Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj regionálního školství s podporou EU Jana Drahotová MŠMT Karolinum UK Praha, 20.října 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj regionálního školství s podporou EU Jana Drahotová MŠMT Karolinum UK Praha, 20.října 2004."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj regionálního školství s podporou EU Jana Drahotová MŠMT Karolinum UK Praha, 20.října 2004

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

3 Grantové schéma pro Opatření 3.1 OP RLZ  Název grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních  Geografický rozsah grantového schématu Česká republika mimo hl.m. Praha

4 Zaměření grantového schématu  Specifické cíle (podprogramy) 1.Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství 3.Rozvoj vzdělávání na SŠ a VOŠ 4.Modernizace školních vzdělávacích programů – rozvoj klíčových kompetencí

5 Specifické činnosti zaměřené na podporu jednotlivců 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se SVP 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se SVP oTvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do systému vzdělávání oTvorba a realizace programu zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy oOrganizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra, jazykové a další kurzy) 2. Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství oTvorba a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků, poradenských a dalších odborných pracovníků ve školství

6 3. Rozvoj vzdělávání na SŠ a VOŠ o Tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (s důrazem na odbornou praxi) o Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ 4. Modernizace školních vzdělávacích programů – rozvoj klíčových kompetencí oTvorba a realizace školních vzdělávacích programů včetně diferenciace a individualizace vzdělávání

7 Žadatel Fyzická nebo právnické osoba, která musí  mít sídlo na území ČR (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP RLZ,tedy celá ČR kromě Prahy)  být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník V případě úspěšného výběru je příjemcem dotace – Konečný uživatel Působí jako vedoucí partner projektu Partneři  Projektoví partneři, kteří se na smluvním základě podílejí na přípravě a realizaci projektu  Fyzická nebo právnická osoba se sídlem v ČR a splňující stejná kritéria jako žadatel  Náklady vzniklé u partnerů jsou uznatelné stejně jako náklady příjemce dotace

8 Úloha konečného uživatele  Přijímá zálohu na schválený projekt  Realizuje projekt¨v intervalech stanovených smlouvou o financování předkládá KP vyúčtování zálohy/průběžné platby vč.kopií účetních dokladů  Žádá o další průběžnou platbu  Po skončení projektu předkládá závěrečné vyúčtování projektu a žádá o vyplacení zůstatku  Uchovává účetní dokumentaci po dobu 10 let po ukončení projektu  Plní další povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o financování (samostatný účet, součinnost při kontrolách, publicita)

9  Finanční limity pro jednotlivé projekty Minimální částka pro jeden projekt 500 000 Kč 500 000 Kč Maximální částka pro jeden projekt 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč  Doba realizace projektu Maximální doba realizace pro grantový projekt je Maximální doba realizace pro grantový projekt je dva roky dva roky

10 Průběh administrace GS  Schválení grantového schématu pro Opatření 3.1 OP RLZ  Zveřejnění výzvy k předkládání projektů internetové stránky MŠMT (www.msmt.cz) www.msmt.cz centrální stránky ESF (www.esfcr.cz) www.esfcr.cz 2 celoplošné deníky  Žádost o finanční podporu z OP RLZ - Žádost se předkládá v MSSF Benefit - nutno předložit do 8 týdnů od zveřejnění výzvy - ve 3 vyhotoveních + CD ROM Přílohy k Žádosti: Doklad o právní subjektivitěDoklad o právní subjektivitě Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnámProhlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám Prohlášení každého partnera o partnerstvíProhlášení každého partnera o partnerství Prohlášení malých a středních podniků o jejich velikostiProhlášení malých a středních podniků o jejich velikosti Přehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je podnikatelským subjektemPřehled ekonomické a finanční situace žadatele, který je podnikatelským subjektem

11  Hodnocení projektů - formální hodnocení - hodnocení přijatelnosti - věcné hodnocení externími hodnotiteli Obecná a specifická kritéria pro hodnocení Žádostí o finanční podporu z OP RLZ Obecná a specifická kritéria pro hodnocení Žádostí o finanční podporu z OP RLZ Zdůvodnění projektu Cílová skupina Realizace projektu Výsledky a výstupy Horizontální témata Specifické požadavky  Výběr projektů výběrovou komisí  Uzavření smlouvy mezi Konečným příjemcem a Konečným uživatelem

12 Náklady projektu  Celkové náklady součet všech uznatelných a neuznatelných nákladů  Uznatelné náklady lze hradit z veřejných prostředků, musí být skutečně vynaložené  Neuznatelné náklady nelze je hradit z veřejných prostředků

13 Uznatelné náklady Kritéria:  Typ výdaje - vynaloženy na činnosti v souladu s nařízením Komise č.1784/1999 o ESF (na typy činností uvedených v opatření, resp.ve výzvě) a ve znění nařízení Komise č. 448/2004  Účel - musí být vynaložen na činnosti v souladu s obsahovou stránkou a cíli projektu a cíli projektu  Datum - musí vzniknout v době trvání smlouvy o financování projektu  Evidence - musí skutečně vzniknout, být zaznamenán na účtech příjemce finanční podpory nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a a kontrolovatelný, musí být doložitelný originály účetních dokladů a kontrolovatelný, musí být doložitelný originály účetních dokladů  Zdravé finanční řízení - musí být nezbytný pro realizaci projektu, být obsažen ve smlouvě

14 Výčet uznatelných a neuznatelných nákladů je uveden v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům OP RLZ Příručka je umístěna na internetových stránkách MŠMT www.msmt.cz v sekci Evropský sociální fond odkaz Rady tvůrcům projektů

15 Provádění plateb  Provádění a výše plateb budou stanoveny ve smlouvě o financování  Zálohová platba obvykle do výše 25 % z uznatelných nákladů projektu  Průběžná platba – žádost o průběžnou platbu vč.průběžné zprávy (věcné a finanční ukazatele), KU vyčerpal min.75% všech předcházejících plateb a může to doložit vyúčtováním  Závěrečná platba ve výši max.10% z celkových uznatelných nákladů

16  Opatření 3.1 OP RLZ –Národní projekty –Systémové projekty –Grantové projekty Finanční prostředky pro Opatření 3.1 2 265 mil. Kč celkem 1 014 mil. Kč pro GS

17  Užitečné odkazy: www.msmt.cz www.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz

18  Kontakt: Ing. Jana Drahotová MŠMT – Samostatné oddělení pomoci ESF v regionálním školství tel.: 257 193 473 e-mail: jana.drahotova@msmt.cz jana.drahotova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Rozvoj regionálního školství s podporou EU Jana Drahotová MŠMT Karolinum UK Praha, 20.října 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google