Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. Strategie podniku, podnikatelský plán. Podniková strategie - je definována jako výběr podnikových cílů a způsob jejich dosažení Zahrnuje tyto strategické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. Strategie podniku, podnikatelský plán. Podniková strategie - je definována jako výběr podnikových cílů a způsob jejich dosažení Zahrnuje tyto strategické."— Transkript prezentace:

1 9. Strategie podniku, podnikatelský plán

2 Podniková strategie - je definována jako výběr podnikových cílů a způsob jejich dosažení Zahrnuje tyto strategické procesy: strategická analýza strategická analýza výběr podnikové strategie výběr podnikové strategie implementace strategie implementace strategie zpětná vazba - strategický controlling zpětná vazba - strategický controlling Cíle se potom dělí na strategické (vrcholový management), taktické (střední management) a operativní (provozní management)

3 Strategické cíle  postavení na trhu  inovační postupy (výrobní nebo výrobková)  produktivita, hmotné a finanční zdroje  rentabilita  maximalizace zisku, ceny akcií  manažerská úroveň  úroveň dělníků  odpovědnost navenek (zákazníci, společnost)

4 Členění cílů Cíle lze členit z hlediska kvantity a kvality: 1. kvantitativní (měřitelné): a. monetární (snaha o zisk a obrat, zajištění platební pohotovosti a udržení kapitálu aj.) b. fyzické (velikost produkce, normohodiny, počty pracovníků aj.) 2. kvalitativní a. ekonomické (ovládnutí trhu, dlouhodobé zajištění podniku, průzkum trhu) a. ekonomické (ovládnutí trhu, dlouhodobé zajištění podniku, průzkum trhu) b. mimoekonomické (sociální, etické, politické cíle), jejichž dosahování nemusí jednoznačně vést ke zlepšení ekonomického výsledku. b. mimoekonomické (sociální, etické, politické cíle), jejichž dosahování nemusí jednoznačně vést ke zlepšení ekonomického výsledku.

5 Příklad Podnik se rozhoduje mezi dvěma investičními projekty, první má po dobu 5 let přinést zisk 8 Kč na akcii, druhý 12 Kč na akcii, ale pouze po dobu 3 let. Oba projekty mají odlišnou míru rizika, která je promítnuta do diskontní sazby, první projekt je rizikovější, s diskontní sazbou k=11%, druhý je rizikový méně, k=9%. Který projekt podniku doporučíte? 1. projekt / rokk12345Celkem Výnos na akcii 8888840 Časová hodnota výnosu0,117,216,495,855,274,7529,57 2. projekt / rok 12345 Výnos na akcii 12 0036 Časová hodnota výnosu0,0911,0110,109,270,00 30,38

6 Vnitřní a vnější prostředí podniku

7 Analýza SWOT POZITIVNÍ FAKTORY VNITŘNÍ PODMÍNKY VNĚJŠÍ PODMÍNKY STRENHGTS Silné stránky podniku WEAKNESSES Slabé stránky podniku THREATS Hrozby OPPORTUNITIES Příležitosti NEGATIVNÍ FAKTORY

8 Příklad analýzy SWOT Silné stránkyPříležitosti  jednoduché, spolehlivé a vyzkoušené technické řešení  systém detekce vozidel pracuje bez jakéhokoliv zařízení umístěného ve vozidle  vybrané finanční prostředky budou zpětně investovány do dopravy  možnost omezení dopravy v centru na základě podmínek rovných pro všechny  vybrané finanční prostředky je možné použít ke zlepšení veřejné dopravy  zlepšení životního prostředí a zpříjemnění uličního prostoru pro rezidenty i pro návštěvníky centra města Slabé stránkyHrozby  nákladné případné rozšíření na další oblast  nemožnost zachytit cesty uvnitř zpoplatněné oblasti  výše poplatku nezávisí na ujeté vzdálenosti po zpoplatněné oblasti  nedostatečná možnost objet zpoplatněnou oblast po kapacitních komunikacích  malá ochota lidí platit mýtné  snaha o obcházení systému výběru  možná potřeba velkých investic do zařízení u komunikace zničených vandalstvím  nedostatečné legislativní možnosti k účinnému vymáhání poplatků a pokut  problémy s informováním, placením a vymáháním u cizinců

9 Portfoliová strategie Cílem je usměrňovat zdroje do oblastí, kde se jeví příznivá očekávání na trhu a kde může podnik využít relativní konkurenční výhody. Sestavuje se na základě dvou ukazatelů – relativního tržního podílu, což je poměr vlastního tržního podílu k podílu největšího konkurenta a velikosti tržního růstu, který se zjišťuje např. na základě obratu firmy Pro jednotlivé oblasti jsou pak formulovány odpovídající strategie

10 Oblasti portfoliové strategie Dojné krávy: strategické oblasti s vysokým tržním podílem a malou pravděpodobností růstu, významně se podílejí na současném toku hotovosti (cash flow) a jsou základnou pro finanční podporu ostatních oblastí Dojné krávy: strategické oblasti s vysokým tržním podílem a malou pravděpodobností růstu, významně se podílejí na současném toku hotovosti (cash flow) a jsou základnou pro finanční podporu ostatních oblastí Hvězdy: oblasti s vysokým tržním podílem, u nichž se očekává další růst, po skončení jejich růstu se stávají dojnými krávami. Tyto oblasti v budoucnu vytváří tok hotovosti (cash flow) Hvězdy: oblasti s vysokým tržním podílem, u nichž se očekává další růst, po skončení jejich růstu se stávají dojnými krávami. Tyto oblasti v budoucnu vytváří tok hotovosti (cash flow) Rozvojová dítka: mají značný růstový potenciál, ale malý tržní podíl, mohou se stát hvězdami, ale zatím malý tok hotovosti a potřebují podporu kapitálovou. Rozvojová dítka: mají značný růstový potenciál, ale malý tržní podíl, mohou se stát hvězdami, ale zatím malý tok hotovosti a potřebují podporu kapitálovou. Psi (popelnice): u těchto kategorií roste trh pomalu nebo se dokonce zužuje, mají relativně malý tržní podíl a slabou konkurenční schopnost. Jejich podíl na obratu je ještě velký, ale vzhledem k svým vysokým nákladům mohou vyvolat zhoršení toku hotovosti (cash flow). Psi (popelnice): u těchto kategorií roste trh pomalu nebo se dokonce zužuje, mají relativně malý tržní podíl a slabou konkurenční schopnost. Jejich podíl na obratu je ještě velký, ale vzhledem k svým vysokým nákladům mohou vyvolat zhoršení toku hotovosti (cash flow).

