Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 19.6. 2007 Monitoring Committee CSF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 19.6. 2007 Monitoring Committee CSF."— Transkript prezentace:

1 ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 19.6. 2007 Monitoring Committee CSF

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP) Stav implementace OP RLZ k 30. 4. 2007 View of HRD OP Implementation – 30. 4. 2007 OP RLZ / HRD OP

3 Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development Vývoj realizace OP RLZ v mil. EUR k 3 0. 4. 200 7 dle SMT HRD OP implementation development (mil. EUR – 30/04/07) Alokace 2004-2006 Total budget 2004-06 Schválené prostředky Approved operations Uzavřené smlouvy Contracted operations Uskutečněn é výdaje Realised expenditure Certifikova né prostředky Certified expenditure Prosinec 2006 December 2006 422,43409,19 44,5938,05 Únor 2007 February 2007 422,43442,85 50,9838,05 Duben 2007 April 2007 422,43445,63446,6369,3538,05 OP RLZ / HRD OP

4 Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Overview of implementation – Priority 1 HRD OP Priorita 1 Priority 1 Alokace 2004-2006 (mil. €) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) (mil. €) Certifikované výdaje (Certified expenditure) (mil. €) Objem/ Volume (mil. €) Počet/ Number of projects GP40,0852,2863655,684,030 SP/NP96,7274,579307,2483,008 Celkem Total 136,8126,86539512,8967,039 GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP

5 Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Overview of implementation – Priority 2 HRD OP GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP Priorita 2 Priority 2 Alokace 2004-2006 (mil. €) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) (mil. €) Certifikované výdaje (Certified expenditure) (mil. €) Objem/ Volume (mil. €) Počet/ Number of projects GP34,1343,8703899,0984,264 SP/NP20,2114,700202,8421,645 Celkem Total 54,3458,57040911,9405,909

6 Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Overview of implementation – Priority 3 HRD OP GP – grantové projekty/grant projects SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP Priorita 3 Priority 3 Alokace 2004-2006 (mil. €) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) (mil. €) Certifikované výdaje (Certified expenditure) (mil. €) Objem/ Volume (mil. €) Počet/ Number of projects GP84,1691,37884711,1266,582 SP/NP59,4854,6722017,23412,489 Celkem Total 143,64146,05086728,36019,071

7 Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Overview of implementation – Priority 4 HRD OP SP/NP – systémové a národní projekty/systemic and national projects * Jedná se pouze o prostředky ESF (only ESF contribution) OP RLZ / HRD OP Priorita 4 Priority 4 Alokace 2004-2006 (mil. €) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) (mil. €) Certifikované výdaje (Certified expenditure) (mil. €) Objem/ Volume (mil. €) Počet/ Number of projects GP60,761,9227158,0633,742 SP/NP6,667,51461,5080,726 Celkem Total 67,3669,4367219,5714,468

8 Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Overview of implementation – Priority 5 HRD OP TA – projekty technické pomoci TA - projects of technical assistence OP RLZ / HRD OP Priorita 5 Priority 5 Alokace 2004-2006 (mil. €) Nasmlouvané projekty (Contracted projects) Uskutečněné výdaje (Realised expenditure) (mil. €) Certifikované výdaje (Certified expenditure) (mil. €) Objem/ Volume (mil. €) Počet/ Number of projects IP20,2920,041746,5423,520

9 Dokončení procesu výběru projektů a kontrahování nerozdělených prostředků alokace 2004 - 2006 Finalising the selection of projects and contracting of the budget 2004 - 2006 Zjednodušení monitorovací zprávy Simplifying of the Monitoring Report Zjednodušení předkládání účetních dokladů k Žádosti o platbu Simplifying of submitted accountancy documents for the Payment Request OP RLZ / HRD OP Pozitivní faktory realizace Positive aspects of realisation of HRD OP

10 Revize a agregace monitorovacích indikátorů, zapracování sestav MI do MSSF-MONIT Revision and assembly of monitoring indicators, creating of new MI tables in MSSF Zrychlení procesu administrace žádostí o platbu zrušením Platebních jednotek dle nové Metodiky finančních toků Acceleration of the process of administration of payment claims because of the abolition of Paying units according to the new Manual of financial flows OP RLZ / HRD OP Pozitivní faktory realizace Positive aspects of realisation of HRD OP

