Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz právnických dovedností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz právnických dovedností"— Transkript prezentace:

1 Kurz právnických dovedností
Přednáška na téma: Psaní právních dokumentů JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

2 Psaní právních dokumentů
Podstatný obsah Úvod Charakteristika právních dokumentů Průběh psaní právních dokumentů Jak to napsat? Vzory z praxe Výhrada NOZ 

3 Úvod Každé slovo má v jazyce své místo a svůj význam.
Záleží jen na Vás, jak ho využijete a jak se svým jazykem naložíte. Psaný projev je vizitka a má trvalou výpovědní hodnotou o každém z nás. Pravopis jako historicky vzniklá společenská norma je závazná pro příslušníky národa, stejně jako jsou závazné jiné normy (např. právní, estetické, či etické).

4 Úvod Jak psaní právních dokumentů zapadá do komplexního procesu řešení klientova problému? Co je to právní dokument? Co je jeho účelem?

5 Řešení klientova problému
1. Vznik problému -> právní problém (půjčil jsem peníze..) 2. analýza situace (zhodnocení, stanovení priorit) -> 3. identifikace problému -> na základě info od klienta (dlužník nezaplatil) 4. analýza problému (sběr dat, právní definice problému, právní otázky) - > (dokumenty –půjčka/zápůjčka) 5. problém je definován -> 6. analýza řešení (nalézání možností, zhodnocení) -> 7. řešení bylo zvoleno (klientem) -> 8. analýza implementace (plánování, rizika) -> rizika finanční, důkazní 9. implementace řešení

6 Právní dokumenty výsledek Vaší tvůrčí (duševní) činnosti v oblasti práva definice – učebnice KPD Výsledek Vaší tvůrčí činnosti v oblasti práva, zpravidla se bude jednat o žalobu, smlouvu, rozhodnutí či jiný právní text, který má svůj základ v právních předpisech, ale také dopis či klientovi nebo protistraně obsahující informaci, radu, analýzu aj.

7 Právní dokumenty kategorie: náležitosti: formální a obsahové
dokumenty s právním účinkem (žaloba, odvolání atd.) dokumenty, jejichž hlavním účelem je komunikace (dopis nebo klientovi) náležitosti: formální a obsahové struktura, vlastnosti umění efektivního psaní – základní dovednost dobrého a kvalitního právníka

8 Účel právního dokumentu
základ činnosti advokáta zhmotnění klientova přání písemnost Prokázání komunikace Prokázání podání návrhu Prokázání uzavření smlouvy

9 Příjemce dokumentu ten, komu je určen právní dokument
je potřeba brát jej v úvahu při výběru stylu, jazyka, popř. formy právního dokumentu Instituce – soud, úřad Klient Právní zástupce protistrany

10 Text advokát vs. laik Advokát Laik Odborný text Právní pojmy
Použití informačních zdrojů I advokát může napsat „laický“ text – v případě, že klient nechce, aby advokát přejal právní zastoupení Laik Jednodušší text Nikoli složité věty Nevyužívání odborných pojmů

11 Oslovení Dobrý den Dobrý den, paní doktorko Dobrý den, paní JUDr.
Dobrý den,p. Wittnerová, JUDr.,MSc. Paní Wittnerová Paní doktorko Vážená paní… ….

12 Průběh psaní Strategie „plan-write-revise“ 3 základní fáze:
přípravná = plánování, příprava pro zpracování textu – Co chci sdělit? hlavní = psaní závěrečná = revize, kontrola textu Cíl: přesné, jasné, úplné info

13 Přípravná fáze Co je třeba si uvědomit, než začnu psát?
Co vlastně píšu (za úkon)? – žaloba, smlouva, Mám informace? Znám skutkový stav? Znám cíl klienta? Mám souhlas klienta s úkonem? Pro koho píšu a proč? – soud, zahájení řízení, vyjádření k výzvě Termín do kdy? – základ poskytování právních služeb = dodržení lhůt, následky? Jaké jsou náležitosti obsahu úkonu? Jaká je struktura? Jaký je rozsah? Mám podklady? – listiny, důkazy, judikatura Informace o schůzce s klientem

14 Zdroje informací vzory právních dokumentů  právní předpisy
kniha? internet? vlastní? právní předpisy automatizované systémy právních informací – Aspi nebo Codexis? odborná literatura komentovaná znění právních předpisů judikatura

