Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz právnických dovedností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz právnických dovedností"— Transkript prezentace:

1 Kurz právnických dovedností
Přednáška na téma: Psaní právních dokumentů JUDr. Bronislava Wittnerová, MSc.

2 Psaní právních dokumentů
Podstatný obsah Úvod Charakteristika právních dokumentů Průběh psaní právních dokumentů Jak to napsat? Vzory z praxe

3 Úvod Každé slovo má v jazyce své místo a svůj význam.
Záleží jen na Vás, jak ho využijete a jak se svým jazykem naložíte. Psaný projev je vizitka a má trvalou výpovědní hodnotou o každém z nás. Pravopis jako historicky vzniklá společenská norma je závazná pro příslušníky národa, stejně jako jsou závazné jiné normy (např. právní, estetické, či etické).

4 Úvod Jak psaní právních dokumentů zapadá do komplexního procesu řešení klientova problému? Co je to právní dokument? Co je jeho účelem?

5 Řešení klientova problému
1. Vznik problému -> právní problém (koupě domu, pronájem bytu, rozvod) 2. analýza situace (zhodnocení, stanovení priorit) -> 3. identifikace problému -> na základě info od klienta (dlužník nezaplatil) 4. analýza problému (sběr dat, právní definice problému, právní otázky) -> (dokumenty – smlouva o půjčce) 5. problém je definován -> 6. analýza řešení (nalézání možností, zhodnocení) -> 7. řešení bylo zvoleno (klientem) -> 8. analýza implementace (plánování, rizika) -> rizika finanční, důkazní 9. implementace řešení

6 Právní dokumenty výsledek Vaší tvůrčí (duševní) činnosti v oblasti práva definice – učebnice KPD Výsledek Vaší tvůrčí činnosti v oblasti práva, zpravidla se bude jednat o žalobu, smlouvu, rozhodnutí či jiný právní text, který má svůj základ v právních předpisech, ale také dopis či klientovi nebo protistraně obsahující informaci, radu, analýzu aj.

7 Právní dokumenty kategorie: náležitosti: formální a obsahové
dokumenty s právním účinkem (žaloba, odvolání atd.) dokumenty, jejichž hlavním účelem je komunikace (dopis nebo klientovi) náležitosti: formální a obsahové struktura, vlastnosti umění efektivního psaní – základní dovednost dobrého a kvalitního právníka

8 Účel právního dokumentu
základ činnosti advokáta zhmotnění klientova přání písemnost Prokázání komunikace Prokázání podání návrhu Prokázání uzavření smlouvy

9 Příjemce dokumentu ten, komu je určen právní dokument
je potřeba brát jej v úvahu při výběru stylu, jazyka, popř. formy právního dokumentu Instituce – soud, úřad Klient Právní zástupce protistrany

10 Text advokát vs. laik Advokát Laik Odborný text Právní pojmy
Použití informačních zdrojů I advokát může napsat „laický“ text – v případě, že klient nechce, aby advokát přejal právní zastoupení Laik Jednodušší text Nikoli složité věty Nevyužívání odborných pojmů

11 Průběh psaní Strategie „plan-write-revise“ 3 základní fáze:
přípravná = plánování, příprava pro zpracování textu – Co chci sdělit? hlavní = psaní závěrečná = revize, kontrola textu Cíl: přesné, jasné, úplné info

12 Přípravná fáze Co je třeba si uvědomit, než začnu psát?
Co vlastně píšu (za úkon)? – žaloba, smlouva, Mám informace? Znám skutkový stav? Znám cíl klienta? Mám souhlas klienta s úkonem? Pro koho píšu a proč? – soud, zahájení řízení, vyjádření k výzvě Termín do kdy? – základ poskytování právních služeb = dodržení lhůt, následky? Jaké jsou náležitosti obsahu úkonu? Jaká je struktura? Jaký je rozsah? Mám podklady? – listiny, důkazy, judikatura Informace o schůzce s klientem