11 Specifické překážky a jejich řešení Specific obstacles and it`s solutions Oslabení týmu OP RLZ způsobené odchodem klíčových zaměstnanců ŘO OP RLZ Nápravná opatření: výběrová řízení na nové pracovníky, nábory nových pracovníků do ŘO OP RLZ a jejich zaškolování Reduction of team members of HRD OP due to the departure of the key employees of the managing authority HRD OP Corrective actions: short lists of new employees, selection and training of the new employees for MA HRD OP Nesoulad národních předpisů s jednotlivými oblastmi implementace Nápravná opatření: součinnost při zpracování novel legislativních předpisů Incompatibility of the national rules within some parts of implementation Corrective actions: collaboration when working on legislative amendments OP RLZ / HRD OP

12 Projekty k posílení absorpční kapacity Projects dealing to strenghtening the absorbtion capacity Projekt TA na personální zajištění administrace programu na všech úrovních implementační struktury – je možno hradit mzdové náklady za zaměstnance OP RLZ z prostředků TA OP RLZ Project TA for strengthening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure - payment of salaries for the employees of HRD OP from TA HRD OP Projekt na vzdělávání pro zaměstnance na všech úrovních implementační struktry Project for training of employees at all levels of the implementation structure

13 OP RLZ / HRD OP Opatření přijatá ke zrychlení realizace Measures for acceleration of realization Vyhlášení nových výzev na uvolněné prostředky získané přesunem výdajů na administraci GS z věcných priorit do TA Call for new tenders – ressources gained from the transfer of expenditure for administration of grant scheme from relevant priorities to technical assistance Semináře pro finanční manažery – seznámení se zabudovanou automatikou v MSSF-MONIT, zadávání závěrečných žádostí o platbu Seminars for financial managers – review of installed automatics in MSSF-MONIT, assigning final payment claims

14 Název projektu: Šance na návrat (CZ.04.1.03/1.1.05.2/0007) Title of project: Chance for return ( CZ.04.1.03/1.1.05.2/0007) Příjemce finanční podpory: MARKETA – REMONE, s.r.o. Final beneficiary: Marketa-Remone, s.r.o. Celková výše fin. podpory: 1 760 930,- Kč Total amount of financial support : 1 760 930,- Kč Doba realizace projektu: 1. 5. 2006 – 30. 6. 2008 Scope of time for realisation of project : 1.5.2006-30.6.2008 OP RLZ / HRD OP Příklad úspěšného projektu Example of successful project

15 Projekt navazuje na vytvořenou chráněnou dílnu u MARKETA - REMONE s.r.o. Cheb. Realizátor využil skutečnosti, že v Karlovarském kraji není dosud řešena otázka likvidace elektrických a elektronických zařízení. Předmětem tohoto projektu je podpora a udržení stávajících 15 pracovních míst pro zdravotně postižené v chráněné dílně a vytvoření a podpora 6 nových míst. Project is developing the activities of already installed protected work places at Marketa- Remone s.r.o. Cheb. The fact that in Karlovy Vary region there is not a final concept of solution for disposal of electronic parts and machines, was used as an advantage.The aim of the project is to support and maintain 15 existing work places for disabled people in a protected work place and creation and support of 6 new places. Projekt se jeví jako přínosný. Lidé se zdravotním postižením mají zájem o vstup do projektu, o rekvalifikační kurz a také o zaměstnání v chráněné dílně. Project is briginning results. Disabled people are interested to be engaged in the project, to pass through a special retraining course and to be employed in such protected work place. Příklad úspěšného projektu Example of successful project

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF ESF Management Department www.mpsv.czwww.esfcr.cz OP RLZ / HRD OP

17 Děkuji Vám za pozornost! Thank You!


Stáhnout ppt "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 19.6. 2007 Monitoring Committee CSF."

Podobné prezentace


Reklamy Google