Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj."— Transkript prezentace:

1 „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“
Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí 1

2 Projektová fiche Osnova projektu Strategie Studie proveditelnosti
Příprava projektu II. Projektová fiche Osnova projektu Strategie Studie proveditelnosti

3 Projektová fiche Úvod do tématiky
Fiše projektu bývá základním dokumentem pro identifikaci investičních či neivestičních potřeb: potenciálních příjemců finanční finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele. potenciálních žadatelů finanční pomoci z prostředků dotačních titulů. Fiše projektu bývá často nástrojem pro zařazení projektu do zásobníku projektů (záměrů) vedeného správcem grantových finančních prostředků.

4 Projektová fiche Úvod do tématiky
Význam a možné využití fiche projektu Fiche projektu je pomůcka umožňující: utřídění představ a sjednocení pojetí základních charakteristik projektu upřesnění vztahů mezi základními charakteristikami projektu (předmětem a aktivitami, cílem, potřebami a účelem, náklady a výnosy apod.) stanovení základního odhadu nákladů a výnosů rychlý a srozumitelný přehled o základních charakteristikách projektu pro přijetí odpovídajícího rozhodnutí o dalším rozpracovávání, realizaci či financování projektu

5 Projektová fiche Identifikace projektových příležitostí
Na jedné straně existují informace o projektu zpracované zpravidla do úrovně fiche projektu jako projektový záměr. Jeho popis ve fichi odpovídá objektivní potřebě praxe, či potřebám cílové skupiny. Na druhé straně stojí informace o dotačním titulu, podmínky a zaměření konkrétní výzvy, které usměrňují zaměření potenciálních projektů. Tyto projekty jsou myšlenkovou představou.

6 Projektová fiche Fáze identifikace projektových příležitostí
K vlastní identifikaci projektové příležitosti dochází v několika fázích. První fází je existence potenciální projektové příležitosti, tedy situace, kdy existuje projekt ve formě fiche projektu a dotační titul. EXISTUJE-LI PROJEKT A DOTACE = EXISTUJE POTENCIÁLNÍ PROJEKTOVÁ PŘÍLEŽITOST

7 Projektová fiche Fáze identifikace projektových příležitostí
Existence potenciální projektové příležitosti je dobrým začátkem ke studiu podmínek a zaměření dotačního titulu. V případě, že pojetí projektu, zaměření dotačního titulu a cíle jsou oběma společné, pak se posouváme do fáze druhé a sice existenci reálné projektové příležitosti. EXISTUJE-LI SHODA MEZI ZAMĚŘENÍM / CÍLI PROJEKTU A ZAMĚŘENÍM A CÍLI DOTACE = EXISTUJE REÁLNÁ PROJEKTOVÁ PŘÍLEŽITOST

8 Projektová fiche Fáze identifikace projektových příležitostí
Základní charakteristiky projektu jsou podrobeny pečlivějšímu srovnání s podmínkami dotačního titulu, aby byla zjištěna případná hlubší shoda. V případě, že i další charakteristiky odpovídají podmínkám dotačního titulu a aktuálně platné výzvy, pak jsme dosáhly fáze třetí - existence relevantní projektové příležitosti. EXISTUJE-LI SHODA MEZI VŠEMY ZÁKLADNÍMI ATRIBUTY PROJEKTU A PODMÍNKAMI DOTACE = EXISTUJE RELEVANTNÍ PROJEKTOVÁ PŘÍLEŽITOST

9 Projektová fiche Osnova fiche projektu
Zodpovídá následující otázky KDO ? KDE? CO ? PROČ ? PRO KOHO ? S KÝM ? JAK ? KDY ? JAK DLOUHO ? ZA KOLIK ? OD KOHO ?

10 Projektová fiche Osnova fiche projektu
neexistuje jednotná a univerzální osnova fiche projektu

11 Projektová fiche Osnova fiche projektu
IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU LOKALIZACE PROJEKTU POPIS PŘEDMĚTU, CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU POPIS CÍLOVÉ SKUPINY

12 Projektová fiche Osnova fiche projektu
IDENTIFIKACE PARTNERŮ PROJEKTU POPIS ZPŮSOBU REALIZACE ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE ODHAD INVESTIČNÍHO ROZPOČTU PROJEKTU ODHAD PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ODHAD VÝŠE A STRUKTURY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

13 Projektová fiche IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU
Uvádí se: základní informace o subjektu žadatele ( IČ, název, sídlo) základní informace o statutárních zástupcích žadatele základní informace o kontaktních osobách žadatele základní informace o dalších důležitých osobách činných na projektu … v případě rozdílných subjektů se uvádí předkladatel, investor a provozovatel projektu…

14 Projektová fiche NÁZEV PROJEKTU
Vlastnosti názvu projektu: jedinečný / nezaměnitelný konkrétní / neobecný vystihující podstatu projektu marketingově zajímavý / Lákavý dynamický / pozitivní reagující na zaměření dotačního titulu …. měl by zaujmout na první čtení…..

