Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení Vysoká škola KV, o.p.s. 23. 10. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení Vysoká škola KV, o.p.s. 23. 10. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení Vysoká škola KV, o.p.s. 23. 10. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY  NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - dokončení Organizace nemocenského pojištění, dokončení v návaznosti na poslední výuku Druhy dávek – nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těh. a mateřství (doplnění a praktické příklady) - peněžitá pomoc v mateřství  Důchodové POJIŠTĚNÍ Organizace důchodového pojištění Druhy dávek – starobní důchod, invalidní důchod (částečný, plný) - pozůstalostní důchody: vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod

3 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ (pokračování)

4 PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ PODPŮRČÍ DOBA poskytuje se od 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od 8. týdne před tímto dnem při výplatě z tzv. ochranné lhůty je možné PPM poskytovat pouze od 6. týdne před očekávaným dnem porodu. podpůrčí doba trvá maximálně 28 týdnů pro všechny (pouze u vícečetných porodů 37 týdnů) při převzetí dítěte do péče nebo při péči muže – podpůrčí doba max. 22 týdnů (resp. 31 týdnů při převzetí do péče více dětí, ne však déle než do 8 měsíců věku dítěte) narodí-li se dítě mrtvé, nebo odmítne-li žena o dítě pečovat, poskytuje se PPM po dobu 14 týdnů. Poskytování PPM ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB PPM náleží matce dítěte; rovněž i muži, který pečuje o dítě, jestliže se jeho manželce neposkytuje PPM a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat; poskytuje se také osamělému zaměstnanci, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo o dítě, jehož matka zemřela pro poskytování PPM v případě převzetí do péče platí ještě další podmínky DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - pokračování

5 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ - pokračování PODMÍNKY NÁROKU – obecně: účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před porodem a nástup na mateřskou dovolenou buď za trvání tohoto pojištění nebo v ochranné lhůtě těhotenství skončilo porodem absence započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého se tato dávka poskytuje PODMÍNKY NÁROKU – OSVČ (nad rámec výše uvedeného): účast na nem.poj. rovněž alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před porodem, z toho alespoň rok před porodem 180 dnů nemocenského pojištění OSVČ zaplacené pojistné na NP po dobu poskytování PPM nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost VÝŠE DÁVKY zjišťuje se z DVZ za předcházející kalendářní rok (metodika stejná jako u nemocenského) REDUKCE: U PPM se částka do 786 Kč započítává plně, od 786 do 1178 Kč se započítává ze 60 % a od 1178 do 2356 Kč se započítává ze 30% nad 2356 Kč se nepřihlíží. poskytuje se od prvního dne ve výši 70 % DVZ

6 nem.poj. po nabytí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ - hlavní změny od 1. 1. 2009 PODMÍNKY NÁROKU zůstaly zachovány (v den, od něhož má být přiznána, musí trvat účast na nem. pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních 2 letech před tímto dnem musí trvat účast na nem.poj.po dobu alespoň 270 dnů; u OSVČ navíc min.180 dní účasti na nem.poj.OSVČ v posledním roce) od počátku 7.týdne od porodu – možnost střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě – každý z nich pak má při této péči o dítě nárok na výplatu PPM po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nem.poj. –při střídání – zastaví se výplata PPM matce a tato dávka se začne vyplácen otci (z jeho nem.poj.- splňuje-li podmínky nároku na dávku) a naopak –četnost střídání omezena není OCHRANNÁ LHŮTA u žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro uplatnění nároku na PPM tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů

7 Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění: Maximální nemocenské 2009 859.940,- Kč – vyměřovací základ zaměstnance DVZ před redukcí – 2.356,- Kč (859.940:365 dni) RDVZ – 1. redukce: 90% (786x90%=707,40 Kč) - 2. redukce: 60% (1.178-786Kč=392 Kčx60%=235,20 Kč) - 3. redukce: 30% (2.356-1178Kč=1178Kčx30%=353,40Kč) Výše dávky nemocenské na den: 60% - 15. až 30. den 778,- Kč =1296 (707,40+235,20+353,40) x60% 66% - 31 až 60. den 856, - Kč = 1296x66% 72% - od 61. dne 934,- Kč = 1296x72%