13 Zdroje informací vzory právních dokumentů  právní předpisy
kniha? internet? vlastní? právní předpisy automatizované systémy právních informací – Aspi nebo Codexis? odborná literatura komentovaná znění právních předpisů judikatura

14 Hlavní fáze vlastnosti dobrého právního textu: pečlivě zpracovaný
přesný a jasný ve vyjadřování + srozumitelný stručný a výstižný jednoduše napsaný – v jednoduchosti je síla? odráží profesionální přístup svého zpracovatele logická posloupnost gramaticky správný přehledný POZN. „Three Cs“ – clear, concise, correct

15 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
Směrnice děkanky č. 2/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

16 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
formát papíru A4, okraje nahoře a dole 2,5 cm, vlevo 3 cm, vpravo 2 cm, při psaní textu práce v textovém editoru se doporučuje písmo: používat proporcionální fonty jako je Arial, Times New Roman nebo Garamond, velikost pro hlavní text 12 bodů, řádkování: pro hlavní text 1,5 řádku, odstavec: zarovnávat do bloku, první řádek odsadit tabulátorem, mezi odstavci nedělat mezery, spisovný český nebo slovenský jazyk

17 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
1) Citace jsou vytvářeny podle následujících vzorů: a. monografie: - při uvedení v bibliografii: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu: pozitivismus naopak. 2. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. - dva autoři: NOVÁK, Jan, DOSEDĚL, Patrik. Smlouva o dílo. Praha: C. H. Beck, s. - více než tři autoři: NOVÁK, Josef a kol. Dnes a zítra. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. - cizojazyčná kniha: GRIMM, Dieter. Was ich sagen möchte. München: C. H. Beck, s. - při uvedení v poznámce pod čarou: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu: pozitivismus naopak. 2. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 19 – 21. b. příspěvek ve sborníku: NOVÁK, Jan. Povinnost v právu: Jhering není mrtev. In BRILL, Pavel (ed). Pozitivní právo. Olomouc: Nakladatelství UP, 2006, s. 117 – 134.

18 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
c. komentář: JIRÁSEK, Pavel. In KLÍMA, Josef (ed). Komentář k Ústavě a Listině- 1. díl. 2. vydání. Brno: Dromed, 2009, s (čl. 13 Ústavy). 4 d. odborný časopis: NOVÁK, Jan. Pravidla hlasování v Radě EU. Právník, 2001, roč. 142, č. 4, s. 560 – 596. e. noviny a časopisy s nižší než 14 denní periodicitou: NOVÁK, Jan. HDP opět klesl. MF Dnes, 14. září 2006, s. A2.

19 Vlastnosti textu pro splnění úkolu
f. právní předpisy: - aktuální znění: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - historická verze: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 136/2002 Sb. účinném ke dni 12. června 2002 (uvádí se poslední relevantní novela zákona nebo jeho citovaného ustanovení) - legislativa ES/EU: Rozhodnutí Rady 2006/683 ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady. Úř. věst. L 285, 16. října 2006, s. 47 a násl. g. judikáty: - nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04, body 20-22 - usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2009, sp. zn. 25 Cdo 1772/2007 - Soudní dvůr (rozsudky po roce 2004): Rozsudek ze dne 11. července 2006, Komise v Cresson, C-432/04, Sb. rozh. s. I-6387, bod 83.

20 Závěrečná fáze revize textu, závěrečná kontrola
revize obsahu textu, vč. pravopisu „Druhý čtenář“ součást pečlivého zpracování, v časové tísni máme tendenci tuto fázi podceňovat nebo opomíjet, jednoznačně nepodceňovat a věnovat jí stejnou pozornost.