15 Hlavní fáze vlastnosti dobrého právního textu: pečlivě zpracovaný
přesný a jasný ve vyjadřování + srozumitelný stručný a výstižný jednoduše napsaný – v jednoduchosti je síla? odráží profesionální přístup svého zpracovatele logická posloupnost gramaticky správný přehledný POZN. „Three Cs“ – clear, concise, correct

16 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
Směrnice děkanky č. 2/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

17 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
formát papíru A4, okraje nahoře a dole 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo 2 cm, při psaní textu práce v textovém editoru se doporučuje písmo: používat proporcionální fonty jako je Arial, Times New Roman nebo Garamond, velikost pro hlavní text 12 bodů, řádkování: pro hlavní text 1,5 řádku, odstavec: zarovnávat do bloku, první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci nedělat mezery, spisovný český nebo slovenský jazyk

18 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
1) Citace jsou vytvářeny podle následujících vzorů: a. monografie: - při uvedení v bibliografii: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu: pozitivismus naopak. 2. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. - dva autoři: NOVÁK, Jan, DOSEDĚL, Patrik. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, s. - více než tři autoři: NOVÁK, Josef a kol. Dnes a zítra. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. - cizojazyčná kniha: GRIMM, Dieter. Was ich sagen möchte. München: C. H. Beck, s. - při uvedení v poznámce pod čarou: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu: pozitivismus naopak vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 19 – 21. b. příspěvek ve sborníku: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu: Jhering není mrtev. In BRILL, Pavel (ed). Pozitivní právo. Olomouc: Nakladatelství UP, 2006, s. 117 – 134.

19 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
c. komentář: JIRÁSEK, Pavel. In KLÍMA, Josef (ed). Komentář k Ústavě a Listině díl. 2. vydání. Brno: Dromed, 2009, s (čl. 13 Ústavy). 4 d. odborný časopis: NOVÁK, Jan. Pravidla hlasování v Radě EU. Právník, 2001, roč. 142, č. 4, s. 560 – 596. e. noviny a časopisy s nižší než 14 denní periodicitou: NOVÁK, Jan. HDP opět klesl. MF Dnes, 14. září 2006, s. A2.

20 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
f. právní předpisy: - aktuální znění: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - historická verze: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č /2002 Sb. účinném ke dni 12. června 2002 (uvádí se poslední relevantní novela zákona nebo jeho citovaného ustanovení) - legislativa ES/EU: Rozhodnutí Rady 2006/683 ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady. Úř. věst. L 285, 16. října 2006, s. 47 a násl. g. judikáty: - nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04, body 20-22 - usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2009, sp. zn. 25 Cdo 1772/2007 - Soudní dvůr (rozsudky po roce 2004): Rozsudek ze dne 11. července 2006, Komise v Cresson, C-432/04, Sb. rozh. s. I-6387, bod 83.

21 Závěrečná fáze revize textu, závěrečná kontrola
revize obsahu textu, vč. pravopisu „Druhý čtenář“ součást pečlivého zpracování, v časové tísni máme tendenci tuto fázi podceňovat nebo opomíjet, jednoznačně nepodceňovat a věnovat jí stejnou pozornost.

22 Jak to napsat - obecně Žalobní návrh Smlouva

23 Žalobní návrh První strana: Adresa soudu
Spisová značka (nejde-li o první podání) Identifikace účastníků Předmět – o rozvod manželství, návrh na vydání platebního rozkazu Počet vyhotovení (dvojmo) Kolek přílohy

24 Žalobní návrh Následující strany: Vylíčení skutkových okolností
Použití ustanovení zákona, judikatura Splnění povinnosti tvrzení Splnění povinnosti důkazní Návrh žalobního petitu – jak má soud rozhodnout Náklady řízení

25 Smlouva Název smlouvy, uzavřená v souladu se zákonem
Identifikace účastníků Předmět smlouvy – nemovitost, majetkové poměry Účel smlouvy – koupě, darování, vypořádání Úplatnost / bezúplatnost Práva a povinnosti stran Závěrečná ustanovení Datum uzavření smlouvy Místo uzavření smlouvy Podpisy (uzavírají dokument) – judikát NS, „ověření“

26 Jak to napsat? Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem/nemovitá věc Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem Nájemní smlouva Smlouva o půjčce/zápůjčce Žaloba na zaplacení dlužného nájemného Relevantní neúčinnost právního jednání Žaloba na vrácení daru Zřízení služebnosti

27 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Název Kupující a prodávající – identifikace Předmět smlouvy specifikace nemovitosti např. pozemek parcela č. 90/14, zahrada, o výměře 413 m2, jak je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc a okres Olomouc, stavební pozemek parc. č. St. 117 o výměře 51 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rekreační chata, v části obce Petrov, č.e. 632, způsob využití – rod. rekreace,… stavební pozemek parc. č. St. 130 o výměře 240 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům v části obce Kramolná, č.p. 158, … stavební pozemek parc. č. St. 137 o výměře 96 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če – garáž, … Velikost podílu, nabývací titul, LV?

