Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení o veřejné podpoře (notifikace) •Rozhodovací monopol Evropské komise •EK má v oblasti rozhodování o veřejné podpoře pravomoci vůči všem členským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení o veřejné podpoře (notifikace) •Rozhodovací monopol Evropské komise •EK má v oblasti rozhodování o veřejné podpoře pravomoci vůči všem členským."— Transkript prezentace:

1

2 Řízení o veřejné podpoře (notifikace) •Rozhodovací monopol Evropské komise •EK má v oblasti rozhodování o veřejné podpoře pravomoci vůči všem členským státům •Zákaz poskytnutí veřejné podpory před rozhodnutím EK

3 Nutnost notifikace •Jakoukoliv plánovanou veřejnou podporu jsou poskytovatelé povinni notifikovat •Jakoukoliv změnu schválené veřejné podpory je nutno notifikovat Podpora poskytnutá před rozhodnutím Komise je protiprávní (nezákonná). Zákaz poskytnout podporu před schválením komisí je absolutní a přímo účinný!!!!

4 Řízení •Proces se řídí Nařízením 659/1999 a Nařízení 754/2004 (obsahuje notifikační formuláře) -opatření zakládající VP je třeba oznámit EK v dostatečném předstihu -je nutné uvést všechny nezbytné údaje (jinak dochází k průtahům) -právo použít národní (jednací) jazyk -použití anglického jazyka = urychlení řízení

5 Fáze řízení 1.Předběžné posouzení -ihned po obdržení notifikace -trvá 2 měsíce (pokud nedochází k doplňování informací) -končí rozhodnutím komise: oznamované opatření nepředstavuje podporu oznamované opatření představuje podporu, která je však podle zjištění EK slučitelná se společným trhem existují pochybnosti o slučitelnosti = rozhodnutí o zahájení formálního šetření

6 Fáze řízení Fáze předběžného posouzení trvá max. 2 měsíce. Pokud se v té době EK nevyjádří = souhlas Pokud je třeba v této době dodat informace – lhůta se prodlužuje. Pokud poskytovatel na žádost EK o informace nereaguje, má se za to, že notifikaci stáhl.

7 Fáze řízení 2. Formální vyšetřovací řízení -účelem je bližší posouzení opatření -Zainteresované strany a poskytovatel mohou do 1 měsíce předložit připomínky (okruh zainteresovaných stran může být velmi široký) -Možnost zpětvzetí notifikace -Lhůta 18 měsíců, která může být prodloužena -Po uplynutí této lhůty rozhodne EK na žádost státu do 2 měsíců

8 Fáze řízení Závěry formálního vyšetřovacího řízení: •Nejde o veřejnou podporu •Kladné rozhodnutí – po provedení úprav poskytovatelem je podpora slučitelná •Podmíněné rozhodnutí – kladné rozhodnutí doplněné o podmínky, po jejichž splnění lze podporu poskytnout •Záporné rozhodnutí – jde o neslučitelnou veřejnou podporu, nelze realizovat

9 Nezákonná veřejná podpora Podpora, kterou členský stát (poskytovatel) poskytl před tím, než EK přijala rozhodnutí (nebo která nebyla vůbec oznámena) -je uplatňován stejný dvoufázový přístup – předběžné posouzení a formální šetření -EK je povinna přezkoumat bez ohledu na zdroj informací (v praxi může kdokoliv kohokoliv „udat“) -EK disponuje rozsáhlým aparátem, který zkoumá akty potencionálních poskytovatelů, zda nezakládají veřejnou podporu (a to např. až do úrovně regionálního tisku)

10 Nezákonná veřejná podpora -členský stát má v průběhu řízení právo předložit připomínky -EK má právo pozastavit veřejnou podporu -EK má právo přikázat prozatímní navrácení veřejné podpory za předpokladu, že: nejsou pochybnosti, že jde o VP je nutno ihned jednat existuje závažné riziko nenapravitelné škody pro soutěžitele Nejde o rozhodnutí o navrácení podpory!!!!

