Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. Strategie podniku, podnikatelský plán

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. Strategie podniku, podnikatelský plán"— Transkript prezentace:

1 9. Strategie podniku, podnikatelský plán

2 Podniková strategie je definována jako výběr podnikových cílů a způsob jejich dosažení Zahrnuje tyto strategické procesy: strategická analýza výběr podnikové strategie implementace strategie zpětná vazba - strategický controlling Cíle se potom dělí na strategické (vrcholový management), taktické (střední management) a operativní (provozní management)

3 Strategické cíle postavení na trhu
inovační postupy (výrobní nebo výrobková) produktivita, hmotné a finanční zdroje rentabilita maximalizace zisku, ceny akcií manažerská úroveň úroveň dělníků odpovědnost navenek (zákazníci, společnost)

4 Členění cílů Cíle lze členit z hlediska kvantity a kvality:
1. kvantitativní (měřitelné): a. monetární (snaha o zisk a obrat, zajištění platební pohotovosti a udržení kapitálu aj.) b. fyzické (velikost produkce, normohodiny, počty pracovníků aj.) 2. kvalitativní a. ekonomické (ovládnutí trhu, dlouhodobé zajištění podniku, průzkum trhu) b. mimoekonomické (sociální, etické, politické cíle), jejichž dosahování nemusí jednoznačně vést ke zlepšení ekonomického výsledku.

5 Příklad Podnik se rozhoduje mezi dvěma investičními projekty, první má po dobu 5 let přinést zisk 8 Kč na akcii, druhý 12 Kč na akcii, ale pouze po dobu 3 let. Oba projekty mají odlišnou míru rizika, která je promítnuta do diskontní sazby, první projekt je rizikovější, s diskontní sazbou k=11%, druhý je rizikový méně, k=9%. Který projekt podniku doporučíte? 1. projekt / rok k 1 2 3 4 5 Celkem Výnos na akcii 8 40 Časová hodnota výnosu 0,11 7,21 6,49 5,85 5,27 4,75 29,57 2. projekt / rok 12 36 0,09 11,01 10,10 9,27 0,00 30,38

6 Vnitřní a vnější prostředí podniku

7 Analýza SWOT VNITŘNÍ PODMÍNKY VNĚJŠÍ PODMÍNKY POZITIVNÍ FAKTORY
NEGATIVNÍ FAKTORY VNITŘNÍ PODMÍNKY STRENHGTS Silné stránky podniku WEAKNESSES Slabé stránky podniku VNĚJŠÍ PODMÍNKY OPPORTUNITIES Příležitosti THREATS Hrozby

8 Příklad analýzy SWOT Silné stránky Příležitosti
jednoduché, spolehlivé a vyzkoušené technické řešení systém detekce vozidel pracuje bez jakéhokoliv zařízení umístěného ve vozidle vybrané finanční prostředky budou zpětně investovány do dopravy možnost omezení dopravy v centru na základě podmínek rovných pro všechny vybrané finanční prostředky je možné použít ke zlepšení veřejné dopravy zlepšení životního prostředí a zpříjemnění uličního prostoru pro rezidenty i pro návštěvníky centra města Slabé stránky Hrozby nákladné případné rozšíření na další oblast nemožnost zachytit cesty uvnitř zpoplatněné oblasti výše poplatku nezávisí na ujeté vzdálenosti po zpoplatněné oblasti nedostatečná možnost objet zpoplatněnou oblast po kapacitních komunikacích malá ochota lidí platit mýtné snaha o obcházení systému výběru možná potřeba velkých investic do zařízení u komunikace zničených vandalstvím nedostatečné legislativní možnosti k účinnému vymáhání poplatků a pokut problémy s informováním, placením a vymáháním u cizinců

9 Portfoliová strategie
Cílem je usměrňovat zdroje do oblastí, kde se jeví příznivá očekávání na trhu a kde může podnik využít relativní konkurenční výhody. Sestavuje se na základě dvou ukazatelů – relativního tržního podílu, což je poměr vlastního tržního podílu k podílu největšího konkurenta a velikosti tržního růstu, který se zjišťuje např. na základě obratu firmy Pro jednotlivé oblasti jsou pak formulovány odpovídající strategie