15 Projektová fiche LOKALIZACE PROJEKTU
Uvádí se: konkrétní místo realizace projektu území (okolí) dotčené dopady realizace projektu

16 Projektová fiche POPIS PŘEDMĚTU, CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU
podstaty a záměru obsahu a rozsahu aktivit a činností Popis cílů a účelu: obecného cíle (k naplnění dochází zprostředkovaně) specifických cílů (k naplnění dochází bezprostředně realizací) Popis výsledků a výstupů …o čem projekt je a pomocí čeho kam směřuje…

17 Projektová fiche POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU
Uvádí se: popis současného stavu v nabídce či zajišťování potřeb popis ze současného stavu vyplývajících potřeb zdůvodnění existujících nedostatků popis provázanosti zaměření projektu a existujících potřeb- …předmět projektu je potřeba „umět prodat“….

18 Projektová fiche POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Uvádí se: způsob identifikace cílové skupiny struktura a rozsah cílové skupiny potřeby jednotlivých segmentů cílové skupiny míra naplnění potřeb cílové skupiny realizací projektu … charakter vlivu projektu by měl odpovídat struktuře cílové skupiny … rozsah cílové skupiny by měl odpovídat výši nákladů projektu

19 Projektová fiche IDENTIFIKACE PARTNERŮ PROJEKTU
Uvádí se: Výčet a základní informace o partnerech projektu Druh a míra zapojení jednotlivých partnerů do projektu Popis přínosu partnera pro přípravu či realizaci projektu Může být uveden odkaz na předchozí spolupráci s partnerem

20 Projektová fiche POPIS ZPŮSOBU REALIZACE
Uvádí se: technické a technologické provedení aktivit projektu způsob zajištění a provedení aktivit a činností projektu zda-li budou zajištěny žadatelem, partnerem či dodavatelky bude či nebude provedeno poptávkové / výběrové řízení na základě jakých dokumentů bude provedena úhrada nákladů rozsah, kvalita a speciální požadavky či omezení při realizaci

21 Projektová fiche ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE PROJEKTU
Uvádí se: odhad trvání jednotlivých aktivit a činností realizace projektu identifikace klíčových momentů při realizaci projektu identifikace navazujících a paralelních aktivit projektu případné rozdělení realizace projektu do několika etap ověření identifikace veškerých činností projektu a jejich návazností kalkulace nároků na koordinaci při více dodavatelích / zhotovitelích …nutno počítat s vícepracemi, zdrženími, prostoji, nahodilostmi zvyšujícími tlak na další dodatečné časové zdroje …zvýšenou pozornost je potřeba věnovat nárokům klíčových aktivit

22 Projektová fiche ODHAD NE / INVESTIČNÍHO ROZPOČTU PROJEKTU
Uvádí se: veškeré náklady odvozené od identifikovaných aktivit projektu veškeré náklady vztažené k výsledkům a výstupům projektu veškeré náklady odvozené od zapojení partnerů a subdodavatelů veškeré náklady, jejichž vznik lze pravděpodobně očekávat ….podle zásady opatrnosti je dobré počítat s finanční rezervou na případné vícepráce, opravy a nedodělky zvyšující náklady projektu ….zvýšenou pozornost je potřeba věnovat velkým nákladovým položkám

23 Projektová fiche ODHAD PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Uvádí se: veškeré náklady odvozené od identifikovaných aktivit projektu veškeré náklady vztažené k výsledkům a výstupům projektu veškeré náklady odvozené od zapojení partnerů a subdodavatelů veškeré náklady, jejichž vznik lze pravděpodobně očekávat veškeré náklady spojené s náběhem provozu aktivit projektu veškeré náklady spojené s udržitelností či ukončením aktivit projektu veškeré příjmy generované v období realizace projektu …podle zásady opatrnosti je dobré nadhodnocovat náklady a počítat se střídmými dohady příjmů …zvýšenou pozornost je potřeba věnovat velkým nákladovým položkám

24 Projektová fiche ODHAD VÝŠE A STRUKTURY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Uvádí se: kumulované (celková) finanční potřeba (náročnost) projektu výše a struktura financování celkové finanční potřeby projektu struktura financování potřeb projektu v jednotlivých letech či po etapách realizace projektu pravděpodobnost schopnosti zajištění odpovídajících zdrojů financování další potenciální cizí zdroje financování a podmínky jejich využití …dostupnost (pravděpodobnost) zdrojů financování by měla být předběžně projednána

25 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Chytilová Projektová manažerka


Stáhnout ppt "„ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google