8 Příklad výpočtu ošetřovného: Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období činí 258.000,- Kč DVZ – 706,85 Kč (258.000 : 365 dnů) RDVZ – z částky do první redukční hranice se započte 90%, tedy 706,85x90%=636,17 Kč Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60% RDVZ, tedy 637x60%=382,20 Kč

9 Příklad výpočtu peněžité pomoci v mateřství/PPM: Vyměřovací základ pojištěnky v rozhodném období 400.000,- Kč DVZ – 1.095,89,- Kč (400.000:365 dnů) RDVZ – částka do 1. redukční hranice se započte ze 100%, tedy 786,- Kč - částka mezi 1. a 2. redukční hranicí se započte z 60% (1096-786 Kč=310,- Kčx60%= 186,- Kč) - činí 972,- Kč (786+186 Kč) Výše PPM činí 70% RDVZ, tedy 70% z 972,- Kč, celkem tedy 681,- Kč na den, tj. za 30 kalendářních dnů 20.430,- Kč (681x30dní)

10 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění Ošetřující lékaři v rozsahu své odbornosti Posudkoví lékaři ČSSZ po uplynutí podpůrčí doby, dále kontrolují režim práce neschopného pojištěnce (zdržovat se na místě uvedeném v neschopence, dodržovat vycházky, léčebný režim stanovený ošetřujícím lékařem, provádět pracovní rehabilitaci stanovenou úřadem práce), sankce za porušení – krácení či odejmutí, nejdéle na 100 kal. dnů a dále lze uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení až 20.000,- Kč

11 Důchodové POJIŠTĚNÍ

12 Důchodové pojištění v ČR http://akilda.webnode.cz/ http://akilda.webnode.cz/ Právní úprava vazby a význam vyplácení důchodů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Literatura Důchodové předpisy, Přib, J., Voříšek, V., ANAG 2007/aktuální vydání Kdy do důchodu a za kolik, Přib. J., GRADA, Jihlava 2004 Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany, ANAG, Brno, 2005 Sociální pomoc a právo, Koldinská, K., Marková, H., Orac, Praha 2001 Zákon o zaměstnanosti s komentářem, včetně prováděcích předpisů k 15. 2. 2006 s aktualizací k 1. 1. 2007, Anag, Olomouc 2006 Komentář k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, Klíma K. a kol., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006, zejména část k Listině základních práv a svobod – sociální práva Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie, Praha 2002 Sbírka příkladů z práva sociálního zabezpečení, Trinnerová, D., Vacík, A., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pelhřimov 2001 Sbírka příkladů z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Galvas, M., Gregorová, Z., Zachariáš, J., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pelhřimov 2002 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Sociální zabezpečení v ČR I. A. Sociální pojištění – pojistné na: a) nemocenské pojištění b) důchodové pojištění c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti B. Zdravotní pojištění II. Státní sociální podpora III. Sociální pomoc Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

15 Základní pramen práva důchodového pojištění ÚZ – sociální pojištění 2009 Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění – str.124 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 SAZBY POJISTNÉHO v roce 2009 § 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení SazbaNem. poj.Důch. poj. St. pol. zam. Zdravotní poj. Zv25%2, 3 %21, 5%1,2 %9 % Znc Zahr.znc 11 %0 % 1,4% 6, 5 %0,4%4, 5 % OSVČ29, 2 % je-li účastna 1, 4 % 28 %1,2%13, 5 % Dobrovol ně účastná na důch. poj. 28 % Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Důchodové pojištění v ČR - upravuje důchodové pojištění pro případ ☼ stáří ☼ invalidity ☼ úmrtí živitele Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Účast na důchodovém pojištění Okruh pojištěných osob, § 5-7 zák. o důch. poj. z. č. 155/1995 Sb., v platném znění – zaměstnanci, -OSVČ -osoby dobrovolně účastné Podmínky účasti, § 8- 9 zák. o důch. poj., z. č. 155/1995 Sb., v platném znění

