Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné podpory. Úvodem evropské právo zakazuje veřejné podpory, které upřednostňují některé podniky před jinými, protože narušují hospodářskou soutěž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné podpory. Úvodem evropské právo zakazuje veřejné podpory, které upřednostňují některé podniky před jinými, protože narušují hospodářskou soutěž."— Transkript prezentace:

1 Veřejné podpory

2 Úvodem evropské právo zakazuje veřejné podpory, které upřednostňují některé podniky před jinými, protože narušují hospodářskou soutěž řada výjimek silné pravomoci Evropské komise

3 Legislativa evropská legislativa primární právo – Smlouva o fungování Evropské unie sekundární právo nařízení Rady č. 659/1999 nařízení Komise č. 794/2004 česká legislativa zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

4 Pojem veřejné podpory autonomní pojem evropského práva definovány v čl. 107 odst. 1 SFEU: „Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“

5 Pojem veřejné podpory - pokračování 4 pojmové znaky veřejné podpory 1. užití veřejných prostředků (zatížení veřejných financí) ze státního rozpočtu z rozpočtů územních samospráv z prostředků soukromých institucí, pokud spravují veřejné finance o tomto užití rozhodla veřejná moc

6 Pojem veřejné podpory - pokračování 2. výhoda pro určité podniky nebo určitá odvětví pozitivní – např. dotace negativní – např. odpuštění nebo snížení daně kritérium soukromého investora – otázka zní, zda by soukromý investor/dlužník dostal stejné plnění za stejných podmínek 3. selektivita – týká se jen určitých podniků/odvětví plošné výhody (např. snížení daní) nejsou veřejnou podporou, i když na různé podniky dopadají s různou intenzitou

7 Pojem veřejné podpory - pokračování 4. podpora musí být přinejmenším způsobilá narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy vykládáno velmi široce vylučuje ryze lokální aktivity (např. podpora městského bazénu) uplatňuje se pravidlo de minimis – za veřejnou podporu se nepovažují výhody, jejichž výše nedosáhne určité částky (200 000 EUR)

8 Nejčastější formy veřejné podpory daňové úlevy prodej pozemků za zvýhodněnou cenu navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci kapitalizace pohledávek dotace odkupy nebonitních pohledávek úvěr za výhodných podmínek (nižší úrok, delší doba splatnosti) státní záruky prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění prodej státního majetku za nekomerčních podmínek (např. nižší cena)

9 Výjimky ze zákazu veřejných podpor 3 mandatorní výjimky 1. nediskriminační sociální podpory individuálním spotřebitelům 2. podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi 3. podpory poskytované bývalé NDR po sloučení Německa pokládají se za automaticky slučitelné s vnitřním trhem pouze se oznamují Evropské komisi stačí zjištění, že jsou poskytovány za deklarovaným účelem, další přezkum se neprovádí

10 Výjimky ze zákazu veřejných podpor - pokračování 5 diskrečních výjimek mohou být pokládány za slučitelné s vnitřním trhem 1. podpory rozvoje oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností 2. podpory na pomoc uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu nebo nápravy vážné poruchy v hospodářství některého členského státu 3. podpory k usnadnění rozvoje určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem

11 Výjimky ze zákazu veřejných podpor - pokračování 4. podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu 5. jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím

12 Výjimky ze zákazu veřejných podpor - pokračování diskreční výjimky mají dvojí režim 1. individuální výjimky – uděluje zásadně Komise, výjimečně Rada 2. blokové výjimky uděluje Komise těm podporám, které předtím Rada vyňala z oznamovací povinnosti stávající blokové výjimky  malé a střední podniky  vývoj a výzkum  ochrana životního prostředí  zaměstnanost  vzdělávání  de minimis  kompenzace za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

13 Řízení o veřejných podporách přezkum veřejných podpor provádí Komise 4 druhy řízení 1. řízení ve věcech notifikované veřejné podpory 2. řízení o nezákonné veřejné podpoře 3. řízení v případech zneužití veřejné podpory 4. řízení týkající se existujících programů veřejné podpory

14 Nové veřejné podpory členský stát má povinnost notifikovat Evropské komisi každou novou podporu změnu stávající podpory členský stát nesmí zahájit poskytování podpory před rozhodnutím Komise (pozastavovací klauzule) každá podpora poskytnutá bez notifikace nebo před rozhodnutím Komise je protiprávní Komise provádí předběžný přezkum, může vydat 3 rozhodnutí opatření nepředstavuje podporu podpora je slučitelná s vnitřním trhem jsou pochybnosti – zahájení formálního vyšetřovacího řízení Komise musí rozhodnout do 2 měsíců, jinak se má za to, že podporu schválila

15 Formální vyšetřovací řízení dvojí účel Komise má být plně informována o všech okolnostech případu před vynesením konečného rozhodnutí v řízení se poskytuje ochrana právům zainteresovaných třetích osob zainteresovanými stranami jsou kterýkoliv členský stát, osoba, podnik nebo sdružení podniků, jejichž zájmy mohou být ovlivněny poskytnutím podpory nejčastěji takto vystupují poživatel podpory, konkurenční podniky a sdružení obchodních společností nejsou účastníky řízení (to se vede pro členskému státu), mohou ale vyjadřovat svoje názory a stanoviska

