Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIE PROVEDITELNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIE PROVEDITELNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ"— Transkript prezentace:

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Nástroje projektového řízení Lukáš Jakubec

2 Studie Proveditelnosti Analýza Nákladů a Přínosů
Základní nástroje projektového řízení Posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti projektu Zhodnocení efektivnosti využití zdrojů a vložených prostředků

3 Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)
Technicko – ekonomická studie popisující investiční záměr Předinvestiční fáze projektu ÚČEL Zhodnocení realizačních alternativ Posouzení realizovatelnosti projektu Identifikace podkladů pro konečné investiční rozhodnutí Optimalizace zvoleného řešení

4 Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)
Podle velikosti projektu: Základní studie proveditelnosti Zjednodušená studie proveditelnosti Podle podrobnosti zpracování: Předběžná studie proveditelnosti

5 Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)
Osnova Studie Proveditelnosti: Obsah Úvodní informace Vyhodnocení projektu Popis podstaty projektu, jeho etap Analýza trhu Marketingová strategie a marketingový mix Management projektu a řízení lidských zdrojů Technické a technologické řízení projektu Vliv projektu na životní prostředí Zajištění investičního majetku

6 Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)
Finanční plán a analýza projektu Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu Analýza a řízení rizik – citlivostní analýza Časový harmonogram projektu Závěrečné shrnující hodnocení projektu

7 Studie Proveditelnosti (Kap. 1. Obsah)
Informace o počtu a struktuře kapitol

8 Studie Proveditelnosti (Kap. 2. Úvodní Informace)
Účel zpracování studie proveditelnosti Datum zpracování Identifikační údaje zadavatele Zpracovatel studie Kontaktní informace

9 Studie Proveditelnosti (Kap. 3. Vyhodnocení Projektu)
Zásadní závěry a shrnutí Hlavní ukazatele a jejich hodnoty Výsledky citlivostní analýzy Zhodnocení finanční efektivity projektu Realizovatelnost projektu Výsledky analýzy rizik

10 Studie Proveditelnosti (Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)
Hledání odpovědí na otázky: Jaký je název, smysl a zaměření projektu ? Jaké produkty budou díky projektu nabídnuty ? Jaké problémy projekt řeší ? Kdo bude investorem, vlastníkem, provozovatelem projektu ? Jaká je lokalizace projektu ? Jaká je vazba projektu na strategické dokumenty?

11 Studie Proveditelnosti (Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)
Popis etap investičních projektů: Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Poprovozní fáze

12 Studie Proveditelnosti (Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)
Variantní řešení: Podle závažných proměnných okolností, které nemůže investor ovlivnit (velikost poptávky po produktu, makroekonomické ukazatele, apod.) Optimální varianta Střední varianta Minimální varianta

13 Studie Proveditelnosti (Kap. 5. Analýza trhu)
Marketingový výzkum Analýza trhu Analýza S.W.O.T.

14 Studie Proveditelnosti (Kap. 5. Analýza trhu)
Hledání odpovědí na otázky: Kdo je cílovým zákazníkem (uživatelem produktu) ? Jaká je jeho potřeba, kterou bude produkt uspokojovat ? Jak vysokou cenu je ochoten zákazník zaplatit ? Jak vysokou poptávku lze očekávat ? Jaké jsou substituty produktu ? Jak významná je konkurence ?

15 Studie Proveditelnosti (Kap. 5. Analýza trhu)
Zjednodušené příklady: Cílový zákazník Uživatelé knihoven, turisté Uspokojovaná potřeba Nedostatek informací Cena služby 10 Kč/hodina internetu Výše poptávky 100 zákazníků denně Substituty Média Konkurence Informační centra

16 Studie Proveditelnosti (Kap. 6
Studie Proveditelnosti (Kap. 6. Marketingová strategie, marketingový mix) Marketingová strategie Poslání projektu Hlavní strategický cíl projektu Specifické cíle projektu Zvolené strategie

17 Studie Proveditelnosti (Kap. 6
Studie Proveditelnosti (Kap. 6. Marketingová strategie, marketingový mix) Marketingový MIX Vymezení významných marketingových problémů pomocí „4 P PRODUKT PRICE PROMOTION PLACE

18 Studie Proveditelnosti (Kap. 7
Studie Proveditelnosti (Kap. 7. Management projektu, řízení lidských zdrojů) Plánování, organizování řízení a kontrola: Procesů Organizačních jednotek Lidských zdrojů