19 Druhy dávek ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění I. Starobní důchod - §§ 28 – 37 II. Invalidní důchod a) Plný - §§ 38 – 42 b) Částečný - §§ 43 - 45 III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 IV. Sirotčí důchod - §§ 52 - 53 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Popis systému důchodového pojištění I. Povinné základní důchodové pojištění - z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dávkově financované - průběžně financované - univerzální, zabezpečuje všechny pojištěnce - důchod pobírá více než 99% obyv. ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod II. Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Zaměstnavatelské penzijní systémy -s činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie se počítá, z. č. 340/2006 Sb. - produkty komerčních pojišťoven – životní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Důchodové pojištění v ČR 2008 ● Na začátku roku 2008 se důchody zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. ● Mimořádné zvýšení zvýšení. Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě, navýšení v průměru o 465 korun. ● Průměrná penze činila 9111 Kč. ● Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna 2008 se zvýšila z 1570, - Kč o 130 korun na 1700 korun, od srpna na 2170,- Kč. Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Důchodové pojištění v ČR 2009 a 20010 ● V důchodovém systému se plánují velké změny. ● Postupná reforma důchodového systému je nastíněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ● Změny již přijaté nabyly účinnosti od 1. 1. 2009, avšak řada pasáží nabývá účinnosti až 1. 1. 2010 – viz přiložený dokument (materiál na seminář) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Jaké jsou v Česku důchody výše důchodu (v Kč) počet lidí (září 2006) počet lidí (září 2007) 1–10 0001 716 6471 493 263 10 000–20 000277 515529 232 20 000–30 000272543 30 000–40 0001323 40 000–71 00024 Zdroj: ČSSZ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Správa a řízení v důchodovém pojištění ČSSZ rozhoduje o dávkách – z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění

26 Důchodové pojištění v ČR Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). V Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ). ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra rozhodují otázky týkající se vojáků z povolání, policistů, příslušníků Vězeňské stráže a jejich pozůstalých. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

27 Podávání žádostí o důchody, § 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění je povinna sepsat s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana; rodinní příslušníci či jiný občan na základě plné moci. ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

28 Prvky konstrukce výpočtu důchodu, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění vyměřovací základy, všeobecné vyměřovací základy, přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu, koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, osobní vyměřovací základ a výpočtový základ. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Rozhodné období z něhož se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné činnosti, je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tohoto cílového stavu však bude dosaženo postupně. V případě důchodů přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona o důchodovém pojištění (tj. v roce 1996) bylo rozhodné období desetileté, určené roky 1986 až 1995. Za každý další rok účinnosti zákona o důchodovém pojištění se toto desetileté období prodlužuje o jeden rok. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Roční vyměřovací základy Skutečně dosažené vyměřovací základy ("hrubé příjmy") za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období (s výjimkou kalendářního roku, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu) X tzv. koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Podíl! všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Se určuje za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů (stanoví vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSU) a přepočítacího koeficientu (stanoví vláda nařízením podle údajů ČSU o průměrné měsíční mzdě za stanovená pololetí - určuje se jako podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Osobní vyměřovací základ Je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu se vychází z rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené doby (náhradní doby pojištění spadající do rozhodného období a některé další v zákoně o důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby), nedojde k jeho "rozmělnění". Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Výpočtový základ Redukce osobního vyměřovacího základu, § 15. Při přijetí zákona o důchodovém pojištění se pro stanovení výpočtového základu započítávala částka osobního vyměřovacího základu do 5 000 Kč v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 5 000 Kč do 10 000 Kč se počítalo 30% a z částky nad 10 000 Kč se počítalo 10%. Tyto hranice redukce zvyšuje vláda nařízením, a to od 1. ledna. Pro důchody přiznávané ode dne spadajícího do roku 2007 činila hranice redukcí 9 600 Kč a 23 300 Kč. V roce 2008 činí hranice 10 000 Kč a 24 800 Kč. V roce 2009 budou 10 500, - Kč a 27 000 Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Zvyšování vyplácených důchodů (základní pravidla) Pravidelně každý rok v lednu; odchylný postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 10 %), zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy, konkrétní částku zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení může být vyšší než zvýšení, které zákon stanoví jako minimální, růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem je při pravidelném zvýšení od ledna zjišťován v období dvanácti měsíců, a to do července kalendářního roku přecházejícího roku zvýšení důchodů, v mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 10 %; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž došlo ke splnění uvedené podmínky. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Mimořádná valorizace důchodů Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas navrhl mimořádnou valorizaci důchodů od srpna 2008. Vládě ČR předložil návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku desetiprocentní inflace pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 procent. Při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 bude zohledněn skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu o 465 Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