28 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Důvod – převod Kupní cena – jak? Úschova? Zatížení Nabytí vlastnického práva, BJ – velikost, převod, podstatný charakter Přechod nebezpečí na věci Předání nemovitosti, přepis odběru Návrh na vklad, Správní poplatek Daňové otázky Počet vyhotovení Platnost a účinnost

29 Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Název Dárce a obdarovaný – identifikace Předmět smlouvy specifikace nemovitosti Velikost podílu Nabývací titul Důvod – dar Zatížení Nabytí vlastnického práva Přechod nebezpečí na věci

30 Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Předání nemovitosti, přepis odběru Návrh na vklad Správní poplatek Daňové otázky Vrácení daru Oprávnění pro dárce Počet vyhotovení Platnost a účinnost

31 Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
Název Dárce a obdarovaný – identifikace Předmět smlouvy specifikace nemovitosti Velikost podílu Nabývací titul Důvod – vypořádání podílového spoluvlastnictví, bez/úplatně? Rozdělením? Geometrický plán Zatížení

32 Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
Nabytí vlastnického práva Přechod nebezpečí na věci Předání nemovitosti Návrh na vklad Správní poplatek Daňové otázky Počet vyhotovení Platnost a účinnost

33 Nájemní smlouva Název Pronajímatel a nájemce – identifikace
Předmět smlouvy specifikace nemovitosti - bytová jednotka č. 317/5, vymezená v budově - objektu k bydlení č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319 na pozemcích, parcelách č. St , č. St. 389, č. St. 390, zastavěných plochách a nádvořích, (budova je zapsána na LV č. 1765), s podílem na společných částech budovy – objektu k bydlení č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319 o velikosti 847/14286 a s podílem na pozemcích, parcelách č. St. 388, č. St. 389, č. St. 390, zastavěných plochách a nádvořích, o velikosti 847/14286, jak je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc a okres Olomouc Nabývací titul

34 Nájemní smlouva Nájemné a služby spojené s užíváním
Předání nemovitosti Pojištění bytu Kauce Práva a povinnosti stran – zvíře, úklid Počet vyhotovení Platnost a účinnost

35 Smlouva o půjčce/zápůjčce
Název Dlužník a věřitel / vylužitel a způjčitel – identifikace Částka Účel Hotovost/účet Na jak dlouho Do kdy Zajištění Počet vyhotovení Platnost a účinnost

36 Žaloba na zaplacení dlužného nájemného
Soud místně, věcně příslušný Identifikace žalobce, žalovaného Žaloba – návrh na vydání platebního rozkazu O částku – které měsíce Počet vyhotovení Úhrada SOP Přílohy

37 Žaloba na zaplacení dlužného nájemného
Popis skutkového stavu – na základě čeho došlo ke dluhu Splátkový kalendář Výzvy OSŘ  - co má obsahovat? Účel? Čas? Smluvní pokuta, úrok Žalobní petit Náklady řízení – právní zastoupení

38 Žaloba na neúčinnost právního jednání
Pod pojmem "relativní neúčinnost" se rozumí, že právní jednání je v rozporu se zákonem, který poskytuje ochranu určitým osobám, a proto je vůči těmto osobám neúčinné. Nezpůsobuje vůči nim zamýšlené právní následky. Vůči ostatním osobám však je plně účinné. Soud místně, věcně příslušný Identifikace žalobce, žalovaného Požadavek, aby pohledávka věřitele byla vymahatelná, vymezuje aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby. Aktivně oprávněn k podání odpůrčí žaloby je věřitel, který má vůči dlužníkovi v době rozhodování soudu o odpůrčí žalobě vymahatelnou pohledávku. Žalovaným je subjekt, v jehož prospěch byl zkracován majetek věřitele anebo kterému vznikl prospěch (např. při nabytí dědictví, které dlužník odmítl). Účastníkem řízení na straně žalovaného je i osoba, v jejíž prospěch bylo zkrácení provedeno a která je odlišná od dlužníka. Žaloba – na neúčinnost právního jednání / odpůrčí žaloba Počet vyhotovení, Úhrada SOP, Přílohy