19 Studie Proveditelnosti (Kap. 7
Studie Proveditelnosti (Kap. 7. Management projektu, řízení lidských zdrojů) Příklady řešených otázek: Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu ? Které profese a v jakém počtu projekt ve svých fázích vyžaduje ? Které činnosti budou zajišťovány „outsourcingem“ a které vlastními zdroji ? Jak bude utvořena výsledná organizační struktura a uspořádání procesů ? Jaká pracovní místa vzniknou, v jakém počtu a jaké budou jejich parametry ? Jak proběhne výběr nových, případně rekvalifikace stávajících pracovníků ?

20 Studie Proveditelnosti (Kap. 8
Studie Proveditelnosti (Kap. 8. Technické a technologické řešení projektu) Příklady řešených otázek: Jaká je použita technologie ve fázi investiční a fázi provozní ? Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu ? Jaké energetické a materiálové toky budou nutné v jednotlivých fázích projektu ? Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady ? Jaká je fyzická životnost projektu ? Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře ?

21 Studie Proveditelnosti (Kap. 9. Vliv projektu na životní prostředí)
NEGATIVNÍ POZITIVNÍ INDIFERENTNÍ Negativní vliv = hrozba dodatečných nákladů Hodnotit ve všech etapách a fázích projektu Specializované dokumenty (EIA, zjišťovací řízení, dle zákona 100/2001 Sb.)

22 Studie Proveditelnosti (Kap. 10. Zajištění investičního majetku)
Příklady řešených otázek: Jaký je seznam a výše všech nutných investic ? Jakým způsobem bude majetek pořizován ? Jak bude probíhat koloběh zásob ? Jaké vysoké zásoby bude nutné udržovat ? Jak vysoká bude spotřeba materiálu, energie ? Komu a jakým způsobem budou produkty dodávány ?

23 Studie Proveditelnosti (Kap. 11. Finanční plán a analýza projektu)
Základní kroky: Základní kalkulace výsledného produktu (fixní, variabilní, přímé a nepřímé náklady) Nalezení bodu zvratu 3. Tvorba finančního plánu (plán průběhu nákladů a výnosů, plánované stavy majetku a zdrojů krytí, plán průběhu „Cash Flow“)

24 Studie Proveditelnosti (Kap. 12
Studie Proveditelnosti (Kap. 12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu) Zhodnocení finanční bonity projektu Zhodnocení udržitelnosti projektu Finanční Materiální Časová Organizační

25 Studie Proveditelnosti (Kap. 13. Analýza citlivosti a řízení rizik)
Variantní řešení Identifikace rizikových faktorů Intenzita negativního vlivu Pravděpodobnost výskytu negativního vlivu Způsob minimalizace negativního vlivu

26 Studie Proveditelnosti (Kap. 14. Harmonogram projektu)
Začátek a konec jednotlivých činností Návaznost činností Překrývání činností Fáze INVESTIČNÍ PROVOZNÍ POPROVOZNÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C

27 Studie Proveditelnosti (Kap. 15
Studie Proveditelnosti (Kap. 15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu) Výsledné posouzení projektu ze všech hledisek Jednoznačné vyjádření o (ne)realizovatelnosti projektu Závěr pro každou variantu zvlášť Identifikace a obhájení zvolené varianty

28 Analýza Nákladů a Přínosů (Cost – Benefit Analyis)
Hodnocení veřejně prospěšných projektů (zvýšení celospolečenských užitků) Co komu realizace projektu přinese ?

29 Analýza Nákladů a Přínosů (Cost – Benefit Analyis)
Doporučený postup zpracování CBA: Definice podstaty projektu Vymezení beneficientů Identifikace všech ocenitelných nákladů a přínosů dle beneficientů a jejich převedení na hotovostní toky Identifikace všech neocenitelných nákladů a přínosů dle beneficientů Stanovení kriteriálních ukazatelů Citlivostní analýza Posouzení projektu (dle bodů 3. – 6.) Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice

30 Literatura Metodika MMR – Studie proveditelnosti
Metodika MMR – Analýza nákladů a přínosů

31 Na závěr… Úspěšně jste absolvovali tuto náročnou prezentaci a máte tak již dostatek základních informací…takže…

32 Na závěr… …s chutí do toho !


Stáhnout ppt "STUDIE PROVEDITELNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google