37 Starobní důchod - §§ 28 – 37 - potřebná doba 25 let pojištění a dosažení důchodového věku (§ 32) - 15 let pojištění a dosažení věku 65 let - §§ 30, 31 – před dosažením důchodového věku – 25 let pojištění a do důchodového věku chybí 3 roky, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do důchodového věku mu chybí 2 roky, u plného invalidního důchodu 5 let - výše - §§ 33 - 36 - souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - § 37, jen je-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

38 Výše starobního důchod, §§ 33 – 36 základní výměra činí 2170, - Kč procentní výměra činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

39 Starobní důchod Nárok vzniká, pokud pojištěnec dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění Důchodový věk – pro muže a ženy odlišně (u žen v závislosti na počtu vychovaných dětí) Doba pojištění – nejméně 25 let - 15 let u osoby starší 65 let

40 Výpočet starobního důchodu Základní výměra – 2.170,- Kč Procentní výměra – procentní sazba z výpočtového základ, 1,5% za každých 90 kalendářních dní výdělečné činnosti, vždy minimálně 770,- Kč OVZ – osobní vyměřovací základ tvoří měsíční průměr ročních příjmů, u OSVČ ročních vyměřovacích základů, dosažených v rozhodném období (zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předchází roku, v němž se důchod přiznává)

41 Navyšování celkových příjmů za každý jednotlivý kalendářní rok Pomocí koeficientů odvozovaných od statisticky zjištěného průměru dosažených příjmů všech pojištěnců Dochází tak k přizpůsobování příjmů cenové hladině existující v roce přiznání důchodu OVZ se redukuje na ROVZ

42 Redukce osobního vyměřovacího základu Jde o projev solidarity vysokopříjmových skupin pojištěnců s nízkopříjmovými Redukční hranice v roce 2009: - Plně se započítává částka do 10.500,- Kč - 30% z částky přesahující 10.500,- do 27.000,- Kč - 10% z částky přesahující 27.000,- Kč

43 Příklad výše starobního důchodu v roce 2009 Muž, narozen 15. 01. 1947 – 62 let důch.věk 15. 01. 2009 získá celkem 45 let pojištění OVZ za rozhodné období 1986-2008 činí 23.890, - Kč ROVZ – částka do 10.500,- Kč náleží v plné výši - připočte se 30% z 13.390,- Kč (23.890 – 10.500), tedy 4.017,- Kč (druhá redukční hranice 27.000) - celkem tedy 14.517,- Kč (10.500+4.017,-Kč) Za každý rok pojištění náleží 1,5% výpočtového základu, tedy ROVZ, tzn. za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5% výpočtového základu(ROVZ), tj. 9.799,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) a základní výměra 2.170,- Kč. Starobní důchod bude celkem 11.969,- Kč.

44 Příklady určení důchodového věku Pojištěnec získal 17 let zaměstnání a dosáhl věku 64 let. Kdy vzniká tomuto pojištěnci nárok na starobní důchod? Žena vychovala 2 děti, získala 35 let doby pojištění a věku 55 let dosáhne 10. června 2008. Stanovte její důchodový věk a datum nároku na starobní důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

45 Invalidní důchod a) Plný invalidní důchod - §§ 38 – 42 - je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek - splnění potřebné doby pojištění - § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč b) Částečný - §§ 43 – 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

46 Invalidní důchod Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je snížena pracovní schopnost občana Částečný – snížena o 33% Plný – snížena o 66% S účinností od 1. 1. 2010 – prvního, druhého a třetího stupně

47 Invalidní důchod – plný, §§ 38 - 42 -je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, -je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek -splnění potřebné doby pojištění - § 40 do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770,- Kč měsíčně Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

