Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 19. června 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 19. června 2007."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 19. června 2007

2 Pokrok v realizaci programu SROP JROP programme progress dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2006599596,6324,6231,9153,3 02/2007599659,8378,3280,5153,3 04/2007599670,2486,2343,9153,3

3 Priorita 1 Regionální podpora podnikání Priority 1 Regional support for enterprise dle SMT v mil. EUR Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/200660,268,227,716,19,2 02/200760,271,635,620,49,2 04/200760,272,347,525,69,2  realizována prostřednictvím GS(AS), složitější implementace a řízení, počáteční zpoždění v realizaci priority již dohnáno / the implementation of this measure was delayed due to its complicated setup, implemented through Regional ASs  nárůst žádostí z řad drobných podnikatelů / increase in the number of applications from micro-entrepreneurs  ZS CzechInvest od 1.2.2007 provádí pouze ekonomické hodnocení podniků / CzechInvest performs only the economic evaluation of companies (rating) from 1.2.2007

4 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2006262,7272,2155,7113,673,9 02/2007262,7299,7166,9139,173,9 04/2007262,7295,5245,7175,573,9  úspěšná priorita, vysoký zájem ze strany žadatelů successful priority, not facing problems with absorption capacity  rizika – vysoká finanční náročnost řady projektů, možná ziskovost u projektů IKT a nedovolená veřejná podpora risks can be seen in the large financial size of many projects, possible profit-making of some projects in ICT and the issue of unauthorised state aid Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 Regional development of infrastructure dle SMT v mil. EUR

5 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2006116,3105,650,344,729,5 02/2007116,3110,657,250,429,5 04/2007116,3118,467,961,229,5  opatření 3.1 ERDF – realizace bez problémů, vysoký zájem žadatelů Measure 3.1 ERDF – implementation without problems, high demand for funding  opatření 3.2 ESF – počáteční potíže s absorpční kapacitou, podniknuta celá řada kroků, předpokládá se úspěšné vyčerpání prostředků ESF Measure 3.2 ESF – initial lack of absorption capacity, MA took lots of steps, successful drawing the ESF funds is currently expected Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 Human resources development in regions dle SMT v mil. EUR

6 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2006144,1153,485,553,137,2 02/2007144,1165,5111,966,037,2 04/2007144,1174,2118,976,637,2  komplikovaná implementace - projekty realizovány IP, GS a AS, široké spektrum KP a KU s velmi rozdílnými typy realizovaných projektů z finančního i věcného hlediska the implementation is quite complicated - projects are implemented such as IPs, GSs and Ass, a wide range of FBs and FRs with very different types of implemented projects both financially and technically  vyšší absorpční kapacita pro oblast infrastruktury než pro služby the absorption capacity in the CR is higher in infrastructure than in services Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 Tourism development dle SMT v mil. EUR

7 Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/200615,77,35,54,53,5 02/200715,79,46,74,63,5 04/200715,79,76,25,03,5  podpůrné aktivity ŘO a ZS MA and IB supporting activities  příprava na programovací období 2007-2013, publicita preparation of programming period 2007-2013, publicity Priorita 5 Technická pomoc Priority 5 Technical assistance dle SMT v mil. EUR

8 SROP – specifické překážky realizace JROP – specific barriers of realization  Komplikovanost implementační struktury a systému řízení Complicated implementation structure and management system Řešení Řídící orgán SROP začátkem roku 2007 pokračoval v provádění opatření vedoucích k vyšší efektivitě řízení složité implementační struktury. Především reagoval na změny v legislativě a na podněty jak od zprostředkujících subjektů, tak od žadatelů či příjemců dotace. Významnou pomocí byly závěry z analýz rizik a z prováděných kontrol. Solution At the beginning of 2007, the JROP Managing Authority continued to take steps to improve the effectiveness of management of the complicated implementation structure. In particular, it responded to legislative changes and to suggestions both from intermediate bodies and from grant applicants or beneficiaries. Substantial help came from the conclusions of risk analyses and checks carried out.

9 SROP – specifické překážky realizace JROP – specific barriers of realization  Systém řízení řídícího orgánu Managing Authority management system Řešení Vzhledem k tomu, že se odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha 2 stal v roce 2006 rovněž Řídicím orgánem IOP, bylo nutné přistoupit k restrukturalizaci odboru. V prvních měsících roku 2007 probíhala intenzivní příprava této restrukturalizace. Organizační strukturu Řídícího orgánu SROP s regionálními pracovišti v jednotlivých regionech soudržnosti se podařilo udržet stabilizovanou. Solution In 2006, the department of JROP and SPD Obj. 2 Prague Managing Authority became also the IOP Managing Authority and so it was necessary to restructure the department. In the first months of 2007, this restructuring was under intensive preparation. The organisation structure of the JROP Managing Authority with its regional desks in the particular cohesion regions was kept stabilised.

10 SROP – specifické překážky realizace JROP – specific barriers of realization  Finanční řízení Financing management Řešení Oproti minulému roku Řídící orgán SROP začátkem roku 2007 již nehodnotil jako nejvíce akutní riziko zpoždění předkládání žádostí o proplacení výdajů. Nicméně ŘO přijal opatření k plynulému provádění kontrol žádostí o proplacení výdajů a pravidelnému sledování čerpání prostředků zejména z ESF. ŘO SROP identifikoval nedostatečné personální kapacity, které způsobily zpoždění v realizaci finančních toků a zavedl určité krizové řešení personálního posílení při kontrolách plateb. Solution As opposed to last year, the JROP Managing Authority did not see the most acute risk in the delayed submission of payment claims at the beginning of 2007. Nevertheless, the Managing Authority took steps to smooth the checks of payment claims and to monitor regularly the drawing of funds mainly from the ESF. The JROP Managing Authority identified insufficient staff capacity which caused delays in the realisation of financial flows, and it introduced a certain crisis solution to reinforce the personnel for payment checks.