11 Rozhodnutí o navrácení podpory -pokud nezákonná veřejná podpora není slučitelná se společným trhem -podpora je navracena včetně úroku podle příslušné úrokové sazby stanovené EK (úrok se počítá od data, kdy má příjemce podporu k dispozici) -navracení podpory probíhá podle legislativy členského státu (neexistují specielní procesní pravidla EU) -dojde.-li k prodlení při realizaci takového rozhodnutí – EK může záležitost postoupit ESD -rozhodnutí EK je přezkoumatelné ESD

12 Kontrola -EK provádí kontrolu pomocí výročních zpráv (scoreboardu) -Kontrolu na místě

13 Kontrola na místě -zástupci EK jsou oprávněni vstupovat do budov a na pozemky -Požadovat ústní vysvětlení -Prohlížet účetní knihy a jiné obchodní záznamy a pořizovat z nich kopie EK informuje členský stát o kontrole a totožnosti kontrolorů v přiměřené době předem Zástupci členského státu mají právo se kontroly účastnit

14 Donucovací prostředky v případě odporu kontrolovaného subjketu -Členský stát je povinen poskytnout EK veškerou nezbytnou součinnost -Členský stát je povinen provést další nezbytná opatření

15 Neplnění rozhodnutí EK -EK je oprávněna předložit záležitost přímo ESD -ESD postupuje podle čl. 228 Smlouvy o ES: ESD může uložit poskytnutí paušální částky nebo penále navržené EK!!!!!

16 Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory •Notifikovat určité opatření, •Vyčkat na souhlasné rozhodnutí Komise •Respektovat rozhodnutí a podmínky v něm obsažené

17 Oprávnění poskytovatelů veřejné podpory •Právo vyjádřit se k jednotlivým úkonům Komise

18 Povinnosti Komise •Vydat rozhodnutí v předepsaných lhůtách •Umožnit dotčeným členským státům a třetím stranám podat své připomínky •Zachovávat obchodní tajemství •Publikovat rozhodnutí v Official Journalu

19 Oprávnění Komise •Vyžadovat doplnění podkladů a informací nezbytných pro vydání rozhodnutí •Rozhodnout o zastavení poskytování veřejné podpory či o jejím prozatímním navrácení •Uložit v rozhodnutí podmínky •Revokovat rozhodnutí, které bylo založeno na nepřesných údajích a informacích •Vyžadovat po členském státě zaslání výroční zprávy o existujících programech veřejné podpory •Provádět místní šetření ve věcech VP •Přijmout prováděcí předpisy týkající se notifikace, zpráv, počítání lhůt, úrokových sazeb.

20 Oprávnění třetích stran Patří sem členský stát, jakákoliv osoba, podnik, asociace podniků, jejichž zájmy mohou být poskytnutím VP dotčeny, zejména příjemce VP, konkurenti příjemce VP a obchodní svazy. -Mohou ve stanovené lhůtě poslat své připomínky, -Mohou namítat prakticky cokoliv (námitky by měly především směřovat proti narušení soutěže a dotčení obchodu) -Mohou podat podnět na poskytnutí nezákonné veřejné podpory -Mohou zůstat v anonymitě (tím se bránit proti případným odvetným opatřením)

21 Opravné prostředky proti rozhodnutí Komise 1.Soudní přezkum rozhodnutí Komise - přezkoumává ESD nebo SPS 2.Žaloba na zrušení rozhodnutí Komise -přezkoumává ESD nebo SPS -může podat subjekt, vůči němuž rozhodnutí směřuje 3.Žaloba směřující proti nečinnosti Komise -rozhoduje ESD nebo SPS -Podávají členské státy nebo orgány Společenství -Tam, kde Komise neplní povinnosti uložení Smlouvou o ES

22 Žaloba na náhradu škody •Škoda, která vznikla porušením povinnosti Komise nebo jejích zaměstnanců •Lze ji podat i proti rozhodnutím Komise týkajícím se veřejné podpory, a to zpravidla tehdy, pokud taková rozhodnutí budou ze strany ESD zrušena •Podat žalobu mohou jak členské státy, tak fyzické a právnické osoby •Rozhoduje o nich ESD


Stáhnout ppt "Řízení o veřejné podpoře (notifikace) •Rozhodovací monopol Evropské komise •EK má v oblasti rozhodování o veřejné podpoře pravomoci vůči všem členským."

Podobné prezentace


Reklamy Google