21 Jak to napsat - obecně Žalobní návrh Smlouva

22 Žalobní návrh První strana: Adresa soudu
Spisová značka (nejde-li o první podání) Identifikace účastníků Předmět – o rozvod manželství, návrh na vydání platebního rozkazu Počet vyhotovení (dvojmo) přílohy

23 Žalobní návrh Následující strany: Vylíčení skutkových okolností
Použití ustanovení zákona, judikatura Splnění povinnosti tvrzení Splnění povinnosti důkazní Návrh žalobního petitu – jak má soud rozhodnout Náklady řízení

24 Smlouva Název smlouvy, uzavřená v souladu se zákonem
Identifikace účastníků Předmět smlouvy – nemovitost, majetkové poměry Účel smlouvy – koupě, darování, vypořádání Úplatnost / bezúplatnost Práva a povinnosti stran Závěrečná ustanovení Datum uzavření smlouvy Místo uzavření smlouvy Podpisy (uzavírají dokument) – judikát NS, „ověření“

25 Jak to napsat? Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem Nájemní smlouva Smlouva o půjčce Žaloba na zaplacení dlužného nájemného Žaloba na neúčinnost právního úkonu Žaloba na vrácení daru

26 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Název Kupující a prodávající – identifikace Předmět smlouvy specifikace nemovitosti – např. pozemek parcela č. 90/14, zahrada, o výměře 413 m2, jak je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č pro katastrální území Olomouc-město, obec Olomouc a okres Olomouc Velikost podílu Nabývací titul Důvod – převod Kupní cena – jak? Úschova? Zatížení

27 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Nabytí vlastnického práva Přechod nebezpečí na věci Předání nemovitosti, přepis odběru Návrh na vklad Správní poplatek Daňové otázky Počet vyhotovení Platnost a účinnost

28 Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Název Dárce a obdarovaný – identifikace Předmět smlouvy specifikace nemovitosti Velikost podílu Nabývací titul Důvod – dar Zatížení Nabytí vlastnického práva Přechod nebezpečí na věci

29 Darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
Předání nemovitosti, přepis odběru Návrh na vklad Správní poplatek Daňové otázky Vrácení daru Počet vyhotovení Platnost a účinnost

30 Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
Název Dárce a obdarovaný – identifikace Předmět smlouvy specifikace nemovitosti Velikost podílu Nabývací titul Důvod – vypořádání podílového spoluvlastnictví, bez/úplatně? Rozdělením? Geometrický plán Zatížení

31 Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
Nabytí vlastnického práva Přechod nebezpečí na věci Předání nemovitosti Návrh na vklad Správní poplatek Daňové otázky Počet vyhotovení Platnost a účinnost

32 Nájemní smlouva Název Pronajímatel a nájemce – identifikace
Předmět smlouvy specifikace nemovitosti - bytová jednotka č. 317/5, vymezená v budově - objektu k bydlení č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319 na pozemcích, parcelách č. St. 388, č. St. 389, č. St. 390, zastavěných plochách a nádvořích, (budova je zapsána na LV č. 1765), s podílem na společných částech budovy – objektu k bydlení č.p. 317, č.p. 318, č.p. 319 o velikosti 847/14286 a s podílem na pozemcích, parcelách č. St. 388, č. St. 389, č. St. 390, zastavěných plochách a nádvořích, o velikosti 847/14286, jak je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví č pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc a okres Olomouc Nabývací titul

33 Nájemní smlouva Nájemné a služby spojené s užíváním
Předání nemovitosti Pojištění bytu Kauce Práva a povinnosti stran Počet vyhotovení Platnost a účinnost

34 Smlouva o půjčce Název Dlužník a věřitel – identifikace Částka Účel
Hotovost/účet Na jak dlouho Do kdy Zajištění Počet vyhotovení Platnost a účinnost

35 Žaloba na zaplacení dlužného nájemného
Soud místně, věcně příslušný Identifikace žalobce, žalovaného Žaloba – návrh na vydání platebního rozkazu O částku Počet vyhotovení Úhrada SOP Přílohy Popis skutkového stavu – na základě čeho došlo ke dluhu Splátkový kalendář Výzvy Smluvní pokuta, úrok Žalobní petit Náklady řízení – právní zastoupení