10 Oblasti portfoliové strategie
Dojné krávy: strategické oblasti s vysokým tržním podílem a malou pravděpodobností růstu, významně se podílejí na současném toku hotovosti (cash flow) a jsou základnou pro finanční podporu ostatních oblastí Hvězdy: oblasti s vysokým tržním podílem, u nichž se očekává další růst, po skončení jejich růstu se stávají dojnými krávami. Tyto oblasti v budoucnu vytváří tok hotovosti (cash flow) Rozvojová dítka: mají značný růstový potenciál, ale malý tržní podíl, mohou se stát hvězdami, ale zatím malý tok hotovosti a potřebují podporu kapitálovou. Psi (popelnice): u těchto kategorií roste trh pomalu nebo se dokonce zužuje, mají relativně malý tržní podíl a slabou konkurenční schopnost. Jejich podíl na obratu je ještě velký, ale vzhledem k svým vysokým nákladům mohou vyvolat zhoršení toku hotovosti (cash flow).

11 Příklady strategií Rozvojová dítka: defenzivní a ofenzivní strategie, kdy se podnik musí snažit zvýšit podíl na tržním segmentu tak, aby dosáhl příznivější nákladové pozice. Psi: strategie vedoucí k úvaze o odchodu z trhu nebo ke střednědobé strategii k odstranění negativního vlivu těchto oblastí na tok hotovosti Dojné krávy: je nutno zkoumat, zda finanční prostředky, které musí být vynaloženy na udržení vysokého tržního podílu (konsolidační strategie), nesnižují přínos pro tok hotovosti natolik, že setrvávání na této strategii už není oprávněné a zda by nebylo výhodnější zavedení desinvestiční strategie. Tok hotovosti, který tyto strategie tvoří, doplněný o likvidní prostředky, které se uvolní likvidací oblastí v kategoriích rozvojových dítek a psů, je třeba využít především k financování investiční a růstové strategie v kategorii hvězdy.

12 Podnikatelský plán - koncepce podniku v písemné podobě
- je zpracováván jednak pro vlastní potřebu a jednak pro potřebu bank v případě žádosti o úvěr - podnikatelský plán by měl především obsahovat: cíle a strategie podniku specifikaci podnikatelského záměru a jeho přednosti analýzu trhu, konkurence ekonomickou analýzu podnikatelského plánu, tj. otázky nákladů, výnosů, financování, příp. bod zvratu, ČSHI, aj.

13 Podnikatelský plán z pohledu banky
realističnost, přesvědčivost a srozumitelnost podnikatelského plánu zmínit výhody produktu nebo služby oproti konkurenci, jeho jedinečnost promyšlenost marketingových strategií jednotlivé ekonomické analýzy musí být podloženy reálnými předpoklady důležité je z pohledu bank složení managementu, který svým rozhodováním uskutečňuje podnikatelskou koncepci

14 Podnik Název podniku, forma podnikání, sídlo, telefonní spojení, aj.
Předmět podnikání Dosavadní vývoj podniku Právní forma, vlastnické vztahy Působiště podniku

15 Management a zaměstnanci
Organizační struktura a zaměstnanci kvalifikace, zkušenosti, věk zaměstnanců, především řídících počet zaměstnanců popis pracovních míst, nadřízenost, podřízenost, kompetence, aj. Poradci typy poradců, tj. reklamní agentury, daňoví nebo podnikoví poradci

16 Tržní a konkurenční situace
Průzkum trhu celkový trh, cílový trh očekávaný vývoj trhu příležitosti, rizika související se vstupem na trh Konkurence kdo jsou konkurenti? jejich přednosti a nedostatky Marketing marketingové cíle uvedení na trh cenová politika (!) prodejní politika reklama, propagace, poprodejní služby

17 Ekonomická analýza analýza očekávaných investičních a provozních nákladů zajištění financování projektu a provozu stanovení ceny analýza očekávaných příjmů analýza bodu zvratu ČSHI, VVP analýza citlivosti

18 Test podnikatelského záměru
Co jste podnikli k prověření podnikatelského záměru? Splňuje váš výrobek příslušné technické, hygienické, příp. bezpečnostní normy? Jak reagovali potenciální zákazníci? Jak jste ověřili, že váš výrobek bude splňovat očekávání zákazníků? Co víte o konkurenci, o jejích přednostech a nedostatcích?


Stáhnout ppt "9. Strategie podniku, podnikatelský plán"

Podobné prezentace


Reklamy Google