16 Formální vyšetřovací řízení - pokračování není omezeno žádnou striktní lhůtou, platí pouze obecný požadavek ukončení v lhůtě přiměřené (Komise nesmí rozhodnutí zbytečně odkládat) výsledkem mohou být 4 rozhodnutí 1. rozhodnutí, že opatření není podporou – členský stát ji může realizovat 2. kladné rozhodnutí - podpora je slučitelná s vnitřním trhem, členský stát ji může realizovat 3. podmíněné rozhodnutí – podpora je slučitelná s vnitřním trhem pouze za určitých podmínek, Komise určuje závazky, jež budou průběžně kontrolovány 4. záporné rozhodnutí – podpora není slučitelná s vnitřním trhem, členský stát ji nesmí realizovat

17 Protiprávní a zneužité podpory protiprávní podpora – realizována bez notifikace a schválení Evropskou komisí zneužitá podpora – sice schválenou Evropskou komisí, ale členský stát ji realizuje v rozporu se schvalovacím rozhodnutím Komise může zahájit vyšetřování na základě jakékoliv informace bez ohledu na její zdroj – nejčastějším zdrojem je stížnost konkurenta poživatele podpory

18 Protiprávní a zneužité podpory - pokračování Komise má pravomoc nařídit pozastavení poskytování podpory, využívá jen vzácně předběžný přezkum protiprávní podpory může vést ke 4 rozhodnutím opatření nepředstavuje podporu podpora je slučitelná s vnitřním trhem zahájení formálního vyšetřovacího řízení uzavření spisu bez formálního rozhodnutí (nedostatek informací) předběžný přezkum zneužité podpory může vést ke 2 rozhodnutím zahájení formálního vyšetřovacího řízení uzavření spisu bez formálního rozhodnutí

19 Protiprávní a zneužité podpory - pokračování pokud Komise zahájí formální vyšetřovací řízení, je povinna jej zakončit některým ze 4 druhů rozhodnutí 1. rozhodnutí, že opatření není podporou 2. kladné rozhodnutí - podpora je slučitelná s vnitřním trhem, 3. podmíněné rozhodnutí – podpora je slučitelná s vnitřním trhem pouze za určitých podmínek 4. záporné rozhodnutí – podpora není slučitelná s vnitřním trhem

20 Protiprávní a zneužité podpory - pokračování pokud Komise rozhodne, že podpora je protiprávní, sankcí je povinnost navrátit podporu (neutrální sankce) vrací se zásadně podpora v celém rozsahu, Komise nemá prostor pro uvážení – výjimka: rozpor s obecnými principy práva EU podpora se vrací jednorázově, nepovolují se splátkové kalendáře pokud členský stát podá žalobu na neplatnost rozhodnutí, nemá to odkladný účinek omezující lhůta 10 let – po jejím uplynutí se podpora pokládá za existující podporu

21 Existující podpory Komise má povinnost zkoumat též existující (probíhající) podpory dokud Komise existující podporu neshledá neslučitelnou s vnitřním trhem, může být realizována pokud Komise předběžně shledá podporu neslučitelnou, navrhuje členskému státu vhodná opatření pokud členský stát opatření nepřijme, Komise zahajuje formální vyšetřovací řízení

22 Práva a povinnosti v řízení o podpoře členský stát poskytující podporu povinnosti povinnost notifikovat novou podporu povinnost vyčkat rozhodnutí Komise dodržovat všechna rozhodnutí Komise oprávnění oprávnění vyjadřovat se ke všem úkonům Komise, vyjádření slouží jako podklad pro řízení

23 Práva a povinnosti v řízení o podpoře - pokračování Evropská komise povinnosti povinnost vydat rozhodnutí v předepsané lhůtě povinnost umožnit členským státům a třetím stranám podání připomínek povinnost zachovávat obchodní tajemství povinnost publikovat rozhodnutí v Ústředním věstníku EU

24 Práva a povinnosti v řízení o podpoře - pokračování oprávnění oprávnění požadovat podklady a jejich doplnění oprávnění rozhodnout o zastavení poskytování podpory a o jejím navrácení oprávnění uložit v rámci rozhodnutí podmínky oprávnění revokovat rozhodnutí, pokud bylo založeno na nepřesných informacích oprávnění vyžadovat po členském státě zaslání výroční zprávy o existujících podporách oprávnění provádět místní šetření oprávnění přijmout prováděcí předpisy pro notifiakci, výroční zprávy, úrokové sazby a počítání lhůt

25 Práva a povinnosti v řízení o podpoře - pokračování oprávnění třetích stran 1 klíčové oprávnění – zaslat ve stanovené lhůtě Komisi svoje připomínky, slouží jako jeden z podkladů pro rozhodnutí, Komise jim nemusí vyhovět oprávnění zůstat v anonymitě


Stáhnout ppt "Veřejné podpory. Úvodem evropské právo zakazuje veřejné podpory, které upřednostňují některé podniky před jinými, protože narušují hospodářskou soutěž."

Podobné prezentace


Reklamy Google