36 Žaloba na neúčinnost právního úkonu
Soud místně, věcně příslušný Identifikace žalobce, žalovaného Požadavek, aby pohledávka věřitele byla vymahatelná, vymezuje aktivní věcnou legitimaci k podání žaloby. Odpůrčí žalobu může podat i věřitel, který sice není v rozhodnutí označen jako oprávněný, ale prokáže, že na něj přešlo právo vyplývající z rozhodnutí (srov. § 256 o. s. ř.). Pohledávka věřitele nemusí být vymahatelná již v době, kdy dlužník právně jedná, ale musí být vymahatelná v okamžiku, kdy věřitel podává žalobu. Žalobu lze podat jen proti osobě, v jejíž prospěch bylo právní jednání učiněno, nebo proti osobě, které z právního jednání vznikl prospěch. Žaloba – na neúčinnost právního úkonu Počet vyhotovení, Úhrada SOP, Přílohy

37 Žaloba na neúčinnost právního úkonu
Popis skutkového stavu – judikatura vymahatelnosti nároku § 42a ObčZ Titul závazku Přisouzení pohledávky Vztah dlužník a třetí osoba, dlužník a osoba blízká Žalobní petit Náklady řízení – právní zastoupení Výsledek úspěšného odporu - určité právní jednání se vůči věřiteli posuzuje tak, jako by se nebylo stalo - odstraní se účinky, které jsou překážkou při nuceném uspokojení pohledávky.

38 Žaloba na vrácení daru Soud místně, věcně příslušný
Identifikace žalobce, žalovaného Žaloba – na vrácení daru Počet vyhotovení, Úhrada SOP, Přílohy Popis skutkového stavu – judikatura vrácení daru § 630 ObčZ ustanovení umožňuje dárci požadovat za určitých okolností vrácení daru, zvýhodnění souvisí s tím, že poskytl obdarovanému majetkový prospěch, bez protihodnoty, velkorysosti dárce bude alespoň odpovídat adekvátní chování obdarovaného k dárci, případně členům jeho rodiny. Povinnost tvrzení a důkazní Specifikace daru

39 Žaloba na vrácení daru Okolnosti darování Důvod vrácení daru
není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného, hrubé porušení dobrých mravů s ohledem na značnou intenzitu a váhu (je-li uskutečněno jedním činem) nebo soustavnost a dlouhou dobu (například fyzické napadání, hrubé urážky, neposkytnutí pomoci apod.), rozhodující je, zda dané jednání obdarovaného lze objektivně posoudit jako hrubě porušující dobré mravy, intenzita přestupku, trestného činu.

40 Žaloba na vrácení daru uvedení konkrétních skutečností, spočívajících v hrubém porušení dobrých mravů - z důvodu jejich přezkoumatelnosti, a tedy zákonnosti a právní jistoty, úkon směřující k vrácení daru - lze v žalobě. V tom případě nastanou zamýšlené právní účinky jednostranného hmotněprávního úkonu dárce, tj. zrušení darovací smlouvy a obnovení jeho vlastnictví ex nunc, okamžikem doručení žaloby obdarovanému (podle NS 22 Cdo 1620/2001) Žalobní petit Náklady řízení – právní zastoupení

41 Na co nezapomenout? Na modifikace klientů 
v právní analýze v právní radě Identifikace a adresy účastníků, adresy Výše půjčky CZK, EURO Exekuce, osobní bankrot Půjčka z výhry Darovaní farářovi Atp.

42 Vzory z praxe Emailová komunikace Žalobní návrh Smlouva darovací
Klient – advokát Advokát - advokát Žalobní návrh Smlouva darovací Výzva soudu

43 …děkuji za pozornost! Zdroje informací
Přednáška Psaní právních dokumentů 2011 Tomoszková, V., Tomoszek, M.: Kurz právnických dovedností, Olomouc 2008 ASPI Vlastní know-how 


Stáhnout ppt "Kurz právnických dovedností"

Podobné prezentace


Reklamy Google