48 Zjišťování doby pojištění Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

49 Příklad invalidní důchod ● Muž 40 let byl dnem 1. 3. 2008 uznán plně invalidní. Od skončení povinné školní docházky v roce 1982 nepřetržitě pracoval až do 31. 12.1993. Poté odešel do ciziny a po návratu v roce 1997 od 30. 09. 1997 byl důchodově pojištěn jako OSVČ až do vzniku invalidity. Zjistěte, zda tento muž splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

50 Příklad výpočtu plného invalidního důchodu Muž, narozen 18. 3. 1948 Od 7. 1. 2009 byl uznán plně invalidním Získal 34 let pojištění. + dopočtená doba od 7.1.2009 do 18.5.2010 (dosažení důchodového věku) Hodnotí se tedy celkem 35 let pojištění. OVZ od roku 1986 do roku 2008 je 26.218,- Kč ROVZ – 15.216,- Kč (10.500+4.716,- Kč) Procentní výměra – 35letx 1,5%= 52,5% výpočtového základu, tj. 7.989,- Kč (u částečného je to 0,75%) Základní výměra – 2170,- Kč Plný invalidní důchod tak činí 10.159,- Kč (2.170+7.989)

51 Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (§ 42 zákona o důchodovém pojištění) Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám s trvalým pobytem na území ČR, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny pojištění po potřebnou dobu a jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

52 Invalidní důchod – částečný, §§ 43 - 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu, nejméně 385 Kč měsíčně Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

53 Invalidní důchod – částečný, §§ 43 - 45 Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku: do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem částečné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem částečné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku částečné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu ). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

54 Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (§ 46 až 48 zákona o důchodovém pojištění) - Zákonem č. 24/2006 Sb. byl s účinností od 1. února 2006 zrušen institut souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, takže výše příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá na výši důchodu a jeho výplatu vliv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

55 Zvláštní ustanovení o minimální výši částečného invalidního důchodu Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

56 Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 - po dobu 1 roku od smrti manžela - výjimečně i déle - § 50 odst. 2 - nárok zaniká uzavřením nového manželství, způsobil-li vdovec úmyslně smrt manžela spácháním trestného činu -výše základní výměry 2170,- Kč -Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Zákon o registrovaném partnerství – analogicky? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

57 Vdovský/vdovecký důchod Základní výměra – 2.170,- Kč Procentní výměra činí 50% procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zesnulý v době smrti, nebo 50% procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod

58 Prodloužení a obnovení nároku Po uplynutí doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné, pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let, je plně invalidní, dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

59 Příklad vdovský důchod ● Vdově zanikl nárok na vdovský důchod uplynutím jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí 2 let od zániku nároku na důchod začal syn studovat na vysoké škole. Ve třetím ročníku vysoké školy syn dosáhl 26 let. Ke dni dovršení 26 let bylo vdově 52 let. Zjistěte, kdy vznikl nárok na obnovu vdoveckého důchodu, po jakou dobu tento nárok trval a kdy vdově vznikne opětovně nárok na obnovu nároku na vdovský důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

60 Sirotčí důchod - §§ 52 - 53 - nárok má nezaopatřené dítě po každém z rodičů Smrt rodiče (osvojitele), jiné osoby (převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byl-li v době smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. - nikoli po pěstounovi - výše činí 40% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. - základní výměra činí 2170, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

61 Příklad výpočtu sirotčího důchodu: Sirotek požádal o sirotčí důchod po otci, který pobíral plný invalidní důchod 8.563,- Kč, základní výměra 2.170,- Kč a procentní výměra 6.393,- Kč Sirotčí důchod činí 40% procentní výměry vypláceného plného invalidního důchodu, tedy 40% z 6.393,- Kč, tj. 2.558,- Kč, k tomu se připočte základní výměra 2.170,- Kč. Sirotčí důchod dítěte tak činí 4.728,- Kč.