39 Žaloba na neúčinnost právního jednání
Popis skutkového stavu – judikatura vymahatelnosti nároku § 42a ObčZ Titul závazku Přisouzení pohledávky Vztah dlužník a třetí osoba, dlužník a osoba blízká Žalobní petit, Náklady řízení – právní zastoupení Účelem odpůrčí žaloby je dosáhnout toho, aby právní jednání, kterými dlužník zkrátil svůj majetek k tíži věřitele, byla prohlášena neplatnými. Na základě takovéhoto rozsudku se může věřitel domáhat vrácení převedených věcí, resp. práv, resp. kompenzace za tyto hodnoty.

40 Žaloba na neúčinnost právního jednání
Ke skutečnému poškození věřitele se nevyžaduje, aby věřitelův odpůrce odporovatelným jednáním získal, stačí, že bylo jednání věřiteli na škodu a že se lze nadíti, že úspěšným provedením odpůrčího nároku bude umožněno úplné nebo částečné uspokojení věřitele, a že nelze od vedení exekuce proti dlužníku očekávat úspěch. Jde o poškození věřitelů, skýtá-li odpor proti právnímu jednání věřiteli možnost zásahu na jmění dlužníkovo s nadějí na uspokojení. (Vážný 8280/27) Pouhé dlužníkovo vědomí o předluženosti nestačí ještě k průkazu dlužníkova úmyslu zkrátiti věřitele. (Vážný 5793/26) Přípustnost odpůrčí žaloby není podmíněna tím, že žalobce vyčerpal již všechny možné exekuční prostředky (...). Žalovanému náleží dokázati, že je zde jmění k uspokojení žalobce postačitelné a pro něho dostižitelné. (Vážný 4912/25) K odporovatelnosti není třeba, aby pohledávka odporujícího věřitele byla již v době odporovatelného jednání co do výše určitá, stačí, když tu tehdy byla aspoň co do důvodu, třebas byla podmíněnou, jen když v čase odpůrčího sporu je vykonatelnou. (Vážný 3640/24, 5185/25)

41 Žaloba na vrácení/odvolání daru
Soud místně, věcně příslušný Identifikace žalobce, žalovaného Žaloba – na vrácení daru – pro nevděk, pro nouzi Počet vyhotovení, Úhrada SOP, Přílohy Popis skutkového stavu – judikatura odvolání daru § 2068 ObčZ ustanovení umožňuje dárci požadovat za určitých okolností vrácení daru, zvýhodnění souvisí s tím, že poskytl obdarovanému majetkový prospěch, bez protihodnoty, velkorysosti dárce bude alespoň odpovídat adekvátní chování obdarovaného k dárci, případně členům jeho rodiny. Povinnost tvrzení a důkazní Specifikace daru

42 Žaloba na vrácení daru Okolnosti darování Důvod vrácení daru
Zákonem kvalifikované nevděčné chování obdarovaného musí - aby se stalo zákonným důvodem pro revokaci - naplnit tři předpoklady: 1) ubližuje dárci (eventuálně osobě dárci blízké - srov. § 2072 odst. 2) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, 2) zjevně tím porušuje dobré mravy a 3) dárce toto chování obdarovanému nepromine.není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného, porušení dobrých mravů s ohledem na značnou intenzitu a váhu (je-li uskutečněno jedním činem) nebo soustavnost a dlouhou dobu (například fyzické napadání, hrubé urážky, neposkytnutí pomoci apod.), rozhodující je, zda dané jednání obdarovaného lze objektivně posoudit jako hrubě porušující dobré mravy, intenzita přestupku, trestného činu.

