Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková

2 Použít OZ či ObchZ? • • relativní obchody • • absolutní obchody • • fakultativní obchody • • kombinované obchody

3 Kupní smlouva dle OZ • • Vznik: dvoustranným pr.úkonem - »synallagmatický závazkový vztah • • Podstatné náležitosti: předmět koupě, kupní cena • • Práva a povinnosti stran: - odevzdání věci - převod vlastnického práva - zaplatit kupní cenu

4 Kupní smlouva dle OZ • • Nabytí vlastnického práva: - - Právním titulem nabytí vlastnického práva -nemovitost: vkladem do KN -movitost: převzetím ( fyzické i symbolické) - - lze dohodnout jinak, i pozdější doba (tzv. výhrada vlastnictví) -» nakládat s věcí, užívat věc, disponovat, i s užitky věci - Přechází nebezpečí škody na věci- možná dohoda stran

5 Kupní smlouva dle OZ • • Odpovědnost za prodlení: prodávající musí plnit řádně a včas, jinak prodlení dlužníka - - dnem následující po splatnosti - - Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy - - Kupující je v prodlení, pokud nezaplatí kupní cenu -» kupní cena + úroky z prodlení

6 Kupní smlouva dle OZ • • Odpovědnost za vady předmětu koupě: - - faktické vady- záruka za jakost, vady zjevné, rozhodná je doba převzetí kupujícím - - právo na přiměřenou slevu z ceny - - právní vady

7 Kupní smlouva dle OZ • • Odpovědnost za vady u prodeje zboží v obchodě: - - Odchylky - - „shoda s kupní smlouvou“ - - Vady při převzetí – přiměřená sleva, odstoupení od smlouvy, 6 měsíců - - Vady po převzetí (zákonná záruka)- obecně 24 měsíců, potravinářské zboží 8 dní, krmiva 3 týdny, zvířata 6 týdnů - - Záruční lhůta začíná běžet od převzetí věci X uvedení do provozu - - Vady odstranitelné - - Vady neodstranitelné

8 Předkupní právo • • Závazek zavázaného věc, o kterou ve smlouvě jde, nabídnout v prvé řadě oprávněnému ke koupi, pokud by se zavázaný rozhodl věc prodat • • Osobní, ne majetkové práva • • U nemovitosti nabídka písemnou formou • • Lhůta na zaplacení 8 dní, resp. 2 měsíce

9 Právo zpětné koupě • • Prodávající má právo požadovat, aby mu prodaná věc byla vrácena • • Musí kupujícímu vrátit kupní cenu • • Písemná forma • • Pokud není ujednáno jinak, 1 rok

10 Kupní smlouva dle ObchZ • • Podstatné náležitosti viz OZ • • Pouze movité věci • • Rozdíl ve vymezení • • Rozdíl v přechodu nebezpečí na věci

11 Smlouva od dílo dle OZ • • Obecné(§631 až §643) i zvláštní (§644 a násl.) ustanovení v OZ 1. 1. „smlouva o dílo“ 2. 2. Zhotovení věci na zakázku 3. 3. Smlouva o opravě a úpravě věci • • Strana, které bylo dílo zadáno, tj. zhotovitel díla, se zavazuje, že je provede na vlastní nebezpečí, a druhá strana, tj. objednatel díla se zavazuje zaplatit sjednanou cenu • • Není vyžadována žádná forma (ani když jde o nemovitost!) X potvrzení o uzavření smlouvy X kupní- objednatel je podle smlouvy povinen předat zhotoviteli díla věci, které mají být použity k provedení díla Podstatné náležitosti: určení díla, úplatnost, provádění díla na nebezpečí zhotovitele

12 Smlouva od dílo dle OZ • • Určení ceny: - - Nemusí být ve smlouvě určena - - Lze dohodnout postup určení, cenové předpisy, cena přiměřená - - Dle rozpočtu - - Odhadem (nepodstatné zvýšení, jinak odstoupení od smlouvy)

13 Smlouva od dílo dle OZ • • Povinnosti zhotovitele: - - Provést na svůj náklad - - Obstarání prostředků - - Provádění díla na své nebezpečí - - Řádné provedení díla, bez zbytečného odkladu - - Osobní provedení, pokud vyplývá ze smlouvy

14 Smlouva od dílo dle OZ • • Povinnosti objednatele: - - zaplatit cenu díla (možné zálohy) - - Poskytnout potřebnou součinnost - - Může být povinen předat určitou věc - - Převzít předmět díla

15 Smlouva od dílo dle OZ • • Nabytí vlastnického práva: - - Oprava nebo úprava věci – vlastník objednatel či jiná osoba - - Zhotovení věci – zhotovitel, převzetím věci objednatel X stavba

16 Smlouva od dílo dle OZ • • Odpovědnost za prodlení: - - Zhotovitel v prodlení, pokud nesplní včas ( možná dodatečná lhůta, odstoupení od smlouvy; tzv. anticipované porušení smlouvy - - Prodlení objednatel, pokud nezaplatí cenu ve stanovené lhůtě -» nebezpečí nahodilé zkázy

17 Smlouva od dílo dle OZ • • Odpovědnost za vady díla: - - Pokud nemá vlastnosti dohodnuté - - Vady zhotovené věci – zákonná záruční doba (obecně 6 měsíců, 3 roky), od doby převzetí - - Vady úprav nebo opravy věci - zákonná záruční lhůta ( 3 měsíce, 18 měsíců)

18 Smlouva mandátní • • Dle ObchZ, v OZ smlouva příkazní • • Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to odměnu • • Podstatné náležitosti: - - Označení stran - - Určení obchodní záležitosti • • Možnost vypovězení

19 Smlouva o smlouvě budoucí • • Závazek jedné či obou stran k uzavření smlouvy v dohodnuté době • • Písemná forma • • Nutnost vymezení doby, do kdy je třeba smlouvu uzavřít • • Jasná specifikace budoucího závazku- pod sankcí absolutní neplatnosti


Stáhnout ppt "Smlouvy kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, předkupní právo, smlouva o dílo, mandátní smlouva Mgr. Petra Malaníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google