62 Příklady sirotčí důchod Dítěti zemřel otec, který ke dni smrti nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod ani podmínky nároku na starobní důchod a ani nebyl poživatelem žádného z uvedených důchodů a k úmrtí nedošlo následkem pracovního úrazu. Vznikne v takovém případě nárok na sirotčí důchod po otci? Dítěti zemřeli při autohavárii oba rodiče. Matka byla poživatelkou invalidního důchodu, otec ke dni smrti splnil podmínku doby pojištění potřebnou pro nárok na plný invalidní důchod. Jaké nároky z důchodového pojištění v tomto případě vzniknou dítěti? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

63 Souběh nároků na důchody Vyplácí se jen jeden a to vyšší. Výj.: jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného důchodu ve stejné výši, pak si občan volí. Výj. jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a na výplatu vdovského/vdoveckého důchodu nebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši, včetně základní výměry a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Výj. přijde-li dítě o oba rodiče, má nárok na výplatu sirotčího důchodu po každém z nich, z vyššího důchodu náleží základní i procentní výměra v plné výši, z nižšího důchodu pak pouze procentní výměra.

64 Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění - doživotní příjem jako doplněk k systému důchodového pojištění - daňové úlevy penzijním fondům, zaměstnavatelům, zaměstnancům - pojistné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

65 Výše státních příspěvků penzijního připojištění: Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Měsíční přípěvek účastníka Státní příspěvek 100 - 199 Kč50 Kč + 40% z částky přesahující 100 Kč 200 - 299 Kč90 Kč + 30% z částky přesahující 200 Kč 300 - 399 Kč120 Kč + 20% z částky přesahující 300 Kč 400 - 499 Kč140 Kč + 10% z částky přesahující 400 Kč 500 Kč a více150 Kč

66 Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí penzijního pojištění z členských států EU nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru na území ČR a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

67 Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění Klíčové pojmy: - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - základní výměra důchodu - starobní důchod, souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - částečný a plný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod - orgány sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

68 Prohloubení znalostí na semináři: Starobní důchod před dosažením důchodového věku Určení důchodového věku, viz zvl. příloha Příklad výpočtu částečného invalidního důchodu Změny v důchodovém pojištění v roce 2010, viz zvl. Příloha Koordinace důchodového pojištění v členských státech ES a EU

69 Souběh zaměstnání a pobírání starobního důchodu Firma SIBA, s.r.o. přijme od 1.1.08 do pracovního poměru na dobu určitou, konkrétně na 2 roky, zaměstnance, pana Kováče. Panu Kováčovi je 63 let, je poživatelem starobního důchodu (8.000,- Kč měsíčně) a bude s ním dohodnuta mzda 12.000,- Kč měsíčně. Může pan Kováč souběžně pobírat mzdu i starobní důchod ? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

70 Účast zaměstnanců na DP Zaměstnavatel („firma“) SIBA, s.r.o. se sídlem v ČR má od 1.1. 2008 čtyři zaměstnance – pana Dvořáka, který studuje 4. ročník VŠE, je mu 22 let a má uzavřen pracovní poměr na dobu 1 roku (mzda 17.000,- Kč měsíčně), pana Junka, který je v pracovním poměru na dobu neurčitou (mzda 25.000,- Kč měsíčně) a je též členem dozorčí rady; paní Hronovskou, která je momentálně na mateřské dovolené a má pracovní poměr na dobu neurčitou (peněžitá pomoc v mateřství 11.000,- Kč měsíčně), a pana Svobodu, který vykonává pomocné práce, pracuje na dohodu o provedení práce uzavřenou na 1 rok (odměna 5.000,- Kč měsíčně). Společnost SIBA, s.r.o. v měsíci dubnu 08 neodvedla z důvodu finančních problémů pojistné na důchodové pojištění za žádného ze zaměstnanců. Jsou všichni zaměstnanci z titulu zaměstnání důchodově pojištěni v měsíci dubnu 08 ? Zdůvodněte. p. Dvořák p. Junek p. Hronovská p. Svoboda Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

71 Důchodové pojištění OSVČ Pavel Koutný je v pracovním poměru od 1.1.2007 do 31.8.2008 a jeho měsíční příjem ze zaměstnání představuje částku v průměru 20.000,- Kč. Od 1.1.2008 začal podnikat a do konce roku 2008 dosáhne z titulu samostatné výdělečné činnosti „čistý“ příjem 100.000,- Kč. Je v roce 2008 podnikání hlavní nebo vedlejší ? Je v roce 2008 povinně důchodově pojištěn jako podnikatel ? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

72 Děkuji za pozornost Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení Vysoká škola KV, o.p.s. 23. 10. 2009 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google