11 SROP – pozitivní faktory realizace JROP – positive milestones of realization  Splnění pravidla n+2 pro alokaci roku 2004 Meeting the n+2 rule of the 2004 allocation alokace roku 2004 pro SF celkem 2 963 747 418,- Kč certifikováno bylo 3 202 631 865,- Kč, což je 108 % alokace allocation 2004 for SF total 2 963 747 418,- Kč certified 3 202 631 865,- Kč, i.e. 108 % of allocation alokace roku 2004 pro ERDF činí 2 655 342 020,- Kč certifikováno bylo 3 057 212 662,- Kč, což je 115 % alokace allocation 2004 for ERDF 2 655 342 020,- Kč certified 3 057 212 662,- Kč, i.e. 115 % of allocation alokace roku 2004 pro ESF činí 308 405 397,- Kč certifikováno bylo 145 419 203,- Kč, což je 47,15% alokace allocation 2004 for ESF 308 405 397,- Kč certified 145 419 203,- Kč, i.e. 47,15% of allocation

12 SROP – pozitivní faktory realizace JROP – positive milestones of realization  Zrychlení proplácení fin. prostředků konečným příjemcům/uživatelům Faster payments to final recipients/beneficiaries Celkem certifikováno ve SROP161 736 539,85 EUR Poslední certifikace (1.12.06 – 30.4.07) 49 091 179, 83 EUR Total Certified expenditure in JROP 161 736 539,85 EUR Last certification (1.12.06 – 30.4.07) 49 091 179, 83 EUR Konečným příjemcům proplaceno ze SF (k 30.4.07) 4,994 mld. Kč Payments to final beneficiaries from SF (as to 3.4.07) 4,994 bil. CZK ŘO SROP předpokládá do konce roku 2008 vyčerpání celé alokace programu JROP MA expects drawing the whole programme allocation till the end of 2008

13 Alokace 2004 - 2006 Celkem Alokace 2004-2006 - ERDF Alokace 2004 - 2006 - ESF

14 SROP – pozitivní faktory realizace JROP – positive milestones of realization Legend: dark blue (předpoklad zrealizovaných výdajů konečnými příjemci) = expected expenditure realised by final beneficiaries; purple (předpoklad zrealizovaných výdajů konečnými příjemci – ERDF) = expected expenditure realised by final beneficiaries – ERDF; green (předpoklad zrealizovaných výdajů konečnými příjemci – ESF) = expected expenditure realised by final beneficiaries – ESF; rok = year; alokace = allocation for.

15 Ve většině opatření jsou již disponibilní finanční prostředky rozděleny mezi jednotlivé žadatele. V roce 2007 se uskutečnilo jen několik výzev k podávání projektů na zbytkové alokace, a to v opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech v krajích Zlínském a Jihočeském, v opatření 3.2 Sociální integrace v regionech v krajích Pardubickém a Plzeňském a v podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu v krajích Pardubickém, Jihočeském a Karlovarském. Ve všech případech se jedná o výzvy k podávání akcí do GS/AS. In most measures, the funds available have been distributed among the applicants. In 2007, only several calls for proposals were published to distribute the remaining allocations: measure 1.1 Enterprise support in selected regions was open in the Zlínský and Jihočeský Regions, measure 3.2 Social integration in regions was open in the Pardubický and Plzeňský Regions, and sub-measure 4.1.2 Support for regional and local tourism services was open in the Pardubický, Jihočeský and Karlovarský Regions. In all cases, the calls are for actions under GSs/ASs. SROP – projekty vedoucí k posílení absorpční kapacity JROP – projects for enhancing the absorption capacity

16  personální posílení ŘO a ZS new staff at the MA nad IM  identifikace procesů, ve kterých docházelo ke zpoždění v administraci, zjednodušení administrace identification of delayed processes, simplified administration  závazná stanoviska ŘO (pro jednotný způsob zodpovídání dotazů) MA binding standpoints (to unify the method of answering questions)  účinnější monitoring (sledovaní plnění alokací, vyhodnocování převisu programu, sledování předkládání žádostí o platbu) more effective monitoring (for fulfillment of allocations, over- commitment management, submitting of payment claims) SROP – opatření přijatá ke zrychlení realizace JROP – steps taken to improve the realization

17 Úspěšný projekt Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Successful project Priority 4 – Tourism Development Objekt služeb včetně zpevněných ploch - obslužný objekt veřejného přístavu v Píšťanech Projekt je dílčí částí nově vznikajícího areálu veřejného přístavu v Píšťanech. Objekt vybudovaný v rámci tohoto projektu je nezbytnou a neoddělitelnou součástí celého areálu přístavu a nabízí především vodním turistům komplexní služby uspokojující jejich specifické potřeby. Objekt však poskytuje i ostatním turistům celou škálu služeb od ubytování, stravování, možnost nákupu až po praní prádla, připojení k internetu nebo směnárnu. Evropská unie přispěla částkou 9,76 mil. Kč. Services facility including hard landscaping – a building in the public port in Píšťany The project is a part of the newly appearing premises of the public port in Píšťany. The building constructed under this project is an essential and inseparable part of the whole premises of the port and it offers complex services mainly to water tourists, satisfying their specific needs. The building provides a whole range of services also to other tourists – accommodation, catering, shopping or laundry, internet access or currency exchange. The European Union contributed with CZK 9.76 mil.

18 Děkuji za pozornost Thank you for attention Řídící orgán SROP JROP MA Ing. Lumíra Kafkováwww.strukturalni-fondy.cz/sropsrop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 19. června 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google