43 Žaloba na vrácení daru Nouze je vymezována zásadně jen v souvislosti s výživou. Z mnoha možných hledisek nouze (potřebnost, tíseň, ať již citová, psychická, časová, ekonomická či jiná) stává se nedostatek prostředků (příjmů či jiných zdrojů) na výživu jediným relevantním kritériem posouzení odůvodněnosti revokace či redukce daru (starší literatura hovořila v této souvislosti o "zchudnutí dárce" - viz lit. č. 3, s ). uvedení konkrétních skutečností, spočívajících v hrubém porušení dobrých mravů - z důvodu jejich přezkoumatelnosti, a tedy zákonnosti a právní jistoty, úkon směřující k vrácení daru - lze v žalobě. V tom případě nastanou zamýšlené právní účinky jednostranného hmotněprávního úkonu dárce, tj. zrušení darovací smlouvy a obnovení jeho vlastnictví ex nunc, okamžikem doručení žaloby obdarovanému (podle NS 22 Cdo 1620/2001) Žalobní petit, náklady řízení – právní zastoupení

44 Zřízení služebnosti Ustanovení o věcných břemenech respektují klasické roztřídění věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Občanský zákoník č. 89/2012 opět zavádí pojem služebnosti a reálného břemene, kdy služebnost obecně spočívá v povinnosti nekonání povinného (arg. § 1257) a reálné břemeno naproti tomu v povinnosti konání povinného (arg. § 1303 a bližší výklad tam). Občanský zákoník navíc upouští i od toho, že předmětem služebnosti může být jen nemovitá věc (srov. důvodovou zprávu). Také struktura úpravy služebností sleduje jejich tradiční rozdělení na pozemkové a osobní (srov. § 1257 a § a násl.). Služebnosti i reálná břemena jsou věcnými právy k věci cizí - tj. právy absolutními, přímými a výlučnými.

45 Zřízení služebnosti Služebnost brát vodu ze studny, cesty Smlouvou
Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného seznamu i v takovém případě. Zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy. NOZ obsahuje pouze demonstrativní výčet služebností, u nichž výslovně upravuje jejich podmínky Pozemkové služebnosti jsou např.: služebnost inženýrské sítě (§ 1267 až § NOZ), služebnost opory cizí stavby (§ 1269 NOZ), služebnost okapu (§ 1270 NOZ), služebnost práva na svod dešťové vody (§ 1271 NOZ), služebnost práva na vodu (§ NOZ), služebnost rozlivu (§ 1273 NOZ), služebnost stezky, průhonu a cesty (§ NOZ), služebnost práva pastvy. V ust. § 1029 až § 1036 NOZ je pak upraveno tzv. právo nezbytné cesty, které lze zřídit pouze jako úplatně a rovněž i jako služebnost.

46 Zřízení služebnosti Určení smluvních stran
oprávněného z věcného břemene oprávněného ze služebnosti stezky a cesty vlastník služebného pozemku vymezení věcného břemene jako pozemkové služebnosti (práva stezky a cesty) vlastnické vztahy bezplatný či úplatný charakter

47 Návrhy řešení? – klient…
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem/nemovitá věc Smlouva Zajišťovací a utvrzovací instituty Kupní cena Vedlejší ujednání ke KS

48 Návrhy řešení? – klient…
Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smlouva Odvolání daru Věcná břemena

49 Návrhy řešení? – klient…
Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Rozdělení Nabytí jedním Prodej Soud Oplocení, zdržení se…

50 Návrhy řešení? – klient…
Nájemní smlouva Smlouva Úprava práv a povinností Kauce Doba Výpovědní důvody

51 Návrhy řešení? – klient…
Smlouva o půjčce/zápůjčce Smlouva Způsob poskytnutí Zajišťovací a utvrzovací instituty: úroky, smluvní pokuta Ztráta výhody splátek Výzva Žaloba

52 Návrhy řešení? – klient…
Žaloba na zaplacení dlužného nájemného Výzva Žalobní návrh Soudní smír Výpověď, dohoda

53 Návrhy řešení? – klient…
Relevantní neúčinnost právního jednání Výzva Dohoda Žalobní návrh

54 Návrhy řešení? – klient…
Žaloba na vrácení daru Odvolání daru Výzva Žalobní návrh

55 Návrhy řešení? – klient…
Zřízení služebnosti Smlouva Úplatnost Popis služebnosti – kdy, vůči čemu a jak Soud? Soudní smír? Vydržení

56 Na co nezapomenout? Na modifikace klientů 
v právní analýze v právní radě Identifikace a adresy účastníků Cíl klienta

57 …děkuji za pozornost! Zdroje informací
Přednáška Psaní právních dokumentů 2011 Tomoszková, V., Tomoszek, M.: Kurz právnických dovedností, Olomouc 2008 ASPI Vlastní know-how 


Stáhnout ppt "Kurz právnických dovedností"

Podobné prezentace


Reklamy Google