11 Příklady strategií Rozvojová dítka: defenzivní a ofenzivní strategie, kdy se podnik musí snažit zvýšit podíl na tržním segmentu tak, aby dosáhl příznivější nákladové pozice. Rozvojová dítka: defenzivní a ofenzivní strategie, kdy se podnik musí snažit zvýšit podíl na tržním segmentu tak, aby dosáhl příznivější nákladové pozice. Psi: strategie vedoucí k úvaze o odchodu z trhu nebo ke střednědobé strategii k odstranění negativního vlivu těchto oblastí na tok hotovosti Psi: strategie vedoucí k úvaze o odchodu z trhu nebo ke střednědobé strategii k odstranění negativního vlivu těchto oblastí na tok hotovosti Dojné krávy: je nutno zkoumat, zda finanční prostředky, které musí být vynaloženy na udržení vysokého tržního podílu (konsolidační strategie), nesnižují přínos pro tok hotovosti natolik, že setrvávání na této strategii už není oprávněné a zda by nebylo výhodnější zavedení desinvestiční strategie. Dojné krávy: je nutno zkoumat, zda finanční prostředky, které musí být vynaloženy na udržení vysokého tržního podílu (konsolidační strategie), nesnižují přínos pro tok hotovosti natolik, že setrvávání na této strategii už není oprávněné a zda by nebylo výhodnější zavedení desinvestiční strategie. Tok hotovosti, který tyto strategie tvoří, doplněný o likvidní prostředky, které se uvolní likvidací oblastí v kategoriích rozvojových dítek a psů, je třeba využít především k financování investiční a růstové strategie v kategorii hvězdy. Tok hotovosti, který tyto strategie tvoří, doplněný o likvidní prostředky, které se uvolní likvidací oblastí v kategoriích rozvojových dítek a psů, je třeba využít především k financování investiční a růstové strategie v kategorii hvězdy.

12 Podnikatelský plán - koncepce podniku v písemné podobě - je zpracováván jednak pro vlastní potřebu a jednak pro potřebu bank v případě žádosti o úvěr - podnikatelský plán by měl především obsahovat: cíle a strategie podniku specifikaci podnikatelského záměru a jeho přednosti analýzu trhu, konkurence ekonomickou analýzu podnikatelského plánu, tj. otázky nákladů, výnosů, financování, příp. bod zvratu, ČSHI, aj.

13 Podnikatelský plán z pohledu banky - realističnost, přesvědčivost a srozumitelnost podnikatelského plánu - zmínit výhody produktu nebo služby oproti konkurenci, jeho jedinečnost - promyšlenost marketingových strategií - jednotlivé ekonomické analýzy musí být podloženy reálnými předpoklady - důležité je z pohledu bank složení managementu, který svým rozhodováním uskutečňuje podnikatelskou koncepci

14 Podnik  Název podniku, forma podnikání, sídlo, telefonní spojení, aj.  Předmět podnikání  Dosavadní vývoj podniku  Právní forma, vlastnické vztahy  Působiště podniku

15 Management a zaměstnanci  Organizační struktura a zaměstnanci kvalifikace, zkušenosti, věk zaměstnanců, především řídících kvalifikace, zkušenosti, věk zaměstnanců, především řídících počet zaměstnanců počet zaměstnanců popis pracovních míst, nadřízenost, podřízenost, kompetence, aj. popis pracovních míst, nadřízenost, podřízenost, kompetence, aj.  Poradci typy poradců, tj. reklamní agentury, daňoví nebo podnikoví poradci typy poradců, tj. reklamní agentury, daňoví nebo podnikoví poradci

16 Tržní a konkurenční situace  Průzkum trhu - celkový trh, cílový trh - očekávaný vývoj trhu - příležitosti, rizika související se vstupem na trh  Konkurence - kdo jsou konkurenti? - jejich přednosti a nedostatky  Marketing - marketingové cíle - uvedení na trh - cenová politika (!) - prodejní politika - reklama, propagace, poprodejní služby

17 Ekonomická analýza - analýza očekávaných investičních a provozních nákladů - zajištění financování projektu a provozu - stanovení ceny - analýza očekávaných příjmů - analýza bodu zvratu - ČSHI, VVP - analýza citlivosti

18 Test podnikatelského záměru 1. Co jste podnikli k prověření podnikatelského záměru? 2. Splňuje váš výrobek příslušné technické, hygienické, příp. bezpečnostní normy? 3. Jak reagovali potenciální zákazníci? 4. Jak jste ověřili, že váš výrobek bude splňovat očekávání zákazníků? 5. Co víte o konkurenci, o jejích přednostech a nedostatcích?


Stáhnout ppt "9. Strategie podniku, podnikatelský plán. Podniková strategie - je definována jako výběr podnikových cílů a způsob jejich dosažení Zahrnuje tyto strategické."

Podobné prezentace


Reklamy Google