max. v rozsahu 3 stran); 1. Obsah 2. Úvodní informace 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 4. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5. Technické a technologické řešení projektu 6. Dopad projektu na životní prostředí 7. Finanční plán a nákladová efektivita projektu 8. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 9. Harmonogram realizace projektu 10. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu


Stáhnout ppt "STUDIE PROVEDITELNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google